پست های ارسال شده در مهر سال 1390

دامنه لغات

معنی لغات لرزش‌ 15.tremour ذخیره- اماده 16.stock کشش‌ 17.tension اندازه‌ 18.measure دستگاه‌ 19.device انتقال 20.shift بخش 21.section نتیجه‌ بزرگ-پی امد.. 22.huge consequence بخش‌ گسل 23.sectionof fault دهه 24.decade محروم کردن 25.devest عمده‌ 26.major اقامت‌ کردن‌ 27.remain انتقال pass معنی لغات جزیره‌ 1.Island باشکوه‌ 2.splendid انزوا 3.Isolation وفق‌ دادن‌ 4.adapt شرح‌، تفصیل‌ 5.circumstance غواصی‌ کردن‌ 6.dive امتداددادن‌ 7.stretch سود 9.advantage پرماجرا 10.adventurous     معنی لغات نمونه 11.typical سازش بی نظیر 12.unique  adaptation شل 13.loose کارروزانه 14.daily routine شور 15.salty بى شک 16.no doubt عطسه‌ 17.sneeze سفارشی کردن 18.customize  نزدیک ساحل 19.close ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

دامنه لغات

  معنی لغات معنی لغات افراشتن‌ 13.erect پیروز 1.Victor انزوا 14.isolation جمهورى 2.republic اعلان‌ کردن‌ 15.declare اشغال‌ کردن‌ 3.occupy تعهد،تسلیم 16.commitment جمهوری‌ 4.republic هسته‌ای‌، اتمی‌ 17.nuclear war  ناحیه باختری‌ 5.western zone اقامت‌ کردن‌ 18.remain  پایتخت پیشین‌ 6.former capital کشش‌ 19.tension تقسیم‌شده‌ 7.divided سیاست 20.policy خاور مشرق‌ 8.east مهاجرت‌ 21.immigration غرب‌ 9.west بخاک‌ سپارنده‌ 22.burier تعیین‌ محل‌ کردن‌ 10.locate ضربه‌ زدن 23.strike شوروی‌ 11.soviet     حکومت 12.government  
/ 0 نظر / 68 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات ادعا کردن claim پافشاری‌ کردن‌ persisted فضاپیما space craft بررسى کردن peruse اقیانوس‌ Ocean کاوشگر probe پیشین‌- اصلى primitive باغ ملى national park ارگانیسم--سازمان Organism ماده‌ معدنی‌، mineral فسیل fossil کم‌ عمق‌، shallow ماهر،مشگل وپیچیده sophisticated معنی لغات توده‌ انبوهی از غبار Clouds of dust جاذبه gravity ذره غبار particle  of dust خارق‌ العاده‌ fantastic درجه degree چرخش‌ turn مقایسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

روش تدریس زبان اول نظری درس ششم بخش دوم

   Lesson 6 -  English Book One                                                          BY:Mohammad  Heidari Chegeni  (KhorramAbad )                                                          SESSION: Two / Time :90 min        Subject: Reading ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

روش تدریس ذرس دوم زبان پیش دانشگاهی

  Pre-university  Lesson Plan 3                                                        Lesson 2                         Time: 90min.  Kimiya Pre-university                                                                                         Number of students: 12                                                                                                            ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید

سوالات زبان انگلیسی ( 2 ) – دوره پیش دانشگاهی (نیمسال دوم )

                                                                    In the name of God                   سوالات زبان انگلیسی ( 2 ) – دوره پیش دانشگاهی (نیمسال دوم )  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید