حروفات انگلیسی را بهتر بشناسیم

 A, a

 حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس

حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر (a ) قبل از  

(ss) ، ( L) ، ( ph) ، ( th) ، ( r) بیاید معمولاً صدای (آ ) می دهد مثل :

Car- park -father- pass

Path -star -craft

After- far -telegraph

Calm- bar- photograph

Grass- bath -class

نکته: هرگاه بعد از( a) حرف ( L)و بعد از  آن یکی از حروف (L) ( f)یا(v ) ،باشد 

نه تنها( a) صدای( آ) میدهد بلکه ( L) نیز تلفظ نمی شود مثل :

Palm , half , halves

اگر( a)قبل از حروف ( L) یا (w ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می دهد مثل :

Low , saw , jaw , small , chalk , also , all ,

اگر بعد از( a )یکی از حروف (I)یا(y)بیاید صدای خودش یعنی ،     

(اِی ) را میدهد مثل :

Say , way ,jaw , small , chalk , also , all

در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشند و حرف آخر کلمه هم ( e) 

 باشد (a)صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد ، مثال :

Take , table , face , shake , blade , save

همچنین در کلماتی که دارای ترکیب، tive و یا tion 

 باشند حرف( a ) صدای خودش را می دهد ، مثل :

Native , nation , dilation , realization , station , relation

در کلماتی که نیز که بهy ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر 

( a) باشد باز صدای خودش را می دهد مثل :

Lady , baby ,

بطور کلی در غیر از این موارد بالامعمولاً ( a )صدای ( اَ ) می دهد : 

Bad , mat , sad ,cat

نکته :باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و

و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل ( g) یا ( b)قرار دارد وبعد از آنهامجدداً یک حرف صدا دار مثل

(a ) ، ( o)و غیره بیاید( a) اول کلمه ، بصورت ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود ، مثل :

Again , about , ago , adore

B , b

در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معملاً در موارد زیر حرف ( b)

 تلفظ نمی شود :

اگر بعد ( m) بیاید ، مثل - plumb numb , thumb , dumb

climb , lamb , comb

 اگر قبل از حرف( t) قرار گیرد مثل :

doubt , debt

C , c

 حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای 

(س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد .

 قبل از یکی از حروف ( y) ، ( e) ، (i) , معمولاً صدای (س ، ) می دهد ، مثل :

City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling ,

اگر ( c) قبل از یکی از ترکیبات صدای( ia) و یا ، ( io)و یا, ( ie) ، (ea)  بیاید 

( c)صدای(ش) می دهد ، مثل :

Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious

حرف ( c) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثل : 

Music , scientific , craft , cloth , tract ,

نکته :

معمولاً ( c) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می دهد .

حرف ( c) غالباًبعد از حرف ( s) تلفظ نمی شود ، مثل: 

scenery,scissors

 ترکیب (ch ) اصولاً صدای ( چ ) می دهد ، مثل : 

Church , china , chips

اما اگر کلمۀ مزبور از زبان یونانی باشد( ch) ، صدای ( ک) می دهد مثل :

Scheme , chorus , echo

و اگر کلمۀ مورد نظر از زبان فرانسه باشد ( ch)صدای ( ش ) دارد مثل :

Machine , chevalier

 در برخی از کلمات مثلarchduke , archbishop صدای ( چ ) می دهد

.

گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود ، مثل :

Yacht , schism ,

ترکیب ( ck) : صدای ( ک) می دهد ، مانند

rock , pack , packet

D , d

( d) صدای ( د ) می دهد ، مانند : 

Mad , doctor , admit , dog  (

نکته :( d)بعد از t صدای خود را دارد مانند:

Acted , celebrated , hated

اگر بعد از( d) ترکیب(ge)بیاید ( d) تلفظ نمی شود ، مثل :

Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge ,

اگر ( -ed) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می دهد مانند : 

Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed

( d)گاه در ترکیب ( die) صدای ( ج ) می دهد ، مانند 

Soldier

( d)در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید : 

Wednesday , handkerchief , handsome

E , e

در صورتی که در کلمه ای(e) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز ( e) 

 صدای خودش یعنی (ایی ) را می دهد ، مثل:

Severe , scheme

( e)در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می دهد مانند : 

Be , he , me , she ,

( e) در آخر کلمات تلفظ نمی شود ، مانند : 

Take , change , blade , save , cake , blame

در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثل :

Help , send , led , several ,

نکته :اگر( e)قبل از ترکیب ( -ry)بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :  

Every , delivery , surgery ,

F ,f

( f)در حرف اضافۀ( of)صدای ( و ) می دهد .  

