ترتیب اجزای جمله


- ترتیب کلمات در جملات خبری در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل

He usually speaks English clearly in the class everyday.

ممکن است همه ی جملات انگلیسی تمام قسمت هایی که در فرمول آمده را نداشته باشند. بنابراین هر قسمتی که در جمله موجود بود طبق فرمول سرجای خود قرار می گیرد.مثلا" جمله ی بالا فعل کمکی ندارد.حال در دو جمله ی زیر نوع کلمات را مشخص کنید:

He is always late.

She was walking slowly in the park yesterday.

- انواع کلمات:

- فاعل می تواند یک ضمیر فاعلی، اسم، یا اسم خاص باشد، مثل:

I / he / she / it / we / you / they / John / Mary / Ali / Reza / my brother / the students / your friend / …..

 

- مفعول نیز می تواند یک ضمیر مفعولی یا یک اسم یا اسم خاص باشد. مثل:

Me/ you / him / her / it / us / you / them / ……………

(یادآوری: فاعل یا مفعول می توانند قبل از اسم صفت هم داشته باشند، مثل my old friend/ the large house / an expensive car ….  )

 

- افعال کمکی افعالی هستند که می توان با آنها جمله را سوالی و منفی کرد. مثل:

Am/ is/ are/ was/ were/ can/ could/ may/ might/ must/ should/ will/ have/ has/ had/ ………

 

- افعال اصلی: به هر فعل غیر از افعال کمکی ،فعل اصلی گویند، مثل:

Walk / work / speak / teach / listen / sit / climb / get up / return / order / change / grow / …….

 

- قیدهای تکرار میزان تکرار عمل را در واحد زمان نشان می دهند. این قیدها عبارتند از:

Always / usually / often / sometimes / seldom / never

 

- قیدهای حالت معمولا" پسوند –ly دارند و فعل را توصیف می کنند. مثل:

Slowly / quickly / carefully / carelessly / clearly / loudly …..

 نکات:

1- اگر جمله فقط شامل افعال to be و صفت باشد در این صورت صفت به جای مفعول بعد از فعل قرار می گیرد. مثال:

He is happy.

The room was small.

2- اگر جمله سوالی باشد با یک فعل کمکی یا کلمه پرسشی مثل what/ who / when / …. شروع می شود .مثال:

What was she studying in the class?/ 0 نظر / 44 بازدید