الفبای زبان انگلیسی از لحاظ صدا


الفبای زبان انگلیسی را از لحاظ صدا به دو دسته تقسیم کرده اند:

1-vowel sounds یا حروف صدادار عبارتند از: E,I,O,A,U

2-consonant sounds یا حروف بی‌صدا که بیست ویک حرف بقیه هستند.

 

پنج حرف صدادار (U،O،I،E،A)را ا این نظر صدادار می‌نامند که بدون شرکت آنها هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی نمی‌تواند خوانده شود.

 

حروف صدادار(vowel sounds)مانند حرکات پیش و زیر و زبر زبان فارسی هستند و به وسیله حنجره و گلو تلفظ می‌شوند.

حروف بی‌صدا(consonant sounds)حروفی هستند که به وسیله لب ودندان وزبان اداء میشوند.

صداهای ترکیبی:Diphthongs

صداهای ترکیبی که از ترکیب حروف (A) با حروف صدا‌‌دار دیگری به دست می‌آید عبارتند از:

1-حروف (A.I)با صدای(اِیْ)زبان فارسی برابر می‌باشد.

رنج......پِین:pain

2-صدای ترکیبی(Au)در زبان انگلیسی با صدای(آ)زبان فارسی برابراست.

قدرت......او‌تاریتی:authority

3-صدای ترکیبی(Aw)با صدای(آ)زبان فارسی برابرمی‌باشد.

وکیل......لایر:lawyer

4-صدای ترکیبی (Ay)با صدای (اِیْ)زبان فارسی برابرمی‌باشد.

روز......دی:day

 

تلفظ حرف (B)

حرف(B)بعد از (M)تلفظ نمی‌شود:

شانه......کوم:comb

بره......لَم:lamb

 

C دارای دو صدا است:ک و س

1-حرفC موقعی که در جلو حرفA,OیاU واقع شود صدای ک می‌دهد

 مثل:

بریدن،کاتcut:......گربه،کَتcat:......ادویه تند،کاریcurry:

صدا زدن،کالcall:......سرد،کُلد:cold......فنجان،کاپcup:

2-حرف C موقعی که درحرفE ,I یاY واقع شود صدای (س) می‌دهد

مثل:

غیرنظامی،سویلcivil......مرکز،سِن‌ترcentre:

سینما،سینماcinema......گواهی دادن،سِرتی‌فایcertify:

حرف C چنانچه قبل از K واقع شود به تلفظ در نمی‌آید.

مثل:

قفل‌،قفل کردن‌......لاکlock:

بستن،اسباب جمع‌کردن……پکpack:

حمله کردن......اَتَکattack:

 

CHغالباً صدای چ دارد

کلماتی با حروفCH شروع یا ختم می‌شوند

گچ......چاک:chalk

بچه......چایلد:child

تعلیم دادن......تیچ:teach

 

تلفظ حرف(E)

تلفظ حرف(E)در زبان انگلیسی معادل با(اِ)زبان فارسی می‌باشد:

تختخواب……بِد:bed

به دست آوردن......گِت:get

 

صداهای ترکیبی که از حرف((Eبا حرف (A) صدای دیگری به دست می‌آید به قرار زیراست:

تلفظ (EA)

تلفظ (EA)در زبان انگلیسی برابر با(ای) کشیده فارسی می‌باشد:

گوشت......میت:meat

ترک کردن……لیو:leave

تلفظ (EE)

تلفظ دو(E)در زبان انگلیسی معادل با (ای)زبان فارسی می‌باشد:

آزاد......فریfree:

درخت......تریtree:

تلفظ (EI)

تلفظ (EI)زبان انگلیسی معادل با (ای) زبان فارسی می‌باشد:

ربودن......سیزseize:

قبض،رسید......ری‌سیتreceipt:

سقف اطاق......سیلینگceiling:

تلفظ (ٍEY)

تلفظ (EY) که در انتهای کلمه قرار می‌گیرد برابر با (ای)زبان فارسی می‌باشد.

میمون......مانکیmonkey:

پول......مانیmoney:

و گاهی اوقات تلفظ آن برابر با (اِیْ)زبان فارسی می‌باشد:

حمل کردن......کان‌ویconvey:

آنها......دیthey:

تلفظ حرف(G)

حرف(G) دارای دو تلفظ جدا گانه است.

1-حرف(G) اگردرانتهای کلمه‌ای قرار گیرد صدای (گ)می‌دهد:

قالیچه......راگrug:

مه......فاگfog:

2-اگر در جلوی سه حرف(U-O-A)و یا حرف بی‌صدای دیگری قرار گیرد صدای (گ)می‌دهد.

بازی......گیمgame:

نگهبانی کردن…...گارد:guard

بُز……گُتgoat:

خاکستری......گِریgray:

3- این حرف چنانچه قبل از سه حرف(Y-I-E) قرار گیرد صدای(ج) می‌دهد.

