اSome sentences that are used in conversations ( 3

 


                                                                                                      

feel awful.

.حالم بده

I feel like hell.

.حالم خیلی بده

I feel sick.

حالم بهم می خوره. / تهوع دارم.

I feel queasy.

تهوع دارم.

I feel like throwing up.

می خوام بالا بیارم.

My voice is cracking/hoarse/husky.

صدام گرفته است.

I"ve sprained my wrist.

مچم دررفته است.

I"ve broken my leg.

پام شکسته.

I"ve fractured my leg.

.پام شکسته

My leg had a hairline fracture.

پام موبرداشته.

My arm is in plaster.

دستم تو گچه.

MY arm is in a cast.

دستم تو گچه.

I"m near sighted.

چشمم نزدیک بین است.

My eyes are astigmatic.

چشمام آستیگمات است

My vision is blurred.

دیدم تار است.

Which grade are you in ?

کلاس چندمی ؟

What year are you in?

سال چندمی

I"m in the third year.

سال سومم.

I"m a freshman.

سال اولم.

I"m a sophomore.

سال دومم.

I"m a junior.

سال سومم.

I"m a senior.

سال چهارمم.

What"s your major?

چه رشته ای هستی ؟

My major is Medicine.

.رشته ام پزشکی هست

To take up a major

انتخاب رشته

I"m going to take up medicine.

می خوام پزشکی انتخاب کنم (بزنم).

I had to adopt out.

مجبور بودم ترک تحصیل کنم.

My father has a high-school diploma.

بابام دیپلم داره

 

/ 0 نظر / 11 بازدید