پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

) 2 ( Some sentences that are used in conversations

  -My mother is big-boned .مادرم  استخوانش پهنه -My mother has brown eyes                                      .مادرم چشماش خرمائیه -My mother has bushy eyebrows. مادرم ابروهاش پرپشته. –My ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید