پست های ارسال شده در آبان سال 1393

جایگاه صفت در جمله

قبل از اسم  بعد از فعل tobe بعد از افعال ریطی بعد از افعال حسی افعال ربطی عبارتند از:   Appear ظاهر شدن Grow شدن Feel احساس کردن become شدن Get شدن taste چشیدن Look به نظر رسیدن smell بوییدن seem به نظر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 245 بازدید