ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمایر ملکی (possessive pronouns) در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت بکار می روند. آنها بسیار مفید هستند چون به افراد کمک می کنند تا از تکرار چیزی که قبلا گفته شده است جلوگیری کنند. لیستی از ضمایر ملکی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

معنی صفت ملکی

ضمایر ملکی

          ضمیر فاعلی

مال من

mine

I

مال تو

yours

you

مال او (مذکر)

his

he

مال او (مونث)

hers

she

مال آن

its

it

مال ما

ours

we

مال شما

yours

you

مال آنها

theirs

they

برای یادگیری بهتر ضمایر ملکی، دانستن صفت های ملکی ضروری است.

به چند مثال در خصوص ضمایر ملکی توجه کنید:

Look at these scores, mine is the best one.

به این نمرات نگاه کن، مال من (نمره من) بهترینه.

This is not my car, it’s his.

این ماشین من نیست، این مال اوست.

That book is yours?

اون کتاب مال توئه؟

It’s hers.

این مال اوست.

ضمایر ملکی جای صفات ملکی و اسم را می گیرند:

This is not my car, it’s his.

در مثال بالا همانطور که می بینید ضمیر ملکی his جای his car را گرفته است.

My car is broken-down, but you can take hers to the party.

ماشین من خرابه، ولی می تونی مال او (ماشین او) رو به مهمونی ببری.

در مثال بالا ضمیر ملکی hers به جای her car استفاده شده است.

I don’t like his book, because it’s boring. Yours is better.

من کتاب او رو دوست ندارم چون کسل کننده است. مال تو (کتاب تو) بهتره.

در مثال بالا نیز دقیقا همین جایگزینی اتفاق افتاده است، یعنی yours به جای your book جهت جلوگیری از تکرار بکار رفته است.

نکته: ضمایری به عنوان her’s, your’s و their’s که از آپاستروف (‘) Apostrophe برای آنها استفاده شده است وجود ندارند

/ 0 نظر / 76 بازدید