اسم مفعول چیست؟


اسم مفعول در زبان انگلیسی برای افعال کاربرد دارد. اگر یک فعل جزء افعال با قاعده باشد ما d یا ed را به آن اضافه می کنیم. ولی اگر یک فعل جزء افعال بی قاعده باشد هیچ قاعده خاصی برای تبدیل آن به اسم مفعول وجود ندارد و ما باید این گونه افعال را ملکه ذهن خود کنیم.

 خیلی اوقات از عبارت ‘شکل سوم فعل’ نیز برای اشاره به اسم مفعول افعال بی قاعده استفاده می شود. به چند مثال توجه کنید:

I have lived here since 1999

من از سال 1999 اینجا زندگی کرده ام

She has lost her keys

او کلیدهایش را گم کرده است.

در مثال های بالا lived و lost اسامی مفعول هستند؛ lived اسم مفعول فعل با قا عده live می باشد و lost شکل سوم فعل بی قاعده lose می باشد.

کاربرد های رایج اسم مفعول در زبان انگلیسی

 

حال کامل (Present Perfect)

ساختار حال کامل:

subject + have/ has + *past participle

*اسم مفعول

حال کامل چندین کاربرد دارد. یکی از رایج ترین این کاربرد ها این است که بخواهیم بگوییم یک رویداد در گذشته شروع شده است و تا به حال هم ادامه دارد.

I have lived here since 1999

من از سال 1999 (تا به حال) اینجا زندگی کرده ام

یکی دیگر از کاربرد های حال کامل این است که ما بخواهیم در مورد تاثیرات مربوط به زمان حال چیزی، که در گذشته اتفاق افتاده صحبت کنیم. (لازم به ذکر است که تاکید حال کامل روی زمان حال است)

Angela: What are you looking for, Maria?

Maria: I’m looking for my keys to get in

I can’t find them, I think I have lost my keys

آنجلا: داری دنبال چی می گردی ماریا؟

دارم دنبال کلید هام می گردم که برم داخل. نمی تونم پیداشون کنم، فکر کنم اونا رو گم کردم.

(آنجلا کلید هایش را در گذشته گم کرده است ولی تاثیر آن در زمان حال این است که او الان نمی تواند به داخل خانه اش برود)

و کاربرد آخر حال کامل که ما به آن می پردازیم این است که بخواهیم بگوییم یک عمل تا به حال چند بار اتفاق افتاده است یا یک شخص چند بار یک عمل را تا به حال انجام داده است.

I have visited Russia three times

من سه بار به روسیه رفته ام

برای جزئیات بیشتر به زمان حال کامل مراجعه کنید

نکته: در زبان روزمره از شکل اختصاری have که ve’ است استفاده می شود.

مثل I’ve, you’ve, we’ve و غیره

گذشته کامل (Past Perfect)

ساختار گذشته کامل

subject + had + past participle

گدشته کامل اکثر اوقات موقعی بکار می رود که بخواهیم بگوییم یک اتفاق در گذشته زودتر از اتفاقی دیگر روی داد.

مثال:

I had learned English before I came here

من قبل از اینکه به اینجا بیام انگلیسی را یاد گرفته بودم

He did not have any money because he had lost his wallet

او هیچ پولی نداشت چون کیفش را گم کرده بود

و ساختار مجهول

The elephant was killed by the hunter

فیل بوسیله شکارچی کشته شد

English is spoken in the US

در آمریکا انگلیسی صحبت می شود.

/ 0 نظر / 112 بازدید