نمونه سوالات زبان انگلیسی یک پیش دانشگاهی

continue of lesson 1

 

29. His way of speaking probably … more problems than is solved
1) created
2) happened
3) designed
4) requested

پاسخ (1) معنی جمله « نحوه ی صحبت او احتمالاً مشکلات بیشتری را نسبت به آن چه حل کرد، بوجود آورد».
1) به وجود آوردن
2) اتفاق افتادن
3) طراحی کردن
4) درخواست کردن  

 

30 . The government had to …. The foreign prisoners and allow them to go theirown countries.
1) release
2) creative
3) remind
4) realize

پاسخ : گزینه (1) – معنی جمله « دولت مجبور شد زندانیان خارجی را آزاد کرده و به آنها اجازه بازگشت به کشور خودشان را بدهد».
1) آزاد کردن
2) خلاق
3) یادآوری کردن
4) فهمیدن  

 

31. The memory of the accident is still … in my mind . I’ll never forgetit
1) flexible
2) fresh
3) proud
4) healthy

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله «خاطره ی آن حادثه هنوز در ذهن من زنده است. من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد»
1) انعطاف پذیر
2) تازه ، زنده
3) مغرور
4) سالم  

 

32. It is the … that controls the body and all our activities.
1) brain
2) heart
3) Lung
4) skull

پاسخ : گزینه (1) معنی جمله « مغز کنترل کننده ی بدن و کلید فعالیتهای ماست»
1) مغز
2) قلب
3) ریه
4) جمجمه  

 

33. … means one thing. Keeping our body and the place where we live away from dirt
1) protection
2) Attentions
3) clean liness
4) Activity

پاسخ : گزینه (3) معنی جمله «نظافت یک معنی دارد. بدن و محیط زندگی مان را از کثیفی دور نگه داریم.»
1) حمایت
2) توجه
3) نظافت
4) فعالیت  

 

34. After years of fighing , the two nations whished to achieve …
1) struggle
2) scene
3) peace
4) basis

پاسخ : گزینه (3) معنی جمله «بعد از سالها جنگ، دو ملت خواستند به صلح دست یابند»
1) کشمکش
2) صحنه
3) صلح
4) اساس  

 

35. The doctor made every … to control the disease, but it was toolate
1) nutrient
2) pressure
3) effort
4) effect

پاسخ : گزینه (3) معنی جمله « دکتر تمام تلاشهایش را برای کنترل بیماری انجام داد. اما دیگر دیر شده بود»
1) مواد مغذی ( غذایی)
2) فشار
3) تلاش
4) تأثیر
 

 

36. He would never frighten anyone or cause them any….
1) activity
2) harm
3) a ward
4) effect

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله « او هرگز کسی را نمی ترسانید و باعث آزار کسی نمی شد»
1) فعالیت
2) آسیب
3) جایزه
4) تأثیر
 

 

37. A: “Have you heard the … news?” yes , but I don’t know all the details’’
1) recent
2) exact
3) proper
4) serious

پاسخ : گزینه (1) معنی جمله « خبر جدید را شنیده اید؟ بله اما تمام جزئیات آن را نمی دانم»
1) اخیر
2) دقیق
3) صحیح
4) جدی  

 

38. The workers wil … their jobs if the factory closes.
1) carry
2) Lose
3) touch
4) permit

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله « کارگران کارشان در صورت تعطیلی کارخانه از دست خواهند داد»
1) حل کردن
2) از دست دادن
3) لمس کردن
4) اجازه دادن  

 

39. What … cancer is the question which remained unsolved.
1) Leads
2) causes
3) ends
4) results

پاسخ : گزینه (2) معنی جمله «آن چه باعث سرطان می شود، مشکلی است که لاینحل باقی مانده است»
1) راهنمایی کردن
2) باعث شدن
3) خاتمه دادن
4) منجر شدن  

 

40. with a (n) … of luck and. Hard work , we will able to win the competition
1) bit
2) part
3) extra
4) change

پاسخ : گزینه (1) معنی جمله «با کمی شانس و کار زیاد قادر خواهیم بود در رقابت برنده شویم»
1) کم
2) بخش
3) اضافی
4) تغییر  

 

41. The latest …. On space technology is easily available on the internet.
1) activity
2) in formation
3)period
4) competition

پاسخ (2) – معنی جمله «آخرین اطلاعات در مورد فن آوری فضا به راحتی از طریق اینترنت قابل دسترسی است».
1) فعالیت
2) اطلاعات
3) دوره
4) رقابت  

 

42. wearing protective clothing may protect you from serious …
1) mistakes
2) pains
3) injuries
4) fears

پاسخ : گزینه (3) معنی جمله « پوشیدن کلاه ایمنی می تواند از شما در مقابل جراحات شدید محافظت کند»
1) اشتباه
2) درد
3) آسیب
4) ترس  

/ 0 نظر / 92 بازدید