درس سوم : پیش دانشگاهیمهارت های خواندن

(Adjective clause -Adjective phrase )

1 – یکی از مهارت های خواندن درک روابط میان بخش های مختلف متن از طریق شناسایی ضمایر و مراجع آن هاست.
۱ – کلمه های نشان دهنده تضاد مانند:
(although = اگرچه)
(though = گرچه)
(unlike = برعکس)
(even= حتی)
(Instead of = به جای)
و … و کلمات اطراف واژه ناآشنا شما را در پی بردن به معنی آن کلمات یاری می دهد.

دستور زبان

مبحث گرامری این درس عبارت وصفی کوتاه شده می باشد که در زیر به توضیح در مورد آن می پردازیم.
۱٫ گروهی از کلمات مرتبط به هم که فاعل و فعل ندارند یک Phrase یا عبارت نامیده می شوند.
۲٫ Adjective clause یا عبارت وضعی که دارای فاعل و فعل است مانند یک صفت عمل می کند تا اطلاعاتی را در مورد شخصی یا چیزی بدهد.
۳ – Adjective clause را می توان به Adjective phrase به دو طریق کوتاه نبود. به این منظور اگر فعل جمله در قضیه وصفی از مشتقات فعل tobe باشد می توان با حذف آن و حذف ضمیر موصولی(that , which , who , …) جمله را بیان کرد. اما اگر در قضیه وصفی فعل جمله ، فعل دیگری به جز مشتقات to be باشد امکان حذف فعل وجود ندارد. در این صورت ضمیر موصولی ( مانند that , which , who…) حذف می شود و فعل جمله به صورت Ing دار نوشته می شود.
اکنون با آوردن مثال در مورد نکات دستوری بالا توضیح بیشتری داده می شود.
مثال

 :
Heat which is trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer.
which is trapped in the atmosphere:adjective clause
Heat trapped in the atmoshper causes the earth to get warmer.
trapped in the atmoshper:Adjective phrase
در عبارت وصفی کوتاه شده ضمیر موصولی which و فعل جمله که از مشتقات فعل to be می باشد یعنی is حذف شده است.
All over the world, there are people who pollute the land, the sea, and the air.
who pollute the land, the sea, and the air:adjective clause
All over the world, there one people polluting the land, the sea, and the air.
polluting the land, the sea, and the air:Adjective phrase
ملاحظه می کنید که فعل این جمله از مشتقات to be نیست بلکه فعل آن pollute می باشد. برای کوتاه کردن این قضیه وصفی به عبارت وصفی ضمیر موصولی who حذف شده است و فعل به صورت Ing دار یعنی polluting نوشته شده است و یا به عبارت دیگر
who pollute = polluting

نقش جمله

۱ – یکی از نقش های جمله (Defining = تعریف کردن – بیان مفهوم) می باشد. در این حالت نویسنده می خواهد که مفهوم چیزی را بیان کند تا خواننده بهتر متوجه آن مطلب شود. مانند
Climate is the average of a regions weather over a period of time.
آب و هوا یعنی میانگین هوای یک منطقه در طی یک دوره زمان.
۲ – از دیگر نقش های جمله می توان به (speculatin = حدس زدن) اشاره کرد. وقتی که شما اطلاعات کافی در مورد مطلبی ندارید می توانید در مورد آن حدس بزنید. در این گونه جملات اغلب از کلمات احتمال مانند:
(may= ممکن بودن)
(probably= احتمالاً)
(possibly= ممکن بودن ، احتمالاً)
(can = توانستن)
(maybe = شاید)
(perhaps = شاید) استفاده می شود.
The earth could get warmer by itself.
زمین امکان دارد خودش خود به خود گرم تر شود.
تمرین :

 


پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.
۱٫In some contries , people ….. trash are punished.
1) produce
2) produced
3) produces
4) producing

2. The photographs …….of the Earth were wonder full.
1) take
2) took
3) taken
4) taking

3. factories ……..cool and oil are a danger to the environment.
1) to burn
2) burning
3) burn
4) burned

4. You don’t have to be …………about the baby. I can take care of him.
1) concentrated
2) increased
3) confident
4) concerned

5. By …. Glass, paper and metal , we can save materials , enegy , and money.
1) recycling
2) polluting
3)producing
4) concerning

6.Factories……. air pollution must be closed or controlled.
1) cause
2) causes
3) caused
4) cousing

7.The air water, or land in which living things live is called……..
۱) environment
2) pollution
3) atmosphere
4) weather

8. Many greenhouse gases coming from things we do everyday … energy in the atmosphere and make the Earth warmer.
1) produce
2) trap
3) recycle
4) decrease

9………is the average of a regions weather over period of time.
1) environment
2) atmosphere
3) climate
4) pollution

10. Many types of plants and animals are in danger of ………because human beings pollute their environments.
1) organization
2) extinction
3) civilization
4) distraction

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۴

۶

۴

۲

۳

۷

۱

۳

۲

۸

۲

۴

۴

۹

۳

۵

۱

۱۰

۲

 

/ 0 نظر / 83 بازدید