امری کردن فعل :


را برداریم فعلی که باقی می you ی مصدری را برداریم و یا اگر بیائیم (to) در زبان انگلیسی اگر ما بیائیم

ماند امری است . برای احترام بیشتر ما می توانیم از کلماتی مثل کلمات زیر استفاده می کنیم:

please ?? لطفًا

will you ( please) ?? ( اگر امکان دارد ( لطفًا

would you ?? اگر زحمتی نمیشه

could you ?? اگر اشکالی نداره

تست کنکوری :

would you mind + دار ing فعل

do you mind + دار ing فعل

را حذف کنیم فعل امر منفی به دست می آید . you بود you اگر جمله ما منفی بود و دارای

don’t be تبدیل به aren’t را بر می داریم you بدین صورت است وقتیکه to be - این قانون در مصدر

در آخر جمله به کار می رود . again می شود برای تأکید بیشتر در امر منفی یک

you don’t go ( امر منفی ) ?? don’t go again ( ( تأکید بیشتر

you aren’t ( امر منفی ) ?? don’t be again ( ( دیگه نباشی ها

don’t (you) ever go (again). ( ( دیگه هرگز نری ها

39

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 لطفًا اینجا درس بخوان هر روز .

-2 لطفًا یک نامه بنویس.

-3 اگر زحمتی نمیشه انگلیسی صحبت کن.

-4 اگر امکان برای شما دارد به معلم گوش بدهید.

-5 لطفًا اینجا مؤدب باش.

-6 لطفًا خوشحال باش.

-7 اینجا دیگه فوتبال بازی نکن.

-8 دیگه در رو باز نکن.

-9 دیگه رو تخته ننویس.

-10 دیگه تنبل نباش.

-11 دیگه بد اخلاق نباش.

-12 دیگه بی ادب نباش.

پاسخ:

1-Please study here every day.

2-Please write a letter.

3-Would you please speak English.

4-Would you mind listening to the teacher.

5-Please be polite here.

40

6-Please be happy.

7-Don’t play football here again.

8-Don’t open the door again.

9-Don’t write on the black board again.

10-Don’t be lazy again.

11-Don’t be bad temper again.

12-Don’t be rude again.

مرور:

-1 من هر روز اینجا کارمی کنم .

I work here every day.

I am working here now. حاضر استمراری

I worked here yesterday. گذشته ساده

I was working here yesterday. گذشته استمراری

Work here every day. امری

-2 پدرم فردا ماشین می خرد.

My father will buy a car tomorrow.

-3 سال آینده قبول می شوم.

I will pass in the next year.

-4 آنها تا سه هفته دیگه اینجا خواهند بود.

41

They will be here in three weeks.

-5 ما بزودی پیروز می شویم.

We will win soon.

-6 شما دیر یا زود زرنگ خواهید شد.

You will be clever sooner or later.

-7 علی بعدًا درس می خواند

Ali will study later.

/ 0 نظر / 146 بازدید