آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

Such
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

این کلمه به معنی چنین میتواند با اسمهای قابل شمارش جمع و همچنین غیرقابل شمارش مفرد بدین صورت :

توجه کنید که غیر قابل شمارش جمع مفهوم ندارد.

Helen hasn\'t said such words.

Helen doesn\'t like such weather.

اگر اسم قابل شمارش به صورت مفرد باشد از Such a/an استفاده می شود بدین صورت

Such a child can\'t stay quiet.

اگر در جمله هائی که Such بکار می رود صفتی نیز قبل از اسم وجود داشته باشد الگوی جمله به شکل زیر است

اسم + صفت+ Such a/an

I haven’t seen such an interesting film so far.

میتوان به جای Such  از کلمة so برای گرفتن همان معنی استفاده کرد اما الگوی جمله بدین صورت خواهد بود:

اسم+  a/an  + صفت+ So

I haven\'t seen so interesting a film so far.

بدین اگر قبل از اسمی یک صفت داشته باشیم که آن صفت را Very  شدت بخشیده باشد جای حرف تعریف صورت است.

اسم + صفت+  a + Very

گسترش جمله با enoughو too

در جمله هایی که enough یا too بکار می روند اگر جمله گسترش پیدا کند به یکی از صورتهای زیر در می آید.

1: اگر مورد بحث جمله شخص یا چیز واحدی باشد به یکی از صورتهای زیر گسترش می یابد.

مصدر با to  +  صفت/ قید+  too

She is too young to work.

She drives too slowly to arrive on time.

  مصدر با     enough +to  +قید/ صفت

1.She is rich enough to buy the house.

2.They work hard enough to earn a lot of money.

2: اگر مورد بحث جمله دوشخص یا دو چیز مختلف باشد گسترش جمله به یکی از صورتهای زیر خواهد بود.

مصدر با to + شخص  for+ صفت/ قید+ too

1.The car is too expensive for me to buy.

2.You speak too fast for me to under stand.

مصدر باto+  شخص enough+ for+ صفت/ قید

1.The book is easy enough for us to read.

2.You sigh beautifully enough for them to enjoy.

«Other» « دیگر »

کلمة other به معنی دیگر فقط قبل از اسامی جمع نامعین بکار می رود مثلا:

John has polished other shoes too.

اگر اسم به صورت مفرد و نامعین باشد قبل از آن another بکار می رود. مثلا:

This child wants another toy.

اگر اسم به صورت معین(چه مفرد و چه جمع باشد قبل از آن the other بکار می رود که اشاره به اسم دوم یا

گروه دیگر دارد مثلا:

I don\'t like this hat. I like the other hat.

I don\'t like these shoes but I like the other shoes.

کلماتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفت همگی صفت هستند و قبل از اسم بکار می روند.

(اسم مفرد نامعین + another) اسم جمع نامعین +  Other

(اسم مفرد معین + the other) اسم جمع نامعین+Other

(اسم جمع معین + the other) اسم جمع نامعین+Other

حتی میتوان اسمهای بعد از صفات را به ضمیر   ones  یا  one  تبدیل کرد.

another one  - the other one-   the other ones)   other ones

حتی میتوان اسمهای بعد از  the other و  another (مفرد) را حذف کرد و از خود آنها به عنوان ضمیر استفاده کرد.

I don\'t like this hat, I like the other. Hat.

This child wants another hat. 
 
adverb قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

قید حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه کردن ly به آخر دسته ای از صفات آنها را تبدیل به قید می

کنند. مثلا :

sincere مخلص                                                  sincerely                  مخلصانه

Quick                 سریع                                    quickly                    به سرعت

careful دقیق                                                carefully با دقت                        

اینگونه قیدها را قید حالت می گویند که جایشان در جمله بعد از فعل و در صورتیکه مفعول وجود داشته باشد بعد

از مفعول است. مثلا :

Hellen speak slowly .

Hellen apeaks English slowly .

اگر فعل جمله نشان دهنده حرکت باشد در چنان جمله ای قید حالت بعد از قید مکان به کار برده می شود.

مثلا :

He left the room quickly .

چند قید زیر ly   نمی پذیرند و بدون ly به کار می روند

Fast                                     Hard                            Short                               Long

Little                                  Much                           Late                                 Early

Near                                    Far                              Still                                    Just

Enough                                Straight                       Soon                                 Low

 

کلمات به شکل بالا با شکل واحدی به عنوان صفت نیز به کار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به

تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

Hellen is a fast typist.

Hellen is fast.

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به کار رود قید هستند مثلا :

Hellen        types     fast.

قید

Hellen      looks       fast.

صفت     فعل ربط

چند کلمه زیر ly دارند اما قید نیستند بلکه صفت هستند

      friendly  صمیمی    lovely                                        دوست داشتنی

       deadly مرگبار         kingly                                                    شاهانه

        likely احتمالی      worldy                                                     جهانی

   motherly مادرانه        fatherly                                                     پدرانه

          sily احمقانه        ugly                                                       زشت

   sisterly خواهران

Hellen is a friendly girl.

تذکر : اگر لازم شود از کلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آنها ly  اضافه کرد و مثلا

گفت friendlyLY ناگزیر برای تهیه کردن آنها از ترکیب زیر استفاده می شود.

راه و روش

            

 

In a/ an+ ..............(Way- Fashion Manner)

هلن صمیمانه صحبت می کند.

Hellen speaks in a friendly manner.

درجات مقایسه قید : قید نیز از نظر مقایسه دارای سه درجه برابر و برتر و برترین است بدین شرح :

-1 قید برابر : دو فعل را مقایسه می کند و آنها را برابر معرفی می کند مث ً لا هلن به کندی سوزان تایپ می

کند .

ساختمان این درجه از قید بدین ترتیب است.

as              قید                     as

not as/not  so                   قید                               as

Hellen types as slowly as Susan.

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.

-2 قید برتر : دو فعل را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر می شناسد مثلا :

هلن کندتر از سوزان تایپ می کند.

بیاد داریم که در صفت برتر بحث یک بخشی و دو بخشی و چند بخشی داشتیم در حالیکه در قید برتر اینطور

نیست. بلکه قاعده بر این است که اگر ly می پذیرد در این درجه more than به آن اضافه می شود و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش er اضافه می شود، بدین صورت:

Hellen drives more slowly than Susan.

Hellen drives faster than Susan.

-3 قید برترین( عالی) : چند فعل را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا بدترین می

شناسد. مثلا هلن به کندترین وجه تایپ می کند.

برای ترجمه "ترین" نیز در این درجه ازقید قاعده اینست که اگر قید ly می پذیرد قبلش the most و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش   the est اضافه می کنیم، بدین صورت

Hellen types the most slowly.

Hellen types the fastest.

چون در ترجمه قید عالی به فارسی ذکر کلمه “ترین” کافی نیست ناگزیر برای ترجمه قید عالی انگلیسی به

فارسی از ترکیب زیر استفاده می شود :

به ...... ترین { وجه / صورت / شکل }

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند intensifiers:

کلماتی که دلالت بر کمیت و مقدار زیاد می کنند عبارتند از much, many که هردو به معنی زیاد – خیلی

می باشند.

اسم مفرد غیر قابل شمارش  + much

اسم جمع قابل شمارش     +     many

فرق این دو این است که بعد از much اسم مفرد به صورت غیر قابل شمارش است اما بعد از many اسم

جمع به صورت قابل شمارش به کار می رود.

many و much معمولا در جمله های سؤالی و جمله های منفی به کار می رود

Has Hellen written many letters?

Does Hellen drink much coffee?

Helen has not written many letters.

Hellen doesn’t drink much coffee.

در جمله های مثبت معمو ً لا از a lot of استفاده می شود چه برای قابل شمارش و چه برای غیر قابل

شمارش، بدین صورت :

Hellen has written a lot of letters.

Hellen drinks a lot of coffee.

اگر بخواهیم شدت قید یا صفت را نشان دهیم از very یا  too  استفاده می کنیم .

صفت / قید +  (Very- Too)          زیاد – خیلی

فرق too & very این است که:  very  نشان دهنده حد متعادل قید یا صفت است مثلا

The park is very beautiful.

The teacher speaks very fluently.

اما  too نشان دهنده مقدار نامطلوب قید یا صفت است

It is too cold today.

That driver drives too slowly.

می توانند too, very برای تقویت معنی قبل از many و much  به کار روند مثلا

There were too many cars in the street.

Hellen drinks too much water in a day.

She knows very many words.

Thank you very much.

      کلمه Enough به معنی اندازه کافی ، برعکس very , too بعد از قید و صفت به کار می رود

صفت / قید + enough

You are rich enough .

He speaks fluently enough .

البته  enough  می تواند با اسم نیز به کار رود که البته معمولا قبل از اسم به کار می رود مثلا :

They spend enough money in a month .

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار کم هستند عبارتند از :

 

 

(مفرد – اسم غیر قابل شمارش )  Little      کم و اندک

(جمع – اسم قابل شمارش )       Few          کم و اندک


 
 
گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

صفت

صفت حالت و چگونگی اسم را توصیف می کند و در فارسی معمو لا بعد از اسم و در انگلیسی معمو ً لا قبل از اسم به کار می رود. مثلا :

 careful student                                             . دانش آموز دقیق

صفت می تواند به صورت یک یا دو یا چند کلمه قبل از اسم قرار گیرد، مثال

my new green book.                                             کتاب سبز جدیدم

نکته : اگر صفت به بعد از اسم انتقال یابد و منتقل شود باید بلافاصله فعلهای ربطی زیر به کار رود.

اسم + to be + صفت

اسم + to get + صفت

اسم + to turn + صفت

اسم + to become + صفت

اسم + to grow + صفت

اسم + to make + صفت

این افعال که به معنی ( بودن – شدن – گشتن – گردیدن ) هستند جنبة فعل ربط دارند که به آنها  link verbمی گویند که ربط یک صفت را به یک اسم می دهد مثل :

My father grew angry .

  In spring the leaves turn green .                در بهار برگها سبز می شوند

Today the weather got cold .                            . امروز هوا سرد شد

تذکر : البته فعلهای ربطی دیگر نیز وجود دارد که به معنی ( به نظر رسیدن هستند. ).

Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel + صفت

تذکر : باید دانست که بعد از فعل های ربطی هیچگاه قید به کار نمی رود مثال:

he looks( angrily ) angry. . او عصبانی به نظر می رسد

the soup tastes ( unusually ) unusual. . سوپ غیر طبیعی به نظر می رسد

صفت به صورت جمع به کار نمی رود تنها دو صفت اشاره this, that با اسم بعد از خود در مفرد و جمع

مطابقت می کند.

مثال:

This book 􀃆 These books .

That book 􀃆 Those books .

درجه صفات : صفات از نظر مقایسه دارای سه درجه مقایسه هستند . به شرح زیر :

-1 درجه مطلق یا برابر : دو اسم را مقایسه می کنند و آنها را برابرمی شناسند مثال :

Helen is as tall as Susan.                                                 . هلن هم قد سوزان است

ساختمان این درجه از مقایسه بدین شرح است :

as صفتas

not so صفتas

Hellen is as tall as Susan.

Hellen is not so tall as Susan.

-2 درجه برتر یا ( تفضیلی ) دو اسم را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر معرفی می کند.

مثال : علی از مهران بلند قدتر است .

کلمه از ترجمه می شود به( than) و برای ترجمه تر قاعده این است که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان

    er اضافه می شود مثلا:

Hellen is taller than Susan.

. اما کلیه صفتهایی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان( more ) اضافه می شود

My book is more interesting than yours . : مثلا

برای صفتهای دو بخشی بعدًا تبصره خواهیم داشت.

-3 صفات عالی یا درجه برترین : چند اسم را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا برترین

معرفی می کند مثلا : هلن بلند قدترین دانش آموز کلاس است .

چون در این درجه اسم مشخص و معرفه می شود کاربرد حرف تعریف  the  ضروری است و برای ترجمه

 پسوند)ترین( قاعده اینست که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان est اضافه می شود مثلا:

 

Hellen is the tallest student in the class .

وکلیه صفاتی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان most به کار می رود مثلا

 

My book is the most interesting book in the library.

بین صفات دو بخشی آنهاییکه به حرفy ختم می شوند در تفضیلی     er و در عالی est می گیرند

happy → happier than → the happiest

busy → busier than → the busiest

 

 

 

 اما صفات دو بخشی که آخرشان به y    ختم نمی شود در تفضیلی more و در عالی most قبلشان اضافه می

شود.

Active / more active than / the most active

Comic / more comic than / the most comic

صفات بی قاعده :چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی که تا کنون ذکر شد پیروی نمی کنند و بلکه

شکل خاص خود را دارند.

عالی                                               تفضیلی                                                مطلق

good – well                                       better than                                         the best

bad – ill                                               worse than                                    the worst

More than                                   the most                                             much  many

Less than                                    the least                                                       Little 

Old                                                  elder- older than               the eldest- the oldest

Far                                   Farther than- Further than          the farthest-  the furthest

The same as

 

the same برای نشان دادن هماهنگی و یکسانی همیشه بعد از حرف تعریف  the به کار می رود و معنی 

همان – یک    می دهد 

 

مثلا :

Hellen and Jane live in the same street.

هلن و جین در یک خیابان زندگی می کنند .

  نکته گرامری : در بعضی از کتابهای گرامری صفاتی را که آخرشان به ( er , re , le , ow ) ختم می شوند را

نیز مثل صفتهای دو بخشی که آخرشان به  y  ختم می شود در تفضیلی و عالی  est و er می دهد . اما همان

کتابهای گرامری بلافاصله ذکر می کنند که چنین صفاتی را می توان با عالی تفضیلی مطلق most , more  هم

 تفضیلی و عالی کرد.

عالی                                                  تفضیلی                                          مطلق

Narrow                             more narrow than                                      the most narrow

Narrow                          narrower than                                                 the narrowest

Simple                            more simple than                                        the most simple

Simple                          simpler than                                                      the simplest

Clever                           more clever than                                           the most clever

Clever                          cleverer than                                                      the cleverest

Obscure                          more obscure than                                     the most obscure

Obscure                                 obscurer than                                          the obscurest

قواعد املایی مربوط به صفت :

در صفتهایی که آخرشان به حرف y  ختم می شوند  مثل happy هنگام اضافه شدن er,est    y حرف

تبدیل به حرف  y می شود  .

happy → happier than → the happiest

-2 در صفتهایی که آخرشان به حرف   e  ختم می شود مثل wide  در تفضیلی و عالی فقط st , r اضافه می شود

Wide 􀃆 wider than 􀃆 the widest

-3 در صفتهاییکه یک بخشی هستند و آخرشان به حرف بی صدا ختم می شود به شرط انکه قبل از آن بی

صدا فقط یک صدادار وجود داشته باشد مثل big هنگام اضافه شدن پسوندهای est و er حرف بی صدای

آخر تکرار می شود.

Big 􀃆 bigger than 􀃆 the biggest

بقیه بخش  the same  

اگر بعد از ترکیب the same کلمه  as  به کار رود ترکیب the same as  به معنی ( مثل – شبیه – مانند

است و مترادف با like است مثلا :

 

Your shoes are the same as mine.

اگر بین ترکیب the same و کلمه as  یک اسم فاصله شود بدین صورت می شود.

the same + اسم + as

از این ترکیب میتوان مثل صفت برابر برای هماهنگی دو اسم استفاده کرد ولی باید دانست که چون بعد از the same همیشه اسم وجود دارد و نمی توان صفت به کار برد ناگزیر صفت را باید تبدیل به اسم کرد مثال :

Hellen is as old as Susan.

Hellen is the same age as Susan.


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله

قید زمان + قید مکان + قید حالت + (مفعول) فعل + فاعل

 

مفعول را در داخل پرانتز قرار دادیم چون بعضی از مواقع مفعول لازم نداریم. زیرا بعضی وقت ها جمله ما لازم است و مفعول ندارد و بعضی اوقات فعل متعدی است که مفعول دارد.
تست:

 

1) Which sentence is grammatically right?
a) I studied my book carefully yesterday.*
b) I studied carefully my book yesterday.
c) I studied my book yesterday carefully
d) I studied yesterday my book carefully.

*سه گزینه دیگر به دلایلی غلط است. جایگاه carefully اشتباه است. گزینه c قید حالت در آخر جمله است و اشتباه است و گزینه d قید حالت در انتهای جمله قرار گرفته است و yesterday بعد از فعل غلط است.

2) A: where did you eat your sandwich?
B: I ate ………..
a) my sandwich quickly here*
b) quickly my sandwich here
c) here my sandwich quickly
d) here quickly my sandwich

*در گزینه b قید حالت قبل از مفعول قرار گرفته و اشتباه است. در گزینه c قید مکان در اول جمله آمده و اشتباه است. در گزینه d مفعول در انتهای جمله قرار گرفته و غلط است. گزینه a صحیح است.

3) Which sentence is grammatically wrong?
a) Students must do their homework carefully.*
b) I usually go to the library on Mondays.
c) John can ride the bicycle now.
d) Mary ate quickly lunch in that restaurant yesterday.

*گزینه a درست است. در گزینه b، usually بین فاعل و فعل قرار گرفته است و درست است. گزینه c جان می تواند دوچرخه را الان براند. فاعل داریم فعل کمکی can بعد فعل ساده فعل است. گزینه d بعد از فعل ate که نوشته eat است باید مفعول قرار بگیرد و جای quicklyاشتباه است و باید قبل از قید مکان قرار بگیرد. گزینه d اشتباه است.


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

 

  صفت تفضیلی برتر

اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم:

More + صفت چند بخشی + than

 

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) the most difficult  

 

 

2. This garden is ............ than his garden.

a) beautiful
b) as beautiful
c) more beautifully
*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.  

 

 

3. A chair is ............. than a bench.

a) comfortable
b) as comfortable
c) more comfortable
d) more comfortable *  

 

 

4. A watch is ............... than a pen.

a) expensive
b) as expensive as
c) more expensive *
d) more expensive  

 

 

صفت عالی (ترین)

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

est+صفت یک بخشی + The

 

1. January is ................ month of the year. a) Colder than
b) as cold as
c) the coldest *
d) coldest

2. John is ............. boy in his family
a) shorter
b) the shortest
c) as shorter as
d) shortest

3. This are gallery is ................ one in our city
a) old
b) older than
c) the oldest
d) as old as

4. This chapter is .................. one in this book.
*a) the easiest
b) as easy as
c) easier than
d) easy

صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.

 

صفت چند بخشی+The+most

 

1.This chair is...........chair in the whole house.
a) comfortable
b) more comfortable
*c) the most comfortable
d) as comfortable as

2.This park is .......... park in their city.
*a) the most beautiful
b) more beautiful
c) beautiful
d) as beautiful as

3.This story is ...........story in the book.
a) the most difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) more difficult

4.This lesson is ............... lesson in our book.
a) the most important*
b) important
c) more important
d) as important as


 
 
آموزش گرامر زبان انگلیسی مبحث اسم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

در این بخش از آموزش گرامر زبان انگلیسی به ادامه ی مبحث اسم در زبان انگلیسی می پردازیم:

پیش اسم چیست؟در زبان انگلیسی معمولا اسم به تنهایی بکار نمی رود,بلکه کلمات یا عبارتی همراه اسم در جمله بکار می روند.کلمه ای پیش از اسم واقع می شود را پیش اسم می گویند.

پیش اسم ها دارای انواع مختلفی هستند و ما می توانیم آن ها را به چند گروه تقسیم بندی نماییم.

گروه اول:پیش اسم های گروه اول با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد بکار می روند:

One,either,neither,another,every,a,an,each

گروه دوم:پیش اسم های گروه دوم با اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع بکار می روند :

many,several,both,those,these,few,a few,two,three,those…

گروه سوم:پیش اسم های گروه سوم با اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

much,a little,little,a great deal of

گروه چهارم:پیش اسم های گروه چهارم با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد و با اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

That,This

گروه پنجم:این گروه از پیش اسم ها با اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

Any,all,more,most,lots of,a lot of,some

گروه ششم:این پیش اسم ها با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد,اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسم های غیر قابل شمارش با فخعل مفرد بکار می روند:

his,her,its,our,your,my,the,their,no

آموزش گرامر زبان انگلیسی و کاربرد پیش اسم ها در جملات انگلیسی:

در اینجا به تشریح کاربرد پیش اسم ها در جمله انگلیسی می پردازیم.پیش اسم های a و an و the در کجا بکار می روند؟a و an قبل از اسامی قابل شمارش مفرد نکره بکار می روند و the قبل از اسامی  قابل شمارش مفرد معرفه بکار می رود.

اسم معرفه چیست؟اسامی معرفه از به سه روش در جمله مشخص می شوند:

1-جمله ای که بعد از اسم قرار می گیرد آن اسم جمله ی قبل را معرفه نماید.

2-اسمی که قبلا از آن نام برده شده باشد.

3-هویت اسم از روی حالت و یا وضعیتی که در جمله دارد مشخص شود.

کاربرد کلمات any و some و each و ever در جمله انگلیسی:

کلمات any و some هم قبل از اسامی قابل شمارش جمع و هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش قرار می گیرند.با این تفاوت که some در جملات مثبت و any در جنلات منفی قرار می گیرد.این دو کلمه any و some هر دو در جنلات پرسشی قبل از اسم واقع می شوند.معمولا افعال کمکی will,can,may و… همراه Some و افعال کمکی do,does,did یا افعال کمکی بودن to be همراه any می آیند.

any به معنی هر می باشد و در جملا مثبت نیز کاربرد دارد و بعد از آن اسم مفرد قرار می گیرد.همچنین در جملات شرطی قبل از صفت تفضیلی و حتی بعد از without نیز کاربرد دارد.

کلمه ی each به معنی هر و کلمه ی Every به معنی هر یک می باشد,each در مورد فرد فرد یک گروه صحبت می کند و با فعل مفرد بکار می رود اما every بیانگر کلیت اسم است.


 
 
جایگاه صفت در جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

قبل از اسم

 بعد از فعل tobe

بعد از افعال ریطی

بعد از افعال حسی

افعال ربطی عبارتند از:

 

Appear

ظاهر شدن

Grow

شدن

Feel

احساس کردن

become

شدن

Get

شدن

taste

چشیدن

Look

به نظر رسیدن

smell

بوییدن

seem

به نظر رسیدن

 

 

 

This soup tastesgood.

این سوب مزه خوبی می دهد.

Ali became veryangry.

علی بسیار عصبانی شد.


 
 
جمله معلوم و مجهول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

جمله معلوم جمله ای است که در آن تاکید روی کننده کار ( فاعل ) باشد ، به عبارت دیگر فاعل در آغاز جمله قرار می گیرد :

Ali washed the car .             

  علی ماشین را شست

جمله مجهول جمله ای است که در آن تاکید روی مفعول باشد . به عبارتی دیگر جمله با مفعول آغاز شود The car waswashed     

     ماشین شسته شد

ساختار جملات مجهول :

  مفعول  +  am / is / are + P.P

1) زمان حال ساده :

 

A cake is made every afternoon .

  The letters are posted every Tuesday .

مفعول + was / were + P.P

2) زمان گذشته ساده :

 

A new hospital was built last year .

Two books were bought yesterday .

 

3) زمان آیند ساده :

مفعول + will be + P.P

 

 

This building will be completed next month .