G ,g

دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد .اگر ( g) قبل از حروف ( a) و ( o) ، ( u) بیاید

( g)صدای ( گ) می دهد ، مثل :

Gum , gate , God

قبل از حروف ( e) یا ( i)گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می دهد مانند:

Get , gem , general , ginger

بدین صورت که اگرقبل از یکی از ترکیبات( en) ، ( -em) ، ( -in) ( -er)

بیاید صدای ( ج) می دهد ، مثل : 

Gin , gentle , Germen , germ

معمولاً اگر( g)قبل از( y)بیاید صدای (ج ) می دهد مثل :  

Biology , Egypt , gypsy , radiology

نکته :

( g)قبل از حروف(m) یا(n) و یا در ترکیب (dge) تلفظ نمی شود ،مثل :

Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge

( g) در ترکیبات( ght) یا ( gh) تلفظ نمی شود مثل : 

Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough ,

(g ) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می دهد ، مانند : 

Pig , rug big

قبل از یکی از ترکیباتeo) ، ( ao) ، ( ia) صدای ( ج) می دهد مثل : 

Giant , gaol , geology ,

( g)در کلماتی که به ( -ung) ، ( -ong) ، ( -ang) ، ( -ing) 

 ختم میشوند به بصورت( گ )خیلی ضعیف تلفظ می شود( صدای گ به گوش نمی رسد بیشتر صدای ن به گوش میرسدو این صدا درون حفره بینی تولید میشود) ، مثل :

Sing , playing , song , sung , eating , sang .

( gh) : گاه صدای ( گ) دارد ، مانند ghost  

 ( gh) : گاه صدای ( ف ) دارد ، مانندenough 

H , h

( h) , : صدای ( ه ) و ( ح) فارسی دارد ، مانند hit , head , horn

(h)در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی شود ، 

مثل :

Hour , honest , heir , rhyme

( h)همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید ، مانند : 

Oh , sigh , sarah , messiah

( h)بعد (r) از تلفظ نمی شود ، مثل : 

Rhetoric , rhubarb , rhyme

نکته :

در صورتی که با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می دهد،

مثل :

ch = چ kh = خ zh = ژ ph = ف gh = ق ، غ

sh = ش

th = شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی

I , i

حرف( i)معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد .  

این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می دهد :

در کلماتی که به ترکیب( -nd) ختم شده اند مانند : 

Grind , bind , find , behind , blind

در کلماتی که به ترکیب( -ld) ختم شده اند ، مانند : 

Wild , mild , child

در کلماتی که به ( ght) یا ( gh) ختم شده اند ، مانند 

Sigh , hight , bright ,

در کلماتی که دارای حرف( i) باشندو حرف آخر آن کلمات ( e) باشند،  

مانند :

Fine , time , ride , bite , knife ,

در صورتی که بعد ( i)حرف(r ) بیاید ( i) صدای معادل ( اِ ) می دهد ،  

مانند :

Bird , Birmingham

 در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می دهد ، مثل:

fit , sit lid , hit , bit

J , j

صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثل : ( j)

Judge , job

K , k

صدای ( ک ) میدهد ، مثل : ( K)

Key , kill , kite , kitten

 ( k)معمولاً در اول کلمه و قبل ازحرف( n) تلفظ نمی شود ، مانند :   

Knee , knowledge , know , knock , knife

نکته :

( kh)برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود 

مانند :

Khomeini , khaki , kakh , khosrow

که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می شود .

L , l

(L ) صدای ( ل ) فارسی را دارد ، مانند : 

Lip , bleed , lead , help

(L) قبل از حروف (d ) ، ( k) ، ( m) ، ( f )تلفظ نمی شود ، مانند :

Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm ,

M , m

( m)صدای ( م ) فارسی را دارد ، مانند : 

Morning , moon , some , him ,

N , n

(n ) صدای (ن ) می دهد مانند : 

Noon , sun , can , end ,

( n) بهمراه(m ) تلفظ نمی شود مانند : 

Damn , column , solemn , autumn ,

نکته :

اما اگر بعد از( -mn) حرف صدا داری بیا ید(n ) تلفظ نمی شود ، مثل:

Damnable , solemnity ,

ترکیب ( ng-) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مانند : 

Thing , sing , playing

O , o

صدای ( اُ ) فارسی را می دهد ، مثل :

Morning , moon , foe , no , rose ,

گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را میدهد ، مانند :

Hot , not , trot

نکته :

در کلمه of صدای( آ) می دهد  

اگر( o)در آخر کلمه بعد از ترکیب ( ry) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل : 

Satisfactory , history , factory , explanatory

P , p

(p )مثل حرف (پ ) فارسی تلفظ می شود، مثل : 

Put , poor , part , apple , up , pen ,

اگر ( p) بهمراه یکی از حروف(n ) یا ( s) ، ( t) در ابتدای کلمه ای بیاید ، 

به تلفظ در نمی آید ، مثل :

Psychology , psalm , pneumonia

همچنین این حرف اگر بین (t ) و ( m) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل : 

Empty , resumption , temptation

نکته :

در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :

Cupboard , raspberry , refit ,

در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی شود ، مثل :

Lump , dump

ترکیب (ph ) معمولاً صدای ( ف ) می دهد اما گاه صدای (و ) نیز می 

دهد ، مثل :

Nephew , Stephen ,

ترکیب( ph) قبل از( th) تلفظ نمی شود ، مثل : 

Phthisis ,

در صورتی که(p ) در یک هجا و ( h) در هجای دیگر یک کلمه باشد و هر

یک صدای جداگانه خود را خواهد داشت ، مثل :

Hap , hazard

Q , q

( q)صدای (کو ) فارسی را دارد ، مانند : 

Quite , quarrel , question ,

در صورتی که( que) در آخر کلمه بیاید صدای (ک ) می دهد ، مانند : 

Coequal, unique

R , r

( r) صدای ( آر) می دهد که زبان به سمت سقف دهان بر میگردد این با (ر) در فارسی متفاوت است.

