آموزش زبان انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی

 

۱ – یکی از مهارت های خواندن، توجه به عناوین پاراگراف های متن (paragraph Headings) است. نویسنده «در متون بلند» برای راهنمایی کردن خواننده از عناوین استفاده می نماید. عناوین، متن را به قسمت های کوچک تر تقسیم نموده و به خواننده کمک می کند تا اطلاعات خاص را سریعتر بیابد.
۲ – یکی دیگر از مهارت های خواندن، پی بردن به معنای کلمات ناآشنا، از طریق توجه به نشان (cues) موجود در متن است. در بعضی متون نویسنده از طریق معنی کردن (defining) یا بیان مجدد مفاهیم ( restating) با استفاده از علائم نشانه گذاری ( punctuation marks) تلاش می کند مفاهیم مشکل را برای خواننده آسان کند.

A – key words in defining
(لغات کلیدی جهت تعریف)
این لغات از قبیل refersto – what this means as – meaning – means – are – is و is/are defined به معنای هست – معنی می دهد – رجوع می دهد به ، می باشد. مانند :
The heart is the organ miside your chest that sends blood around your body.
B- use of signal words / phrases to restate
(استفاده از کلمات یا عبارات نشانه ای)
از این کلمات یا عبارات می توان that is , in other words – or با علامت e.i را ذکر کرد که به معنای یا – به عبارت دیگر و بدین معنی است، می باشد . مانند:
The exercise should be more reasonable , i.e lighter.
ورزش باید منطقی تر باشد یعنی (i.e) سبک تر.
C- use of punctuation marks to define/ restate
(استفاده از نشانه های علامت گذاری جهت تعریف یا بیان مجدد)
از این نشانه ها می توان کاما (,) – خط تیره ( – ) و پرانتز ( ) را ذکر کرد.
مانند مثال زیر که داخل پرانتز معنی کلمه skull توضیح داده شده است.
Doctors say he has broken his skull (the bony part of the head that protects the brain)
پزشکان می گویند او جمجمه اش شکسته است.( قسمت استخوانی سر که از مغز محافظت می کند)

دستور زبان (گرامر)

مبحث گرامری این درس ( adverbial clauses) یا همان (قضایای قیدی) می باشد، که در زیر به توضیح در مورد آن می پردازیم.
۱ – به یک گروه از کلمات مرتبط به هم که یک فعل و یک فاعل دارد clause یا عبارت می گویند.
۲ – adverbial clause یا عبارت قیدی عبارتی است که به عبارت اصلی یا main clause متصل می شود و کار آن مانند یک قید است که اطلاعاتی اضافی در مورد زمان ، مکان ، رفتار و غیره را از اتفاقی که افتاده به ما می دهد.
۳ – conjunction یا حرف ربط کلمه ای است که دو قسمت یک جمله را به هم متصل می کند.
۴ – کلمات (when به معنای وقتی که )، (As به معنای زمانی که یا چون که )، (since به معنای چونکه یا از وقتی که ) و (whether……….or به معنای چه ……….و یا ) کلماتی ربط دهنده هستند که با یک سری کلمات همراه شده و عبارت قیدی را می سازند و به عبارت اصلی متصل می کنند.
۵ – (when: وقتی که) کلمه ربطی است که اگر کاری بعد از کار دیگر اتفاق بیفتد از آن استفاده می کنیم. گاهی از این کلمه ربط جهت اتصال دادن دو کار که در یک زمان اتفاق می افتند نیز استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
Some people change their habits when they get older.
بعضی از مردم وقتی که پیرتر می شوند عادت هایشان را تغییر می دهند.
۶ – (as: زمانی که ) در چند نوع عبارت قیدی به کار می رود که عبارت اند از :
برای بیان زمان : اگر دو چیز در یک زمان رخ دهند.
برای بیان دلیل : زمانی که بخواهیم دلیل چیزی را بیان کنیم و کلمه معادل آن because می باشد.
برای بیان نسبت : به معنای (در همان دوره زمانی) مانند as people get older
برای بیان مقایسه : مانند به سرعتی که شما می توانید as fast as you can
7- (since: چونکه) برای بیان دلیل و علت به کار می رود، اما در بعضی از عبارت های since به معنای از وقتی که ، نیز به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

Since I didn’t feel well , I didn’t go to party last night.
Since:حرف ربط
Since I didn’t feel well:عبارت قیدی
I didn’t go to party last night:عبارت اصلی
من دیشت به مهمانی نرفتم چون حالم خوب نبود.