The bicycle can be repaired.

مفعول + فعل کمکی + be  + P.P

4 ) جملات دارای افعال کمکی :

 

The cars must be parked out of the building .

This plane can be repaired by engineers .

5) زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) :

مفعول + have/has  + been + P.P

 

The film has been shown .

The rooms have been cleaned .

6) زمان گذشته کامل ( ماضی بعید ) :

مفعول + had + been + P.P

 

The dishes had been washed before we arrived .

  

نکته 1 ) در جملات مجهول می توان با به کار بردن حرف اضافه byهمراه فاعل (اسم یا ضمیر ) در انتهای جمله به کننده کار ( فاعل ) اشاره کرد .

The room was cleaned by Ali / him .

 


 
 
حروف ربط هدف یا جمله واره های قیدی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

این حروف ربط عبارتند از:

So that        in order that          so as     in order

بعد از این حروف از جمله کامل خبری استفاده می شود.

He worked day and nightso thathe would save some money.

                               جمله خبری

او شب و روز کار می کرد به این منظور که مقداری پول پس انداز کند.

استفاده می کنیم ساختار جمله به صورت so that-in order that هنگامیکه از

زیر در می آید:

جمله پایه(حال یا آینده) +so that /in order that+فاعل+will ,can ,may

 

A

 نیز برای بیان هدف به کار می رود. so as –in order

  و پس از آن ادامه جمله قرار می گیرد. to نکته: بعد از این کلمات مصدر با

Amir went to Canadain orderto continuehis studies.

He went to post officeso asto postthe letter.

 نیز می تواند برای بیان مقصود و هدف به کار رود و پس از آن نیز   for حرف اضافه

می توانیم از از اسم –عبارت اسمی یا اسم مصدر استفاده کنیم.

The knife is usedforcuttingbread.

                                   اسم مصدر

I went to supermarketforsome cake

عبارت اسمی

این کارد برای برش نان استفاده می شود.

من برای مقداری قهوه به سوپر مارکت رفتم.


 
 
موارد کاربرد حرف تعریف
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

a , an .1- حروف تعریف معین

The .2- حروف تعریف نامعین

a - an

برای اسامی قابل شمارش مفرد و نکره به کار می رود

اگر اسم مورد نظر با حرف بی صدا شروع شود از a استفاده می کنیم.

  an  قبل از حروف صدا دار استفاده می شود.

Mina gave me an umberella.

 

The موارد کاربرد حرف تعریف

1-برای اسامی که برای ما شناخته شده باشد 

Mina has bought abook.Thebookis  very interesting.

 2-برای اسامی که در طبیعت یک نمونه از آن وجود دارد.

l     The sun                     the moon

l     The sky                      the earth

 

3-برای اسامی کتابهای آسمانی

l     The koran              the bible             The old testament      

 

4-برای اسامی جهات چهارگانه

l     The south                   the north

l     The west                     the east

 

5-قبل از صفات عالی

l     Rose is the most beautiful flower.

6-قبل از بعضی اوقات شبانه روز

The morning         the evening           the afternoon

7-قبل از اعداد ترتیبی

l     The first                      the second

l     The third

 

8-قبل از اسامی کشورهایی که به صورت جمهوری یا ایالتی اداره می شود.

l     The united states of America

l     The islamic republic of Iran       The united kingdom

 

The موارد عدم کاربرد حرف تعریف

l     1-قبل از اسامی اشخاص

I don’t know the Mr Bahrami.

2-قبل از اسامی کشورها- شهرها – روستاها

3-قبل از روزهای هفته – روزها  - ماهها وسالها

 She went to London in 1999.

4-قبل از اسامی بعضی اوقات شبانه روزی

l     At midnight                 at noon        At  8  a.m


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس پنجم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

 

Part B: Grammar Explanation

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی while
و whereas برای بیان تضاد
و تقابل ( تفاوت) بین دو جمله استفاده می شود. در این حالت رابطه ی تضاد و
تقابل بین دو جمله خیلی عجیب و دور از انتظار نمی باشد و یک تفاوت بدیهی
بین دو جمله بیان می شود.

1. While/
Whereassome people waste food, others don’t have any.

= (Some people
waste foodbutothers don’t have any.)

2. While/ Whereashe gets to work
late every day, she is always early.

= (He gets to work late every daybutshe
is always early.)

نکته 1: برخلاف while
و whereas که بیان کننده
ی یک تفاوت و تقابل بدیهی و معمولی می باشند، کلمه ی ربطی although که بیان کننده ی رابطه ی تضاد و تقابل
مستقیم بین دو جمله می باشد، مفهومی را بیان می کند که باعث می شود جمله ی پایه
عجیب و دور از انتظار به نظر برسد.

Althoughhe studied very hard, he couldn’t pass the
test.

جمله پایه جمله پیرو

در این جمله انتظار داریم کسی که سخت درس خوانده باشد، در امتحان قبول
شده باشد ولی این طور نیست ( بر خلاف انتظار).

☻برای توضیح بیشتر می توانید به درس 7 رجوع
کنید.

نکته 2: کلمات ربطی while
و whereas را معمولا می
توان در ابتدای هر یک از دو جمله بدون هیچ گونه تفاوت معنایی بکار برد.

1. Whereas
she likes coffee, I prefer tea.

She likes coffee, whereasI prefer tea.

2. Whilethey’ve practiced a lot, I’ve
done nothing.

They’ve practiced a lot, whileI’ve done
nothing.

نکته 3: در جملات ترکیبی با while
و whereas بین دو جمله از
کاما (,)
استفاده می شود.

1. Factory owners are usually rich, while
the workers are poor.

2. Some people
like team sports, whereasothers prefer individual sports.

3. Whilewe selected the role play, they
preferred to write a summary for the text


 
 
Question Word Quiz Answers
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۸
 

ANSWERS to the Question Word Quiz:

 • ____ is the weather like in July? ANSWER: What
 • ____ much is the chocolate? ANSWER: How
 • ____ did you get up this morning? ANSWER: What time / When
 • ____ team won the World Cup in 2002? ANSWER: Which
 • ____ does Janet live? ANSWER: Where
 • ____ food do you like? ANSWER: What kind of / What type of
 • ____ does it take to get to New York from Albany? ANSWER: How long
 • ____ does the movie begin this evening? ANSWER: What time / when
 • ____ is your favorite actor? ANSWER: Who
 • ____ house does he live in? ANSWER: Which
 • ____ is Jack like? ANSWER: What
 • ____ does she study English with? ANSWER: Who
 • ____ do the people in your country go for vacation? ANSWER: Where
 • ____ do you play tennis? ANSWER: How often / When
 • ____ sports do you play? ANSWER: Which / How many

 
 
Question Words Explained 2
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۸
 

Provide the missing question word. When you have finished, check the answers on the answer page.

 • ____ is the weather like in July?
 • ____ much is the chocolate?
 • ____ did you get up this morning?
 • ____ team won the World Cup in 2002?
 • ____ does Janet live?
 • ____ food do you like?
 • ____ does it take to get to New York from Albany?
 • ____ does the movie begin this evening?
 • ____ is your favorite actor?
 • ____ house does he live in?
 • ____ is Jack like?
 • ____ does she study English with?
 • ____ do the people in your country go for vacation?
 • ____ do you play tennis?
 • ____ sports do you play?

 
 
English Question Words
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۸
 

Question Words Explained

By Kenneth Beare, About.com Guide

See More About:

Question words are used to ask about specific qualities, times, places, people, etc. They are different from yes / no questions (Do you live in France?). This chart provides question words, the use and example sentences. Study the question words, understand the uses and then look at the examples. Try to think of a few examples of your own. At the end, take the quiz on the next page testing question words.

Who

Use: Asking about people

Examples:

Who do you like?
Who studies Russian?

What

Use: Asking about things or activities

Examples:

What does he do at weekends?
What is that?

What kind of / type of

Use: Asking about specific things or characteristics

Examples:

What type of car do you drive?
What kind of person is he?

What time

Use: Asking for a specific time

Examples:

What time is it?
What time does the show begin?

What ... like

Use: Asking about characteristics

Examples:

What was the weather like?
What is Mary like?

When

Use: Asking about general or specific times

Examples:

When do you like going out?
When does the bus leave?

Where

Use: Asking about places

Examples:

Where do you live?
Where did you go on vacation?

How

Use: Combined with many words to ask questions about specific characteristics, qualities, quantities, etc. For example: How much (price, quantity), How long (length), How often (frequency)

Examples:

How often do you go to the movies?
How long was the film?
How much does it cost?

Which

Use: Asking to specify a thing or person from a number of things or people

Examples:

Which book did you buy?
Which boy won the race?


 
 
Present Simple
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸
 

By Kenneth Beare, About.com Guide

 

Beginning to intermediate level English learners can use this quick overview of the present simple tense to learn uses and examples of the present tense to speak about routines, facts, and opinions. Examples are provided for each use of the present simple, as well as the structure for positive, negative and questions. To practice the present simple read about Tim's Day. You can also test your understanding with this present simple quiz.

Present Simple

Listed below are uses with examples, and the structure of the present simple tense.

Permanent or long-lasting situations

Where do you work?
The store opens at 9 o'clock.
She lives in New York.

Regular habits and daily routines

I usually get up at 7 o'clock.
She doesn't often go to the cinema.
When do they usually have lunch?

Facts

The Earth revolves around the Sun.
What does 'strange' mean?
Water doesn't boil at 20 degrees.

Feelings

I love walking around late at night during the summer.
She hates flying!
What do you like? I don't want to live in Texas.

Opinions and states of mind

He doesn't agree with you.
I think he is a wonderful student.
What do you consider your best accomplishment?

Timetables and schedules

The plane leaves at 4 p.m.
When do courses begin this semester?
The train doesn't arrive until 10.35.

Common present time expressions include:

usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom

Structure

Positive

In the positive form add an 's' to the base form of the 3rd person singular. If the verb ends in -y preceded by a consonant, change the -y to -ies.

I, You, We, They -> eat lunch at noon.

He, She, It -> works well in any situation.

Negative

Conjugate the helping verb 'do' not (don't and doesn't) the base form of the verb to make negatives.

I, You, We, They -> don't enjoy opera.

He, She, It -> doesn't belong to the club.

Questions

Conjugate the helping verb 'do' (do or does) the base form of the verb in question forms.

Do -> I, you, we, they -> work in this town?

Does -> he, she, it -> live in this city


 
 
Present Simple
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸
 

By Kenneth Beare, About.com Guide

 

Beginning to intermediate level English learners can use this quick overview of the present simple tense to learn uses and examples of the present tense to speak about routines, facts, and opinions. Examples are provided for each use of the present simple, as well as the structure for positive, negative and questions. To practice the present simple read about Tim's Day. You can also test your understanding with this present simple quiz.

Present Simple

Listed below are uses with examples, and the structure of the present simple tense.

Permanent or long-lasting situations

Where do you work?
The store opens at 9 o'clock.
She lives in New York.

Regular habits and daily routines

I usually get up at 7 o'clock.
She doesn't often go to the cinema.
When do they usually have lunch?

Facts

The Earth revolves around the Sun.
What does 'strange' mean?
Water doesn't boil at 20 degrees.

Feelings

I love walking around late at night during the summer.
She hates flying!
What do you like? I don't want to live in Texas.

Opinions and states of mind

He doesn't agree with you.
I think he is a wonderful student.
What do you consider your best accomplishment?

Timetables and schedules

The plane leaves at 4 p.m.
When do courses begin this semester?
The train doesn't arrive until 10.35.

Common present time expressions include:

usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom

Structure

Positive

In the positive form add an 's' to the base form of the 3rd person singular. If the verb ends in -y preceded by a consonant, change the -y to -ies.

I, You, We, They -> eat lunch at noon.

He, She, It -> works well in any situation.

Negative

Conjugate the helping verb 'do' not (don't and doesn't) the base form of the verb to make negatives.

I, You, We, They -> don't enjoy opera.

He, She, It -> doesn't belong to the club.

Questions

Conjugate the helping verb 'do' (do or does) the base form of the verb in question forms.

Do -> I, you, we, they -> work in this town?

Does -> he, she, it -> live in this city


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 

گرامر درس
دو پیش

Part B: Grammar Explanation

Structure 1:

A: let + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. She never lets her children stay up
very late.


2. My brother didn’t let me read the
letter.

B: make + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. I made them give the money
back.


2. Did you make him do his homework again?

C: permit/ allow + مفعول + to مصدر
با

1. She permits her children to stay up
very late.

2. It’s a public building; they don’t allow
anybody to smoke here.

D: force/ cause + مفعول + to مصدر
با

1. I forced them to give the money
back.

2. The teacher forced them all to do
their homework again.

E: help + مفعول) ) + to مصدر
بدون

help + مفعول) ) + to مصدر
با

1. Could you please help me move/ to
move this table?

2. I thanked him for helping me clean/
to clean the car.

**در مورد فعل help هر دو حالت کاملا درست بوده، ولی حالت اول
یعنی مصدر بدن to متداول تر می باشد.

نکته : اگر فعل make
به صورت مجهول (be+ P.P ) بکار رود بعد از آن مصدر با to می آید. ولی بعد ازlet همیشه

و درهر صورت و هر وجهی مصدر بدون to می آید.

1. He was
made to give back the money.

2. The students
were made to do the exercises again.

3. She was let leave
the class early.


یاد
آوری
: بین افعال ذکر شده و فعلی که بعد از آنها استفاده می شود،

هیچ ارتباطی از نظر زمان و فاعل جمله وجود ندارد (یعنی فعل اول هر زمان و هر شخصی
باشد فعل دوم همیشه به یکی از صورتهای گفته شده بکار می رود).

Structure 2: by + ing فعل ( manner)

در بعضی از جملات برای توصیف حالت و چگونگی انجام کار بجای قید حالت از
ساختار فعل by + ing استفاده می شود. این عبارت در جواب چطور (
how ) قرار می گیرد.

1. I showed my happiness by smiling.

2. Ali passed
the tests by practicing hard.

3. By doing a lot of reading, you
can improve your English


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 

گرامر درس
یک پیش


Part B: Grammar Explanation

کلمات
ربطی در جمله واره های قیدی زمان، دلیل، … .

1- کلمه ی ربطی when

A: اشاره به دو عمل ( کار) همزمان

1. Ali was
eating when the doorbell rang.

2. When
my friend arrived, I was doing my homework.

3. I met him when he was living in
London.

4. When you do aerobic exercise, your
heart becomes a bit bigger.

B: اشاره به دو عمل ( کار) غیر همزمان ( به
ویژه دو عمل پشت سر هم)؛ به عبارت دیگر بین دو عمل فاصله ی زمانی و تقدم و تاخر
مطرح می باشد.

1. When the lift stops, the doors open.

2. They left when
I got home.

3. They had left when I got home.

4.When I arrive
home, I usually take a bath.

2- کلمه ی ربطی because :
برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود.

1. I couldn’t drive home because I felt
very sleepy.

2. He failed
the test because he hadn’t prepared well.

نکته: عبارت because of
نیز برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود، ولی با این تفاوت که بعد از آن از
اسم ( یا عبارت اسمی) به کار می رود.

We couldn’t attend the meeting on time because
it was snowing heavily.We couldn’t attend the meeting on time because of the
snow.

3- کلمه ی ربطی since

A: در عبارات یا جمله های زمان که نقطه ی شروع
کار را بیان می کند
و معمولا در زمان ماضی نقلی ( حال کامل)

استفاده می شود. ( مبدا زمان since + )

1. He has been
in our employment since 1998.

2. I haven’t
seen my classmates since I left school.

B: در جمله واره های قیدی برای ارائه دلیل
اینکه چرا کاری اتفاق افتاده و یا چرا کسی کاری انجام داده است
.

1. We felt very tired since/ because
we had done a lot of exercise.

2. Since/
Because you don’t know the answer, perhaps we should ask some one else.

3. We sold our car since/ because
we had a lot of problems with it.

نکته: کلمات since
و because در مورد دوم یک
نقش و یک معنی دارند، ولی در موقعیت های رسمی بیشتر از since استفاده می شود.

4-
کلمه
ی ربطی while : برای بیان
مفهوم همزمانی دو عمل

( کاری که در حین انجام آن کار دیگر انجام شود) استفاده می شود.

1. I saw him while/
when he was crossing the street.

2. I learned to
speak English while/ when I was in London.

3. I noticed a police car while/ when
I was walking down the street.

 

5- کلمه ی ربطی as

A -(TIME) : در جمله هایی که اشاره به زمان انجام
کار دارد؛ ولی فقط در مورد دو عمل که به صورت همزمان روی می دهد.

1. I saw an accident
as/ when/ while I was driving home.

2. I ran into
one of my old friends as/ when/ while I was waling in the
park.

3. As/ When/ While he was
getting off the bus, he slipped and injured his leg.

B -(REASON) : در جمله هایی که دلیل انجام کار بیان
می شود.

1. He can get there easily as/ since/
because he has a car.

2. He felt very
tired as/ since/ because he had worked all day long.

3. As/ Since/ Because I was
too hungry, I stopped to buy a sandwich.

4. As/ Since/ Because I was
getting fat, I decided to lose some weight.

C (PROPORTION)-
: در جمله هایی که بیان کننده ی تناسب بین دو عمل که به موازات هم انجام می
شوند
. در این گونه جملات معمولا یک صفت تفضیلی ( -er یا more

) وجود دارد. در معنی از “ به هر اندازه” ، “ هر چه که
و یا “ به هر نسبت” استفاده کنید.

1.


As it grew
darker, it became colder. (هر چه هوا تاریک تر می شد، سردتر می شد.)

2. We got more
tired as we climbed the hill. (هر چه از تپه بالاتر می رفتیم، خسته تر می
شدیم.)

3. As he grew older, he developed
stronger muscles.

4. The noise became more irritating as
the wind rose.

D: در بعضی از جملات as به معنی “همانگونه که” یا “همانطور
که
” استفاده می شود.

1. As you know, exercise keeps us
healthy.

2. He is a good
singer as his father used to be.

E: در بعضی از جملات as برای نشان دادن برابری و همپایگی در مقایسه به کار می رود.

1. The car is as expensive as the
house.

2. Ali can type
as quickly as Mary can.

F: در بعضی از جملات as به عنوان حرف اضافه قبل از اسم و به
معنی “ به عنوان” استفاده می شود.

1. She has been working here as a
secretary since 1998.

2. As a
teacher, you need to express the ideas very clearly.

6-

کلمه
ی ربطی whether …… or……
: این ساختار زمانی استفاده می شود که بیان می کند نه شرط اول و نه شرط دوم
هیچکدام مهم نیستند؛ شرط هرچه باشد نتیجه یکی خواهد
بود. در معنی از “ چه
……
چه
……”

، “خواه ……
خواه
……”

و یا “ یا ……
یا
……”

استفاده کنید.

1. I will go whether you come with me or
stay at home.

2. I will call
the doctor whether you like it or not.

3. You’ll have to pay whether you want or
not.

نکته: می توان از این ساختار به صورت whether or not نیز استفاده کرد.

1. I couldn’t decide whether or not to
accept that job offer.

2.I don’t know whether or not I’ve done it
correctly.

نکات کلی

نکته 1: در جملاتی که تعمیم دادن یک وضعیت
زمانی یعنی کاری که معمولا رخ می دهد و معنای “ هر وقت که ...” یا “ هر بار
که …”
برداشت می شود، از when
استفاده می شود نه از as.

1. I still feel
tired when (whenever) I wake up.

2. When
(Whenever) I see him, he doesn’t say hello.

نکته 2: برای بیان یک دوره ی زمانی در گذشته
از when استفاده می شود.

1. When he was a child, he started
playing the piano.

2. She joined
the basketball team when she was 18.

نکته 3:‌ اگر کلمه ی just ( درست) قبل از ربط دهنده ی زمانی به کار
رفته باشد، از as یا when استفاده می شود؛ هرگز از while استفاده نکنید.

1. The accident happened just as we left
the shopping center.

2. I got there just
as he was dying.

نکته 4: کلمه ی ربطی as‌ می تواند به دوعمل کوتاه مدت که به صورت
همزمان با هم انجام شده اند
، اشاره کند.

1. We looked at shop windows as we walked
in the street.

2. I watched
her as she left.


 
 
Present Simple/Present Continuous Practice
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٢
 

In your notebook, write these sentences putting the verbs into the correct tense.

1 She (read) at the moment.

She's reading at the moment.

2 (You go) to work by car?

Do you qo to work by car?

3 I (not watch} television every night.

/ don't watch television every night.

4 I (not watch) television at the moment.

I'm not watching television at the moment.

33

Verbs

5 We {see] our parents every week.

6 (You listen) to the radio now?

7 I (not get up) at seven o'clock every morning.

8 Peter (talk) to Susan now.

9 (They work) in the restaurant at the weekends?

10 She (listen) to the radio in her bedroom at the moment.

11 They (not come) to school every day.

12 (You work) now?

13 The children (go) to bed at eight o'clock.

14 1 (leave) the office every day at five.

15 I'm sorry i can't talk to you now. I (go) out.

16 (Peter and Jane work) in London at the moment?

17 (Mary and Susan drive) to the office every day?

18 We (go) to the beach now.

19 (John listen) to the radio at the moment?

20 (Your parents sit) in the garden now?

21 The film (start) every night at eight o'clock

22 They (not go) to the cinema very often.

23 (You go) into the office every month?

24 I (not study) at the moment


 
 
Verbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٢
 

 

THE PRESENT TENSE

28 Present Simple

FORM

Positive Question Negative

I

You

We

They

He

She

It

work.

works.

Do

Does

I

you

we

they

he

she

it

work?

work?

I

YOU

We

They

He

She

it)


 
 
Adjectives and adverbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٢
 

 

Complete these sentences.

1 It was .the.best.. driving I have ever seen, (good)

2 Peter sang ..louder than all the others, (loud)

3 The holiday wasn't .as expensive.. as the one we had last year.

4 She's a good student: she works than

the others, (careful)

5 Would you play , please? I'm trying to

sleep, (quiet)

6 Of all the people in the factory, Joan works

(efficient)

7 The weather isn't as I had expected.

(bad)

8 This is the company in the world, (big)

9 She plays the piano than anyone else in

her class, (beautiful)

10 Mr Jones is person in the village, (old)

11 Mark hit the ball very (hard)

12 She runs than anyone else in the team.

(fast)

13 Do you think older people drive than

younger people? (slow)

14 They all dance well, but John dances

(good)

15 This computer is nearly twice as the old

one. (expensive)

16 He doesn't ski as his sister, (good)

17 This typewriter is than mine, (modern)

18 1 think they both behaved very (rude)

19 People aren't as they used to be.

(thoughtful)

20 I waited than anyone else, (long)


 
 
Commercial English - Abbreviations
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٢
 

 

Abbreviations in English

Abbreviations

a/c
acct.

account

attn.

(for the) attention (of)

B/E

bill of exchange

B/L

bill of lading

cc

carbon copy

cf.

compare

cfr.

cost and freight

cif

cost, insurance, freight

cip

carriage and insurance paid to

C/N

credit note

c/o

care of

cod

cash on delivery

Corp.

