# ایران_ما

ابن سینا

Avicenna ) 1 (                                                                                                Abū ‘Alī al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā Balkhi', known as Abu Ali Sina Balkhi[3][4] (Persian: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 205 بازدید