زمان حال استمراری در زبان انگلیسی


زمان حال استمراری در انگلیسی یا present progressive tense یکی از زمان های پرکاربرد است که در این پست به آن پرداخته خواهد شد. ساختار این زمان به شکل زیر است:

 

am/ is/ are + present participle

در زمان حال استمراری ابتدا با توجه به فاعل از یک فعل to be مناسب استفاده می کنیم و سپس یک فعل با ing را بکار می بریم.

چند مثال:

ادامه جمله

فعل با ing

فعل to be

 

فاعل

 

for the exam

studying

am

I

soccer

playing

are

We, you, they

for you

coming

is

He, she, it

 

رایج ترین کاربرد های زمان حال استمراری در انگلیسی

این زمان کاربردهای متعددی دارد که ما در این پست به تعدادی از مهم ترین و رایج ترین آنها می پردازیم:

 برای بیان چیزی که هم اکنون در حال اتفاق افتادن است

I’m practicing English now.

من الان دارم انگلیسی تمرین می کنم.

They are not playing soccer.

آنها در حال فوتبال بازی کردن نیستند.

He is driving.

او در حال رانندگی کردن است.

برای بیان اعمال در حال انجام

این کاربرد حال استمراری می تواند به (درست) همین لحظه، امروز، این ماه، این سال، این قرن و غیره اشاره کند. در این کاربرد ما ممکن است در حال انجام عمل مورد نظر باشیم و (برعکس کاربرد اول) ممکن است در حال انجام عمل مورد نظر هم نباشیم.

I am trying to get promotion.

دارم سعی می کنم ارتقا بگیرم.

She is studying to become a pilot.

او دارد درس می خواند که خلبان شود.

برای بیان این که چیزی در آینده اتفاق می افتد (و یا چیزی که در آینده اتفاق نمی افتد)

این کاربرد حال استمراری به چیزهایی اشاره می کند که از لحاظ اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن قطعی هستند.

I am cooking tomorrow.

فردا من آشپزی می کنم.

He is leaving Germany next month.

او ماه بعد آلمان را ترک می کند.

I‘m not working to school tomorrow.

فردا کار نمی کنم.

با قیدهایی مثل always و constantly برای بیان چیزی آزاردهنده و یا ناخوشایند که اغلب اتفاق می افتد

She is always talking on phone.

او همیشه در حال صحبت کردن با تلفن است.

He is constantly throwing his clothes on the floor.

او دائما لباس هایش را روی زمین می اندازد.

چند نکته:

 

  • برای منفی کردن جملات مثبت استمراری کافی است not را بعد از افعال am, is و are بکار ببریم.

مثال:

You are listening => You are not listening

I am playing chess => I am not playing chess

  • برای سوالی کردن جملات مثبت کافی است جای فعل (am, is و are) و فاعل (که یا ضمیر است و یا اسم) را عوض کنیم.

She is studying => Is she studying?

You are riding the motorcycle => Are you riding the motorcycle?

منفی کردن سوالات در حال استمراری

 

اضافه کردن n’t (مخفف not) به فعل to be جمله (am, is, are)

 

Are you talking on phone? => Aren’t you talking on phone?

Is it raining? => Isn’t it raining?

*از این روش (استفاده از مخفف ها) در موقعیت های دوستانه و غیررسمی استفاده می شود

استفاده کردن not بعد از ضمیر (I, you, she, he, it…)

 

Are you having dinner? => Are you not having dinner?

Is he working? => is he not working?

*از این روش (عدم استفاده از واژگان مخفف) در موقعیت های رسمی استفاده می شود.

نکته: تعدادی از افعال هستند که نمی توان آنها را برای زمان حال استمراری در انگلیسی استفاده کرد؛ به این نوع افعال non-continuous verbs گفته می شود. می توانید لیستی از این افعال را در این پست مشاهده کنید.


/ 0 نظر / 80 بازدید