39 لغت مرکب در زبان انگلیسی


کلمات مرکب با book


1. bookstore     کتابفروشی

2. bookcase      کتابخانه

3. bookshelf      قفسه کتاب

4. bookmark     چوب الف

کلمات مرکب با door

5. doorstep          آستانه در

6. doormat        پادری

7. doorbell        زنگ در

8. doorknob       دستگیره در

9. doorway             درگاه

10. doorstop    ( زیر دری (لاستیک پای درب

11. doorman        دربان

کلمات مرکب با fire


12. fireplace              شومینه

13. campfire           . آتشی که در اردو روشن می شود

14. bonfire                       (. آتش بازی (آتشی که در مراسم هایی مثل چهارشنبه سوری روشن می کنیم

15. firewood                        هیزم

16. fire fighter                   آتش نشان

17. fireworks              مواد آتش زای رنگی ویژه مراسم

کلمات مرکب با hand

 

18. handwriting        دست خط

19. handrail             نرده

20. handshake         دست دادن

21. handstand            بالانس

کلمات مرکب با life 

 

22. lifeguard             مامور نجات غریق

23. lifeboat                         قایق نجات

24. life jacket = life preserver = life vest          جلیقه نجات

25. lifestyle                        شیوه زندگی

کلمات مرکب با night


26. nightlife                   (. شب زنده داری (به طور کلی منظور تعداد کلوپ ها و سرگرمی های شبانه است

27. nightgown                      لباس خواب زنانه

28. nightmare                                                    کابوس

 کلمات مرکب با sun


29. sunrise                  طلوع خورشید

30. sunset                     غروب خورشید

31. sunshine                         نور آفتاب

32. sunbathing                  حمام آفتاب

33. sunburn                    آفتاب سوختگی

کلمات مرکب با water


34. watermelon             هندوانه

35. waterfront               اسکله

36. waterproof                ضد آب

37. waterlogged              خیس آب/ 0 نظر / 30 بازدید