Corporation

cpt

carriage paid to

cwo

cash with order

D/A

documents against acceptance

DDP

delivery duty paid

DN

debit note

D/P

documents against payment

enc(s)

enclosure(s)

EXW

ex works

FOB

free on board

for

free on rail

Inc

Incorporated (US)

L/C

letter of credit

Ltd

limited

p&p

postage and packing

p.p. *

on behalf of

pto

please turn over

re

with reference to, regarding

RRP

recommended retail price

SAE

stamped addresses envelope

VAT

Value Added Tax

ZIP (code)

zone of improved delivery (US)

* (lat.: per procurationem)

Ulrike Schroedter contributed to this t


 
 
Simple Present - Diagram
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٢
 

We use the Simple Present when we talk about something which happens repeatedly.

 


We use the Simple Present to describe a series of actions in the present.

Simple Present - Long forms, short forms

 

Long forms and short forms in the Simple Present

We often use short forms of the auxiliaries. The Simple Present is formed with a full verb. Short forms are only used in negative phrases.

affirmative

long form

short form

I, we, you, they:

-

I read

-

he, she, it:

-

he reads

-

 

negative (do not)

long form

short form

I, we, you, they:

I, we, you, they:

I do not read

I don't read

he, she, it:

he, she, it:

he does not read

he doesn't read

 


 
 
Simple Present - Spelling
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳۱
 

Be careful with some words when using the 3rd person singular.

1) verbs ending in a sibilant [s] [z] [ʃ] [ʒ] [ʧ] [ʤ] or verbs ending in -o preceded by a consonant

We add -es to the infinitive.

Examples:
I watch - he watches
I pass - he passes
I go - he goes
I do - he does


2) verbs ending in -y

verbs ending in 'y' preceded by a vowel (a, e, i, o, u): Add -s.

Example:
I play - he plays

verbs ending in 'y' preceded by a consonant: Change 'y' to 'i' and add 'es'.

Example:
I hurry - he hurries

Special verbs in the Simple Present

1) have as a full verb

affirmative sentence

negative sentence

question

I, we, you, they:

I have a book.

I do not have a book.

Do I have a book?

he, she, it:

He has a book.

He does not have a book.

Does he have a book?

 

2) be as a full verb

affirmative sentence

negative sentence

question

I am from Britain.

I am not from Britain.

Am I from Britain?

he, she, it:

He is from Britain.

He is not from Britain.

Is he from Britain?

we, you, they:

We are from Britain.

We are not from Britain.

Are we from Britain?

We often use the short forms with this verb.

3) do as a full verb

affirmative sentence

negative sentence

question

I, we, you, they:

I do an exercise.

I do not do an exercise.

Do I do an exercise?

he, she, it:

He does an exercise.

He does not do an exercise.

Does he do an exercise?

 

4) modal auxiliaries can, could, may, must, need, will etc.

affirmative sentence

negative sentence

question

every time regardless the subject (I, he, she, it, we, you, they):

I can play tennis.

I cannot play tennis.

Can I play tennis?

NOTE:
We can subtitute don't (can't) for do not (cannot).

Modals have the same form every time regardless the subject. We do not add an -s to the infinitive


 
 
Simple Present - Signal words
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
 

These words tell you what tense you have to use. For the Simple Present these are adverbs of frequency:

always
often
usually
sometimes
seldom
never

Other phrases of time can occur, like:
every day
every week
every year
on Mondays
after school

Form of the Simple Present

We use the infinitive of the verb. In the 3rd person Singular (he, she, it - or a name) we put an -s to the end of the infinitive.

infinitive - 3rd person Singular (he, she, it) infinitive + -s


Affirmative sentences:

I/we/you/they play football.
He/she/it plays football.

NOTE: he, she, it - Do not forget the -s.


Negative sentences:

We use the auxiliary do.
I/we/you/they do not play football.
He/she/it does not play football.

NOTE: We often use short forms in negative sentences in the Simple Present:
I/we/you/they don't play football.
He/she/it doesn't play football.


Questions:

Do I/we/you/they play football?
Does he/she/it play football?


 
 
Simple Present
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
 

Use

Signal words

Form of affirmative, negative sentences and questions

Spelling

Special verbs

Diagram

Long forms and short forms

Simple Present - Complex Test 1Complex Test 2

Exercises - Simple Present

Use

1) repeated actions

My friend often draws nice posters.


2) things in general

The sun rises in the East.


3) fixed arrangements, scheduled events

The plane flies to London every Monday.


4) sequence of actions in the present

First I get up, then I have breakfast.


5) instructions

Open your books at page 34.


6) with special verbs

I understand English.


Signal words

every day, often, always, sometimes, never


Form

infinitive (3rd person singular he, she, it: infinitive + -s)


Examples

Affirmative sentences:

I read books.

My brother reads books.

We sing pop songs.

She sings pop songs.

I play handball.

John plays handball.

Negative sentences:

You must not negate a full verb in English. Always use the auxiliary do for negations.

I

 

like

computers.

I

don't

like

computers at all.

 

My friend

 

likes

computers.

My mum

doesn't

like

computers at all.

Questions:

Use the auxiliary do.
Do you play football?
Does he play football?


 
 
What are the different types of pronouns
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۱
 

Question: What are the different types of pronouns?

Answer: There are four types of pronouns: Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessive Pronouns and Demonstrative Pronouns. Pronouns are one of the eight parts of speech. Here is a list and explanation showing the different types of pronouns:

 • Subject Pronouns - I, you, he, she, it, we, you, they function as the subject of a sentence:

I live in New York.
Do you like playing tennis?
He doesn't want to come this evening.
She works in London.
It won't be easy.
We are studying pronouns at the moment.
You went to Paris last year, didn't you?
They bought a new car last month.

 • Object Pronouns - me, you, him, her, it, us, you, them serve as the object of a verb.

Give me the book.
He told you to come tonight.
She asked him to help.
They visited her when they came to New York.
She bought it at the store.
He picked us up at the airport.
The teacher asked you to finish your homework.
I invited them to a party.

 • Possessive Pronouns - mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs show that something belongs to someone. Note that the possessive pronouns are similar to possessive adjectives (my, his, her). The difference is that the object follows the possessive adjective but does not follow the possessive pronoun. For example - Possessive Pronoun: That book is mine. - Possessive Adjective: That is my book.

That house is mine.
This is yours.
I'm sorry, that's his.
Those books are hers.
Those students are ours.
Look over there, those seats are yours.
Theirs will be green.

 • Demonstrative Pronouns - this, that, these, those refer to things. 'this' and 'these' refer to something that is near. 'that' and 'those' refer to things that are farther away.

This is my house.
That is our car over there.
These are my colleagues in this room.
Those are beautiful flowers in the next field.


 
 
What is the difference between when and while in English
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠
 

 

Best Answer

While is used to describe a period of time. Eg, While I was at the office, Mary had a bout of fits. They have been singing all this while, when we were young, right up to the present day.

Here while shows the period/passage of time from youth to adulthood, whereas when only describes the period of youth, in other words, a specific time.

When is used to describe the exact time. When does England play Germany? When the policeman turned away, the accused made an attempt to escape


 
 
While As a Noun or Verb
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠
 

 

 

While and whilst are not always interchangeable. They are only interchangeable when they are used as conjunctions (i.e., in the meanings outlined above). While can also be a noun or a verb. Whilst cannot. As a noun, while means a period of time. As a verb, it means to pass time (usually at a leisurely pace). For example:

 • I lived there for a while. (while as a noun)
 • She used to while away the hours in the meadow. (while as a verb


What is the difference between while and whilst?

Dr Michael Ford, London

 • Hoad's etymology gives 'whilst' as a derivation of 'whiles', an adverbial form of 'while'. The 't' on the end is parasitic (cf. among~amongst, amid~amidst, etc.). 'Whilst' started to be used as a conjunction, equivalent to 'while', in the 13th century.

In modern British English, 'whilst' is supposedly a more formal variant of 'while'. It is also, in my experience, particularly beloved of students who write bad essays.

Dominic Watt, Department of Linguistics & Phonetics, University of Leeds

 • The while/whilst distinction is made in several dialects, mostly those of the South. The distinction being between substantive and adverbial/conjunction. I find that contempt for this minor feature of the English language is most often harboured by those who believe it, even though a dialectal feature, to be a sign of pretention.

Rurik Greenall, Trondheim, Norway

 • In some Midlands dialects, there has been a distinct difference - "whilst" meaning "during the time when" and "while" meaning "until, up to point when", e.g. "Look after this whilst I'm gone" or "Look after this while I come back". Sounds wrong to the purist, but in Rutland they would know what you meant.

S Killingworth, Wimbledon

 • S Killingworth's reply reminds me of the possibly apocryphal tale about the first automatic level crossings in the Midlands - where the sign "Wait here while the lights are flashing" supposedly caused a string of near-fatalities.

W Ham Bevan, London, England

 • The meaning of everyday words is to be found in the way we use it rather than in the OED or the Internet. By this rationale there are two major differences that spring to mind: first, 'while' can be a noun ('in a while') whereas 'whilst' cannot; second, 'while' can mean either 'during the time when' or 'whereas' while 'whilst' has only the first of these meanings.

Peadar Mac Con Aonaigh, Brixton, UK

 • While Peadar observes that the meaning of words is best derived from the way we use them rather than the OED, it is worth noting that the OED will record how we used them over time, so their contemporary uses, when lost, are still known to those who follow us. Personally, I've noted that the use of 'whilst' correlates directly and exclusively with being British.

Oliver Mullarney, San Francisco, USA

 • As a British Midlander, I have some sympathy with earlier answers. However, my own bias has always been to generally use "while" for activities happening in parallel. "While I was preparing lunch, my wife was gardening." In contrast, I have used "whilst" where there is more of a contradiction. "Whilst it may be necessary or desirable to protect populations from cruel and corrupt governments, it is not necessarily our business to undertake regime change." Truly sorry about such a topical subject, but it's the best I could think of, and "while" would do perfectly well. I'm prepared to accept that any distinction is subtle at best-though I'd like to know what is generally accepted. Above all, if there is a genuine distinction, let's have it out, and not let good words go to waste or be corrupted. I await with trepidation the first dictionary to list "principal" and "principle" as synonyms, likewise "dependant" and dependent", etc.,etc. My car will continue to have tyres and I will not tire of driving it, darn you !

Mike West, Hilperton, Wiltshire, UK

 • I had always understood the use in English to be determined by the next word that follows. Use 'while' if the next word begins with a consonant. If followed by a word beginning with a vowel, then the 'st' form gives a more euphonious transition: compare 'while I was' to 'whilst I was'. The same rule applies to among/amongst. To my ear, it ends up as the choice between between sounding like Adele (all glo'al stops) or Sue Lawley (word endings horribly audible).

Liz Watson, Haltwhistle England

 • My American boss just said to me that to an American 'whilst' isn't a word. I had said it to him as he was near my desk and I wanted to ask a question: "Whilst you are over here..." I thought about why I used the word, and it was because he wasn't already speaking to me. If he had already been speaking to me I think I would have said "while". I can't explain that in technical language. But if feels right. I can't see how that's pretentious. I certainly wouldn't have been showing off the use of my language to an American.

Kath, Bath UK

 • Having trawled through a number of forums without finding a definitive answer, it seems to me that one explanation offered that is most plausible is the idea that whilst should be used in close association with a verb. That is, while = during this time (emphasis on duration) vs. whilst = during this action (emphasis on action) This distinction may be too subtle and for that reason seem false, but as someone else has pointed out elsewhere, 'whilst' cannot be substituted for the noun form of 'while': "You would not use it for the noun form of while: “I’m going away for a whilst” is a no-no." http://blogs.library.duke.edu/answerperson/2005/05/31/whilst-v-while/ Perhaps someone with a more solid grounding in linguistics might explain why this is so.

L Shen, New Zealand

 • Well said, Kiwi! It is always from the colonials (as we were once known) that the finest understanding and usage of the English language may be had. Indian and Irish writers are proof of this. Also those Europeans for whom (like us) English was a second language, i.e. Joseph Conrad.

Biddy, Galway Ireland

 • Typing this while drinking my tea. Whilst there may be a debate, the answer is simple: Mike West is right.

Paul Campbell, Twickenham England

 • "Whilst" has always struck me as a fancyfied form of "while" and one that allows excessive opportunity for spelling error. "While" is surely sufficient? And Mike West needs to curb his ire otherwise he might find his tyres hitting the kerb.

Brian Smith, Radlett UK

 • I have been reading for a whilst, the reasons you educated blokes give to explain the difference "While" and "Whilst" whilst my tea got coldER See you later Alligater In a while Crocodile

Ronald Becker, Nottingham (but Londoner) UK

 • When I was trying to search to similarity in German (Forgive me, but it is the only Germanic language that I know), I found that "-s" endings are often found in adverbs from nouns, eg in the pair of 'Eben' (noun: night) and 'ebens' (adv: at night). I believe the "-st" ending in English has the same effect - making nouns into adverbs. In this case, "while" was believably a noun itself, and "whilst" was the related adverb, at least it was. As for use of "while" as an adverb, I believe that it was the descendant of "whilst", having the "-st" ending dropped, as well as the "-st" dropping in the 2nd person singular verbs and the "-th" shift to "-s" in the 3rd person singular verbs. And thus explains also the cases for "among/amongst", "amid/amidst", etc. This looks like a good explanation to me, but if I am wrong, I beg you right it. Ps, I personally use "while" most of the time, but I often use "whilst" to make things look formal and serious.

Natheniel Becken, Kowloon Hong Kong

 • I refer to Biddy of Galway's answer above. English wasn't Joseph Conrad's second language, it was something like his ninth!! That makes his writing even more impressive.

Peter Barnes, Manchester UK

 • L Shen's explanation comes closest to my understanding: that while was used for parallel actions (I typed a message while listening to music) and whilst for interruptive (the phone rang whilst I was watching TV). I say 'was' because whilst always seems wrong to my ears, almost as archaic as saying doth instead of does. As a magazine editor for 25 years, I have always avoided the word in my publications. However, I am now seeing it being used more often, not less. I know this sounds terribly judgmental, but it seems to be used predominantly by people whose grammar usage is generally poor. I can't recall ever seeing whilst in copy from a professional writer.

Steve Parker, Birmingham UK

 • I agree with Mike West. I use "A whilst B" to imply that to some extent, B stays true in spite of A. "While", on the other hand, has no implicit implication. I grew up in Middlesbrough, but have lived in California for 15 years. I only recently learned that Americans are unaware of any distinction. Many dislike the use of "whilst" and "amongst", considering them to be snobbish.

John Richardson., Calabasas, California. USA

 • Thank you Dominic Watt. I'm reading an essay which uses 'whilst'. I know what mark to give it now.

fjones, liverpool uk

 • The lyrics of 'See you later, Alligator' by Bobby Charles and performed later by Bill Hayley and his Comets went: 'after 'while, crocodile.'(after a while).This has never been a common use of the Word 'while' in English. Bob Dylan also uses it in 'The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest' as a reference to Bill Haley's hit.

John Chadderton, Birminham England

 • I speak English as a second language as I am Xhosa speaking but I am surprised that this debate continued after L Shen's comment. It's one that has made the most sense to me, see this sentence: Where is your wife whilst you text so early in the morning. Why aren't you holding her while she sleeps?

X Liwani, Mthatha South Africa

 • I noticed that a couple of people seemed to be using "whilst" sometimes as a marker of a subjunctive subtext. (Think "I might have tea (but I doubt I will)" as a subtext of the subjunctive usage. In my dialect of American English (Mountain West) "whilst" is not heard but "amongst" is very comfortable and widely accepted.

Susan F, Uxbridge, Massachusetts, US

 • I was given to understand that "While" is the present tense and "Whilst" is the past tense. For example: "He sings while he is is in the shower." and "When he was alive, he sung whilst in the shower."

John Campbell Rees, Treherbert, Wales

 • I recently heard an explanation of this on the radio. I can't remember who she was but she was called Joanna and she was a linguist. While is used to describe time, whilst is used to describe contrast. For example: "I shivered in the bathroom while I ran a bath whilst my sister stayed in her warm bed." That explanation sounds right to me.

Isabel Tripp , Cambridge, UK

 • Always struggled with this one; senior civil servant, from the midlands in England, working class with an English BA (1983). In my mind, "while" will do in any case, and I'd love to learn a grammatical rule that tells me otherwise. Doesn't look like there is one - so I'll carry on! Great discussion though!

Tony Price, Worcester, UK

 • My Japanese partner came into the room in a while ago, whilst I was reading all these explanations. She said that there must be a lot of bored people in the world. What on earth did she mean? Yours sincerely - Bored in New Zealand. Wait, Oh look!.. a sheep.

Eugene, England 
 
While or Whilst
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

Most Americans find whilst quaint, old-fashioned, or literary. Most Brits, on the other hand, will swap happily between while and whilst, although some Brits also find whilst a little outdated.

Some grammarians engaged in the while-whilst debate claim that, in the meaning during the time that or at the same time as, whilst should be used for a short period of time, and while should be used for a longer period of time.

Building on this idea, some claim that whilst is like when, and while is like during. Some try to formalise this idea a little more, stating that while should be used with the past progressive tense. I'm not going to offer examples, because these ideas are not well supported.

The bottom line is while and whilst are interchangeable (if you can live with the risk that some of your readers might find whilst a little pretentious).

Of course, while and whilst can also mean although. Some claim that, in this meaning, only while can be used. But, you will also hear it said that only whilst can be used in this role. Again, neither of these rules is well supported, and while and whilst are interchangeable in this meaning too.

The final advice: If you're unsure which to use, choose "while" (especially if you're an American


 
 
The differences between 'when' and 'while'?
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

We usually use while to say that two longer actions or situations go/went of at the same time: While you were reading the paper, I was working.
We prefer when to refer to ages and periods of life: When I was a child we lived in London.
You can add as to this list of words. As is used to talk about two situations which develop or change together: As I get older I get more optimistic.
We can use all three words to introduce a longer 'background' action or situation, which is/was going on when something else happens/happened:
As I was walking down the street I saw Joe driving a Porsche.
The telephone always rings when you are having a bath.
While they were playing cards, somebody broke into the house

 

 

From 'Practical English Usage' by Michael Swan: When/While/As
(Sorry, but I don't have the book now, if there's something wrong please help correct it, thanks very much.)

1.background situation
When/While/As I was walking down the street, I saw Peter drive a Volvo passing by.

2.a period time (usually progressive form)using while/when
While/When I was playing cards, Davied came in.

3.two acting, two continual one (two progressive forms)
While I was having dinner, Mom was watching TV.

4.two simple tense while/when either can be used, yet if what we talk about is about the age or kinda life step, usually using 'when'
I had lunch in the restaurant while/when she studied in the library.
Mary's mother died when she was 12. (speaking of the age)
Mary married a cute guy when she was in London. (speaking of a kind of life step)

 

 

 

 

 

When used to mean during the time that, at the same time as or although, the words whilst and while can be used interchangeably. If you want to play it safe though, use while. (More on this below.)

 


 
 
گرامر درس یک پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

کلمات
ربطی در جمله واره های قیدی زمان، دلیل، … .

1- کلمه ی ربطی when

A: اشاره به دو عمل ( کار) همزمان

1. Ali was
eatingwhenthe doorbell rang.

2. When
my friend arrived, I was doing my homework.

3. I met himwhenhe was living in
London.

4. Whenyou do aerobic exercise, your
heart becomes a bit bigger.

B: اشاره به دو عمل ( کار) غیر همزمان ( به
ویژه دو عمل پشت سر هم)؛ به عبارت دیگر بین دو عمل فاصله ی زمانی و تقدم و تاخر
مطرح می باشد.

1. Whenthe lift stops, the doors open.

2. I got home They leftwhen.

3. They had leftwhenI got home.

4.

WhenI arrive
home, I usually take a bath.

2- کلمه ی ربطی because :
برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود.

1. I couldn’t drive homebecauseI felt
very sleepy.

2. He failed
the testbecausehe hadn’t prepared well.

نکته: عبارت because of
نیز برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود، ولی با این تفاوت که بعد از آن از
اسم ( یا عبارت اسمی) به کار می رود.

We couldn’t attend the meeting on timebecause
it was snowing heavily.


We couldn’t attend the meeting on timebecause ofthe
snow.

3- کلمه ی ربطی since

A: در عبارات یا جمله های زمان که نقطه ی شروع
کار را بیان می کند
و معمولا در زمان ماضی نقلی ( حال کامل)
استفاده می شود. ( مبدا زمان
since + )

1. He has been
in our employmentsince 1998.

2. I haven’t
seen my classmatessinceI left school.

B: در جمله واره های قیدی برای ارائه دلیل
اینکه چرا کاری اتفاق افتاده و یا چرا کسی کاری انجام داده است
.

1. We felt very tiredsince/ because
we had done a lot of exercise.

2. Since/
Becauseyou don’t know the answer, perhaps we should ask some one else.

3. We sold our carsince/ because
we had a lot of problems with it.

نکته: کلمات since
و
because در مورد دوم یک
نقش و یک معنی دارند، ولی در موقعیت های رسمی بیشتر از
since استفاده می شود.

4-


کلمه
ی ربطی
while : برای بیان
مفهوم همزمانی دو عمل

( کاری که در حین انجام آن کار دیگر انجام شود) استفاده می شود.

1. I saw himwhile/
whenhe was crossing the street.

2. I learned to
speak Englishwhile/ whenI was in London.

3. I noticed a police carwhile/ when
I was walking down the street.

 

5- کلمه ی ربطی as

A -(TIME) : در جمله هایی که اشاره به زمان انجام
کار دارد؛ ولی فقط در مورد دو عمل که به صورت همزمان روی می دهد.

1. I saw an accident
as/ when/ whileI was driving home.

2. I ran into
one of my old friendsas/ when/ whileI was waling in the
park.

3. As/ When/ Whilehe was
getting off the bus, he slipped and injured his leg.

B -(REASON) : در جمله هایی که دلیل انجام کار بیان
می شود.

1. He can get there easilyas/ since/
becausehe has a car.

2. He felt very
tiredas/ since/ becausehe had worked all day long.

3. As/ Since/ BecauseI was
too hungry, I stopped to buy a sandwich.

4. As/ Since/ BecauseI was
getting fat, I decided to lose some weight.

C (PROPORTION)-
: در جمله هایی که بیان کننده ی تناسب بین دو عمل که به موازات هم انجام می
شوند
. در این گونه جملات معمولا یک صفت تفضیلی ( -
er یا more
) وجود دارد. در معنی از “ به هر اندازه” ، “ هر چه که
و یا “ به هر نسبت” استفاده کنید.

1.Asit grew
darker, it became colder. (هر چه هوا تاریک تر می شد، سردتر می شد.)

2. We got more
tiredaswe climbed the hill. (هر چه از تپه بالاتر می رفتیم، خسته تر می
شدیم.)

3. Ashe grew older, he developed
stronger muscles.

4. The noise became more irritatingas
the wind rose.

D: در بعضی از جملات as به معنی “همانگونه که” یا “همانطور
که
” استفاده می شود.

1. Asyou know, exercise keeps us
healthy.

2. He is a good
singerashis father used to be.

E: در بعضی از جملات as برای نشان دادن برابری و همپایگی در مقایسه به کار می رود.

1. The car isasexpensiveasthe
house.

2. Ali can type
asquicklyasMary can.

F: در بعضی از جملات as به عنوان حرف اضافه قبل از اسم و به
معنی “ به عنوان” استفاده می شود.