مانند : Red , dear , car , ready

این حرف در انگلیسی برتانیایی در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا بدنبال آن حرف بیصدا

باشد ، تلفظ نمی شود ، مانند :

Bear , star ,cahier , park , art

نکته :

در انگلیسی برتانیایی اگر بعد از حرف صدا دار باشد و یا کلمۀ بعدی با یک حرف صدا دار

آغاز گردد( r)تلفظ می شود ،

Origin , radio , father

یا جمله :

? How far is it

 که ( r) تلفظ می شود

S , s

( s)مانند ( س) فارسی تلفظ می گردد مانند :

Risk , task , sit ,sixteen

این حرف در آخر بعضی کلمات که به (t ) ، (f ) و ( p), ( k)ختم شده اند 

صدای (س ) می دهد مانند :

Lamps , proofs , parks , risks

در آخر ضمایر و افعال کمکی همواره صدای (ز ) می دهد ، مثل :

Was , his , does ,

بین دو حرف صدا دار صدای (ز ) می دهد ، مثل :

Fuse, these, rise , wise ,

ترکیب (sion ) ، ( sua) یا ( sure) صدای ( ژ ) میدهد مثل : 

Usual , measure , treasure , television , intrusion

ولی اگر قبل از( s) حرف بی صدا بیاید ، صدای ( ش ) می دهد . 

نکته :

( s)معمولاً در اول کلمه همیشه صدای (س ) می دهد ، مثل : 

Sit , sack , seal , sour

( s)در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :

Aisle , isle , island , corps , viscount

در کلماتی که شکل اسمی و فعلی آن یکسان است( s) در شکل فعلی ( س ) ، 

 و در شکل اسمی ( ز ) می دهد مثل :

close ___z      close ___ s

( s) قبل از (y )صدای ( ز ) می دهد مثل : 

Rosy , noisy , busy , easy

ترکیب( su) همواره صدای ( ش ) می دهد مثل :  

Sure , sugar , insurance ,

ترکیب( sh) صدای ( ش ) می دهد مثل : 

push , shall , she , shrine ,

T , t

مانند ( ت) فارسی تلفظ می شود ، مثل :

Root , table , mat

ترکیب( t) با( ia) و یا (ie ) ،( io) صدای ( ش ) می دهد ,مثل :

Patient , partial , nation , function , essential ,

اگر بعد از( t) یکی از حروف( e) یا (i ) و ( u) بیاید صدای ( چ) می دهد ،  

مثل :

Question , , nature , , picture , mutual

( t) در غیر این مواردصدای ( ت ) فارسی را می دهد ، مانند :

Test , too , beat , fifteen

نکته :

( t) در برخی از کلمات تلفظ نمی شود بویژه اگر ( t) در ترکیبهایی نظیر 

 (st ) ، (oft ) ، (tle)باشد,مانند :

Fasten , rustle , Christmas , hasten , often

ترکیب( th) صدای شبیه ( ث ) دارد مانند :


three , with , path

U , u

معمولاً صدای خودش یعنی (یو ) را می دهد( u )در کلماتی که به

use , fuseختم تلفظ نمی شود می شوند) : مثل

 مثل : ( gue) یا ( que) در ترکیب ( u)

Dialogue , antique ,

در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می دهد مانند :

Cut , but , cult ,

V , v

این حرف صدای (و) فارسی را می دهد بدین صورت که با قرار دادن

دندانهای بالا روی لب پایین تولید می شود ، مانند :

Very, revolt , valid , solve

W , w

این حرف صدای (و ) فارسی را می دهد ، اما باحلقه کردن لبها تولید می شود ، مانند :

Windows , will , well , way

تلفظ نمی (w ) ، شروع می شوند ( wr) نکته : در کلماتی که با ترکیب

شود ، مثل :

Write , wrist , wrap , wring , wrong , wretch , wreck

X , x

این حرف دارای صدای ( ز ) ، (کس ) یا ( گز ) می دهد .

اگر در ابتدای کلمه بیاید در موارد خاصی صدای ( ز ) می دهد ، مانند : 

Xylophone , xylosection ,

اگر در ابتدای کلمه بیاید معمولا صدای (کس ) می دهد مانند :

Express , exercise ,

 اگر بین دو حرف صدا دار باشد صدای (گز ) می دهد مانند :

Exam , example ,

Y ,y

صدای ( یه ) ( آی ) یا ( ئی ) کوتاه می دهد ، مثل : 

Yet , yes , my , shy , party , lady


Z , z

صدای (ز) فارسی می دهد,مانند:

zebra, zest,zero


/ 0 نظر / 42 بازدید