اصطلاحات زبان انگلیسی


تصور کنید در یک اداره مشغول به کار شده اید، در حین کار حتما به موارد زیر برخورد خواهید کرد. اینها اصطلاحات زبان انگلیسی هستند که در یک محیط اداری کاربرد دارند:

1. type a letter نامه ای را تایپ کنید

2. enter data داده ها را وارد کنید

3. transcribe notes یادداشتها را رونویسی کنید

4. make copies کپی ها را بگیرید

5. collate papers اوراق را تطبیق دهید

6. fax a documentمدرکی را فکس کنید

7. staple اوراق را منگنه کنید

8.scan a document مدرکی را اسکن کنید

9. print a document مدرکی را چاپ کنید

10. schedule a meeting جلسه ای را ترتیب دهید

11. take dictation دیکته بگیرید

12. organize materials موارد را تنظیم کنید

 این جملات مفید انگلیسی را کسانی که قصد کار کردن در محیطهای اداری را دارند به خاطر بسپارند.


/ 0 نظر / 87 بازدید