1. She has been working hereasa
secretary since 1998.

2. Asa
teacher, you need to express the ideas very clearly.

6-


کلمه
ی ربطی
whether …… or……
: این ساختار زمانی استفاده می شود که بیان می کند نه شرط اول و نه شرط دوم
هیچکدام مهم نیستند؛ شرط هرچه باشد نتیجه یکی خواهد
بود. در معنی از “ چه
……
چه
……”
، “خواه ……
خواه
……”
و یا “ یا ……
یا
……”
استفاده کنید.

1. I will gowhetheryou come with meor
stay at home.

2. I will call
the doctorwhetheryou like itornot.

3. You’ll have to paywhetheryou wantor
not.

نکته: می توان از این ساختار به صورت whether or not نیز استفاده کرد.

1. I couldn’t decidewhether or notto
accept that job offer.

2.

I don’t knowwhether or notI’ve done it
correctly.

نکات کلی

نکته 1: در جملاتی که تعمیم دادن یک وضعیت
زمانی یعنی کاری که معمولا رخ می دهد و معنای “ هر وقت که ...” یا “ هر بار
که …”
برداشت می شود، از
when
استفاده می شود نه از
as.

1. I still feel
tiredwhen (whenever) I wake up.

2. When
(
Whenever) I see him, he doesn’t say hello.

نکته 2: برای بیان یک دوره ی زمانی در گذشته
از
when استفاده می شود.

1. Whenhe was a child, he started
playing the piano.

2. She joined
the basketball teamwhenshe was 18.

نکته 3:‌ اگر کلمه ی just ( درست) قبل از ربط دهنده ی زمانی به کار
رفته باشد، از
as یا when استفاده می شود؛ هرگز از while استفاده نکنید.

1. The accident happenedjust aswe left
the shopping center.

2. I got therejust
ashe was dying.

نکته 4: کلمه ی ربطی as‌ می تواند به دوعمل کوتاه مدت که به صورت
همزمان با هم انجام شده اند
، اشاره کند.

1. We looked at shop windowsaswe walked
in the street.

2. I watched
herasshe left


 
 
گرامر درس دو پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 


Structure 1:

A: let + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. She neverletsher childrenstay up
very late.

2.
My brother didn’tletmereadthe
letter.

B: make + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. Imadethemgivethe money
back.

2.
Did youmakehimdohis homework again?

C: permit/ allow + مفعول + to مصدر
با

1. Shepermitsher childrento stay up
very late.

2.
It’s a public building; they don’tallow
anybodyto smokehere.

D: force/ cause + مفعول + to مصدر
با

1. Iforcedthemto givethe money
back.

2. The teacherforcedthem allto do
their homework again.

E: help + مفعول) ) + to مصدر
بدون

help + مفعول) ) + to مصدر
با

1. Could you pleasehelpmemove/ to
movethis table?

2. I thanked him forhelpingmeclean/
to cleanthe car.

**در مورد فعل help هر دو حالت کاملا درست بوده، ولی حالت اول
یعنی مصدر بدن
to متداول تر می باشد.

نکته : اگر فعل make
به صورت مجهول (
be+ P.P ) بکار رود بعد از آن مصدر با to می آید. ولی بعد ازlet همیشه
و درهر صورت و هر وجهی مصدر بدون
to می آید.

1. Hewas
madeto giveback the money.

2. The students
were madeto dothe exercises again.

3. Shewas letleave
the class early.

یاد
آوری
: بین افعال ذکر شده و فعلی که بعد از آنها استفاده می شود،
هیچ ارتباطی از نظر زمان و فاعل جمله وجود ندارد (یعنی فعل اول هر زمان و هر شخصی
باشد فعل دوم همیشه به یکی از صورتهای گفته شده بکار می رود).

Structure 2: by + ing فعل ( manner)

در بعضی از جملات برای توصیف حالت و چگونگی انجام کار بجای قید حالت از
ساختار فعل
by + ing استفاده می شود. این عبارت در جواب چطور (
how ) قرار می گیرد.

1. I showed my happinessby smiling.

2. Ali passed
the tests by practicing hard.

3. By doinga lot of reading, you
can improve your English


 
 
گرامر درس سه پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

 

REDUCING ADJECTIVE
CLAUSES

جمله واره های توصیفی جملاتی هستند که به نقش صفت بعد
از یک اسم قرار می گیرند و اطلاعات بیشتری در مورد اسم به ما می دهند. این گونه
جملات با یک ضمیر موصولی (
who, whom,
which, that, whose, ……) شروع می شوند. ما در این درس فقط با جملاتی
سروکار داریم که با
who
و
which و that
شروع می شوند و به دو حالت فاعلی ( توصیف اسمی که انجام دهنده ی کار) و مفعولی (
توصیف اسمی که کار روی آن انجام می شود) در مورد اسم توضیح می دهند.

اسم + wh-
………………
…… .

1. The treewhich/
that was planted last yearalready has blossoms.

2. The peoplewho/ that were injured in
the car crashwere taken to hospital.

3. The passengerswho/ that are waiting
for the busoften shelter under the tree.

4. The birdswhich/ that are flying south
come here in summer.

5. The boyswho/ that attend this school
have to wear uniform.

6.The factorieswhich/ that cause too much pollution
must be fined and closed.

روش کوتاه کردن جمله واره های توصیفی

جمله واره های توصیفی را می توان با حذف ضمیر موصولی و مشتقات فعل to be ( در صورت وجود ) به دو صورت کوتاه نمود:

1-در
حالت مفعولی
: در این حالت چون در تمام جمله واره های توصیفی
ساختار مجهول یعنی (
to be + P.P
) وجود دارد، کافی است که فقط ضمیر موصولی (
wh- ) و فعل to be (was, were, is , are, ……) را حذف کنیم.
در این صورت قسمت سوم فعل (
P.P)
به عنوان صفت مفعولی بعد از اسم قرار می گیرد. (جملات 1 و 2 )

1.The treeplantedlast year
already has blossoms.

2. The peopleinjured
in the carcrash were taken to hospital.

2- در حالت فاعلی: در این حالت به دو صورت عمل می
کنیم

الف:
اگر در جمله واره های توصیفی بعد از ضمیر موصولی فعل
to be باشد، مثل حالت قبل هر دو ( ضمیر موصولی و
فعل
to be ) را حذف کنیم. فعل (ing) به عنوان صفت فاعلی بعد از اسم قرار می
گیرد. ( جملات 3 و 4 )

3.The passengerswaitingfor the bus
often shelter under the tree.

4. The birdsflying
southcome here in summer.

ب:
اگر در جمله واره های توصیفی بعد از ضمیر موصولی فعل
to be نباشد، فقط ضمیر موصولی را حذف می کنیم و
فعل بعد از آن را به صورت فعل
ing
بعد از اسم قرار می دهیم. ( جملات 5 و 6 )

5.The boysattendingthis school
have to wear uniform.

6. The
factoriescausing too much pollutionmust be fined and closed


 
 
گرامر درس چهار پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

STRUCTURE 1: enough + noun + infinitive
(
to verb)

در این جملات enough
بمعنی “ کافی” می باشد و قبل از اسم بکار می رود.

a. They didn’t haveenoughmoney
to buythe house.

b. My friend didn’t haveenough
informationto applyfor the job.

 

STRUCTURE 2: adjective/adverb + enough +
(
for+object pronoun) + infinitive (to verb)

در این جملات enough
بمعنی “ به اندازه ی کافی” می باشد و قبل از اسم بکار می رود.

a. She isqualifiedenough to apply
for the job.

b. After a few minutes, the coffee wascool
enoughfor usto drink.

c. The foreigner spokeslowlyenoughfor
herto understand.

نکته: اگر در این ساختار ضمیر مفعولی باشد که به فاعل جمله
برگردد، بایستی حذف شود. زیرا اینگونه جملات از نظر دستوری یک جمله محسوب می شوند
و فاعل و مفعول نمی توانند یک کلمه باشند.

Correct: The suitcasewas
light enough for me to carry.


Incorrect: The suitcasewas light
enough for me to carryit.*

 

STRUCTURE 3: too + adjective/ adverb +
(
for + object pronoun) + infinitive (to verb)

از این ترکیب می توان در ترکیب جملاتی استفاده کرد که مفهوم منفی دارند.
در این ساختار، جملات از نظر شکلی مثبت بوده ولی از نظر مفهوم منفی
هستند و
too
به معنی “ خیلی زیاد، بیش از اندازه” می باشد.

a. He wastoosleepyto
drivehome.

b. He spoketooquickly for me
to understand.

c. The suitcase istooheavy
fora little child like herto carry.

در جمله a که گفته می شود که ( او خیلی خواب آلود
بود که به طرف خانه رانندگی کند.)
یعنی نمی توانست رانندگی کند. و به همین
ترتیب در جملات
b
و
c شکل
جمله مثبت ولی مفهوم آن منفی است.

نکته: اگر در این ساختار ضمیر مفعولی باشد که به فاعل جمله
برگردد، بایستی حذف شود. زیرا اینگونه جملات از نظر دستوری یک جمله محسوب می شوند
و فاعل و مفعول نمی توانند یک کلمه باشند.Correct: The teais too hot for me
to drink.Incorrect: The teais too hot for me
to drinkit.*

STRUCTURE 4: so + adjective/ adverb + that
+
a complete sentence

در این ساختار so….that
به معنی “ بقدری ... که یا آنقدر ...
که ” استفاده میشود.

a. He issoillthat
he can’t eat anything.

b. The students practiced in the labsooften
thattheir pronunciation improved a lot.

c. The professor spokesoslowly
thateveryone could understand him.

نکته: در این ساختار قید های زمان و
مکان (
yesterday, today, last week, ……, here, there, ……)
و عبارات حرف اضافه ای (
with ……, in ……, at ……)
در جواب هیچ گونه تاثیری ندارند.

a. The prices aresohighin
this department storethatyou can’t buy anything.

b. She issoangrywith
the childrenthatno one can talk to her.

c. It wassocoldyesterday
thatwe had to stay home all day.

نکته: اگر بخواهیم در
ساختار ( مصدر با
to + صفت + too
) یا (
that + صفت + so
) از اسم استفاده کنیم باید قبل از اسم از یکی از کلمات
much ، many
،
little ، few بستگی به نوع اسم و مفهوم موردنظر در ترکیب
بجای صفت استفاده کرد (
many
و
few برای اسامی قابل شمارش و much و little
برای اسامی غیر قابل شمارش).

 

a. There wastoo muchdustfor usto
seewhat was happening.

There wasso muchdustthat
we couldn’t see what was happening.

b. She hadtoomanychildrento
knowwhat to do.

She hadso manychildrenthat
she didn’t know what to do.

 

STRUCTURE 5: such(a/an) + (adjective) +
noun + that + a complete sentence

در این ساختار وجود اسم بعد از کلمه such الزامی می باشد، حال اینکه ممکن است قبل از
اسم صفتی بکار رفته باشد یا نه. بستگی به نوع اسم ممکن است سه حالت پیش بیاید:

 

1) such a (حرف
بیصدا ) + (صفت) + اسم مفرد قابل شمارش

2) such an (حرف
صدا دار ) + (صفت) + اسم مفرد قابل
شمارش

3) such + اسم جمع یا اسم
غیر قابل شمارش + (صفت)

1. This issuch a beautifulpiano
thatI’m sorry I have to sell it.

2. It wassuch an interestingstory
thatI couldn’t stop reading it.

3a. They aresuch boringpeople
thatwe hate to visit them.

3b. It wassuch fineweather
thatwe decided to go on a picnic.

نکته: کلمه ی very
از کلمات شدت می باشد که مثل
too
و
so قبل از صفت استفاده می شود، با این تفاوت که
فقط در جملات ساده (جملاتی که نتیجه ی انجام کار در آنها نمی باشد) بکار می رود.
I’m very tired. But: (I’m very tired to study.)

I’m too tired (to study).

I’m so tired (that I can’t study).

نکته: می توان از کلماتی مثل much ، a
lot ، rather
،
a little ، a bit قبل از too برای تغییر دادن شدت عبارت بیان شده
استفاده کرد.

It’smuchtoo hot. But: (It’s
too much hot.)

The soup isa bit (a little)
too saltyfor me.

نکته: اگر کلمه ی time
بهمراه صفت استفاده شود، قبل از آن در کاربرد
such از a یا an استفاده می شود.

such agoodtime

such aninterestingtime

البته در آخر این مبحث یادآوری می شود که می توان enough ، too
،
so و such
(
a/ an) را نیز قبل از اسم یا صفت به تنهایی بکاربرد:

a. He hasenoughinformation
about the job.

b. He couldn’t study. He wastootired.

c. The food issodelicious.

d. You can’t findsuchbeautifulflowers
anywhere.

ولی در صورت استفاده از جمله بعد از آنها باید از قوانین بالا پیروی
کرد.

×××××××××××××××××××××××××××××

کلمات زیر را بخاطر بسپارید:

غیر قابل شمارش: homework
(تکلیف)،
weather
(آب و هوا)،
furniture (اثاثیه منزل)، و time
(زمان)،
information
(اطلاعات)،
news (خبر، اخبار)

قابل شمارش: assignment(s)
(تکلیف- تکالیف)،
climate(s)
(آب و هوا)،
time(s)
(مرتبه- دفعه)،

For example: too/ somuchhomework,
too/ somuchtime

too/ somanyassignments,
too/ somanytimes


 
 
گرامر درس پنج پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی while
و
whereas برای بیان تضاد
و تقابل ( تفاوت) بین دو جمله استفاده می شود. در این حالت رابطه ی تضاد و
تقابل بین دو جمله خیلی عجیب و دور از انتظار نمی باشد و یک تفاوت بدیهی
بین دو جمله بیان می شود.

1. While/
Whereassome people waste food, others don’t have any.

= (Some people
waste foodbutothers don’t have any.)

2. While/ Whereashe gets to work
late every day, she is always early.

= (He gets to work late every daybutshe
is always early.)

نکته 1: برخلاف while
و
whereas که بیان کننده
ی یک تفاوت و تقابل بدیهی و معمولی می باشند، کلمه ی ربطی
although که بیان کننده ی رابطه ی تضاد و تقابل
مستقیم بین دو جمله می باشد، مفهومی را بیان می کند که باعث می شود جمله ی پایه
عجیب و دور از انتظار به نظر برسد.

Althoughhe studied very hard, he couldn’t pass the
test.

جمله پایه جمله پیرو

در این جمله انتظار داریم کسی که سخت درس خوانده باشد، در امتحان قبول
شده باشد ولی این طور نیست ( بر خلاف انتظار).

برای توضیح بیشتر می توانید به درس 7 رجوع
کنید.

نکته 2: کلمات ربطی while
و
whereas را معمولا می
توان در ابتدای هر یک از دو جمله بدون هیچ گونه تفاوت معنایی بکار برد.

1. Whereas
she likes coffee, I prefer tea.

She likes coffee, whereasI prefer tea.

2. Whilethey’ve practiced a lot, I’ve
done nothing.

They’ve practiced a lot, whileI’ve done
nothing.

نکته 3: در جملات ترکیبی با while
و
whereas بین دو جمله از
کاما (,)
استفاده می شود.

1. Factory owners are usually rich, while
the workers are poor.

2. Some people
like team sports, whereasothers prefer individual sports.

3. Whilewe selected the role play, they
preferred to write a summary for the text


 
 
گرامر درس شش پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

بیان منظور و هدف

به روش های زیر می توان منظور و هدف خود را از انجام کار بیان کرد:

 

1. …… to + فعل ساده

2. …… in order to + فعل ساده

3. …… so as to
+ فعل ساده

4. …… so that
+ جمله کامل (فاعل + فعل …… )

5. …… in order
that + جمله کامل (فاعل + فعل …… )

1. I went to Londontocontinue
my studies.

2. I went to Londonin order tocontinue
my studies.

3. I went to Londonso as tocontinue
my studies.

4. I went to Londonso thatI
could continue my studies.

5. I went to Londonin order thatI
could continue my studies.

به مثال های دیگری در این مورد توجه نمایید:

1. He stopped for a few minutesto
rest.

2. I got up
earlyin order tohaveenough time to get ready.

3. She gave up workso as tohave
more time with the children.

4. He wrote the advertisement in several
languagesso thatforeign tourists could understand it.

5. He came in quietlyin order that
he wouldn’t disturb the sleeping children.

نکته 1: برای بیان منظور و هدف به صورت منفی از to استفاده نمی شود.

1. He left his gun outsidein order not to
frightenus.

2. He went
early in the morningso as not toget stuckin the
traffic.

نکته 2: در مورد so that
و
in order that بین دو جمله ی
قبل و بعد از آنها مطابقت زمانی وجود دارد.

1. Ihavegiven him a keyso
thathecanget into the house whenever he likes.

2. These menrisk
their lives in order that wecanlive more safely.

3. Itookmy books so that Icould
study at the weekend.

نکته 3: می توان از to
و
in order to در ابتدای جمله
استفاده کرد؛ در این صورت بعد از عبارت بیان منظور و هدف کاما(,) لازم است.

1. Togetsome
stamps, I went to the post office.

2. In
order toget upearly, I set the alarm clock.

نکته 4: در بعضی از جملات می توان از for برای بیان مظور استفاده کرد. (عبارت اسمی + for )

He went to the libraryfora
book. = (he went to the librarytoborrowa
book.)

نکته 5: در بعضی از جملات می توان از because برای بیان مظور استفاده کرد. ( جمله کامل + because ……)

He went to the librarybecausehe
wanted to borrow a book


 
 
گرامر درس هفت پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی although
،
though (بیشتر در محاوره)، و even though برای نشان دادن تضاد و تقابل مستقیم بین دو
جمله استفاده می شوند به صورتی که جمله ی پایه (
Main Clause) به نظر غیر منتظره و تعجب آور می رسد.

 

 


  
  
  
 

Although/ though/ even though جمله پیرو , جمله پایه


or

جمله پایه, although/
though/ even thoughجمله پیرو

1. Even thoughhe was a computer
engineer, he didn’t know how to fix the computer.

2. Althoughshe was unemployed for a long
time, she didn’t accept the job offer.

3. He showed no signs of sadness, though
he didn’t succeed in his final exams.

4. He runs long distances, even thoughhe
over sixty.

5. The team lost, althoughthey played
quite well.

نکته 1: بر خلاف while و whereas که می توانستیم آنها را با هر دو جمله بکار
ببریم،
although
،
even though ، و though فقط با جمله ی پیرو (Subordinate Clause) استفاده می
شوند.

· Whilehe likes coffee, I prefer tea.

· He likes
coffee, whileI prefer tea.

· Althoughit was much too cold, she went
out without a coat.

·

It was much too cold, although she went out without a
coat.* جمله ی غلط

نکته 2: کلمه ی but
نیز بیان کننده ی تضاد و تقابل است، با این تفاوت که کاملا در طرف مقابل
although قرار می گیرد. این دو هیچ وقت با هم در یک
جمله استفاده نمی شوند.

Althoughhe was terribly sick, he went to school.

He was terribly sick, buthe went to
school.

نکته 3: از کلمه ی despite
و عبارت
in spite of نیز
برای بیان تضاد و تقابل استفاده می شود. ولی توجه داشته باشید که اینها حرف اضافه
هستند و بعد از حروف اضافه اسم یا عبارت اسمی بکار می رود نه جمله.

1. In spite of / Despitethe
rain, they went on a picnic.

= (Although
it was raining, they went on a picnic.)

2. He got there on timein spite of / despite
the heavy traffic.

= (He got there on time, althoughthere
was heavy traffic.)

نکته 4: کلمات however
و
nevertheless نیز برای بیان
تضاد و تقابل استفاده می شوند ( درست مثل
but)
ولی با علائم نقطه گذاری مختلف در جمله.1. جمله اول;
however / nevertheless, جمله دوم

2. جمله
اول.
However /
Nevertheless, جمله دوم

1. The weather was very cold; however, he
went swimming.

2. The weather
was very cold. However, he went swimming.

= (The weather was very cold, buthe went
swimming.)

نکته 5: در آخر جمله اگر بخواهیم از کلمات تضاد و تقابل استفاده کنیم،
فقط از کلمه ی
though
استفاده می شود.

She is a very kind girl, and I really like her.
I don’t like her brotherthough.


 
 
گرامر درس هشت پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

“افعال وجهی”

نقش modal

کاربرد در زمان گذشته

پند و نصیحت

should + have + PP

کاری که در گذشته می بایست انجام شده باشد ولی انجام
  نشد.

shouldn’t + have + PP

کاری که در گذشته نمی بایست انجام شده باشد ولی انجام
  شد.

احتمال

may/might+have+PP کاری
  که در گذشته ممکن است انجام شده باشد. (شک و تردید)

may/might not+have+ PP

کاری که در گذشته ممکن است انجام نشده باشد. (شک و تردید)

نتیجه گیری

(مثبت)

must + have + PP

کاری که مطمئن هستیم در گذشته انجام شده باشد. (یقین و
  اطمینان)

نتیجه گیری

(منفی)

can’t/ couldn’t + have + PP

کاری که مطمئن هستیم در گذشته نمی توانسته انجام شده باشد
  (به عبارت دیگرانجام نشده است).

افعال
وجهی (
Modals
) در زمان گذشته

He was sleepy in the classroom. Heshould have
sleptmore last night. (Buthe didn’t.)

یعنی او دیشب می بایستی بیشتر می خوابید (ولی نخوابید).

She didn’t tell her mother
the truth. Sheshould have toldher the truth. (Butshe
didn’t.)

یعنی او می بایست حقیقت را به مادرش می گفت (ولی نگفت).

The letter wasn’t addressed to her. Sheshouldn’t
have openedit. (Butshe did.)

یعنی او نمی بایست نامه را باز می کرد (ولی باز کرد).

He wasn’t in his
room. Hemay/might have goneto see the
manager.

A: Why didn’t he come?

B: I don’t know. Theymay/ might
not have telephonedhim.

A: Have you seen my book?

B: No, we haven’t. Youmay/ might
have leftit at home.

He didn’t wake up till lunch time. Hemust have
takensleeping pills last night.

He came early. Hemust
have comeby taxi.

She went early in the
evening. Shemust have finishedher work.

A: “A man answered
the phone. I think it was her husband.”

B: “Itcan’t/
couldn’t have
beenher husband. He’s been dead for ages.”

