روزهای هفته به زبان انگلیسی

what day is it?

امروز چند شنبه است؟

 

every Monday

/

on Mondays

هر دوشنبه / دوشنبه ها

   

 

what day is it today?

امروز چند شنبه است؟

 

every Tuesday

/

on Tuesdays

هر سه شنبه / سه شنبه ها

   

 

Monday

دوشنبه

 

every Wednesday

/

on Wednesdays

هر چهارشنبه / چهارشنبه ها

   

 

Tuesday

سه شنبه

 

every Thursday

/

on Thursdays

هر پنج شنبه / پنج شنبه ها

   

 

Wednesday

چهار شنبه

 

every Friday

/

on Fridays

هر جمعه / جمعه ها

   

 

Thursday

پنج شنبه

 

every Saturday

/

on Saturdays 

هر شنبه / شنبه ها

   

 

Friday

جمعه

 

every Sunday

/

on Sundays

هر یکشنبه / یکشنبه ها

   

 

Saturday

شنبه

 

 

a week tomorrow

یک هفته دیگر از فردا

   

 

Sunday

یکشنبه

 

 

a week tomorrowa

یک هفته دیگر از سه شنبه

 

/ 0 نظر / 764 بازدید