عمومی......جنرالgeneral:

غول......جاینتgiant:

تلفظ دو حرف (G H)

1-دو حرف (G H) در بعضی کلمات صدای (ف)زبان فارسی را می‌دهد.

خندیدن……لافlaugh:

به‌قدر کافی......ایناف:enough

2-در بعضی کلمات اصلاً تلفظ نمی‌شود.

شب......نایتnight:

3-در بعضی کلمات صدای (گ) می‌دهد.

هولناک......گستلی:ghastly

تلفظ حرف (I)

1-تلفظ حرف (I) با صدای(آی)فارسی برابر است:

وقت......تایمtime:

خط......لاینline:

2-تلفظ حرف(I) با صدای (ای)زبان فارسی برابر می‌باشد:

ظرف……دیشdish:

ماهی......فیشfish:

تلفظ دو حرف(I E)زبان انگلیسی برابر با صدای (ای)کشیده زبان فارسی می باشد:

باورکردن......بی‌لیو:believe

تلفظ حرف(J)

تلفظ حرف (J)معادل با(ج)فارسی می‌باشد:

پریدن......جامپ jump:

تلفظ حرف (K)

تلفظ حرف (K) زبان انگلیسی برابر با(ک) زبان فارسی می‌باشد:

مهربان......کایند:kind

حرف (K)قبل از حرف(N)تلفظ نمی‌شود:

دانستن......نو:know

زانو......نی:knee

اگر بعد از(M) حرف (N)قرار گیردتلفظ نمی‌شود:

پاییز......آتِم:autumn

ستون......کالِم:column

تلفظ حرف(O)

تلفظ این حرف به قرار زیر است:

1-تلفظ حرف(O)با صدای (آ)برابر است.

پسر......سان:son

2-تلفظ(O)گاهی اوقات با صدای(اُ)زبان فارسی برابر است.

رفتن......گو:go

3-حرف(O)گاهی معادل با (او)زبان فارسی می‌باشد.

حرکت کردن......موو:move

صداهای ترکیبی که از حرف(O)با حرف با صدای دیگری به دست می‌آید به قرار زیر است:

تلفظ دو حرف(O A)معادل با صدای (اُ)کشیده زبان فارسی می‌باشد:

نان برشته......تُستtoast

تلفظ دو حرف(O E)برابر با(اُ)کشیده زبان فارسی است:

دشمن......فُو:foe

تلفظ دو حرف (O I) معادل با (اُیْ)زبان فارسی می‌باشد:

روغن......اویل:oil

تلفظ دو حرف (O)معمولاً برابر با صدای (او)ی کشیده فارسی و گاهی نیز (او)ی کوتاه می‌باشد:کتاب......بوک:book

تلفظ دو حرف (O U)معادل با صدای (اُوْ)می‌باشد:

صدا......سَوند:sound

تلفظ دو حرف(O W) معادل با (اُ)می‌باشد:

دانستن......نو:know

تلفظ دو حرف(O Y)

می‌توان که چندان فرقی مابین تلفظ دو حرف (oi)و (oy)نمی‌باشدولی دو حرف (oy)دارای تلفظ کشیده تری می باشد.

لذت......جُوی:joy

تلفظ دو حرف (PH)زبان انگلیسی معادل با (ف) زبان فارسی می باشد:

فیزیک......فیزیکس:physice

تلفظ حرف (Q)معادل با(ک)زبان فارسی می باشدو همیشه قبل ازحرف (U)قرار می‌گیرد.

پرسش......کواسشن:question

 Sدارای دو صدا است:س و ز

حرف  Sدر موارد زیر مانند «ز»تلفظ می‌شود.

الف-موقعی که بین دو حرف صدادار واقع شود مثل:

بینی......نُز:nose

گل سرخ......رُز:rose

ب-موقعی که در آخرِ کلمه‌ای واقع شود که مسبوق به یکی ازحروف صدادار باشد مثل:

چشم‌ها......آئیز:eyes

پسربچه......بُیز:boys

در جمع اغلب اسم‌ها مثل:

بازو ها......آرْمْزْ:arms

میزها......تِی‌بِلْزْ:tables

اگر حرف (S)درانتهای کلمه قرار گیرد تلفظ آن بستگی به حرف ما قبل دارد.اگر کلمه به (T.P.K.F)ختم شود هنگامی که حرف (S)به آن اضافه می‌شودتلفظ(س)فارسی دارد.

کتاب‌ها......بوکْسْ:books

نقشه‌ها......مَپْسْ:maps

ولی اگر کلمه به چهار حرف بالا ختم نشود حرف(s)صدای (ز) می‌دهد.

پسرها......اسنز:sons

سگها......داگز:dogs

تلفظ دو حرف (ES)در سوم شخص مفرد زمان حال ساده و یا در هنگام جمع بستن اسامی که به (x. ch. Sh. S)ختم شوند برابر با (ایز) یا (از)زبان فارسی می‌باشد.

