پرسیدن آدرس به زبان انگلیسی


یکی از مشکلاتی که دایما به آن برخورد میکنیم پیدا کردن آدرس است.در یادگیری زبان انگلیسی یکی از مکالمات مهم پرسیدن آدرس است.هنگامی که شما به مکانی جدید مراجعه می کنید و یا هنگامی که به شخصی آدرس میدهید، میتوانید از متون زیر استفاده نمایید

 کجاست؟    ? ...where is

 چطور می توانم به ... برسم؟   ?...How do I get to

 ... از اینجا چقدر فاصله دارد؟ ?..,How far is it to

چگونه میتوام به اتوبان... برسیم؟  ? ...How do we get on the motorway t

 بهترین جاده به .... کدام است؟    ?...Wich is the best road to

 از آن طرف است.      .It"s that way

 دور نیست.           .It is"nt far

 پنج کیلومتر دیگر این جاده را ادامه دهید.  .Follow this road for 5 kilometres

همینطور مستقیم جلو بروید    . Keep straight on

 سر چهارراه به سمت راست بپیچ .Turn right at the crossroads

 دومین جاده سمت چپ را بگیر و برو  Take the second road on the left

 به چراغ راهنما رسیدی به سمت راست بپیچ    Turn right at the traffic-lights 


/ 0 نظر / 83 بازدید