ضمایر پرسشی در انگلیسی


در انگلیسی از لحاظ نوع ضمایر متعددی وجود دارد مثل ضمایر موصولی، ضمایر ملکی، ضمایر شخصی و غیره، ولی یکی از پایه ای ترین آن ها ضمایر پرسشی (interrogative pronouns) هستند. ضمیرهای پرسشی همانطور که از اسم شان مشخص است برای سوال کردن بکار برده می شوند. ضمایر پرسشی what, which, who, whom و whose هستند.

معنی

ضمیر پرسشی

 چه – چه چیزی

 

What

 کدام

 

Which

 چه کسی

 

Who

 چه کسی را – به چه کسی

 

Whom

 مال چه کسی

 

Whose

نکات مهم ضمایر پرسشی

ضمیر پرسشی whom نقش مفعول را در یک جمله ایفا می کند. مثلا در جمله زیر whom به عنوان مفعول بکار رفته است:

Whom did you see?

چه کسی را دیدی؟

I saw David

دیوید را دیدم

ولی با این وجود در زبان عامیانه همیشه از ضمیر پرسشی who به جای whom (به عنوان مفعول) استفاده می شود:

Who did you see?

در موقعیت های رسمی (مثلا در آزمون آیلتس یا تافل) باید از whom به عنوان مفعول استفاده کرد نه who

مثال هایی برای ضمایر پرسشی

معنی

سوال و پاسخ

چه کسی به تو اون راز را گفت؟

مایک بهم گفت

Who told you that secret?

Mike told me

دیروز با چه کسی صحبت کردی؟

با دیوید صحبت کردم

Whom did you talk to yesterday?

I talked to David

چه اتفاقی افتاده است؟

یک تصادف روی داده است

What has happened?

An accident happened

کدام دونده زودتر دوید؟

دونده شماره 4

Which runner did run faster?

The runner number 4

من تعدادی کلید پیدا کرده ام. مال چه کسی هستند؟

آنها مال من هستند

I have found some keys. Whose are these?

Those are mine

شاید بپرسید پس why, where, when, و how چی؟ در حقیقت برخلاف چیزی که تصور می شود این چهار کلمه جزء قیدها هستند نه ضمایر پرسشی، اگرچه همانند ضمیرهای پرسشی بکار می روند. 


/ 0 نظر / 56 بازدید