پاداشی برای تلاش و پیشرفت

روانشناسان، یادگیری را تغییر پایداری می دانند که بر اثر تجربه در توانایی های بالقوه فرد به وجود می آید. منظور از تغییر نسبتاً «پایدار» تغییری است که کم و بیش دوام دارد نه تغییر موقتی و ناپایدار که در اثر عواملی مانند خستگی، مصرف دارو و عادت به تاریکی به وجود می آید.

هدف از «توانایی بالقوه» عبارت است از توانایی که در فرد وجود دارد، اما هنوز ظاهر نشده است، مثلا عده ای از ما این توانایی را داریم که خلبان ماهری شویم اما در حال حاضر نمی توانیم خلبانی کنیم. در این مورد گفته می شود که توانایی ما برای هدایت یک هواپیما بالقوه است و هنوز به فعل درنیامده است.

هدف از کاربرد کلمه «تجربه» این است که تغییراتی را می توان به عنوان یادگیری به حساب آورد که محصول تمرین باشد نه تغییراتی که در اثر رشد و بلوغ، مثل رشد قد و وزن به وجود می آید.

بسیاری از روانشناسان، یادگیری را در شرایط دقیق و کنترل شده مطالعه کرده اند تا ماهیت یادگیری را بهتر کشف کنند و چگونگی بهبود بخشیدن آن را دریابند. بدین ترتیب، بسیاری از عوامل مؤثر در یادگیری شناخته شده است.

در این میان، آموزش شامل مجموعه فعالیت هایی است که معمولا به یادگیری منجر می شود. این فعالیت ها مربوط به معلم و یادگیرنده است ولی در تجزیه و تحلیل نهایی، یادگیری که نتیجه آموزش است از سوی یادگیرنده انجام می گیرد، در واقع معلم، روش یادگیری را آموزش می دهد نه صرفاً موضوع درسی را.

موفقیت در امر آموزش به عواملی چون مهارت معلم، وسایل آموزشی و ویژگی های یادگیرنده و تعامل آنها با یکدیگر مربوط است.

وجود تفاوت های فردی یک جوان در ابعاد ذهنی، عاطفی، اجتماعی و حتی در آموخته های قبلی و سایر عوامل مؤثر در یادگیری، غیرقابل تردید است. سن، هوش، تجربه اولیه، تمرکز، داشتن تصویر ذهنی، ارتباط دادن بین آموخته ها، فاصله گذاشتن بین یادگیری ها، استراحت پس از یادگیری و کل خوانی از عوامل مؤثر در یادگیری بهتر و فراموشی کمتر است؛ ولی انگیزه، نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار و مهم ترین شرط یادگیری است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که فرزند ما در چه شرایطی برای یادگیری برانگیخته می شوند؟

روانشناسان عواملی که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیت وامی دارد و او را به جهت خاصی سوق می دهد، انگیزه (motive) می نامند.

پس می توان گفت که انگیزه جایگاه بسیار مهمی در زندگی موجود زنده دارد. زیرا نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار است.

پس می توان گفت که انگیزه جایگاه بسیار مهمی در زندگی موجود زنده دارد. زیرا نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار است. انگیزه است که باعث می شود دانش آموزی ساعت ها به مطالعه روانشناسی بپردازد و دانش آموز دیگری به ورزش یا هنر روی آورد و دیگری به فراگیری دروس ریاضی بپردازد. انگیزه است که یکی را به کسب ثروت و یکی را به تحصیل علم و دانش وامی دارد و دیگری را به سمت خدمت به مردم سوق می دهد.

به عبارتی دیگر، انگیزه حالت های درونی ارگانیزم است که انسان و به طور کلی موجود زنده را به حرکت وامی دارد، رفتار وی را جهت می دهد و به سوی هدف خاصی هدایت می کند. انگیزش (motivation)، یعنی حالتی که در اثر دخالت یک انگیزه به ارگانیزم دست می دهد. کمبود مواد غذایی بدن یا نیاز به غذا «انگیزه» و حالت یا احساس گرسنگی «انگیزش» است. نیاز به آب در بدن «انگیزه» و احساس تشنگی «انگیزش» است. در این رابطه، تلاش موجود زنده برای به دست آوردن غذا یا آب «رفتار» نامیده می شود.انگیزش، مهم ترین شرط یادگیری است. علاقه به یادگیری، محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی جوان، ویژگی های تکالیف، مشوق ها و سایر عوامل محیطی مربوط است.

جوانان با انگیزه به راحتی شناخته می شوند. آنها به یادگیری اشتیاق دارند و علاقه مند، کنجکاو، سختکوش و جدی هستند. این افراد به راحتی موانع و مشکلات را از پیش پای خود برمی دارند، زمان بیشتری برای مطالعه و انجام تکالیف مدرسه صرف می کنند، مطالب بیشتری می آموزند و پس از پایان دوره دبیرستان به تحصیلات ادامه می دهند.

البته نمی توان انگیزش کسی را برای کسب موفقیت مشاهده کرد، اما می توان، مشارکت روزانه در کلاس درس، انتخاب فعالیت ها و مطالعاتش را مشاهده کرد.

روان شناسان، انگیزش را تعبیر، عامل یا مفهومی فرض می کنند که می تواند بعضی از رفتارها را تبیین کند. با وجود این، انگیزه قابل مشاهده نیست و یک سازه فرضی تلقی می شود. انگیزش جوان ممکن است هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ جهت متفاوت باشد.

همان طور که معلمان برای ارتقای انگیزش درونی دانش آموزان به منظور یادگیری موضوع های درسی آنها تلاش می کنند، باید به مشوق های یادگیری آنها نیز توجه کنند. به عبارت دیگر، هر موضوعی به طور ذاتی برای دانش آموزان جالب نیست و باید برای انجام دادن کارهای دشوار که تسلط بر آنها ضروری است برانگیخته شوند.

بنابراین، انگیزش، مهم ترین شرط یادگیری است. علاقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی فرد، ویژگی های وی، مشوق ها و سایر عوامل محیطی مربوط است. استفاده از این مشوق ها می تواند به این امر کمک کند:

یک جوان به دانستن دقیق آنچه از آنها انتظار می رود نیازمند است. فراگیران باید بدانند چگونه ارزیابی می شوند و موفقیت آنها چه پیامدهایی دارد.

شرط بسیار مهم دیگر در ایجاد انگیزش این است که بازخورد باید مستقیم به عملکرد فرزندتان مربوط باشد و تا حد امکان بعد از عملکرد او روی دهد.

حمایت از تبادل اندیشه در محیطی امن (محیط امن برای یادگیری محیطی است که در آن، اشتباه جایزه شمرده و پاسخ های ناتمام نیز پذیرفته می شود) در محیطی که مهارت های تفکر آموزش داده می شود تمام افراد به اشکال مختلف در فعالیت های جمعی شرکت می کنند و احساس خجالت یا ترس نمی کنند.

پاداش دادن به تلاش و پیشرفت یعنی همان طورکه از نظریه های مختلف برمی آید، بازخوردها باید بر تلاش متمرکز باشد نه بر توانایی نوجوان. در این شرایط باید انتظار پیشرفت بیشتری داشت و به موفقیت او امیدوار بود.

فرشاد نوروزی

/ 0 نظر / 3 بازدید