زمان حال کامل (present perfect)


ساختار زمان حال کامل (present perfect) در انگلیسی به شکل زیر است:

have / has + past participle

در این ساختار ابتدا اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد از has استفاده می کنیم در غیر این صورت have را بکار می بریم. past participle هم اسم مفعول می باشد که برای ساخت آن اگر فعل جمله یک فعل بی قاعده باشد از شکل سوم آن یعنی past participle استفاده می کنیم ولی اگر فعل جمله جزء افعال بی قاعده نباشد برای تبدیل آن به اسم مفعول d یا ed را به انتهای آن اضافه می کنیم.

 

He has written a lot of articles.

او مقاله های زیادی نوشته است.

They have seen that soccer match two times.

آنها اون بازی فوتبال رو دو بار دیدند.

Have you seen that soccer match too?

تو هم اون مسابقه فوتبال رو دیدی؟

افعال بی قاعده زیادی هستند که ممکن است بخواهید اسم مفعول (شکل سوم) آنها را یاد بگیرید، در صورت تمایل در این پست می توانید لیستی کامل از آنها را مشاهده کنید.

کاربرد های زمان حال کامل

 

صحبت در مورد تجربه هایی که یک شخص داشته است

I have met your brother.

من برادرت را ملاقات کرده ام.

Mark has been to Germany two times.

مارک دو بار در آلمان بوده است (مارک دو بار به آلمان رفته است).

I have seen the movie Titanic.

من فیلم تایتانیک را دیده ام.

Have you ever tried Chinese food?

تا حالا غذای چینی رو امتحان کردی؟

صحبت در مورد چیزی که در گذشته شروع شده است و تاکنون هم ادامه دارد

 

I have known Flip for ten years.

فلیپ رو 10 سال است که می شناسم.

Maria has lived in Manchester since 2002.

ماریا از سال 2002 در منچستر زندگی کرده است.

صحبت درباره تاثیرات مربوط به زمان حال چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است

A: How much should I pay, sir?

B: 20 dollars

A: Oh my God, I can’t find my wallet, I think I have lost it.

چقدر باید بپردازم آقا؟

20 دلار

وای خدای من، نمی تونم کیف پولم را پیدا کنم، فکر کنم گمش کردم.

*در مثال بالا گم شدن کیف در گذشته اتفاق افتاده است و تاثیر مربوط به زمان حال آن این است که آن شخص نمی تواند پولی را که باید، بپردازد.

چیزهایی که تا الان تکرار شده اند

He has been to Spain three times.

او تا به حال سه بار به اسپانیا رفته است (او تا به حال سه بار در اسپانیا بوده است).

Marry and I have eaten at this restaurant several times.

من و ماری چندین بار در این رستوران غذا خورده ایم.

اعمالی که به تازگی به اتمام رسیده اند

نکته: برای این کاربرد زمان حال کامل اغلب قبل از اسم مفعول از just (به معنی همین الان) استفاده می شود.

I have just finished work.

من همین الان کارم را تمام کردم.

She has just left here.

او همین الان اینجا رو ترک کرد.

در این کاربرد ما می توانیم از recently ( به معنی اخیرا، به تازگی) نیز استفاده کنیم.

I don’t know why I haven’t seen Alexander recently.

نمی دونم چرا الکساندر رو اخیرا ندیدم.

نکات مهم زمان حال کامل

  • از حال کامل برای چیزهایی که در گذشته در یک زمان نامعین اتفاق افتاده اند یا شروع شده اند استفاده می کنیم.
  • یکی از اشتباهات رایج در خصوص بکار بردن زمان حال کامل استفاده از کلمات و عباراتی مثل yesterday, last month, two years ago و غیره که تمرکزشان روی گذشته است می باشد، ولی تمرکز زمان حال کامل روی زمان کنونی است نه گذشته که تمام شده است. بنابراین از چنین عباراتی نباید استفاده کرد.

I have seen Reza yesterday.

She has sold her house two weeks ago.

ولی می توانیم از کلمات و یا عباراتی که اشاره به این نکته که هنوز چیزی تمام نشده است دارند استفاده کنیم

I haven’t seen Reza today.

من رضا رو امروز ندیده ام.

Brian has visited his family this week.

برایان این هفته از خانواده اش دیدن کرده است.

  • کلمات for و since در زمان حال کامل کمی گیج کننده هستند. از for موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم به مدت زمانی که چیزی وجود داشته است اشاره کنیم. و since را زمانی بکار می بریم که بخواهیم به نقطه ای که چیزی در گذشته شروع شده است یا بوجود آمده است اشاره کنیم.

We have been friends since 2010.

ما از سال 2010 دوست بوده ایم.

He has worked in Italy for ten years.

او 10 سال در ایتالیا کار کرده است.


/ 0 نظر / 78 بازدید