منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی


۴موضوع: ارشد علوم انسانی، منابع مطالعاتی ارشد علوم پایه، منابع کنکور کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

از بین چهار گرایش

۱) مترجمی‌زبان انگلیسی
۲) زبانشناسی همگانی
۳) ادبیات انگلیسی
۴) آموزش زبان انگلیسی

گرایش چهارم (آموزش زبان انگلیسی) بیشترین داوطلبان را به خود اختصاص داده است. شاید اشتغال زایی و فرصت‌های شغلی بیشتر داوطلبان را به تحصیل در این گرایش سوق می‌دهد. بسیاری از فارغ التحصیلان آموزش زبان انگلیسی به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مترجم، مدرسین مرکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش، مدیران روابط بازرگانی شرکت‌های تجاری مؤلفین کتب کمک آموزشی و . . . جذب می‌شوند. داوطلبان این گرایش باید از سطح علمی بالایی در دروس عمومی (گرامر، لغت و درک مطلب) و نیز دروس اختصاصی مربوط به این ریشه (روش تدریس، زبان‌شناسی، آزمون سازی) برخوردار باشند. علاوه بر توانایی علمی آنها در آزمون کتبی عمومی و اختصاصی، داوطلبان این گرایش باید از قدرت تکلّم و شنیداری عالی برخوردار باشند. به همین دلایل، اهمیت دوره‌های آمادگی این رشته، بیش از بیش آشکار می‌گردد.

(روش‌تدریس) Methodology:

1- Principles of Language Teaching and Learning (D. H. Brown).
2-
Teaching Foreign language skills (M.Celce Murcia).
3-
Developing Second Language Skills (K. Chastain).
4-
Chomsky’s UniversalGrammar (V.J.Cook).
5-
Approaches and Methods in Language Teaching (J.C.Richards, T.S. Rodgers).
6-
Teaching Foreign language skills (W.M. Rivers).
7-
Techniques & Principles in language Teaching (D.L. Freeman)
8-
Longman Dictionary of applied Linguistics (J.C.Richardset.at.)


(آزمون‌سازی)
Testing:

1- Testing Language skills: (Farhady, Jafarpour, Birjandy).
2-
Testing English as a Second language (Harries).
3-
Writing English LanguageTests (Heaton).
4-
Testing for language Teachers (Hughes).
5-
Techniquesin language testing (Madsen).
6-
Language Testing (Birjandi, Mosallahnezad, Bagheridoost)


(زبانشناسی)
Linguistics:

1- Teach yourself linguistics (Jean Aitchison).
2-
Linguisticsand Language (J.S. Falk).
3-
An Introduction to Language (Fromkin & Rodman).
4-
Phonetics and phonology (Peter Roach).
5-
The study oflanguage (G. Yule).
6-
Semantics: A course Book (J.lyon)
7-
Language & Lingnistics (J.lyon)

/ 0 نظر / 16 بازدید