I have been living in Tehran Since I was fourteen.
I have been living in Tehran:عبارت اصلی
Since:حرف ربط
Since I was fourteen:عبارت قیدی

من زمانی که چهارده ساله بودم در تهران زندگی کرده ام.
۸ – (wehter …. Or : چه …… و یا ) ارتباط دهنده ای است که در عبارت های قیدی به کار می رود و بیانگر آن است که (نه این موضوع مهم است و نه آن یکی) و نتیجه در هر صورت یکی است به مثال زیر توجه کنید:

You ll have to finish your work whether you like it or not.
You ll have to finish your work:عبارت اصلی
whether – or:حرف ربط
you like it or not:عبارت قیدی

شما مجبورید این کار را تمام کنید چه آن را دوست داشته باشید و چه دوسته نداشته باشید

اکنون به چند مثال دیگر از عبارت های قیدی توجه کنید.
AS I was getting off the bus I saw Mary waiting for me.
I started learning English since I was 6 years old.
I couldn’t joni you since I was ill.
Mary was eating dinner when we arrived home.
Doctor should visit you whether you like or not.
You can enjoy exercising whether you are young or old.

نقش جمله

جمله ها چه به طور مجزا و چه در متن نقش های متفاوتی دارند. در زیر شما با دو نقش زبانی آشنا می شوید.
۱ – (Describing = وصف کرد) هنگام توصیف کردن نویسنده سعی می کند اطلاعاتی را در مورد اشخاص، چیزها، مکان ها، فعالیت ها به خواننده بدهد. معمولاً د ر این نوع توصیف کردن یکی از شکل های فعل to be با یک یا چند صفت همراه اسم بیان می شود . مانند :
The heat is the strongest muscle in your body.
2 – (Explaining = توضیح دادن) نویسنده سعی می کند تا با آوردن دلیل یا ذکر جزئیات یا توضیح دادن در مورد چیزی یا مطلبی ، درک و فهم آن را برای خواننده آسان تر کند. مانند :
Exercise is important because it peoples boodies and minds healty.

تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.
۱٫ I have not seen mary …….she left here with her husband.
1) when
2) as
3) since
4) whether

2 . ……… The weather was not fine , we couldn’t go waling.
1) when
2) whether
3) neither
4) as

3 . Exercise is good for you …..you are fat or thin.
1)as
2)since
3) when
4) whether

4. ……..you aren’t able to answer, we may ask some one else.
1) keep
2) keeping
3)kept
4) keeps

5…….. you aren’t able to answer, we may ask some one else.
1) since
2) whether
3) when
4) or

6. she can touch her toes easily. It means she is very……..
۱) flexible
2) reasonable
3) reliable
4) active

7. Having food with a lot of ……causes people extra weight.
1) nutrients
2) fat
3) water
4) vitamins

8. when we breath we take air into our …….and send it cut again.
1) muscles
2) vessels
3) heart
4) lungs

9 – He has a high opinion of himself. He is ….of himself.
1) perfect
2) efficient
3) proud
4) reliable

10 . Aerobic exercise helps the heart …..more oxygen to the muscles.
1) send
2) to sent
3) sent
4) sending

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۳

۶

۱

۲

۴

۷

۲

۳

۴

۸

۴

۴

۱

۹

۳

۵

۱

۱۰

۲

/ 0 نظر / 251 بازدید