مکالمه خرید شماره 1


A: Pardon me. Could you help me?

ببخشید. می توانید به من کمک کنید؟

B: Of course. How can I help you?

البته. چطور می توام کمکتون کنم؟

A: I am looking for a sweater.

دارم دنبال یک پلیور می گردم.

B: What size do you wear?

چه سایزی می پوشید؟

A: Medium, I think.

فکر می کنم سایز متوسط.

B: Here. How do you like this one?

بفرمایید. نظرتون در مورد این یکی چیه؟

A: It’s pretty. Can I try it on?

خوشگله. می توانم امتحانش کنم؟

B: You can try it on in the fitting room over there.

می توانید در اتاق پرو آنجا امتحانش کنید.

ادامه مکالمه شماره 1A: What do you think?

چطور است؟

B: It looks great.

عالیست.

A: I would like to purchase it.

می خواهم آن را بخرم.

B: Will this be cash or charge?

آیا خریدتون به صورت نقدی هست یا کارت می کشید؟

A: Here, take my credit card.

بفرمایید، کارتم را بگیرید.

B: Just sign here, please.

لطفا فقط اینجا را امضا کنید.

A: Sure. Here you go.

البته. بفرمایید (برگه امضا شده).

B: Here’s your receipt. Have a nice day.

بفرمایید این هم رسیدتان. روز خوبی داشته باشید.


مکالمه خرید شماره 2

A: Hi, I’d like to return this radio.

سلام، می خواهم این رادیو را پس بدهم.

B: All right. Do you have the receipt?

خیلی خوب. آیا رسید خرید را دارید؟

A: Here it is.

بفرمایید.

B: May I ask why you’re returning the radio?

می توانم بپرسم چرا دارید رادیو را پس می دهید؟

A: It does not work very well.

خیلی خوب کار نمی کند

B: Would you like to exchange it?

آیا می خواهید تعویضش کنید؟

A: No. I’d just like a refund.

خیر. من فقط می خواهم پول آن را پس بگیرم..

B: Certainly. This will take only a few seconds.

البته. چند ثانیه ای بیشتر طول نمی کشد.


/ 0 نظر / 103 بازدید