بشقاب‌ها......دیشِزْ:dishes

ساعت‌ها......واچِزْ:watches

تلفظ دو حرف(sh)برابر با صدای(ش)فارسی می‌باشد:

قفسه......شِلْفْ:shelf

تلفظ حرف(T)

1-دو حرف(TH)صدایی بین (ت)و(ث)می‌دهد.

چیز......تینگ:thing

2-در بعضی لغات دیگر صدایی بین (د)و(ذ)می‌دهد.

اینها......دیز:these

اگر(TION)در انتهای کلمه قرار گیرد تلفظ آن برابر با (شن)زبان فارسی است.

ایستگاه......ستی‌شن: station

اگر(TURE)در آخر کلمه قرار گیرد صدای(چِر)می‌دهد.

آینده......نی‌چر:nature

تلفظ حرف (U)

1-تلفظ حرف(U)برابر با تلفظی مابین (اَ)و(آ)فارسی می‌باشد.

بالا......آپ:up

2-در بعضی کلمات تلفظ حرف (U)معادل با صدای (یو)فارسی می‌باشد.

مفید......یوس‌فول:useful

3-در بعضی کلمات دیگر تلفظ حرف (U)برابر با صدای(او)فارسی است.

کاملاً......فولی:fully

4-تلفظ حرف(u)در بعضی کلمات دیگر معادل با کسره فارسی می‌باشد.

سوختن......بِرْنburn:

تلفظ حرف(W)

1-تلفظ حرف(W)برابر با (و) زبان عربی است.

هفته......ویک:week

اگر حرف(W)قبل ازحرف (R)قرارگیرد تلفظ نمی‌شد.

نویسنده......رایتر:writer

2-تلفظ دو حرف (W H)را بهتر است مثل (و)عربی بیان نماییم.

چه.......وات:what

3-در بعضی کلمات (W)تلفظ نمی‌شود.

که......هو:who

تمام......هُول:whole

تلفظ حرف(X)

حرف(X)دارای چندین تلفظ گوناگون به قرار زیر می‌باشد.

1-تلفظ (X)برابربا (کْسْ)زبان فارسی است.

جعبه......باکس:box

موضوع......تِکست:text

2-در بعضی کلمات تلفظ آن معادل با(گز)زبان فارسی است.

مثال......اِگْزَمْپِلْ:example

در مثال بالا حرف(X)بین دو حرف با صدا قرار دارد.

تلفظ حرف(Y)

1-تلفظ حرف(Y)اگر در آغاز کلمه باشد معادل با (ی)زبان فارسی است.

سال......یر:year

2-در بعضی از کلمات اگر در در آخر جمله قرار گیرد تلفظی معادل با (آی)فارسی دارد.

خریدن......بای:buy

مگس......فلای:fly

3-در بعضی کلمات دیگر تلفظ آن معادل با (اِیْ)زبان فارسی می‌باشد.

ممکن بودن......مِی:may

4-در بعضی کلمات دیگر تلفظ آن برابربا (ای)فارسی می‌باشد.

پول......مانی:money

تلفظ حرف (Z)

تلفظ حرف(Z) برابربا (ز)زبان فارسی است.

باغ‌وحش......زو:zoo

)ف)PH  (خ)KH  (غ و ق)GH  (ش)SH  (ژ)ZH  (چ)CH

 

TH

این صدا در زبان فارسی وجود ندارد و صدای آن مخلوطی از«د» «ت» و «س» بوده ویا مخلوطی از صداهای «د»،«ت»و «ذ» است.برای ایجاد این صدا باید زبان را به نرمی به‌طور مماس بین دندانهای کمی باز جلو قرار داده وهوا را با فشار خارج سازیم.این صدا را در زبان فارسی با «ت»و «د» نشان می دهیم.

 

NG

این صدا نظیر صدای «ن»است که از بینی خارج شود.حرف«g» معمولاً تلفظ نمی‌شود.

به فعل«to do» ودیگر افعالی که به «o»ختم می‌شوندسیلاب اضافه نمی‌شود.

«گز»      to go,he goes

افعالی که به «se, ce, ge»ختم می‌شوند وقتی که «s»اضافه می‌شود«es»آخری تشکیل سیلاب جداگانه‌ای می‌دهد و (iz ئز)تلفظ می‌شود.

عوض‌کردن......«چِین‌جِز»......to change; he changes

رقصیدن......«دانسز»......to dance; she dances

بستن......«کِلْزِز»......to close; he closes

 

اک‌چوال......Actual......چوال = Tual

اسپه‌شل......Special......شل = Cial

مایت......Might...... ت = Ght

ساس‌پی‌شش......Suspisious......شس = Sious

اسکه‌دول......Schedule......سک = Sch

اج......Edge......ج = Dge


majaleelmi.blog.ir 

/ 0 نظر / 38 بازدید