“He might have been his brother


 
 
Titles
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
 

 

In names for kings and queens, ordinal numbers are written in Roman numbers. In spoken English, the definite article is used before the ordinal number:

 • Charles II - Charles the Second
 • Edward VI - Edward the Sixth
 • Henry VIII - Henry the Eighth
 • English Numbers - (IPA - phonetic transcription)

Cardinal Numbers

Ordinal Numbers

 

1 through 10

one

first

two

second

three

third

four

fourth

five

fifth

six

sixth

seven

seventh

eight

eighth

nine

ninth

ten

tenth

 

11 through 19

eleven

eleventh

twelve

twelfth

thirteen

thirteenth

fourteen

fourteenth

fifteen

fifteenth

sixteen

sixteenth

seventeen

seventeenth

eighteen

eighteenth

nineteen

nineteenth

 

20 through 100

twenty

twentieth

thirty

thirtieth

forty

fortieth

fifty

fiftieth

sixty

sixtieth

seventy

seventieth

eighty

eightieth

ninety

ninetieth

hundred

hundredth

 

1000 and 1,000,000

thousand

thousandth

million

millionth


 
 
زبان پیش دانشگاهی 2 گرامر
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٦
 


 

 

Lesson 5, 6 ,7 & 8


B: Structure


۱. She hasn't phoned,………… she said she would. 
  a. even though     b. so that    c. while   d. so as to
 
۲. A: "Why did you go out?"           B: " ……….. post a letter."
   a. In order that       b. so that   c. Although   d. In order to
 
۳. She is learning English        …           she can study in Canada.
   a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
۴. I prefer to work for the government,…….. my father wants me to be self-employed.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
۵. I know they're coming next week,……….. I don't know which day.
  a. but   b. in order to  c. so that   d. so as to
 
۶. A friend of mine phoned          …       invite me to a party.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
7. It began to snow        …         I was working in the garden.
  a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
8. We shouted          …       everybody of the danger.
  a. so as to warn   b. by warning  c. so that warn  d. warn

9. ………..he left school at 16, he still managed to become prime minister.
  a. Since   b. While   c. Though   d. So that
 
10. I gave him my phone number       …         he could contact me.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
11. She comes from a rich family,         …       her husband has had a poor life.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
12. This wall is          …        keep people out of the garden.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
13.    …       some researchers think that the world is getting warmer, many do not think so.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
14. I need a bottle opener          …        open this bottle.
   a. whereas   b. for   c. so that   d. to

15.          …        our house is in excellent condition, we're having problems selling it.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
16. They gave us some money       …          buy some food.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
17.       …        she hasn't really got the time, she still offered to help.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
18. Ali prefers Iranian food,        …       his children love pizza.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
19. I need a few days         …       I can think about your suggestion.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
20. He must be about sixty,             …       his wife looks about thirty.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
21. You eat a massive plate of food for lunch,        …         I have just a sandwich.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
22. He gets fifty thousand pounds a year         …        I get a meager twenty!
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
23. Tom is very extrovert and confident         …         Katy's shy and quiet.
a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
24. I do every single bit of housework…………..he just does the dishes now and again.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
25. ……… I accept that he's not perfect in many aspects, I do actually quite like the man.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
26. ……..I fully understand your point of view, I do also have some sympathy with Michael's.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
27. She walked home by herself…………. she knew that it was dangerous.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
28. He decided to go………… I begged him not to.
    a. whereas   b. although   c. so that   d. but
 
29. He's rather shy, ………..he's not as bad as he used to be.
   a. whereas   b. so that   c. while   d. but
 
30. She'll be coming tonight, ……… I don't know exactly when.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
31. This is one possible solution to the problem;  ………..  , there are others.
    a. whereas   b. but   c. although   d. however

32. I ate my lunch hurriedly…………..
   a. so that I may not be late.   b. in order to be not late.
   c. so that I wouldn't be late.  d. so as to not be late.

33. Leave early       …       miss the bus.
   a. so that you wouldn't    b. in order not
    c. so you won't     d. in order that might
 
34. I enjoyed her new book, ……….it's not quite as good as her last one.
   a. whereas   b. though  c. so that   d. in order to
 
35. They stole his shoes        …       he was sleeping.
  a. whereas   b. but   c. while   d. although
 
36. We moved to Tehran        …      visit our friends more often.
  a. so that we may  b. so as   c. in order that d. for

37. By ten o'clock I was feeling hungry        …          I'd had a large breakfast.
   a. whereas   b. but   c. although   d. while

38. He wore dark glasses         …       nobody would recognize him.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
39. He kept asking me for the money,        …      I had told him I hadn't got it.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. even though
40. Europe has a cold climate,        …        Arab countries are very warm.         
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to

41. I don't know what happened. He  ------------- have been here by now.
    a. ought                 b. might             c. should            d. would
42. In the morning the streets were wet. There --------------a heavy rain during the night.
    a. would have been    b. must have been       c. must be        d. should have been
43. "Where is my umbrella? I had it when I got into the bus." "You --------in the bus then.
   a. must have left       b. must leave        c. could have left       d. could leave
44. Steve didn't go to work in his car. His car ------------have been broken.
    a. must               b. would          c. should                    d. could
45. The glasses aren't in my pocket. I don't know what happened to them. I ........them somewhere.
     a. should leave     b. should have left  c. might have left   d. might leave
46. "My little brother is feeling sick." "He -----------a lot of chocolate."
     a. shouldn't have eaten     b. could have eaten     

      c. should have eaten       d. might have eaten
47. I can't find my bag anywhere. You -------------have left it in the shop.
     a. could            b. might         c. should                    d. would
48. this is the second pen you lost this week. You -------------have been more careful.
    a. could         b. might           c. should             d. would
49. A: did you go to the movies?" B: "No, -----------to the movies, but we decided not to."
    a. might have gone         b. should not have gone    

    c. could have gone        d. must have gone
50. I was in my office all day. You ------------to see me at any time.
    a. would have come        b. should have come       

    c. could have come        d. might have come
51. My friend, George, didn't accept the job, but I think he ----------have accepted it.
    a. will        b. would           c. must            d. should
52. You need to be more careful while cooking. You ----------your hand.
      a. should burn            b. could burn       

     c. should have burned         d. could have burned
53. Do you know where Ali left the car keys? He ----------them on the table; I'm not sure.
     a. must have left       b. should have left   

     c. might have left         d. would have left
54. The police stopped the taxi driver. He --------while the traffic light was red.
     a. must have stopped      b. should have stopped  

     c. could have stopped     d. may have stopped
55. A: I'm looking for Tom. Do you know where he is?
      B: He ------------- have gone out.
      a. would                    b. might           c. have to              d. could


 
 
کامل ترین گرامر زبان پیش دانشگاهی :درس اول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٦
 

ربط دهنده ها : when ,as,while,whether ,if,since

When:1.

.۱.برای بیان ۲ عمل متوالی (پشت سر هم با فاصله کوتاه

.When I opened the window ,the cat jumped out

.(دو عمل بدنبال یکدیگر)

در این جمله When به معنی "به محض اینکه میباشد و به جای آن میتوان از as نیز استفاده کرد

۲.برای بیان ۲ عمل همزمان (عمل کوتاه با when

.She was in the other room when the phone rang.

(عمل همزمان)

WhenI got home ,they were watching TV

=(عمل کوتاه با when

۳.بیان واقعیت /تکرار عملی /عادت /دوره زمانی

I become happy when(ever) I meet my family .( تکرار =عادت )

4. I learned English when (=While) I was in London .(دوره زمانی )

5.When I get home ,I will call you .(……)

7.When I got home ,they were watching TV.(……)

8. When (ever)you exercise ,your body uses the extra fuel.(….)

9. When I left home ,I remembered I didn’t have any keys (......) 

10.I lost my father when I was 12 years old .(…)

10.1.When she pressed the button ,the lift stopped.(press :not continuous )

10.2.When the TV star arrives ,there will be a big crowd .( arrive: not continuous)

AS :Different uses of "as":کاربردهای

11. He speaks English as fluently as a native speaker.(تساوی )

12. As I completed my project ,I sent it to my professor's office .(وقتی که /به محض اینکه )

13. As long as he continues telling lie,nobody will help him .(اگر-شرطی)

14. As I mentioned ,tomorrow the schools will remain closed(همانطور که )

15. As I was fixing my car ,my wife was setting the table (عمل همزمان )

16.I will do it as you tell me. (همانطور که )

17.As you become older ,you become less willing to change your ideas .(نسبت :هر چقدر سن بره بالا -)در نسبت معمولا جمله بصورت تفضیلی نوشته میشود

18. As Linda is the oldest child ,she has to look after the children(چون )

19.Send me some money as soon as you can .(=When )

20.She is as quiet as a mouse .(تساوی :به آرامی یک موش )

21. As I pointed , tomorrow the schools will remain closed

22.She treats me as if she hated me (unreal things -غیر واقعی)

معنی جمله :طوری رفتار میکرد که انگار از من بدش میاد .

23.It looks as if the weather is improving.(may happen )

24.A:The food is good .B:Yes,the prices are reasonable,as well .(همینطور/علاوه بر این )

As = While .1.بیان دو عمل همزمان (به معنی همزمانی : در حالی که )

While I was fixing my car ,my wife was setting the table .

AsI was fixing my car ,my wife was setting the table .

WhileI was in London ,I learned a lot about computer science .

2. (As )بیان دو عمل که بدنبال یکدیکر انجام شده است .در این صورت از WHEN نیز میتوان استفاده کرد (( در معنی وقتی یا به محض اینکه ))

AsI completed my project ,I sent it to my professor's office .

= When I completed my project ,I sent it to my professor's office

3. (As =since=because)دلیل -reason :

As Linda is the oldest child ,(so)she has to look after the children .

=Since Linda is the oldest child ,she has to look after the children

I couldn’t wait for him because I was in a hurry .

SinceI was in a hurry ,I couldn’t wait for him.

Becausethe weather was cold ,we had to stay at home .

= Because of the cold weather ,we had to stay at home .

4.As (نسبت :proportion )

Asit grows darker ,it becomes colder.(در نسبت صفت تفضیلی)

Since :(time/reason )" :"چون "و "از زمانی که

I haven’t seen him since I moved here .

Whether /if/unless/provided that .. (شرطی)

I will go to work if I feel better .

I will go to work if I feel better or not .

I will go to work whether I feel better or not .

I will go to work whether or not I feel better .

**I will go to work if or not I feel better .(wrong /why?)جمله به این شکل درست نیست

You can't buy this car unless you have enough money .unless means =if ....................... not

You can't buy this car if you have not enough money

 

Some points :

 

WhenI left home ,I remembered I didn’t have any keys(( از خانه خارج شده بعد بخاطرآورده

AsI left home ,I remembered I didn’t have any keys .(( در حالیکه از خانه خارج می شده بخاطرآورده

.=While I was leaving home , I remembered I didn’t have any keys.

. As I completed my project ,I sent it to my professor's office .

=When I completed my project ,I sent it to my professor's office .As I didn’t study , I failed (why)

As I was getting off the bus , I fell down.(when )

My brother has a headache when he watches TV.(whenever)

When =While=As we were driving through the forest ,we saw a strange animal .(when as your last choice

We were all pleased when she passed the exam .( not continuous )

They sang as they walked .(continuous :ماهیتا استمراری )

As prices rise ,(so )the demand of higher wages will increase .(چون )

We got to the station late because the traffic was heavy .

We got to the station late because of the heavy traffic

بعد ازbecauseof اسم و یا فعل با ing

We got to the station late due to heavy traffic .= because of

While /As I was climbing the mountain ,I lost my control and fell down .

When I got to the station ,the train had left .

As a student he had known great poverty .(when he was a student )وقتی =As

As a student he get in for a half price .(since he was a student)چون =As

Choose the best answer                     :گزینه صحیح را انتخاب کنید

1.The doorbell rang …...we were having lunch .

(when /since/whereas/so that )

2.She 's been waiting for Jack's letter …….he left her six months ago.

(when/while/as/since)

3……..I want to open this door ,it produces a noise .

(as /when /since/whereas)

4.She came and asked me ….… I really wanted to leave .

(whether/since/while/where)

5.She had an accident ……..she was crossing the street .

(since /when/whether/ever since)

6.The last time I went to shiraz was in Tir …..the weather was hot .

(as/ whether/since/when)

7.His parents died ……he was only a boy of 12.

(sice/as/when/because)

8.I always felt lonely ..….having very few friends to go out with .

(since/as/because of /when )

9.He left his hometown and has not returned there ….

(since then =ever since /from then /till then )

10…...moving to a warmer places ,I had had no trouble with my asthma .

(as/when/since/while)

11.Just …... I was taking the photograph ,sb walked in front of the camera .

(so /as/since/until)

12.When I visited the musume ,I felt ….I had returned to past times .

(as long as /as soon as /as if )

13.I saw an accident ….I was walking home .

(when /because /since/as)

14…..I was too hungry ,I stopped to buy a sandwich .

(when /while /as /whether)

15.In the 12 months …..I wrote to you ,a lot has happened to me .

(as/whether/when/since)

16.She asked me ..….she was coming .

(as/since/so/ whether)

17.Leave things ..…they are until the police arrives .

(when /as/since/whether)

18.I learned to speak English …I was in South America last year .

(while/then/since/whether)

19.I can still remember the day ……we met each other .

(while/as/when/whereas)

20.It is thought that the present generation has never worked …..the former one .

(as hardly as /as harder as /as hard as /as hard like )

21…..when haven’t you seen him ?

(as/long/when/while)

22.They have reconstructed a lot of houses in Bam ….they started their work .

(while/since/when/as)

23…… she finished her work ,she could move home .(

because of /while/when /during )

24……..her politeness and beauty she was admired by everyone .

(because/as/because of /since)

25.She didn’t know ……..her father let her go to picnic with her friends.

(whether /while /because /however)

26.I like to keep fit ,so I go swimming as ….as I can .

(if/long/soon/often)

Abedinzadeh


 
 
امری کردن فعل :
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٧
 


را برداریم فعلی که باقی می you ی مصدری را برداریم و یا اگر بیائیم (to) در زبان انگلیسی اگر ما بیائیم

ماند امری است . برای احترام بیشتر ما می توانیم از کلماتی مثل کلمات زیر استفاده می کنیم:

please 􀃆 لطفًا

will you ( please) 􀃆 ( اگر امکان دارد ( لطفًا

would you 􀃆 اگر زحمتی نمیشه

could you 􀃆 اگر اشکالی نداره

تست کنکوری :

would you mind + دار ing فعل

do you mind + دار ing فعل

را حذف کنیم فعل امر منفی به دست می آید . you بود you اگر جمله ما منفی بود و دارای

don’t be تبدیل به aren’t را بر می داریم you بدین صورت است وقتیکه to be - این قانون در مصدر

در آخر جمله به کار می رود . again می شود برای تأکید بیشتر در امر منفی یک

you don’t go ( امر منفی ) 􀃆 don’t go again ( ( تأکید بیشتر

you aren’t ( امر منفی ) 􀃆 don’t be again ( ( دیگه نباشی ها

don’t (you) ever go (again). ( ( دیگه هرگز نری ها

39

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 لطفًا اینجا درس بخوان هر روز .

-2 لطفًا یک نامه بنویس.

-3 اگر زحمتی نمیشه انگلیسی صحبت کن.

-4 اگر امکان برای شما دارد به معلم گوش بدهید.

-5 لطفًا اینجا مؤدب باش.

-6 لطفًا خوشحال باش.

-7 اینجا دیگه فوتبال بازی نکن.

-8 دیگه در رو باز نکن.

-9 دیگه رو تخته ننویس.

-10 دیگه تنبل نباش.

-11 دیگه بد اخلاق نباش.

-12 دیگه بی ادب نباش.

پاسخ:

1-Please study here every day.

2-Please write a letter.

3-Would you please speak English.

4-Would you mind listening to the teacher.

5-Please be polite here.

40

6-Please be happy.

7-Don’t play football here again.

8-Don’t open the door again.

9-Don’t write on the black board again.

10-Don’t be lazy again.

11-Don’t be bad temper again.

12-Don’t be rude again.

مرور:

-1 من هر روز اینجا کارمی کنم .

I work here every day.

I am working here now. حاضر استمراری

I worked here yesterday. گذشته ساده

I was working here yesterday. گذشته استمراری

Work here every day. امری

-2 پدرم فردا ماشین می خرد.

My father will buy a car tomorrow.

-3 سال آینده قبول می شوم.

I will pass in the next year.

-4 آنها تا سه هفته دیگه اینجا خواهند بود.

41

They will be here in three weeks.

-5 ما بزودی پیروز می شویم.

We will win soon.

-6 شما دیر یا زود زرنگ خواهید شد.

You will be clever sooner or later.

-7 علی بعدًا درس می خواند

Ali will study later.


 
 
تمرین انگلیسی برای دانش آموزان متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

Nouns, adjectives and adverbs

4 Peter gets and

all the time, (selfish)

5 You seem you were yesterday, (happy)

6 My chair was getting and

(uncomfortable)

7 We need actors for this film, (young)

8 I think that the new salesman is the last

one. (honest)

9 This road is and

the other one. (long/dangerous)

10 Is the new car the old one? (expensive)

11 This system is the last one we had. (easy)

12 People here are they are at home, (polite)

13 The man was getting and (angry)

14 The city is it used to be. (crowded)

15 She was feeling she had been earlier.

(miserable)

16 Computers are nowadays, (complicated)

17 I think trains are and

cars, (fast/comfortable)

18 We will have to think of a method, (good)

19 I'm beginning to feel about the results.

(hopeful)

20 She seems to be getting and (thin]

21 My new dictionary is a lot the last one. (useful)

22 These trousers are too wide. Do you have any that are ?

(narrow)

23 young people learn to play musical

instruments than in the past, (few)

24 The film got and until I fell

asleep! (boring)

25 I think that people who live in villages are

people in big cities, (friendly)

26 Her new job is a lot the last one. (stressful)

 

 

Nouns, adjectives and adverbs

20 Comparatives

Check

Complete these sentences, using the comparative form of the adjectives given.

1 It's hotter.. here than in London, (hot)

2 She's .more imaginative.. than her brother, (imaginative)

3 He's than all the other students, (old)

4 Do you think Pat is than Brian? (intelligent)

5 This school is than ours, (old-fashioned)

6 The computer was than 1 thought.

(expensive)

7 The rooms are than they used to be.

(clean)

8 He's than he was a year ago. (healthy)

9 Do you think English is than French.

(difficult)

10 He eats a lot - he's getting and

(fat)

11 His face was getting and

(red)

12 He was than T had ever seen him before.

(angry)

13 Big cars are than small ones, (comfortable)

14 My exam was than I had thought, (bad)

15 The road becomes after four or five miles.

(narrow)

16 I'm sure I'll find New York than Houston.

(exciting)

17 I need to go to the doctor - this cough is getting and

(bad)

18 He thinks Charlie Chaplin is than Mr Bean, (funny)

19 Their plane ticket was than mine because

they flew on a Sunday, (cheap)

20 My son is a lot now that he's a teenager, (lazy)

 

Nouns, adjectives and adverbs

21 as... as

• To say that two things or people are the same or equal:

My son is as tall as you.

• To say that two things or people are not the same or equal:

The second half of the football match was not as exciting as the first half.

Practice

Complete these sentences, using the adjectives in the box.

boring comfortable dangerous deep difficult

feet independent old relaxing valuable

1 This summer is not as .hot.. as last summer.

2 I hope his new book is not as .boring...as his last one.

3 She was afraid of flying, but I told her it's not as as

travelling by car.

4 Don't worry. The river isn't as as it looks.

5 Silver isn't as as gold.

6 Dogs aren't as as cats.

7 Our new car is very fast, but it's not as as the old one.

8 Do you think French is as to learn as English?

9 Were you really born in 1980? I didn't realise you were as

as me.

10 For me, lying on the beach is not as as walking in

the mountains.


 
 
تمرین انگلیسی برای دانش آموزان متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

 

Nouns, adjectives and adverbs

5 Simon's Mark, (old)

6 I think Scotland is England, (beautiful)

7 My brother's I am. (young)

8 1 like this school because it's the other one.

(big)

9 Accommodation here is in my country.

(expensive)

10 The weather here is at home, (cold)

11 I think you're your father now. (tall)

12 His homework was mine, (bad)

13 This film is the one you wanted to see.

(interesting)

14 The journey is I thought, (long)

15 This lesson is the last one. (difficult)

19 Comparatives

> Exercise 18 for adjectives with one syllable, and with three syllables or more.

• Adjectives with two syllables

a) generally use morecareful

-> more careful; stupid —> more stupid; cautious --> more cautious

b) but if the adjective ends in er, y, ow, add er:

clever --> cleverer; friendly —friendlier (note: y changes to i);

pretty —> prettier; narrow —> narrower

• The comparative of little is less, and of few is fewer:

I've got less money than she has.

There are fewer problems than there were before.

Note:

It's getting hotter and hotter.

It's getting more and mure dangerous.

Practice

Write the comparative of the words given to complete the sentences.

Add than where necessary.

1 He is . more helpful than he used to be. (helpful")

2 It was slowly getting .hotter. and .hotter... (hot)

3 I had time than T needed to finish the job.

(little)


 
 
لیست لغات گرامری زبان انگلیسی 4
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

eradication

(n.) the act of annihilating, destroying, or erasing

Some have theorized that the eradication of the dinosaurs was due to a

radical change in climate.

errant

(adj.) roving in search of adventure

The young man set out across country on an errant expedition.

erratic

(adj.) unpredictable; irregular

His erratic behavior was attributed to the shocking news he had

received.

The kitten's erratic behavior was attributed to the owner's cruel method

of disciplining his pet.

erroneous

(adj.) untrue; inaccurate; not correct

The reporter's erroneous story was corrected by a new article that

stated the truth.

erudite

(adj.) having a wide knowledge acquired through reading

The woman was so erudite, she could recite points on most any subject.

eschew

(v.) to shun; to avoid

Eschew the traffic and you may arrive on time.

esoteric

(adj.) understood by only a chosen few; confidential

The esoteric language was only known by the select group.

We have had a number of esoteric conversations.

estimable

(adj.) deserving respect

The estimable hero was given a parade.

ethereal

(adj.) very light; airy; heavenly; not earthly

The ethereal quality of the music had a hypnotic effect.

The dancer wore an ethereal outfit which made her look like an angel.

ethnic

(adj.) pertaining to races or peoples and their origin classification, or

characteristics

Ethnic foods from five continents were set up on the table.

eulogy

(n.) words of praise, especially for the dead

The eulogy was a remembrance of the good things the man accomplished

in his lifetime.

euphemism

(n.) the use of a word or phrase in place of one that is distasteful

The announcer used a euphemism when he wanted to complain.

euphony

(n.) pleasant combination of sounds

The gently singing birds created a beautiful euphony.

The euphony created by the orchestra was due to years of practice.

evanescent

(adj.) vanishing quickly; dissipating like a vapor

The evanescent mirage could only be seen at a certain angle.

evasion

(n.) the avoiding of a duty

The company was charged with tax evasion, as they did not pay all that

they owed.

evoke

(v.) to call forth; provoke

Seeing her only daughter get married evoked tears of happiness from the

mother.

Announcement of the results evoked a cheer from the crowd.

exculpate

(v.) to free from guilt

The therapy session will exculpate the man from his guilty feelings.

execute

(v.) to put to death; kill; to carry out; fulfill

The evil, murderous man was executed for killing several innocent

children.

I expected him to execute my orders immediately.

exemplary

(adj.) serving as an example; outstanding

The honor student's exemplary behavior made him a role model to the

younger children.

Employees of the month are chosen for their exemplary service to the

firm.

exhaustive

(adj.) thorough; complete

It took an exhaustive effort, using many construction workers, to

complete the new home by the deadline.

exhume

(v.) to unearth; to reveal

The scientists exhumed the body from the grave to test the body's DNA.

The next episode will exhume the real betrayer.

exigent

(adj.) a situation calling for immediate attention; needing more than is

reasonable

The exigent request for more assistance was answered quickly.

The bank seemed to feel that another extension on their loan payment

was too exigent a request to honor.

exonerate

(v.) to declare or prove blameless

Hopefully, the judge will exonerate you of any wrongdoing.

exorbitant

(adj.) going beyond what is reasonable; excessive

Paying hundreds of dollars for the dress is an exorbitant amount.

exotic

(adj.) unusual; striking; foreign

Many people asked the name of her exotic perfume.

