گرامر جملات مجهول


در این پست قصد داریم به گرامر جملات مجهول (passive voice) در انگلیسی بپردازیم. به طور کلی ما وقتی از ساختار جملات مجهول استفاده می کنیم که یا بخواهیم تمرکز را از روی فاعل به مفعول انتقال دهیم (به عبارتی دیگر ساختار مجهول مفعول را به مهم ترین قسمت جمله تبدیل می کند)، و یا اینکه واقعا ندانیم چه کسی کاری را انجام داده باشد (فاعل جمله نامشخص است).

مثال:

 

Ali gave a pen to Ehsan

علی یک خودکار به احسان داد.

A pen was given to Ehsan.

یک خودکار به احسان داده شد.

جمله اول معلوم است چون فاعل آن (Ali) مشخص است، ولی فاعل جمله دوم مشخص نیست و به همین دلیل جمله دوم مجهول است.

تاکید جمله اول روی فاعل (Ali) است، ولی در جمله دوم تاکید روی مفعول (A pen) می باشد.

 

Researchers at Harvard University discovered a new element

محققان دانشگاه هاروارد یک عنصر جدید کشف کردند

A new element was discovered by researchers at Harvard University

یک عنصر جدید بوسیله محققان دانشگاه هاروارد کشف شد

جمله اول یک جمله معلوم است و تاکید آن بر روی فاعل (Researchers) است، ولی جمله دوم یک جمله مجهول است و تاکید آن روی مفعول (A new element) است.

نحوه تبدیل جملات معلوم به مجهول

برای این کار ابتدا فاعل را از ابتدای جمله حذف می کنیم و مفعول را به جای آن می آوریم. سپس با در نظر گرفتن اینکه آیا مفعول جمله ما جمع است یا مفرد و همچنین زمان (tense) آن، یکی از فعل های to be را بکار می بریم و بعد از آن، از اسم مفعول فعل استفاده می کنیم (و در صورتی که جمله ما ادامه داشت ادامه آن را می نویسیم).

نکته: برای ساخت اسم مفعول اگر فعل ما یکی از افعال بی قاعده باشد باید شکل سوم آن (یعنی past participle) را بکار ببریم، ولی اگر فعل ما از افعال با قاعده بود فقط d یا ed را به انتهای آن اضافه می کنیم.

مطلب مربوط به افعال بی قاعده را اینجا ببینید.

Ali ate the apple

علی سیب را خورد (معلوم)

The apple was eaten

سیب خورده شد (مجهول)

*برای تبدیل جمله معلوم به مجهول ابتدا فاعل (Ali) را حذف کردیم و مفعول (the apple) را جایگزین آن کردیم، سپس یک فعل to be مناسب (was) را انتخاب کردیم. و در انتها اسم مفعول eat را در جمله بکار بردیم (اینجا چون فعل eat بی قاعده است از شکل سوم آن استفاده کردیم)

Frank bought this car in 1987

فرانک این ماشین را در سال 1987 خرید (معلوم)

This car was bought in 1987

این ماشین در سال 1987 خریده شد (مجهول)

*برای تبدیل جمله دوم به یک جمله مجهول ما تقریبا کار مشابهی را انجام دادیم؛ فاعل (Frank) را حذف کردیم و مفعول (this car) را جایگزین آن کردیم. بعد از آن یک فعل to be مناسب انتخاب کردیم، و در آخر هم شکل سوم فعل جمله را بکار بردیم.

اگر ما بخواهیم انجام دهنده کار (agent) را نیز در جملات مجهول بکار ببریم باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

Mike gave the book to Henry

مایک کتاب را به هنری داد

The book was given to Henry by Mike

کتاب بوسیله مایک به هنری داده شد

در جدول زیر جملات مجهول همه زمان ها برای فعل manufacture (تولید کردن) نشان داده است:

 

past participle

اسم مفعول

to be verb

افعال to be

subject

فاعل

tense

زمان

manufactured

is

are

The car

The cars

present

حال

manufactured

has been

have been

The car

The cars

present perfect

حال کامل

manufactured

was

were

The car

The cars

past

گذشته

manufactured

Had been

had been

The car

The cars

past perfect

گذشته کامل

manufactured

will be

will be

The car

The cars

future

آینده

manufactured

will have been

will have been

The car

The cars

future perfect

آینده کامل

manufactured

is being

are being

The car

The cars

present progressive

حال استمراری

manufactured

was being

were being

The car

The cars

past progressive

گذشته استمراری

 

چند نکته در این خصوص:

  • در زبان انگلیسی فقط افعال متعدی (transitive verbs، افعالی که مفعول می گیرند) در ساختار مجهول استفاده می شوند و از افعال لازم (Intransitive verbs، افعالی که مفعول نمی گیرند) در این ساختار استفاده نمی شود. برخی از افعالی که نمی توان آنها را در این ساختار بکار برد عبارتند از:

have, mean, contain, hold, become, fit, suit, resemble, agree و look like

مثال

The accident was occurred on that highway

تصادف در اون بزرگراه اتفاق افتاد

همانطور که مشاهده می کنید بکار بردن فعل کمکی was در ساختار جمله مجهول بالا اشتباه است چون از آن برای یک فعل لازم استفاده شده است.

  • برای تبدیل جملات مجهول به معلوم دقیقا عکس مرحله قبل عمل می کنیم؛ ابتدا کننده کار (فاعل) جمله را شناسایی می کنیم و به ابتدای جمله می آوریم (همانطور که قبلا گفته شد در ساختار جملات مجهول معمولا از by برای اشاره به فاعل استفاده می شود). سپس با توجه به فاعل (جمع یا مفرد بودن، استفاده از آن در زمان حال، گذشته…) از یک فعل مناسب استفاده می کنیم. و در آخر هم از مفعول جمله را بکار می بریم. به مثال زیر توجه کنید:

The book was written by David

کتاب بوسیله دیوید نوشته شد

David wrote the book

دیوید کتاب را نوشت


/ 0 نظر / 100 بازدید