درس چهارم پیش دانشگاهی

درس چهارم

مهارت های خواندن
(کاما- کولون -…)

۱- یکی از مهارت های خواندن درک روابط میان بخش های مختلف یک جمله و جمله های متن از طریق علائم نشانه گذاری است در زیر با مهمترین این علائم آشنا می شوید.
(,) کاما : کار این علامت «جداکردن کلمات در یک لیست» می باشد. این علامت قبل و بعد از یک قضیه یا عبارت که اطلاعات اضافی درباره یک اسم که آن را دنبال می کند می آید. (:) کولون : کار این علامت معرفی لیستی از موارد می باشد. همچنین برای «بیان کلمات دقیق شخص» یا به عبارت دیگر «نقل قول مستقیم از شخصی» به کار می رود.
(؛) سمی کولون : کار این علامت «جدا کردن دو قضیه اصلی یا بیشتر» به خصوص آن هایی که بدون حرف ربط یا کاما هستند، می باشد.
(-) دَش : به معنای خط تیره است. کار این علامت «جداکردن یک عبارت از بقیه جمله» می باشد که به این وسیله خلاصه مطلب یا نتیجه مطلب را نشان بدهد. همچنین خط تیره قبل یا بعد از یک عبارت جهت «دادن اطلاعات اضافی» به کار می رود.
۲ – معنی برخی کلمه های ناآشنای موجود در متن را می توان از طریق «تصاویر» و «تخیل» و «آشنایی با آن ها در زبان مادری» حدس زد.

دستور زبان

بحث گرامری این درس درباره حروف ربط در عبارات قیدی می باشد که در زیر به توضیح آن می پردازیم.
الف) کاربرد so,such در عبارات قیدی
۱ – به جملات زیر توجه کنید.
Most earthquakes are so weak that they cause almost no damage.
بیشتر زلزله ها آنقدر ضعیف هستند که تقریباً هیچ آسیبی را سبب نمی شوند.
It was such a rainy day that we couldn’t go walking.
آنچنان روز بارانی بود که ما نتوانستیم به پیاده روی برویم.
So,such در این مثال ها به معنای «آنقدر و آنچنان» هستند و معنای قید یا صفتی را که بعد از آن می آید، شدت می بخشند.
۲ – so قبل از صفت یا اسم می آید و به دنبال آن یک that clause یعنی جمله ای که با that آغاز می شود
So + صفت یا قید+ that + …….
۳ – such قبل از صفت همراه اسم می آید و به دنبال آن یک that claue می آید.
Such + صفت یا قید+ اسم + that +………
ب) کاربرد too , enough در عبارات قیدی
۱ – به جملات زیر توجه کنید.
The situation ofter the earthquake was too bad to explain.
وضعیت بعد از زلزله برای توصیف بسیار بد بود.
She isn’t old enough to go to school yet.
او هنوز به حد کافی بزرگ نشده که به مدرسه برود.
کلمه enough بعد از صفت یا قید در جمله قرار می گیرد و حد کافی را می رساند. کلمه too بر سر صفت یا قید می آید و به آن شدت می بخشد. Too در اینجا به معنای خیلی زیاد می باشد.
۲ – کلمه enough به معنای کافی گاهی قبل از اسم می آید و در این صورت نقش صفت را بازی می کند مانند :
Enough money پول کافی
Enough experience تجربه کافی
۳ – هنگامی که enough بعد از صفت یا قید در جمله بیاید بعد از آن می تواند فعل به صورت مصدر با to قرار گیرد به صورت زیر :
صفت یا قید+ enough + to‌مصدر با + …..
به یک مثال دیگر توجه کنید:
She is experienced enough to get this job.
او به حد کافی با تجربه هست که این شغل را بگیرد.
هنگامی که در جمله too بر سرصفت یا قید می آید معمولاً به دنبال آن فعل مصدری با to قرار می گیرد. در این صورت ظاهر جمله مثبت است ولی مفهوم آن منفی است.
Too + صفت یا قید + to‌مصدر با + ……..
به این مثال توجه کنید:
I was too busy to talk to you last week.
من هفته گذشته خیلی گرفتار بودم که با شما صحبت کنم. و یا بهتر است بگوییم «من هفته گذشته آنقدر گرفتار بودم که نتوانستم با شما صحبت کنم.
۴ – گاهی به دنبال too , enough که بر سر صفت یا قید آمده باشد، حرف اضافه for و یک مفعول اسمی یا ضمیری می آید و سپس فعل مصدری با to نوشته می شود. مانند
It is too hard for me to lave my family.
برای من خیلی سخت است که خانواده ام راترک کنم.
۵ – کاربرد that بعد از enough و too همراه یک جمله (مانند کاربرد that clause در توضیحات so, such) اشتباه است.

نقش جمله

۱ – یکی از نقش های جمله «نام گذاری کردن » یا Naming است.گاهی اوقات نویسنده با یک توصیف کوتاه یا بلند به یک شخص یا یک شیء نام یا لقب می دهد. اغلب در این گونه جملات کلماتی مانند be called – named – known استفاده می شود. مانند :
The scientific study of the earth is called geology.
2 – از دیگر نقش های جمله «فرضیه ساختن» یا «Hypothesizing» است. هنگام فرضیه ساختن نویسنده سعی دارد برای توضیح بیشتر چیزی که نمی شناسیم یا نمی دانیم راهی را پیشنهاد دهد. اغلب در این موارد از کلماتی مانند be thought- believed- estimated استفاده می شود. مانند :
It is thought that about too shocks eacks each year have this power they accure in a populated area.

تمرین:
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 


۱- peter is not ………to get this job.
1) experienced enough
2) such experienced
3) too experienced
4) so experienced

2 – The weather was …. That we decided to stay at home.
1) such, cold
2) so cold
3) cold enough
4) too cold

3 – It was …. Test that half of the students couldn’t pass it.
1) so hard
2) such a hard
3) hard enough
4) too hard

4 – Sorry , I couldn’t call you, I was ….. busy yesterday.
1) so
2) such
3) enough
4) too

5 – Do you have …. Money to buy this car ?
1) too
2) so
3) such
4) enough

6 – Emergency numbers are easy enough …. Them.
1) remember
2) to remember
3) remembered
4) remembering

7 – The instruction was ….. that even children could learn it easily.
1) so simple
2) every simple
3) too simple
4) simple enough

8 – This suitcase is too heavy for me ……..
۱) lift
2) to lift
3) for lifting
4) to lifting

9 – Most of the earthquakes are too light to be ….
۱) floated
2) rattled
3) located
4) occurred

10 – scientists can not still……..the exact area and time of an earthquake.
1) exist
2) destruct
3) predict
4) provide

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۱

۶

۲

۲

۲

۷

۱

۳

۲

۸

۲

۴

۴

۹

۳

۵

۴

۱۰

۳

 

/ 0 نظر / 106 بازدید