41 فعل بسیار مهم در انگلیسی به همرا مثال

 

  1. Pack =      جمع کردن – بسته بندی کردن

Pack your bag .            

 وسایلت ( کیف ات ) را جمع کن

 

  1. Pull   =          کشیدن جسمی

Pull the rope .

             طناب را بکش

 

  1. Scrub    =   تمیز کردن – ساییدن   

Scrub the ground             زمین را تمیز کن

 

  1. Skate   =         سرسره بازی کردن     - اسکیت بازی

Do not skate here .                  اینجا سرسره بازی نکنید .

 

  1. Sweep   =     جارو کردن  

Sweep here .        اینجا را جارو بکش   

 

  1. Turn    =      چرخش     /    گردش 

Turn right  .   به سمت راست بپیچ     ( بچرخ )  

 

  1. Pain     =       نقاشی کردن   

Pain the wall .        دیوار را رنگ کن

 

  1. Push  =          فشار دادن

Push the bell .     زنگ را فشار بده

 

  1. See  =    دیدن 

See the people .              مردم را نگاه کن

 

10 . skip   =    پریدن 

Skip this level .        از این مرحله عبور کن . ( بپر )

11.swim   =     شنا کردن

Do not swim here .          اینجا شنا نکن

 

12. walk   =     پیاده روی

Walk this way .       این راه را پیاده برو

 

13. paste     =       چسباندن

 Paste the sheet  .       کاغذ را بچسبان

 

14. sleep  =    خوابیدن 

Sleep well .      خوب بخوابی

 

 15 . swing  =  تاب خوردن   

Take the rope and swing .       طناب را بگیر و تاب بخور

 

16. wash   =   شستن

Wash the dishes .       ظرف ها را بشور

 

17. read   =     خواندن

Read your book carefully  .      کتابت را با دقت بخوان     

 

18. slide  =     سر خوردن

 Slide from here .         از اینجا سر بخور  

 

19. take   =       برداشتن    /     گرفتن   

Take the fruits   .     میوه ها را بردار 

 

20 . ride   =    راندن   

Ride this bicycle .     این دوچرخه را بران   

 

21 . plant  =    کاشتن  

Plant a tree here .        یه درخت اینجا بکار   

 

22. shout    =      فریاد زدن   

Shout your name   .         اسمت را فریاد بزن 

 

23. sneeze   =   عطسه کردن 

Try not to sneeze here .     سعی کن اینجا عطسه نکنی 

 

24. talk  =    صحبت کردن 

Do not talk loudly .       بلند صحبت نکن   

 

25. wipe  =    پاک کردن 

Wipe the table .       میز را پاک ( تمیز ) کن 

 

26. play  =    بازی کردن 

Play with your friend .        با دوستانت بازی کن 

 

27. show   =     نشان دادن 

Show me your ID card .      کارت شناسای ات را به من نشان بده

 

28. spin    =    چرخاندن      ( به دور خود  )

Spin the ball .      توپ را بچرخان  

 

29. tell   =    گفتن  

Tell your friend to come .       به دوستت بگو بیاد

 

30. work    =     کار کردن  

Work hard to earn money .      سخت کار کن ( تلاش زیاد کن ) تا پول بدست بیاوری

 

 

31. point   =     اشاره کردن 

Point by your finger .      با انگشت اشاره کن   

 

32. run   =    دویدن  

Run fast .       سریع بدو  

 

33. sing  =    آواز خواندن  

Sing the song .      آهنگ را بخوان 

 

34. stand  =     ایستادن

Stand in the row  .       در صف بایست 

 

35. throw   =     پرتاب کردن

Throw the apple .     سیب را پرتاب کن 

 

36. write   =     نوشتن 

Write your name here .        اسمت را اینجا بنویس

 

  1. pour  =  ریختن  

Pour the water into glass for me .    برای من در لیوان آب بریز 

 

38. sit   =   نشستن 

Sit ( down ) here .      اینجا بنشین 

 

39. stop   =    توقف کردن 

Stop eating .      خوردن را متوقف کن  

 

40. tie   =     گره زدن

Tie your shoelace .       بند کفشت را گره بزن ( ببند )

 

41. yawn  =  خمیازه کشیدن 

You are yawning so deep .     داری خیلی عمیق خمیازه می کشی 

 

برای یادگرفتن این لغات و لغات دیگر انگلیسی تمرین منظم و مرتب را فراموش نکنید . برای یاد گیری سریع لغات فقط تکرار و تکرار و تکرار لازم است .

#
/ 0 نظر / 89 بازدید