افعال بی قاعده انگلیسیتعدادی نسبتا زیادی فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که از قواعد معمول این زبان پیروی نمی کنند که افعال نامنظم یا بی قاعده نامیده می شوند. این افعال در زبان انگلیسی کمی مشکل هستند. مثلا ما دیگر نمی توانیم برای تبدیل افعال بی قاعده به گذشته ساده (past tense) ed یا d را به انتهای آنها اضافه کنیم، ولی این کار را می توانیم در خصوص افعال با قاعده انجام دهیم. به جزء مصدر (infinitive)، افعال بی قاعده (irregular verbs) دو شکل دیگر هم دارند؛ گذشته ساده و اسم مفعول. لیستی کامل از افعال نامنظم رایج انگلیسی به همراه معنی فارسی آنها در این پست قرار داده شده است:

معنی

Past Participle

اسم مفعول

Simple Past

گذشته ساده

Infinitive

مصدر

A

بیدار شدن، بیدار کردن

awaken

awoke

awake 

B

بودن

been

was   were

be 

شکست دادن

beaten

beat

beat 

شدن

become

became

become 

شروع کردن

begun

began

begin 

خم شدن، خم کردن

bent

bent

bend 

شرط بستن

bet

bet

bet 

پیشنهاد دادن

bid

bid

bid 

وزیدن

blown

blew

blow 

شکستن، خرد کردن

broken

broke

break 

آوردن

brought

brought

bring 

پخش کردن

broadcast

broadcast

broadcast 

ساختن، بنا نهادن

built

built

built 

سوختن، سوزاندن، آتش زدن

burnt

burnt

burn

خریدن

bought

bought

buy

C

گرفتن، دستگیر کردن

caught

caught

catch

انتخاب کردن

chosen

chose

choose

آمدن، رسیدن

come

came

come

قیمت داشتن

cost

cost

cost

بریدن، قطع کردن

cut

cut

cut

D

رفتار کردن، معامله کردن

dealt

dealt

deal

کندن، کاوش کردن

dug

dug

dig

انجام دادن

done

did

do

کشیدن، رسم کردن، ترسیم کردن

drawn

drew

draw

خواب دیدن

dreamt

dreamt

dream

آشامیدن

drunk

drank

drink

راندن، رانندگی کردن

driven

drove

drive

E

خوردن

eaten

ate

eat

F

افتادن،زمین خوردن، سقوط کردن

fallen

fell

fall

احساس کردن، لمس کردن

felt

felt

feel

جنگیدن، جنگ کردن

fought

fought

fight

پیدا کردن

found

found

find

پرواز کردن

flown

flew

fly

فراموش کردن

forgotten

forgot

forget

بخشیدن

forgiven

forgave

forgive

منجمد شدن، منجمد کردن

frozen

froze

freeze

G

به دست آوردن، فهمیدن

gotten

got

get

دادن (به)، بخشیدن

given

gave

give

رفتن

gone

went

go

رشد کردن، بزرگ شدن

grown

grew

grow

H

(چیزی را) آویزان کردن

hung

hung

hang

داشتن

had

had

have

شنیدن

heard

heard

hear

پنهان کردن، پنهان شدن

hidden

hid

hide

زدن، ضربه زدن

hit

hit

hit

نگه داشتن

held

held

hold

آسیب زدن (به)، جریحه دار کردن

hurt

hurt

hurt

K

نگه داشتن، حفظ کردن

kept

kept

keep

دانستن، شناختن

known

knew

know

L

گذاشتن، قرار دادن

laid

laid

lay

رهبری کردن، هدایت کردن

led

led

lead

یاد گرفتن

learnt

learnt

learn

ترک کردن، محول کردن

left

left

leave

 قرض دادن

 lent

 lent

 lend

 اجازه دادن

 let

 let

 let

 استراحت کردن، دراز کشیدن

 lain

 lay

 lie

 گم کردن، از دست دادن، باختن

 lost

lost

 lose

M

 ساختن، درست کردن

 made

 made

 make

 معنی دادن، منظور داشتن

 meant

 meant

 mean

 ملاقات کردن

 met

 met

 meet

P

 پرداخت کردن

 paid

 paid

 pay

 گذاشتن

 put

 put

 put

R

 خواندن

 read

 read

 read

 سوار شدن، راندن

 ridden

 rode

 ride

 زنگ زدن

 rung

 rang

 ring

 طلوع کردن، برخاستن، بلند شدن

 risen

 rose

 rise

 دویدن

 run

 ran

 run

S

 دیدن

 seen

 saw

 see

 فروختن

 sold

 sold

 sell

 فرستادن

 sent

 sent

 send

 تیراندازی کردن، کشتن، زخمی کرن

 shot

 shot

 shoot

 نشان دادن

 shown

 showed

show

 بستن، بسته شدن

 shut

 shut

 shut

 (آواز) خواندن

 sung

 sang

 sing

 غرق شدن

 sunk

 sank

 sink

 نشستن

 sat

 sat

 sit

 گذراندن، خرج کردن

 spent

 spent

 spend

 ایستادن

 stood

 stood

 stand

 شنا کردن

 swum

 swam

 swim

T

 گرفتن، بردن

 taken

 took

 take

 یاد دادن، تدریس کردن

 taught

 taught

 teach

 پاره کردن

 torn

 tore

 tear

 گفتن

 told

 told

 tell

 فکر کردن

 thought

 thought

 think

 پرت کردن، انداختن

 thrown

 threw

 throw

U

 فهمیدن

 understood

 understood

 understand

W

 بیدار کردن، بیدار شدن

 woken

 woke

 wake

 به تن داشتن

 worn

 wore

 wear

 بردن، پیروز شدن

 won

 won

 win

 نوشتن

 written

 wrote

 write


چند نکته

تعدادی از افعال بی قاعده هستند که در انگلیسی آمریکایی جزء افعال با قاعده محسوب می شوند. مثلا یکی از این افعال فعل learn می باشد که شکل های دوم و سوم آن در انگلیسی آمریکایی هر دو learned است ولی این فعل در انگلیسی بریتانیایی یک از افعال بی قاعده است که شکل های دوم و سوم آن learnt است.

تعدادی دیگر از این افعال بی قاعده عبارتند از:

burn, dream, kneel, lean, leap, spell, spill, spoil

فعل be که به عنوان یکی از افعال نامنظم در جدول بالا آمده است شامل مشتقات am, is و are می باشد.

در ساختار مجهول از شکل سوم افعال بی قاعده استفاده می شود.

در زمان های کامل غیر استمراری (حال کامل، آینده کامل و گذشته کامل) از شکل سوم افعال نامنظم استفاده می شود.

از شکل سوم افعال بی قاعده در نوع سوم از جملات شرطی نیز استفاده می شود.

موارد دیگری هم وجود دارد که شکل سوم افعال بی قاعده بکار می روند ولی 3 مورد بالا رایج تر هستند.
/ 0 نظر / 94 بازدید