پنج قانون

 


پنج قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید  : Remember the five rules to the happy


قلبتان را از نفرت پاک کنید   : 
free your heart from hatred

ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید  :   free your mind from worries

ساده زندگی کنید   :  live simply 

بیشتر بخشش کنید  :    give more

کم تر توقع داشته باش   expect less

/ 0 نظر / 3 بازدید