The menu of authentic Turkish cuisine seemed exotic to them,

considering they were only accustomed to American food.

expedient

(adj.) convenient in obtaining a result; guided by self-interest

The mayor chose the more expedient path rather than the more correct

one.

There is no expedient method a teenager will not resort to in order to

get the keys to a car of their own.

expedite

(v.) to hasten the action of

We can expedite the bank transaction if we tell them it is an emergency.

explicit

(adj.) specific; definite

The explicit recipe gave directions for making a very complicated

dessert.

exposition

(n.) setting forth facts

The exposition by the witness substantiated the story given by the

prisoner.

expunge

(v.) to blot out; to delete

Bleach may be used to expunge the stain.

extant

(adj.) existing; refers especially to books or documents

Some of my ancestor's letters remain extant.

extemporize

(v.) to improvise; to make it up as you go along

It was necessary for the musician to extemporize when his music fell off

the stand.

extol

(v.) to give great praise

The father will extol the success of his son to everyone he meets.

extraneous

(adj.) irrelevant; not related; not essential

During the long, boring lecture, most people agreed that much of the

information was extraneous.

extricable

(adj.) capable of being disentangled

The knots were complicated, but extricable.

exultation

(n.) the act of rejoicing

Exultation was evident by the partying and revelry.


 
 
Time Expressions and Tenses
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

Time expressions are used to indicate the time at / during which an action took place. Common time expressions include:

Present forms: everyday, on Fridays, at the moment, now, as well as adverbs of frequency such as always, usually, sometimes (for present habits and routines). Days of the weeks followed by 's' such as Mondays, Tuesdays, etc.

Examples

He sometimes finishes work early.
Marjorie is listening to the radio at the moment.
Peter goes jogging on Saturdays.

Past forms: when I was ..., last week, day, year, etc., yesterday, ago (two weeks ago, three years ago, four months ago, etc.)

Examples

He visited his friends last week.
I didn't see you two days ago.
Jane flew to Boston yesterday.

Future forms: next week, year, etc., tomorrow, by (the end of the week, Thursday, next year, etc.) in X time (in two weeks time, in four months time, etc.)

Examples

I'm going to attend a conference next week.
It won't snow tomorrow.
They're going to visit New York in two weeks.

Perfect forms: since, yet, already, just, for

Examples

Michael has worked here since 1998.
Have you finished reading the paper yet?
He's just gone to the bank.


 
 
Superlative Forms - Understanding the English Superlative Form
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

Here is a chart showing how to construct the superlative form in English:

One Syllable Adjectives

Place 'the' before the adjective and add '-est' to end of the adjective (Note: double the final consonant if preceded by a vowel).

Example: cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest

Example Sentences

Today is the hottest day of the summer.
This book is the cheapest I can find.

Two, Three or More Syllable Adjectives

Place 'the most' before the adjective.

Example: interesting - the most interesting / difficult - the most difficult

Example Sentences:

London is the most expensive city in England.
That is the most beautiful painting here.

Two Syllable Adjectives Ending in '-y' Place 'the' before the adjective and remove the 'y' from the adjective and add 'iest'.

Example: happy - the happiest / funny - the funniest

Example Sentences

New York is the noisiest city in the USA.
He is the most important person I know.

IMPORTANT EXCEPTIONS

There are some important exceptions to these rules. Here are two of the most important exceptions:

good

 • good - adjective
 • the best - superlative

Example Sentences

Peter is the best golf player in the school.
This is the best school in the city.

bad

 • bad - adjective
 • the worst - superlative

Example Sentences

Jane is the worst student in the class.
This is the worst day of my life.


 
 
Superlative Forms - Understanding the English Superlative Form
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱
 

Here is a chart showing how to construct the superlative form in English:

One Syllable Adjectives

Place 'the' before the adjective and add '-est' to end of the adjective (Note: double the final consonant if preceded by a vowel).

Example: cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest

Example Sentences

Today is the hottest day of the summer.
This book is the cheapest I can find.

Two, Three or More Syllable Adjectives

Place 'the most' before the adjective.

Example: interesting - the most interesting / difficult - the most difficult

Example Sentences:

London is the most expensive city in England.
That is the most beautiful painting here.

Two Syllable Adjectives Ending in '-y' Place 'the' before the adjective and remove the 'y' from the adjective and add 'iest'.

Example: happy - the happiest / funny - the funniest

Example Sentences

New York is the noisiest city in the USA.
He is the most important person I know.

IMPORTANT EXCEPTIONS

There are some important exceptions to these rules. Here are two of the most important exceptions:

good

 • good - adjective
 • the best - superlative

Example Sentences

Peter is the best golf player in the school.
This is the best school in the city.

bad

 • bad - adjective
 • the worst - superlative

Example Sentences

Jane is the worst student in the class.
This is the worst day of my life.


 
 
زمان گذشته ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱
 


تعریف: کاری است که در گذشته انجام گرفته و تمام شده.

اضافه کنیم گذشته ساده به دست می آید. ied یا ed طرز ساخت : اگر به حال ساده

افعال در گذشته دو دسته اند:

افعال :

see 􀃆 saw :( -1 بی قاعده: (شکل عوض می شود

work 􀃆 worked ( ed-ied) : -2 با قاعده

do 􀃆 did

am , is 􀃆 was

are 􀃆 were

have 􀃆 had

go 􀃆 went

come 􀃆 came

see 􀃆 saw

می باشد. did تغییرات در گذشته: به عهده فعل کمکی

حذف و اگر فعل بی قاعده باشد به حالت اول ied یا ed می آید didn’t یا did تذکر بسیار مهم : وقتی که

خود بر می گردد.

نشانه های گذشته ساده:

34

و تغییر شکل فعل در افعال بی قاعده. ied یا ed -1 وجود

-2 وجود قیود زمان مانند:

last day و yesterday 􀃆 که در آخر جمله می آیند

the other day 􀃆 چند روز قبل

two days ago 􀃆 دو روز قبل

in + تاریخ 􀃆 ( in برای تاریخ گذشته به کار می رود ( 1920

تذکر مهم : اگر در یک جمله دو فعل داشته باشیم فقط فعل اولی به گذشته تبدیل می شود.

ed حروف صدادار داشته باشد برای تبدیل به گذشته فقط y ختم می شوند اگر قبل از y تذکر : افعالی که به

می گیرند.

play 􀃆 played

stay 􀃆 stayed

say 􀃆 said

pay 􀃆 paid

را برمی y حروف صدادار نداشته باشند برای تبدیل به گذشته y ختم می شوند اگر قبل از y و افعالی که به

می شود. ied اضافه می کنیم که ed می کنیم سپس i داریم و تبدیل به

carry 􀃆 carried

study 􀃆 studied

try 􀃆 tried

35

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 آنها کمک کردند به ما در کلاس ساعت 2 دیروز

-2 ما دیدیم شما را در پارک ساعت 5 هفته گذشته

-3 ما میخواستیم برویم مدرسه چند روز پیش

-4 ما دوست داشتیم مؤدب باشیم در کلاس در سال 1367

-5 ما خسته بودیم دیروز

-6 پسره پارسال تنبل بود

پاسخ:

1-They helped us in the class at 2 o’clock yesterday.

2-We saw you in the park at 5 o’clock last week.

3- We wanted to go to school the other day.

4-We liked to be polite in the class in 1367 year.

5- We were tired yesterday.

6- The boy was lazy last year.

36

زنگ تفریح:

To Do

You did. Did you do?

اصلی کمکی فعل اصلی فاعل

He does. Does he do?

Did he do? Yes he did.

You had to go. . -1 تو مجبور بودی بروی

Did you have to go? سؤالی

You didn’t have to go منفی

-2 او مجبور است برود.

He has to go.

Does he have to go? سؤالی

-3 او مجبور بود درس بدهد.

He had to teach.

Did he have to teach?

-4 پدرم دیروز اینجا بود .

My father was here yesterday.

-5 والدینشان مهربان بودند پارسال.

Their parents were kind last year.

-6 من پارسال معلم بودم.

37

I was teacher last year.

-7 آنها داشتند درس می خواندند وقتی که پدرم آمد

They were studying when my father came in.

-8 برادرم داشت پیانو می زد وقتیکه معلمش در زد

My brother was playing the piano when his teacher rang.

-9 والدینشان داشتند اخبار تماشا می کردند وقتیکه باران آمد.

Their parents were watching the news when it was raining.

داشته باشیم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته when تذکر: هر گاه در جمله

استمراری می شوند.

زمان گذشته ساده

تعریف: کاری است که در گذشته انجام گرفته و تمام شده.

اضافه کنیم گذشته ساده به دست می آید. ied یا ed طرز ساخت : اگر به حال ساده

افعال در گذشته دو دسته اند:

افعال :

see 􀃆 saw :( -1 بی قاعده: (شکل عوض می شود

work 􀃆 worked ( ed-ied) : -2 با قاعده

do 􀃆 did

am , is 􀃆 was

are 􀃆 were

have 􀃆 had

go 􀃆 went

come 􀃆 came

see 􀃆 saw

می باشد. did تغییرات در گذشته: به عهده فعل کمکی

حذف و اگر فعل بی قاعده باشد به حالت اول ied یا ed می آید didn’t یا did تذکر بسیار مهم : وقتی که

خود بر می گردد.

نشانه های گذشته ساده:

34

و تغییر شکل فعل در افعال بی قاعده. ied یا ed -1 وجود

-2 وجود قیود زمان مانند:

last day و yesterday 􀃆 که در آخر جمله می آیند

the other day 􀃆 چند روز قبل

two days ago 􀃆 دو روز قبل

in + تاریخ 􀃆 ( in برای تاریخ گذشته به کار می رود ( 1920

تذکر مهم : اگر در یک جمله دو فعل داشته باشیم فقط فعل اولی به گذشته تبدیل می شود.

ed حروف صدادار داشته باشد برای تبدیل به گذشته فقط y ختم می شوند اگر قبل از y تذکر : افعالی که به

می گیرند.

play 􀃆 played

stay 􀃆 stayed

say 􀃆 said

pay 􀃆 paid

را برمی y حروف صدادار نداشته باشند برای تبدیل به گذشته y ختم می شوند اگر قبل از y و افعالی که به

می شود. ied اضافه می کنیم که ed می کنیم سپس i داریم و تبدیل به

carry 􀃆 carried

study 􀃆 studied

try 􀃆 tried

35

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 آنها کمک کردند به ما در کلاس ساعت 2 دیروز

-2 ما دیدیم شما را در پارک ساعت 5 هفته گذشته

-3 ما میخواستیم برویم مدرسه چند روز پیش

-4 ما دوست داشتیم مؤدب باشیم در کلاس در سال 1367

-5 ما خسته بودیم دیروز

-6 پسره پارسال تنبل بود

پاسخ:

1-They helped us in the class at 2 o’clock yesterday.

2-We saw you in the park at 5 o’clock last week.

3- We wanted to go to school the other day.

4-We liked to be polite in the class in 1367 year.

5- We were tired yesterday.

6- The boy was lazy last year.

36

زنگ تفریح:

To Do

You did. Did you do?

اصلی کمکی فعل اصلی فاعل

He does. Does he do?

Did he do? Yes he did.

You had to go. . -1 تو مجبور بودی بروی

Did you have to go? سؤالی

You didn’t have to go منفی

-2 او مجبور است برود.

He has to go.

Does he have to go? سؤالی

-3 او مجبور بود درس بدهد.

He had to teach.

Did he have to teach?

-4 پدرم دیروز اینجا بود .

My father was here yesterday.

-5 والدینشان مهربان بودند پارسال.

Their parents were kind last year.

-6 من پارسال معلم بودم.

37

I was teacher last year.

-7 آنها داشتند درس می خواندند وقتی که پدرم آمد

They were studying when my father came in.

-8 برادرم داشت پیانو می زد وقتیکه معلمش در زد

My brother was playing the piano when his teacher rang.

-9 والدینشان داشتند اخبار تماشا می کردند وقتیکه باران آمد.

Their parents were watching the news when it was raining.

داشته باشیم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته when تذکر: هر گاه در جمله

استمراری می شوند.


 
 
Simple Present Tense ( زمان حال ساده )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
 


زمان حال ساده: کاری است که به صورت عادت و تکرار انجام می شود.

ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان حال ساده یا to طرز ساخت : اگر

اضافه می شود . (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) حاضر ساده است .در سوم شخص یعنی

نشانه های حال ساده :

در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل : s -1 وجود

He works/she eats/it runs

در آخر فعل در سوم شخص مفرد es -2 وجود

می گیرند مثل: es ختم می شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s تذکر: افعالیکه به

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes

s داشته باشد در سوم شخص فقط “a,e,I,o,u” حرف صدادار y ختم می شوند اگر قبل از y -3 افعالی که به

می گیرد.

play 􀃆 سوم شخص مفرد 􀃆 Plays

را برمی داریم و به جای y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم می شوند اگر قبل از y افعالی که به

می گذاریم . es و سپس i آن در سوم شخص مفرد

Carry 􀃆 carries

Study􀃆 studies

یا

-4 وجود قیود زمان مثل :

very other + زمان ( every other week (یک هفته در میان

-5 وجود قید تکرار مثل :

ever – never – always – usually – often – sometimes

They never play golf.

-6 با حقایق دنیا و یا چیزهایی که قب ً لا اثبات شده است، جمله زمان حاضر ساده است.

The sun sets in the west. . خورشید در غرب، غروب می کند

انجام می شود. does ,do تذکر مهم : تغییرات در حاضر ساده یا حال با دو فعل کمکی

هم همین طور) doesn’t پران است و ies - پران es - پران s ) does : بسیار مهم

تکراری از قبل : قیود مکان همیشه قبل از قیود زمان می آیند.

He goes to school every day.

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 او به مدرسه می رود هر روز

-2 معلم کمک می کند به ما در کلاس ساعت 2 روزهای زوج

-3 پدرم درس می خواند در خانه روزهای فرد

-4 پدرش می خواهد کمک کند به آنها اینجا هر روز

پاسخ:

1. He goes to school every day.

2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days.

3. My father studies at home on even days.

4. His father wants to help them here every day


 
 
Future with will and be going to
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

The future with 'Will' is used in a variety of situations discussing the future. Use the following forms with 'will'. Notice that 'will' or 'won't' is used for ALL subjects.

Positive

Subject + will + base form of verb + object(s)

Negative

Subject + will + not + base form of verb + object(s)

Question

(Question Word) + will + subject + base form of verb?

Used for spontaneous decisions. Spontaneous decisions are decisions made AT the moment of speaking.

Examples

Jack's hungry. I'll make her a sandwich.
That's difficult! I'll help you with the problem.

Used for predictions:

Examples

It will snow tomorrow.
She won't win the game.

Used for scheduled public events

Examples

The concert will begin at 8 o'clock.
When will the train leave?
The class won't start next week.

Used for promises

Examples

Will you marry me?
I'll help you with your homework after class.

Future with 'Going to'

The future with 'going to' is used to speak about future intentions or plans made before the present moment. Use the following forms with 'going to'.

Positive

Subject + to be + going to + base form of verb + object(s)

Negative

Subject + to be + not + going to + base form of verb + object(s)

Question

(Question Word) + to be + subject + going to + base form of verb?

Examples We are going to study French next semester.
Where are you going to stay in France?
She isn't going to take a vacation this year.

Used for planned decisions. Planned decisions are decisions made BEFORE the moment of speaking.

Examples

I'm going to study Languages at university next year.
We're going to stay at the Hilton in New York next week.

Used for predicting an action that you see is about to happen:

Examples

Watch out! You're going to hit that car!
Look at those clouds. It's going to rain.

Used for future intentions:

Examples

I'm going to be a policeman when I grow up.
Katherine is going to study English when she goes to University.


 
 
Can Should Must
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

Modals are verbs that modify other verbs. The most common modals are:

Can
Should
Must

Note that all subjects take the same form of the modal.

Positive

Subject + Modal + Base Form of Verb + Objects

Examples

He can play the piano.
I must leave soon.

Negative

Subject + Modal + Not + Base Form of Verb + Objects

Examples

They can't visit next week.
You shouldn't go to that film.

Question

Modal + Subject + Base Form of Verb + Objects

Examples

Can you help me?
What should I do?

Giving Advice with Should

'Should' is used when asking for or giving advice. It is also used when asking for suggestions.

Examples

I think you should see a doctor.
What type of job should I get?

Expressing Ability with Can

'Can' is used to speak abilities.

Examples

He can speak Japanese.
Can you play golf?

Asking for Permission with May

'May' is used to ask for permission.

Examples

May I help you?
May I visit you this afternoon?

NOTE: In spoken English, 'Can I ...?' is often used instead of 'May I ...?'


 
 
Verbs Followed by the Gerund or the Infinitive
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

 

Verbs Followed by the Gerund or the Infinitive

 

Verb + 'ing' OR Verb + Infinitive

When two verbs are used together, the second verb is often in the gerund form (-ing) or the infinitive. There are no specific rules concerning which verbs take which form. Like irregular verbs, you will need to learn which form a verb takes.

Common Verbs + 'ing'

go
enjoy
quit
discuss
mind
can't stand
suggest

Examples:

They go jogging on Saturdays.
I don't mind helping you.
They can't stand driving in traffic jams.

Common Verbs + Infinitive

promise
plan
refuse
want
need
decide
hope

Examples:

I promised to help him.
Alice needs to start that task.
He decided to quit his job. 
 
تمرین انگلیسی برای دانش آموزش آموزان متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

6 Countable and uncountable nouns

• Countable nouns are things that can be counted:

a book, two cars, three planes

• Uncountable nouns cannot be counted as one, two, three, etc:

milk, water, flour

> Exercise 17: if we want to count these things, we use a litre of, a kilo of, etc.

Note: Bread, cheese, butter, information, news, food, and money are all uncountable nouns.

>• Exercise 14 for some and any.

Practice

Write 'C for countable, 'U' for uncountable.

apple

water

boy

milk

table

pen

bread

cup

computer

money

C

U

cheese

tooth

car

grass

person

road

chair

bicycle

hand

flour

I information

butter

sugar

tree

garden

book

news

bus

wine

house

Nouns, adjectives and adverbs

7 Singular and plural

• To make a singular noun plural, add s:

brother —> brothers; car —> cars; house —> houses

Notes

• If the word ends in ch, sh, x, or s, add es.

match —> matches; box —> boxes

• If the word ends in y, change to ies:

baby —> babies; lady —> ladies

• Remember the common irregular plurals:

men, women, children, people, teeth, feet

Practice

Write the plurals.

brother

sister

match

key

camera

church

teacher

garden

sandwich

door

lady

gentleman

tooth

restaurant

house

brothers woman

box

baby

person

man

child

secretary

student

bus

cinema

foot

boy

table

window

banana

Nouns, adjectives and adverbs

8 The indefinite article a

• a (or an) is used with countable nouns (> Exercise 6) to indicate one.

Can I have a cup of tea?

I've got a daughter and two sons.

• a is not used before a plural noun (NOT I've got a sons).

• a is not used before uncountable nouns (NOT I want a petrol, please).

Practice

Write a, an, or nothing to complete these sentences.

1 I'd like ..a.. sandwich, please.

1 He asked me for ..-.. money.

3 They wanted information about the trains.

4 I'd like apple and orange, please.

5 They've got very big house.

6 Do you like fast cars?

7 We watched films all afternoon.

8 Have you got umbrella?

9 I asked for bread and cheese.

10 Are you drinking milk?

11 I had glass of water.

12 He gave me orange.

13 Is there telephone here?

14 We had eggs for breakfast.

15 I like coffee and tea.

Nouns, adjectives and adverbs

9 The indefinite article a and the definite article the

a is used with countable nouns to indicate one (>- Exercise 8):

I've got two bikes and a car.

She's a lawyer.

He's a teacher.

the is used:

a) when a word is used a second time;

He gave me a knife and a spoon. The spoon was dirty.

I bought a pen and some paper, but I left the pen in the shop.

b) when only one object exists:

the earth, the sun, the River Thames

Practice

Write a, the, or no article to complete these sentences.

1 She's .a... journalist.

2 ..The.. moon moves slowly round the... earth.

3 sun is shining.

4 I'd like cup of coffee, please.

5 Have you got double room?

6 He gave me a lighter and some cigarettes but lighter

didn't work.

7 There was doctor and nurse in the room

nurse was sleeping.

8 She took sandwich and piece of cake, but didn't eat

cake.

9 Yes, I work at this school. I'm teacher.

10 A man and two women were sitting in the car. 1 think man

was Italian.

11 Did you see Pope when he came to England?

12 He offered me cigarette, but I refused.

13 Did you send me postcard when you were in Greece?

14 They had six cats and dog. T really liked dog.

15 Have you got match, please?

16 She sent me letter and card letter didn't arrive.

17 I had cup of tea and ice cream tea was terrible.

18 Have you met Sally? She's friend of mine.

Nouns, adjectives and adverbs

10 No article or the before names of places

a or the is not usually used before names of villages, towns, streets, cities,

countries or continents.

She lives in Paris.

We went to India.

the is used before names of seas, rivers, groups of islands or mountains,

kingdoms, republics, deserts, plural names of countries: the Atlantic Ocean,

the River Thames, the Netherlands, the Arctic (land and sea), the Antarctic

(land and sea), the Alps, the United States of America, the United Arab

Emirates, the Sahara, the United Kingdom, the Nile, the Gobi Desert.

Practice

Write the names of the places below in two columns, those with the and those

without the.

River Seine

Luxembourg

Istanbul

Pyrenees

Chile

Solomon Islands

with the

River Seme

Philippines

Sweden

Oxford Street

Bombay

South China Sea

Hamburg

Algeria

Rocky Mountains

St Lawrence River

Barcelona

People's Republic of Mongolia

Pacific Ocean

without the

Luxembourg

10

Nouns, adjectives and adverbs


 
 
گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

ضمایر مفعولی عبارتند از:

جمع مفرد

me به من  مرا us به ما  ما را

you به تو تو را You به شما  شما را

him به او  او را

her ( به او او را (زن

it به آن  آنرا

them به آنها  آنها را

صفات ملکی عبارتند از:

جمع مفرد

my مال من our مال ما

your مال تو your مال تو

his مال او

her مال او

its مال آن

their مال آنها

نمی آید به جز در to افعال کمکی (معین): افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آید و بعد از آنها

.used to و ought to

can توانستن must باید should باید may مثال: ممکن بودن

 

خاصیت های افعال کمکی:

-1 بین فاعل و فعل اصلی می آیند

-2 با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را

سئوالی می کنند در زبان فارسی برای سئوالی کردن جمله سه علامت (آیا  مگر  لحن ) را به اول جمله

می برند و جلوی جمله علامت سئوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سئوالی کردن افعال کمی را به

استفاده می کنیم. does و do اول جمله می برند اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی

سؤالی در فارسی سؤالی در انگلیسی

Can you go?

Can you?

آیا

مگر میتوانی بروی؟

لحن

You can?

I can go من می تونم برم

I am are you ? : تبدیل می شوند مثال you به we و I تذکر: همیشه

-3 در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی

اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم. (not) ، کردن به افعال کمی

مخفف نمی شوند. may not و am not تذکر مهم: اشکال

Can not Can't

will not won't

must not mustn't

Shall not Shan't

is not isn't

are not aren't

am not am not

may not may not

4 سئوالی منفی کردن افعال کمکی:

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.

ر ا هم سر جایش قرار not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not روش دوم : اگر فعل کمکی

می دهیم.

آیا

مگر نمیتوانی بروی؟

لحن

You can’t go can’t you go?

You can not go can you not go?

جدول افعال کمکی:

معنی مشتقات معنی افعال کمکی

To be(am-is-are) بودن was-were بودن

Have داشتن Has-had -

Do انجام دادن Does-did -

could توانستن can توانستن

Shall علامت آینده Should علامت آینده

Will علامت آینده Would علامت آینده

May ممکن بودن Might ممکن بودن

Must باید Had to باید

ought to باید

Used to سابقًا

need احتیاج داشتن

Dare جرأت داشتن

Would rather ترجیح دادن

Had better بهتره

:The

حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است، ( را  که  کسره)

I eat apple.

I eat the apple.

I eat the apple which is red.

در جمله اول " من سیب می خورم"، سیب نا مشخصی خورده میشود. در جمله دوم " من سیب را می خورم

سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود. . در جمله سوم " من سیب قرمز را می خورم یا من سیبی را

که قرمز است، می خورم"، سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود.

دو مصدر استثنا یی : در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنائی هستند یعنی با فا علهای مختلف به شکلهای گوناگون

در می آیند اگر پس از صرف کردن ، در داخل این جملات افعال کمکی بکار ببریم به مادر خود بر می گرد ند یعنی

است که با فاعلهای مختلف در بعضی جاها به شکلهای to have بر می گردد دومین مصدر be به am-is-are

دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر خود بر می گردند.

18

I have I can have I am I must be

you have you can have You are You can be

They have They can have He is he must be

We have we can have

She has she can have

Have Am

to have Is Be

Has are

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

1 نمیتوانی به من هر روز اینجا کمک کنی؟

2 آیا نباید به ما ساعت 2 یک روز در میان در اینجا درس بدهی؟

3 آیا من بداخلاق نیستم؟

4 آیا آنها درس نمی خوانند هر روز اینجا؟

5 آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟

6 من میتونم مؤدب باشم توی کلاس؟

7 پدرم باید در خانه مهربان باشد.

8 خواهرهایم ممکن است تنبل باشند.

9 والدینشان میتوانند اینجا باشند.

10  پدرم میتواند نهار بخورد.

11  او ممکن است یک ماشین داشته باشد.

19

پاسخ :

1. Can’t you help me here every day?

2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?

3. Am I not bad tempered?

4. Don’t they study here every day?

5. Don’t you listen to the teacher every day?

6. Can I be polite in class?

7. My father must be kind at home.

8. My sisters may be lazy.

9. Their parents can be here.

10. My father can have lunch.

11. He may have a car

بسیار مهم

"دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن دو فعلیها در جمله":

بکار می بریم و (to) -1 اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید بین دو فعل اصلی علامت

used : و (سابقًا ought to لازم نیست بجز دو فعل to -2 اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید

have و has یعنی To have و یا از مصدر (am-is-are) باشد یعنی To be اگر فعلهای ما از مصدر .(to

به مادر خود ( have-has و am-is-are ) وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریم

تبدیل می شوند. (have , be) یعنی به

افعال قصدی عبارتند از:

want خواستن pretend وانمود کردن

like دوست داشتن refuse امتناع کردن

would like مایل بودن plan قصد داشتن

hope امیدوار بودن decide تصمیم گرفتن

wish آرزو داشتن intend قصد داشتن

20

try سعی کردن be going to قصد داشتن

promise قول دادن hate متنفر بودن

prefer ترجیح دادن dislike متنفر بودن


 
 
زمان حال ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩
 

 

Simple Present Tense

طرز ساختن:

شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + فاعل

 

تبصره_ در سوم شخص مفرد فعل s یا es می گیرد.

موارد استعمال:

1- برای کارهای عادی و تکراری.در این حالت یکی از قیود تکرار مانند often، never و غیره بین فاعل و فعل اصلی جمله قرار می گیرد:

I usually go to school at 8 o'clock.

 

2- برای کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی:

The earth moves round the sun.

 

3- برای کارهای عادی ولی تغییر پذیر:

He has a lot of friends.

 

4- برای کارهایی که در زمان آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرد:

My friend leaves Tehran for Paris tomorrow.

 

5- افعالی که مربوط به هوش و حواس بوده و یا غیر ارادی باشند با زمان حال بیان می شوند.پاره ای ازاین افعال عبارتند از:

understand, know, notice, mean, want, believe, refuse, have, process, forget, remember, be, wish, consider, forgive, seem, think, imagine, see, hear, feel, smell, taste, suppose, trust, etc.

 

6- برای وقایع تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان با اهمیت خاصی بیان کند.

7- برای بیان استعداد و توانایی از زمان حال ساده استفاده می شود:

He solves difficult problems.

 

8 - بعد از حروف ربط زیر اگر فعلی به آینده دلالت کند به جای آینده از حال ساده استفاده می کنند:

After, before, since, as soon as, until, till, as, if, unless, when, whenever

مانند:

He will begin his new jobs as soon as he returns home.


 
 
Past Tense Irregular Verbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
 

The past form of regular verbs ends in 'ed'. Irregular verbs must be studied individually. Here is a list of past forms of some of the most common irregular verbs.

be - was/were
become - became
begin - began
break - broke
bring - brought
build - built
buy - bought
come - came
cost - cost
cut - cut
do - did
drink - drank
eat - ate
find - found
fly - flew
get - got
give - gave
go - went
have - had
keep - kept
know - knew
leave - left
make - made
meet - met
pay - paid
put - put
read - read
say - said
see - saw
sell - sold
send - sent
speak - spoke
spend - spent
take - took
teach - taught
tell - told
think - thought


 
 
زمان حال کامل (ماضی نقلی)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦
 

 

Present Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلی) + have / has + فاعل

 

موارد استعمال:

1- کاری که در زمان گذشته نامعلوم انجام گرفته است:

He has seen this film.

 

2- کاری که در گذسته نزدیک انجام گرفته است.در این مورد معمولاً قید just بین فعل معین و اسم مفعول فعل قرار می گیرد:

He has just begun the work.

3- کاری در گرشته به کرات تکرار شده است:

I have read this novel many times.

 

4- کاری که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تا به حال باقی است.در این مورد معمولاً یکی از حروف اضافه since یا for به کار برده می شود:

We have studied English since 1970.

 

تبصره1_ در مورد فوق گاهی یکی از فعل های زیر به کار برده می شود:

never, ever, always, recently, lately

He has recently been in America.

 

تبصره2_to be to در ماضی نقلی به معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in به معنی اقامت کردن است:

از اصفهان دیدن کرده اند.

They have been to Isfahan.

 


 
 
زمان حال کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦
 


 

 

Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing+

+ been

have

+ فاعل

has

 

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

 

2- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

 

3- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.


 
 
Uses of 'Like'
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

'Like' can be used as a verb or as a preposition. There are a number of common questions with 'like' that are easy to confuse.

 • What's he like? - 'What … like?' is used to ask about a person's or object's character and is general in nature.
 • What does he like? - This use of the verb 'like' is for general preferences. 'Like' as a verb is generally followed by the 'ing' form of the verb (I like playing tennis).
 • What does she look like? - 'Like' is used as a preposition to express physical appearance. In this case, 'like' can also mean 'similar to' if you are making a comparison to other people.
 • What would you like to drink? - Another common use of 'like' is in 'would like' to express wishes. Note that 'would like' is followed by the infinite form of the verb NOT the '-ing' form.

 
 
Articles - The / A / An
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

 

 • a = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with consonants
  She has a dog.
  I work in a factory.
 • an = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with vowels (a,e,i,o,u)
  Can I have an apple?
  She is an English teacher.
 • the = definite article (a specific object that both the person speaking and the listener know)
  The car over there is fast.
  The teacher is very good, isn't he?
 • The first time you speak of something use "a or an", the next time you repeat that object use "the".
  I live in a house. The house is quite old and has four bedrooms.
  I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.
 • DO NOT use an article with countries, states, counties or provinces, lakes and mountains except when the country is a collection of states such as "The United States".
  He lives in Washington near Mount Rainier.
  They live in northern British Columbia.
 • Use an article with bodies of water, oceans and seas -
  My country borders on the Pacific Ocean
 • DO NOT use an article when you are speaking about things in general
  I like Russian tea.
  She likes reading books.
 • DO NOT use an article when you are speaking about meals, places, and transport
  He has breakfast at home.
  I go to university.
  He comes to work by taxi.

 
 
What if I make the mistake?
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

 

Don't worry. It's important to try to learn correct English when asking these basic questions. It's much more important that you are trying to learn English. Now you know not to ask 'how speak English' but 'How should I learn English?' or 'How do I pronounce this word?' You are well on your way to learning English!

Basic English - Essential Lessons for Beginning English Learners

These basic English lessons provide the most important learning points for beginning level English learners. Use these 25 short lessons to study for tests, review basic English essentials, or check your understanding of the basics.

For Spanish speaking learners:

Curso Básico de Inglés para Hablantes de Español incluido el seguimiento de pruebas de comprensión

 

When to Use Any or Some

 

 • Use "some" in positive sentences. We use some for both countable and uncountable nouns.

Example: I have some friends.

 • Use "any" in negative sentences or questions. We use any for both countable and uncountable nouns.

Example: Do you have any cheese? - He doesn't have any friends in Chicago.

 • Use "some" in questions when offering or requesting something that is there.

Example: Would you like some bread? (offer) - Could I have some water? (request)

 • Use "any" in negative sentences or questions. We use any for both countable and uncountable nouns.

Example: Do you have any cheese? - He doesn't have any friends in Chicago.

 • Use "some" words - somebody, someone, somewhere and something - in positive sentences.

Example: He lives somewhere near here.

 • Use "any" words - anybody, anyone, anywhere and anything - in negative sentences or questions.

Example: Do you know anything about that boy? - She doesn't have anywhere to go.

Test your understanding with this short quiz.

In / On / To / At

 

IN

Use 'in' with spaces:

 • in a room / in a building
 • in a garden / in a park

Use 'in' with bodies of water:

 • in the water
 • in the sea
 • in a river

Use 'in' with lines:

 • in a row / in a line
 • in a queue

AT

Use 'at' with places:

 • at the bus-stop
 • at the door
 • at the cinema
 • at the end of the street

ON

Use 'on' with surfaces:

 • on the ceiling / on the wall / on the floor
 • on the table

Use 'on' with small islands:

 • I stayed on Maui.

Use 'on' with directions:

 • on the left
 • on the right
 • straight on

TO

Use 'to' with movement from one place to another:

 • I went to school.
 • Did you go to work?
 • Let's go to the shopping mall.

DO NOT Use 'to' with 'home' 
 
زمان حال استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

 

Present Continuous Tense

طرز ساختن:

شکل ing دار فعل اصلی am /are/is + +فاعل

 

موارد استعمال:

1- بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانند now, atpresent, for the time being و غیره همراه است:

He is speaking French now.

 

2- بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days.

 

3- بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوان نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week.

 

4- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

They are leaving for London tomorrow.

 

5- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

I forget his name.

 

یادآوری_ در مورد فوق اگر جنبه و معنی ارادی مورد نظر بود زمان حال استمراری (زمان های استمراری) می توان به کار برد:

(فعل see ارادی است)

I see he has written the matter.

 

به موضوع رسیدگی می کنم(فعل ارادی است)

I am seeing to the matter.

 

 


 
 
زمان حال کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

 

Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing+

+ been

have

+ فاعل

has

 

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

 

2- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

 

3- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.


 
 
زمان حال ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 


در زبان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:


الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود
every week , every day و ... به کار می رود.

I go to school everyday.
I go to Rasht every week.
I study a book every night.
We eat Omlet every week.
They come here every day.

he always comes late.
They always go mountaine climbing.
She often works at the weekend.
It's often difficult to translate poetry.
This type of accident happens often
I often go to his house  
Women usually live longer than men. 
Usually I wear black shirt. 
The drive usually takes 15 or 20 minutes.

 

ب- برای بیان بیان حقیقت یا عادتی زمان حال ساده به کار می‌رود.

- The earth moves round the sun.

- ٰSky is blue.

 

 

 

- Snow is white.

- Grass is green.

طرز ساختن زمان حال ساده:


حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.


طرز منفی و سوالی کردن حال ساده


اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی اگر جمله فعل معین نداشت برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد کلمه does را قبل از فعل آورده و برای منفی کردن don't را قبل از فعل اصلی و doesn't را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه doesn't و یا does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es فعل اصلی حذف می شود.

 

 

I go

I don't go

Do I go?

he goes

he does not go

does he go?


تمرین

مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،

1-I like my natural science teach very much.

2-you can speak with your teacher.


 
 
زمان حال استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

 (Present Progressive)

ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل


زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود.

 

I am eating now.

I am driving in my car

I am walking in street

I am talking with you

She is reading a book

I am sitting in the park

I am going to my home

He is watching tv

We are playing soccer

They are thinking about it

 

 

 

طریقه شناختن:

اغلب با قید های


at the present
now
at the moment

 

و غیره همراه است و همیشه جملات بعد از کلمات آگاه کننده ،در ابتدای جمله بصورت حال استمراری نوشته می شوند: 

کلمات آگاه کننده مثل:

 

Listen
be careful 
Look

 

مثال:

Look! Hassan is coming.

Listen! I am talking with you

Be careful! I am comingطرز ساختن حال استمراری:
حال استمراری هر فعل را با حال ساده فعل (
to be) همراه با شکل (ing) هر فعل می سازند،

 

مثال:

 

I am listening to musicطرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :


برای منفی کردن کافیست که بعد از افعال معین کلمه (
not) را ذکر کرده و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله آورده، البته با افزودن (ing)به فعل اصلی تغیراتی در افعال حاصل می شود که عینا در بخش قواعد دیکته ذکر شده است.

 

Are you coming?

Are you drinking water?

Are we going to Semnan?

Am I your friend?

Is she playing Santor?

تمرین:جملات زیر را یکبار سوالی و سپس منفی کنید:

1-I am listening to the radio now
2-
Mehri is coming from high school
3-
she is going to take her coat
4-
we are explaining the lesson for him 
 
سه طریق برای شناختن زمان حال کامل (ماضی نقلی )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 


زمان حال کامل (ماضی نقلی)

(Present Perfect)

ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل

طریقه شناختن(سه طریق)


الف- اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است.

 

و اگر عملی در گذشته انجام شده و آن عمل یا اثرش تا به امروز وجود دارد از حال کامل استفاده می‌کنیم

 

و یا برای بیان تجربیات از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم.

 

مثال : 

She has gone.

I have been to Austria.

I have lost my jewellery.

 


ب- اگر عملی درگذشته چند مرتبه تکرار شده باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است یعنی اگر درآخر جمله کلمه ی (
times)(مرتبه ها) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین قیود(this year,twice- this week)

مثال:

You have read that book many times.

I have seen that girl three times.

I have been abroad two times.

Mehrdad has worked in the bank for 8 years.
We have had the same house for 19 years.


They have seen that film six times.
It has happened several times already.
She has visited them frequently.
We have eaten at that restaurant many times.

 

 

I have worked hard  this week.
It has rained a lot this year.

 

 

ج- اگر قبل از زمان گذشته یکی از دو حروف اضافه since و یا for بکاررفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است.

فرق بین since و for

فرق since با for در این است که since به مبدا زمان اشاره می کند و for به طول زمان.

I haven't played rugby since I left university.
She left London ten years ago, and I haven't seen her since.
The factory has been here since the 1970s.
It was exactly five years since her father had died.
Since the end of the war over five thousand prisoners have been released.
I left school in 1995, and since then I've lived in London.

 

 

I have been in Yazd for two months.

Me and my wife have lived with each other for 1 years.

We have lived in this apartment for 19 years.

She has been my classmate for 3 years.تذکر:
البته کلمات
already ،just و yet از علائم مشخصه ی ماضی نقلی هستند.

I haven't asked him yet (=but I will) .
I havn't done my homework yet.
I havn't gone to Mecca yet.

 

I have just travelled to Yazd for two months.  
John's just told me that he's getting married.
I have just eaten Hamberger for two times.


I have already read Dr.Shariati's books.
I have already eaten oyster.
I have already gone to ski.

 

طرز ساختن حال کامل:


ماضی نقلی یاحال کامل هرفعل را با زمان حال ساده فعل (
have) و برای سوم شخص مفرد(has) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند،

I have visited.


طرز منفی وسوالی کردن حال کامل:


چون این زمان همیشه با افعال کمکی (
have) و یا(has) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ی (not) را گذاشته و برای سوالی کردن (have) ویا(has)را به جمله آورده می شود.

Have you eaten Lazania?
Have you finished your homework?
Have you seen 'Ghaveh Talkh'?
Have you played Santor?

 

 

I haven't lived here for years.
I havn't checked www.salamzaban.com yet.
I havn't gone to Charmahalo Bakhtiari.
I havn't seen her.
I havn't won the game.

 

تذکر:


کلمه ی
since به معنی از همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد. همچنین اگر بعداز since جمله ای بصورت گذشته نوشته شود در این صورت since حرف ربط خواهد شد.


- She has worked in library since 1359.


- She saw his father in 1360 and has been happy ever since.


 
 
زمان حال کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

 

 

طرز شناختن حال کامل استمراری:

شناختن این زمان مثل حال کامل می باشد با این فرق که ماضی نقلی در زمان حال کامل می شود، ولی ماضی نقلی استمراری هنوز در زمان حال ادامه دارد که البته حروف اضافه و یا قیودی که برای ماضی نقلی بکار می رود برای ماضی استمراری هم صدق می کند

- He is lying on the floor now.حال استمراری

- He has been lying there for two hours.حال کامل استمراریطرز ساختن حال کامل استمراری:

 

این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.طرز منفی و سوالی کردن حال کامل استمراری:


  عیناً مانند ماضی نقلی، سوالی و منفی می شود


 
 
زمان حال کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

 

فاعل+ have/has + been+ فعل + ing + مفعول 


این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نامعین شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد

 

I have been living here since 1983

یعنی زندگی کردن من اینجا از سال 1362 شروع شده و تا زمان حال ادامه داشنه و هنوز هم ادامه دارد

 

I have been watching tv

 

It has been snowing all day, and the streets are too wet to go out now

یعنی در یک زمان نامعینی امروز برف شروع شد و هنوز هم ادامه دارد

 

یعنی از سال 1384 در سایت سلام زبان انگلیسی تدریس کردیم و این کار هنوز هم ادامه دارد

 

 

 


البته در افعالی که در حالت سکون هستند بهتر است از زمان حال کامل استمراری استفاده شود تا زمان حال کامل.


افعالیکه در حالت سکون هستند مثل:

 

Stay, sit, rest, work, sleep, live, stand, wait, talk, learn, look, lie, listen, study.


 
 
طرز شناختن زمان گذشته ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

 

طرز شناختن زمان گذشته ساده

ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل


نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود داشته باشد.

I went to the mosque last night.-


طرز ساختن گذشته ساده


اگر به آخر افعال با قاعده
d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.

 

طرز منفی و سوالی کردن گذشته ساده


برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه
not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .


ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن
did را قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did not را بعد از فاعل می آوریم.


 
 
زمان آینده کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

 

زمان آینده کامل استمراری

Future Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing +

+ been

+ have

shall

+ فاعل

will

 

موارد استعمال:

قرینه این زمان در زبان فارسی وجود ندارد ، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و کامل شده یا فبل از زمانی در آینده تمام شده ولی ضمناً مدتی نیز ادامه داشته باشد:

I shall have been living in Tehran for 20 years by next month.


 
 
زمان آینده کامل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

 

زمان آینده کامل

زمان آینده کاملFuture Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول فعل

+ have

shall

+ فاعل

will

 

موارد استعمال:

1- کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است:

When you return, I shall have done my work.

 

2- کاری که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و تمام شده است.در این مورد معمولاً حرف اضافه زمانی by قبل از قید زمان آینده به کار می رود:

This trip will have sailed by 9 o'clock tomorrow night.

 

نکته: بعد از حروف ربطی مانند as soon as , until , till که زمان موقت و نزدیک را می رسانند به جای آینده کامل،ماضی نقلی به کار می برند:

I will see you as soon as I have finished my work.


 
 
زمان آینده استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

 

زمان آینده استمراری

Future Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing +

be

shall

+ فاعل

will

 

موارد استعمال:

این زمان قرینه ماضی استمراری است و تقریباً در آن موارد منتها در آینده به کار می رود:

1- کاری که در آینده ادامه دارد و کاری بر آن واقع می شود:

When you arrive, we shall be having dinner.

 

2- کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است:

At 2 o'clock tomorrow afternoon we shall be playing football.

 

3- کارهایی که همزمان با هم در آینده ادامه خواهد داشت:

While they will be listening to the radio, we shall be playing chess.

 

4- کاری که در طول زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت:

I shall be traveling round Europe all next month.

 

نکته: موارد استعمال و تغییرات مربوط به will , shall در اشخاص مختلف در این زمان نیز نظیر آینده ساده است


 
 
زمان آینده ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٦
 


زمان آینده ساده

Simple Future Tense

طرز ساختن:

مصدر بدون to +

shall

+ فاعل

will

 

نکته1: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین shall و در بقیه اشخاص ازwill استفاده می شود.

نکته2: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد ازwill استفادهمی کنن:

آیا ممکن است در را باز کنید؟

Will you open the door?

 

ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جمله فوق به این ترتیب خواهد بود:

آیا در را باز خواهید کرد؟

Shall you open the door?

کاربردwill , shall منظورهای مختلفی را بیان می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

الف_ will در اول شخص به جایshall مفهوم قصد و قول و یا تمایل دارد:

قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم.

I will do it for you.

 

ب_ در دوم شخص مفرد و جمع کاربردshall به جایwill در حالت منفی و سوالی بیان تهدید و یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد:

این کار را نخواهی کرد.

You shall not do it.

 

پ_ کاربردshall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تهدید و یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می دهد:

این مسئله را حل خواهدکرد.

He shall solve this problem.

 

ت_ در دوم شخص مفرد و جمع همچنین در سوم شخص مفرد و جمع آوری برای بیان اجازه،shall به کار می برند:

You shall see him if you want.

 

ث_ ترکیبshall we معادلlet us بوده و مفهوم کسب اجازه است.

اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

Shall we begin the play?

 

موارد استعمال:

برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد:

We shall take an exam next month.

 

یادآوری1_ در انگلیسی آمریکایی امروزه فعلwill را برای تمام اشخاص به کار می برند.

یادآوری2_ افعال:hope, want, intend, promise, except, choose, like, mean به جای فعل آینده به کار برده می شود:

He hopes to visit Europe next summer.

 

یادآوری3_ افعال ناقص در آینده به کار نمیروند و به جای آنها از افعال مترادف آنها استفاده می شود مانندcan که در آینده به صورتbeable به کار می رود:

I shall we able to finish my article tonight.

