سوالات زبان( 3 ) ادامه سوالات درس اول


 

 

continue of lesson 1

 

43. some people … still believe that the eart is flat
1) surely
2) actually
3) truthfully
4) realistically

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله « بعضی از افراد هنوز واقعاً اعتقاد دارند که زمین مسطح است»
1) مطمئنا
ً 2) واقعاً ، عملاً
3) صادقانه
4) به طور واقع بینانه  

 

44. It is not… to jump into the water to rescue somebody when you don’t know how to swim yourself.
1) registerd
2) rehular
3) respectfull
4) reasonable

پاسخ : گزینه (4) معنی جمله «وقتی خودتان نمی دانید چگونه شنا کنید منطقی نیست که برای نجات کسی به داخل آب بپرید».
1) ثبت شده
2) منظم
3) مؤدب
4) منطقی  

 

45. The work the children are todo often involres…. risk to their health.
1) perfect
2) serious
3) limited
4) well – known

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله « کاری که برای انجام دادن به بچه داده می شود، اغلب خطرات جدی را برای سلامتی آنها دربر دارد».
1) کامل ، بی عیب
2) جدی
3) محدود
4) مشهور  

 

46. Gases and steam generated by the heat inside the earth put a lot of … upon its surface.
1) pressure
2) shortage
3) balance
4) signature

پاسخ : گزینه (1) – معنی جمله « گازها و بخارهایی که توسط حرارت داخل کره ی زمین به وجود می آیند، فشار زیادی را بر سطح زمین وارد می کنند».
1) فشار
2) کمبود
3) تعادل
4) امضاء  

 

47. They are doing research to … new drugs to fight cancer.
1) design
2) develop
3) manage
4) operate

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله « آنها مشغول انجام تحقیقاتی هستند که داروهای جدیدی برای مبارزه با سرطان بسازند».
1) طراحی کردن
2) توسعه دادن، ایجاد کردن
3) اداره کردن
4) عمل کردن  

 

48. A driver who does not obey the traffic laws should be ….
1) admitted
2) excused
3) fined
4) scared

پاسخ : گزینه (3) معنی جمله « راننده ای که قوانین عبور و مرور را رعایت نمی کند باید جریمه شود»
1) پذیرفتن
2) بخشیدن ، عذر کسی را پذیرفتن
3) جریمه کردن
4) ترساندن  

 

49. Mohsen and his brother are six feet tall. They are the same….
1) height
2) Length
3) weight
4) width

پاسخ : گزینه (1) معنی جمله « قد محسن و برادرش 6 فوت است آنها هم قداند»
1) ارتفاع ، بلندا
2) طول ، داراز
3) وزن
4) عرض، پهنا  

 

50 . I found some money on the way of the park yesterday. “ found” is the opposite of …
1) held
2) lost
3) sold
4) worn

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله « در راه پارک مقداری پول پیدا کردم «متضاد پیدا کردن» گم کردن است.
1) نگه داشتن، برگزار کردن
2) گم کردن
3) فروختن
4) پوشیدن  

/ 0 نظر / 3 بازدید