پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

Some sentences that are used in conversations ( 3

                                                                                                       feel awful. .حالم بده I feel like hell. .حالم خیلی بده I feel sick. حالم بهم می خوره. / تهوع دارم. I ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

) 2 ( Some sentences that are used in conversations

                                                                                                           -My mother is big-boned .مادرم  استخوانش پهنه -My mother has brown eyes                                      .مادرم چشماش خرمائیه -My mother has bushy eyebrows. مادرم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

ابن سینا

Avicenna ) 1 (                                                                                                Abū ‘Alī al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā Balkhi', known as Abu Ali Sina Balkhi[3][4] (Persian: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 205 بازدید

دامنه لغات

  معنی لغات حیوان خزنده 1.reptile مکمل 2.complement شامل شدن 3.include لاک پشت 4.turtle تمساح 5.crocodile مار 6.snake پوست 7.skin خون 8.bloodness برتری 9.advantage اهسته رو 10.fabian محدود 11.limited مرطوب 12.moist استتار کردن 13.camouflage شکم 14.belly گرفتن زمین 15.catch the ground                                                                                                                                                    معنی لغات لاک پشت 16.tortoise پوسته 17.shell تحرک 18.mobility مهره‌ 19. vertebrate متنوع 20.variety بیمانند 21.unique دم 22.tail بیابان‌، دشت‌ 23.desert شاخ 24.horn مسکن‌ طبیعی‌ 25.habitat انواع-گونهها 26.species پستانداران 27.mammals ،تنظیم کردن 28.regulate انطباق 29.  adaptation رفتار 30.behavior معنی لغات ماده-کالا 1.stuff عنصر 2.element وجود داشتن 3.exist وضع بدن 4.natural form زیرزمین 5.underground فشار 6.pressure سطح 7.surface ذوب 8.melt تبدیل کردن 9.transform اتشفشانى 10.volcanic شواهد 11.evidence فرسایش 12.erosion وظیفه 13.task فیروزه   14.turquoise زمین شناس 15.geologist معنی لغات فرآیند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید