پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

افعال بی قاعده درس دوم و سوم و جهارم و پنجم و ششم و هفتم زبان دوم نظری

افعال بی قاعده درس دوم زبان دوم نظری Sit                            sat                            sat Fall                          fell                             fallen Hold                        held                            held See                          saw                            seen Think                       thought                    thought Understand               understood              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 145 بازدید

افعال بی قاعده درس اول زبان دوم نظری

افعال بی قاعده درس اول زبان دوم نظری Be ( am / is / are )                  was / were                been Learn                                          learnt                       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

افعال بی قاعده درس دوم سوم و جهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم زبان اول نظر

  افعال بی قاعده درس دوم  زبان اول نظری قسمت اول فعل قسمت دوم فعل قسمت سوم فعل معنی ملاحظات eat ate eaten خوردن   keep kept kept نگهداشتن   take took taken گرفتن – با خود بردن   drink drank drunk نوشیدن   put put put گذاشتن   stand stood stood ایستادن   understand understood understood فهمیدن       افعال بی قاعده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید

آموزش افعال ربطی افعال ربطی کدامند؟

    آموزش افعال ربطی افعال ربطی کدامند؟   برخی از افعال رابط عبارتند از: Appear بنظر رسیدن   Be شدن   Become شدن   Feel حس کردن Look بنظر رسیدن  Smell بو دادن Taste مزه دادن Get شدن  Grow شدن        آموزش صفات نفل از سوم راهنمایی   صفت تعریف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 689 بازدید