زبان انگلیسی پیش دانشگاهی گرامر درس سوم


تبدیل جمله واره ی توصیفی( adjective clause ) به یک عبارت توصیفی( adjective phrase )

 

جمله واره ی توصیفی ( adjective clause ) به مجموعه ای از کلمات گفته می شود که ( دارای ارکان جمله از قبیل فاعل، فعل، و………می باشد ) بعد از یک اسم آورده می شود و اطلاعاتی در باره ی آن اسم را ارئه می دهد.

 

به مثال زیر توجه کنید.

 

All over the world, there are peoplewho pollute the environment.

                                       noun              adjective clause             

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمله واره ی توصیفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه ی people به ما می دهد.

 

 به مثال زیر توجه کنید.  

The carswhich are produced in this factory use a lot of energy.

    noun              adjective clause             

 

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمـله واره ی توصیـفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه  cars به ما می دهد.باید توجه داشت که در مثال اول کلمه  people نقش فاعلی دارد و در مثال دوم کلمهcars نقش مفعولی دارد.

  

 عبارت توصیفی ( adjective phrase ) به گروهی از کلمات به هم مرتبط گفته می شود که دارای فاعل و فعل نمی باشند. عبارت توصیفی بعد از یک اسم می آید و اطلاعاتی در باره ی آن اسم به ما می دهد.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

 The menworking in this area are in danger.

   noun       adjective phrase

 Anyoneinterested in healthy living should exercise regularly.

   noun         adjective phrase

 

در جملات بالا قسمت هایی که زیرآنها خـط کشیده شده است عبارت های توصیفی هستند که در باره ی men , anyone اطلا عاتی را به ما می دهند. 

  نکته: طریقه ی تبدیل یک جمله واره ی توصیفی ( adjective clause )به یک عبارت توصیفی ( adjective  

phrase ) :

جمله واره ی توصیفی به دو روش کوتاه به یک عبارت توصیفی تبدیل می شود.

 

الف : اگر فعل بعد از ضمیر موصولی ( who , which , that , …………..) یکی از مشتقات فعل  be یعــنی (am, is, are was , were, …….) باشد، فعل be به همراه ضمیر موصولی حذف می شود.مثال :

 

Acid rain that is created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

 در جمله ی بالا ضمیر موصولیthat و فعل isحذف وجمله به صورت زیر نوشته می شود.

 

  Acid rain created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

ب : اگر بعد از ضمیر موصولی who, which, that ,……… فعلی به غیر از مشتقات be  را داشته باشیم غالباً می توان ضمیر موصولی را حذف کردو فعل بعد از آن را به صورت ing  دار به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

Factories  which burn coal and oil help increase pollution.

 

در جمله ی بالا چون بغد از ضمیر موصولی which فعلی غیراز مشتقات be  داریم می توان ضمیرموصولی را حذف و فعل burn  را به صورت burning به کار ببریم.

 

 Factories burning coal and oil help increase pollution.

 

نکته: اگر جمله واره ی توصیفی منفی باشد ، هنگام تبدیل آن به عبارت باید قبل از فعل ازnot استفاده کنیم.

 

 به مثال زیر توجه کنید.

Parents who don’t earn enough money send their children to work.

Parents not earning enough money send their children to work.

والدینی که درآمد کافی ندارند فرزندان خود را به سر کار می فرستند.

 

نکته: برای حل تست کافی است توجه کنیم که اگر اسم قبل از جای خالی فاعل باشد یعنی خود ش کاری انجام داده باشدفعل بعد از آن به شکلing  دار می آید اما اگر اسم قبل از جای خالی مفعول باشد یعنی خود ش کاری انجام نداده بلکه کاری بر روی آن انجام شده باشد فعل بعد از آن به شکل p.p نوشته می شود.

 

 به مثال های زیر توجه کنید.

 

1- The experiment………..at the University of Tehran was successful.   

  a) conducted                        b) conducting      ( سراسری ریاضی-84 )                            

  c) to conduct                        d) which conducted

 

2- The psychologists………………the nature of sleep have made important discoveries. (سراسری انسانی - 84 )                                                                                                              

 a) study       b) studying     c)to study     d) be studying

 

توضیح: در مثال شماره ی یک کلمه experiment نقش مفعولی دارد و به همین خاطر باید بعد از آن قسمت سوم فعل (صفت مفعولی) به کاربرده شود ( p.p ). درمثال شماره ی دوکلمهpsychologists   حالت فاعلی دارد و باید بعد از آن شکل ing دار به کار برده شود : یعنی studying . گزینه d  به خاطر وجود فعل be غلط می باشد.

 

نمونه سؤال : گزینه ی درست را انتخاب کنید.

 

  1- Somebody………..Jack phoned while you were out.    (  اختصاصی زبان -84 )

  a) being named     b) which named   c) named         d) naming

 

2- Acid rain……….by burning gas, oil, and coal destroys forest.( آزاد ریاضی – 84 )                                         

a) is created          b) created             c) creating        d) which created

 

3- All over the world, there are people………..the land, the sea, the air.   ( سنجش – 84 )               

 a) pollute             b) polluted             c) polluting      d) to pollute

 

4- The boy ………..in the accident was taken to hospital.( آزاد غیر پزشکی – 76 )                                  

 a) injuring           b) injured            c) being injured  d) having injured

 

 

5- The taxi…………us to the airport broke down.

 a) took                b) was taking        c) taking              d) taken

 

6- The book………..a bout global warming become very popular.

 a) written            b) writing             c) to write            d) which written

 

7-The film can"t describe the terrible conditions……….in Europe after the second world war.

 a) exists               b) existing             c) existed            d) exist

 

8- I prefer to eat the ice-cream………..by my mother.

 a) which made   b) making              c) is made           d) made

 

9-Which one is wrong ?

I usually catch the train………..only two hours to get there.

 a) that takes        b) taking               c) taken               d) which takes

 

10- Of all the gases……… into the air CO is the most dangerous one.

  a) which release    b) released        c) releasing         d) release

 

 

کلید سؤالات:

 ( 1-c)   ( 2-b )   ( 3-c )  ( 4-b )  ( 5-c )  ( 6-a )  ( 7-b )  ( 8-d )  ( 9-c )  ( 10-b ) 

 


/ 0 نظر / 97 بازدید