 

توجه1_ یکی دیگر از فرمول هایی که در آینده به کار می رود:

 

مصدر +

be going to

+ فاعل

 

این فرمول از آینده صرفاً برای کارهای قطعی و معین در آینده است.موقع ترجمه این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد دارم،می خواهم،و غیره استفاده می کنند:

میخواهند ما را به شام دعوت نمایند.

They are going to invite us to dinner.

 

توجه2_ غیر از دو فرمول بالا که بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب

"tobeaboutto" و "tobeonthepointof" نیز استفاده می کنند:

در شرف اتمام کار خویش است.

He is about to finish his work.

قصد فرار دارند.

They are on the point of running away.

 


 
 
طرز شناختن زمان آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥
 


زمان آینده

فاعل+shall/will+فعل مصدر بدون to+ مفعول

 

این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.


این زمان به کمک افعال
shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل
next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.


طرز منفی و سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی
shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not بعد از shall و will گذاشته می شود.

مخفف will not می‏شود won't

I will not go tomorrow.

I will not kill her.


 
 
طرز شناختن زمان آینده استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥
 

زمان آینده استمراری


این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

 

At this time, tomorrow, next month, next week


و یا همراه با کلماتی مثل:
if- wish همراه زمان حال ساده می آید.طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل
to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

I will be goingمنفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه
not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.


 
 
طرز شناختن زمان آینده استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٥
 

زمان آینده استمراری


این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

 

At this time, tomorrow, next month, next week


و یا همراه با کلماتی مثل:
if- wish همراه زمان حال ساده می آید.طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل
to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

I will be goingمنفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه
not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.


 
 
شناخت زمان آینده کامل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٥
 

زمان آینده کامل


این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد


معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط

after- before- when - by

همراه با زمان حال به کار می روند.

I will have done it before six o'clock.

 

طرز ساختن آینده کامل

این زمان با آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید


- I will have done.
- You will have seen


شکل منفی سوالی 
با کلمه
not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.

 


 
 
زمان آینده کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٥
 

 


 موقعی به کار می رود که می خواهید بگویید یا بدانید تا چقدر یک کاری در یک زمانی در آینده در حال انجام بوده. البته آن عمل قبل از آن تاریخ که در آینده بررسی می شود شروع گردیده و بعد از آن زمان که در موردش صحبت می کنیم هم یا ادامه خواهد داشت و یا نخواهد داشت


 


By the year 2030, people will have been using www.salamzaban.com for 24 years.

- At 10 o'clock I will have been working for 5 hours.

I will have been working here for ten years next week.

You will only have been waiting for a few minutes when her plane arrives.
You are only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives.

* They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
* She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
* James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
* How long will you have been studying when you graduate?
* We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
* A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
B: No, I will not have been living here that long.

 

طرز ساختن آینده کامل استمراری:

 


این زمان را با آینده کامل، فعل
to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

 

[will have been + present participle]


یا

 

[am/is/are + going to have been + present participle]

 

 

* You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
* Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
* You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

* You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
* Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
* You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

 
 

 

 

طرز منفی سوالی کردن آینده کامل استمراری:


با کلمه
not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر دو فعل کمکی shall و یا will را به ابتدای جمله بیاوریم سوالی می شود.
 

تذکر:


علامت مشخصه این زمان در اینگلیسی این است که قبل از قید زمان آینده حرف اضافه
by
و قبل از طول مدت انجام کار حرف اضافه
for به کار می رود.

By the year 2053, man will have been flying for 300 years.
By the time they arrive, we will have been waiting for 4 hours!
John will have been studying for 6 years by the time he finishes his exam.

این زمان معمولا اصطلاح 
by the time 
را که به معنی 
before that time
هست را دارد

 

نکته:

بعضی افعال نمی توانند ing بگیرند

know     understand     owe     possess     be
have*     belong     contain     equal     resemble
tend     perceive     suppose     believe     decide
conclude     prefer     love     like     seem

* have به معنای مالکیت

I have a car

 

بنابراین به جای آینده کامل استمراری آن ها را در آینده کامل استفاده می نماییم

By the time I retire in 2025, I will have been knowing you for 36 years.
By the time I retire in 2025, I will have known you for 36 years.

 

نکته:

بعضی از افعال هم در هر دو زمان آینده کامل استمراری و آینده کامل یک معنا دارند

progressive     By 2010, I will have been living in San Francisco for 20 years.

same meaning


future perfect     By 2010, I will have lived in San Francisco for 20 years.


 
 
بررسی زمان آینده در گذشته
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٥
 

زمان آینده در گذشته

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته به صورت آینده بوده است، به این معنی که وقتی عملی را در گذشته به صورت آینده بوده است بخواهند در زمان حال آن را ییان کنند آن را آینده در گذشته نامند که معمولاً این زمان در نقل و قول غیر مستقیم به کار می رود. (یعنی اگر بخواهیم بگوییم که شخص دیگری در زمان گذشته چه چیزی در مورد آینده می گفت از این زمان استفاده می کنیم.)

طرز ساختن آینده در گذشته


عیناً مثل آینده است، با این فرق که به جای
shall از should و به جای will از would استفاده می کنند.
مثال:

 

-I will go to Tehran tomorrow.آینده

He said that he would go to Tehran the next day. -آینده در گذشته


 
 
فرق بین (much) و (many)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٥
 

 

Much: فقط با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات  (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود.

 

Many: فقط با اسمهای قابل شمارش و با فعل جمع همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است در جملات مثبت از کلمات (a lot of) استفاده کرد.

 

تمرین: جواب صحیح کدام است؟

۱-  He has not (many-much) money.

2-  There is not (many-much) food in the house.

3- Are there (many-much) books in the library?

4-   How (many-much) times a day do you go to the mosque?

5-   How (many-much) time do you need to do it?


 
 
فرق بین some و any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٥
 

 


کلمه (some) در جملات مثبت و با اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود ولی (any) در جملات منفی و سوالی با اسمهای قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود.

 

البته کلمه ی (any) بعضی مواقع با جملات سوالی می آید و موقعی است که سوال کننده انتظار جواب مثبت داشته باشد.

 

- Can you give me some more information?


 
 
ترکیب در جمله بوسیله (not only… but also)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٥
 

 

جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات (not only) و (but also) به هم ربط داده می شوند.

 

همیشه برای ترکیب دو جمله بوسیله (not only) و (but also) و فاعل و فعل مشترک بین دو جمله را نوشته و سپس (not only) آورده و سپس ادامه جمله اول و قسمت مشترک جمله دوم (که با جمله اول مشترک بود) را حذف کرده و سپس و (but also) را آورده و بعد ادامه جمله را نوشته .

 

 

- He is kind. He is helpful.

- He is not only kind but also helpful


 
 
بررسی قیدها در انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٤
 

 

قید:

قیدها فعل را توصیف می کنند.
۱- قیدهای یک سیلابی مانند صفات با (er) تفصیلی و (est)عالی می شوند.

Hard==>harder==>hardest
Fast==>faster==>fastest

 

قید:

قیدها فعل را توصیف می کنند.
۱- قیدهای یک سیلابی مانند صفات با (er) تفصیلی و (est)عالی می شوند.

Hard==>harder==>hardest
Fast==>faster==>fastest


2-ولی قیدهای دو سیلابی با افزودن (
ly)تبدیل به قید شده و سپس با (more)تفصیلی و با (the most)عالی شده و بقیه قیدهای چند بخشی با(more)و(the most)به قیود تفصیلی و عالی تبدیل می شوند.

 

-easily==>more easily==>themost easily
-quickly==>more quickly==>the most quickly

-beautifully==>more beautifully==>the most beautifully

3-برای ساختن قید متساوی از رابطه (asقیدas)استفاده می شود.

-he runs as slowly as I.طبقه بندی قیدها
classification of adverbs
قیدها بر حسب کاری که در جمله انجام می دهند بر چند نوعند.


۱-قید زمان adverb of time
این قیدها زمان وقوع کاری را بیان می کنند.


محل قرار گرفتن قیود زمان:


۲/ قیدهای مکان adverb of plsce
این قیود محل انجام کاری را نشان می دهند.


محل قرار گرفتن قیود مکان:

قیود مکان معمولا بعد از فعل ذکر می شوند.


۳- قید های حالت Adverb of maner
این قیود چگونگی انجام کاری را می رساند و اغلب به
ly ختم می شوند که اغلب این قیود بعد از فعل می آیند ولی اگر فعل دارای مفعول باشد بعد از مفعول قرار می گیرد.

Slowly- quickly- happily

بعضی از قیود در حالت صفت و قید یک شکل دارند و از روی کاری که انجام می دهند می توان آنها را تشخیص داد.

Back- fast – hard

قیدهای حالت، در حالت تاکید اگر یک کلمه باشند مستقیماً بعد از فاعل می آیند.

 

قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعلطرز قرار گرفتن قیود تکراری:


قید های تکراری همیشه قبل از فعل اصلی و بعد از افعال
to be بیان می شوند.

Seldom- never - sometimes - usually - often - always

 


قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل
He+drank+her coffee+very quickly+at the restaurant+yesterday


 
 
مقایسه صفات
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٤
 

 

صفات اسم را توصیف می کنند.
صفات از نظر مقام و برتری بر چهار نوعند:

۱- صفت مطلق ساده
۲- صفت متساوی
۳- صفت تفضیلی
۴- صفت عالی


۱- صفت مطلق ساده
صفت ساده کلمه ای است که اسمی را توصیف میکند.

 

مقایسه صفات

 

صفات اسم را توصیف می کنند.
صفات از نظر مقام و برتری بر چهار نوعند:

۱- صفت مطلق ساده
۲- صفت متساوی
۳- صفت تفضیلی
۴- صفت عالی


۱- صفت مطلق ساده
صفت ساده کلمه ای است که اسمی را توصیف میکند.
Bad- good - small- large

۲- صفت متساوی

اگر دو اسم از نظر یک صفت برابر باشند برای آن صفت متساوی بکار می برند. در فارسی مثل: به بزرگی، به کوچکی.

برای ساختن صفت متساوی در انگلیسی از(as+صفتbe+as+) استفاده می شود و در جملات منفی آمریکایی ازترکیب (as+صفتbe+not+as+) و در دستور زبان بریتانیایی این جملات را اینگونه (as+صفتso +) می سازند.

۱- This hill is as high as that mountain.
2- He is not as (so) beautiful as him.

یاد آوری: در رابطه (asصفتas) اگر بجای صفت اسم بکار رودباید از رابطه ی (+asاسمthe same+) استفاده کرد.

- This is the same color as that plane.

اسم

 

۳-صفت تفضیلی(مقایسه ای)comparative
صفت تفضیلی(
comparative) برتری شخصی را از چیزی یا شخص دیگری بیان می کند و به صورت +er+than)صفت) ساخته می شود.

 

 

۴-صفت عالی superlative

صفات عالی برتری شخصی یا چیزی را از شخص یا اشخاص دیگر بیان می کند.

طرز ساخت صفت تفضیلی و عالی از صفت ساده مطلق


الف:تمام صفات یک بخشی با
er به صفت تفضیلی و با est به صفت عالی تبدیل می شود، البته با افزودن er و est تغییراتی در کلمه ایجاد می شود.

۱/ صفاتی که به e ساکن ختم می شوند هنگام گرفتن er و est، e ساکن حذف شده.
۲/ صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est تغییری داده نمی شود.
۳/ صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est ، y آخر به I تبدیل می شود.
۴/ صفاتی که مختوم به حرف بی صدا و قبل از حرف بی صدا یک حرف صدا دار باشد، هنگام تفضیلی و عالی شدن حرف آخر دوبل می شود.

۵/ ولی اگر قبل از بی صدا دو حرف با صدا باشد حرف آخر دوبل نمی شود.


large ==> larger ==> largest
grey==>grayer==>greyes
Easy==>easier==>easiest
Hot==>hotter==>hottest
Out ==>outer ==>outest

ب-صفات دو بخشی که مختوم به حروف(y- ow- le- er) باشند با گرفتن (er) ویا (est) تبدیل به تفصیلی و عالی می شوند.


Clever==>cleverer==>cleverest
Simple==>simpler==>simplest
Narrow==>narrower==>narrowest
Happy==>happier==>happiest

و سایر صفات دو بخش دیگر با کلمه ی (more)تفصیلی و باکلمه ی(the most)عالی می شود.


ج-کلیه صفات بیش از دو بخش با کلمه ی (
more) تفصیلی و با (the most) عالی می شود.

Beautiful==>more beautiful==> themost beautiful

توجه:

معمولابعد از صفات وقیدهای تفصیلی کلمه ی than و بعد از صفات عالی حرف اضافه (of)می آورند و همچنین در جلو صفات عالی معمولا حرف تعریف (the)قرار دارد.


 
 
فرق بین a little و Little
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٤
 

 

Little (کم، اندک، کوچک)

همیشه با اسمهای غیر قابل شمارش همراه است و با اسم و فعل مفرد بکار می رود و عدم وجود چیزی را می رساند و معنی جملات با Little همیشه میل بطرف منفی دارد.

- There is little water in the river.

 

مفرد         مفرد

 

A little (کمی)

با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفرد بکار رفته و وجود مقدار چیزی را می رساند (مثبت) حتی اگر به مقدار کم باشد.

- He has a little money in his wallet.

تبصره:

هنگامیکه جواب سوالی با (yes) شروع شود در آن جمله از (a Few) و (a Little) استفاده می کنند و وقتی جواب با کلمه ی (not) شروع شود از (Few) و (Little) استفاده می شود، البته اگر در جمله ای از (only) استفاده شود باید از صفات مثبت  (a few) و (a little) استفاده کرد.


 
 
فرق بین a few و Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٤
 

 

کلمه یFew (کم، اندک، کمی) همیشه با اسمهای قابل شمارش بکار برده می شوند و عدم یا نبودن چیزی یا شخص را رسانده و همیشه با اسم جمع و فعل جمع همراه است و معنی جمله همیشه میل به منفی دارد.

 

 

There were Few children in the garden.

 

جمع                    جمع

 

 

(چند تا) a few

 

با اسمهای قابل شمارش و با فعل جمع بکار می رود و وجود چند چیز را می رساند (مثبت) حتی به تعداد کم

 

He has a Few friends in this city


 
 
طریقه بکار بردن کلمات استفهامی Question Words
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱۸
 


بعضی کلمات شوال بصورت ضمیر و بعضی ها بصورت قید و صفت در جمله بکار می روند. این کلمات بعنوان کلمه ی سوال همیشه در اول جمله واقع می شوند.

 

 

طریقه بکار بردن کلمات استفهامی Question Words


بعضی کلمات شوال بصورت ضمیر و بعضی ها بصورت قید و صفت در جمله بکار می روند. این کلمات بعنوان کلمه ی سوال همیشه در اول جمله واقع می شوند.


۱- who:

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار نمی گیرد ولی اگر در حالت مفعولی بیان شود در این صورت بعد از کلمه ی who افعال to be قرار گیرد و جمله به حالت سوال نوشته می شود.

 

۲- Whom
شکل مفعولی
who است که بعد از آن همیشه جمله بصورت سوال نوشته می شود.

به صورت های صفت، ضمیر، فاعل و مفعول در جمله بکار می رود. اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر بصورت مفعولی باشد بعد از آن فعل معین می آید.

 

۳- what

هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر به صورت مفعولی باشد، بعد از آن فعل معین می آید.

 

 


What makes it sweet?فاعل

What did you do last night?مفعول

What book do you reed?صفت

 

۴- why
اغلب به صورت قید بیان می شود و بعد از آن همیشه جمله به صورت سوالی بیان می شود.

Why are you so sad? قید


۵- Whose
بصورت صفت و ضمیر برای اشخاص بکار برده می شود.
به صورت صفت و ضمیر وهمچنین فاعل و مفعول در جمله می آید. در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

 

 

 

Whose book is this?صفت

Whose is this coat? ضمیر

 

۶-which

هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

 

 

Which bus goes to Tehran?فاعل وصفت
Which is yours?فاعل -ضمیر
Which book did you take?صفت- مفعولنتیجه
۱
بعد از کلمات(
why- how- where- when- whom) باید جمله را سوالی کنیم.


نتیجه
۲
کلمات (
how much- how long- how many- whose- which- what) اگرفاعل جمله باشند جمله بعد از آنها سوالی نمی شود و اگر مفعول جمله باشند باید جمله بعد از آنها سوالی می شود.

 


 
 
حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱۸
 

 

حالت اضافه برای مالکیت بکار می رود و مالک یا نام مربوط به انسان است یا غیر انسان.

الف- اگر مالک نام مربوط به غیر انسان باشد بین دو اسم (of) بکار می رود.
-the leaf of the tree.

ب-اگر مالک نام مربوط به انسان باشد بعد از نام انسان ('s) اضافه می شود.

-hassan's book.

یادآوری۱:

اگر نام مالک مربوط به انسان با (s) جمع بسته شده باشد فقط بعد از (s)جمع آپاستروف (')بکار می رود .


مدرسه دختران
girls' school

یادآوری ۲:
اگر شیئی دارای چند مالک باشد ('s) را به آخرین اسم اضافه می کنیم.

یادآوری
۳:
معمولاً وقتی ('s) به آخر اسم شغل یا حرف یا مالک اضافه شود از بکار بردن نام مکان مثل مغازه، storeفروشگاه و... خودداری می شود.

- I must go to the buther's.

(s) جمع مثل (book(s و دیگری (s) سوم شخص مثل:

- He runs very fast.


 
 
طریقه بکار بردن کلمات استفهامی Question Words
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤
 

 

بعضی کلمات شوال بصورت ضمیر و بعضی ها بصورت قید و صفت در جمله بکار می روند. این کلمات بعنوان کلمه ی سوال همیشه در اول جمله واقع می شوند.

 

طریقه بکار بردن کلمات استفهامی Question Words


بعضی کلمات شوال بصورت ضمیر و بعضی ها بصورت قید و صفت در جمله بکار می روند. این کلمات بعنوان کلمه ی سوال همیشه در اول جمله واقع می شوند.


۱- who:

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار نمی گیرد ولی اگر در حالت مفعولی بیان شود در این صورت بعد از کلمه ی who افعال to be قرار گیرد و جمله به حالت سوال نوشته می شود.

 

۲- Whom
شکل مفعولی
who است که بعد از آن همیشه جمله بصورت سوال نوشته می شود.

به صورت های صفت، ضمیر، فاعل و مفعول در جمله بکار می رود. اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر بصورت مفعولی باشد بعد از آن فعل معین می آید.

 

۳- what

هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر به صورت مفعولی باشد، بعد از آن فعل معین می آید.

 

 


What makes it sweet?فاعل

What did you do last night?مفعول

What book do you reed?صفت

 

۴- why
اغلب به صورت قید بیان می شود و بعد از آن همیشه جمله به صورت سوالی بیان می شود.

Why are you so sad? قید


۵- Whose
بصورت صفت و ضمیر برای اشخاص بکار برده می شود.
به صورت صفت و ضمیر وهمچنین فاعل و مفعول در جمله می آید. در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

 

 

 

Whose book is this?صفت

Whose is this coat? ضمیر

 

۶-which

هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

 

 

Which bus goes to Tehran?فاعل وصفت
Which is yours?فاعل -ضمیر
Which book did you take?صفت- مفعولنتیجه
۱
بعد از کلمات(
why- how- where- when- whom) باید جمله را سوالی کنیم.


نتیجه
۲
کلمات (
how much- how long- how many- whose- which- what) اگرفاعل جمله باشند جمله بعد از آنها سوالی نمی شود و اگر مفعول جمله باشند باید جمله بعد از آنها سوالی می شود.

 


 
 
جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤
 

 


گاهی جمله ای بیان می شود و شخص دیگر می گوید مثلاً "فلانی هم همینطور" برای بیان "فلانی هم همینطور" در زبان انگلیسی اگر جمله اصلی منفی باشد بعد از (neither)، مثبت فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد، بعد از (so) همان فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی فعل کمکی نداشته باشد چنانچه زمان حال ساده باشد از (so do) و اگر زمان گذشته باشد از (so did) استفاده می شود.
بطور کلی (
neither) وقتی اضافه می شود که جمله اصلی منفی باشد و (so) وقتی بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد و عکس مطالب فوق صحیح است.


تمرین:

She is going to the mosque and ….

 


a- neither am I.
b- so I am.
c- so am I.
d- so do I

 

یادآوری:
در زبان انگلیسی بطریق دیگری نیز می توان رابطه ی "فلانی هم همینطور" را نوشت.
اگر جمله اصلی منفی باشد می توان بعد از همان منفی فعل کمکی either به کار برد و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد بعد از فعل کمکی too بکار می رود و برای زمان حال do too و اگر زمان گذشته باشد از did too استفاده می شود.

بطور کلی either وقتی در جمله بکار می رود که جمله اصلی منفی باشد و too وقتی در آخر جمله بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد.

تمرین:

You will not enjoy and my son….

 

a- does either.
b- doesn't either.
c- will either.
d- won't either.

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (
who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار


 
 
ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤
 

 

جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات or، either و یا nor،  neither به هم ربط داده یا ترکیب شوند، بدین ترتیب که قسمتهای مشترک در هر دو جمله را ابتدا نوشته و سپس کلمه ی either و سپس ادامه جمله اول را نوشته و قسمت مشترک در جمله دوم را حذف کرده و کلمه or را آورده و بعد جمله دوم را نوشته البته برای هر دو جمله مثبت و انجام کار مثبت در دو جمله از کلمات or و either و برای انجام ندادن هیچ کدام از دو جمله و به عبارتی برای ترکیب دو جمله منفی (در عمل) از کلمات nor و neither استفاده کرد.

 


either this or that   
you can either pay now or later   
either come to the capital as servant / or prepare for war

 

 

 

I could neither laugh nor cry   
he neither smokes nor drinks   
neither here nor there  USAGE

Either … or and neither … nor are usually followed by a plural pronoun and plural verb, except in formal writing: If either David or Janet come, they will want a drink. In formal English this would be: If either David or Janet comes, he or she will want a drink.


تذکر مهم:


اگر بعد از
neither، nor ، either ، or فاعل مفرد بکار رود همیشه فعل آن جمله به صورت مفرد خواهد بود و اگر فاعل جمع باشد فعل آن فعل آن بصورت جمع خواهد بود.


 
 
ترکیب دو فعل بوسیله (too) و یا (very) (در حالت قید)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤
 


کلمه ی (
too) (به معنی زیاد) نشانه مقدار یا میزان زیاد است که قبل از یک صفت ساده و یا یک قید ساده ذکر می شود و بعد از آن یک عبارت مصدری قرار می گیرد که معمولاً کلمه (too) قبل از هر صفت و قید ساده معنی منفی به جمله می دهد.

برای ترکیب یک جمله منفی به مثبت از
too استفاده می کنیم.

- It is too hot for me to go out.


ولی کلمه ی (
very) (به معنی زیاد) نشانه ی مقدار یا میزان بسیار زیاد دست که قبل از صفات و قید های ساده ذکر شده که معمولاً بعد از آن عبارت مصدری ذکر نمی شود و هم چنین معنی مثبت به جمله می دهد، برای ترکیب دو جمله مثبت از very استفاده می شود.

- It is very cold but we can go out.

تذکر ۱:

برای ترکیب یک جمله مثبت به یک جمله منفی با کلمه ی (too) ابتدا فاعل و فعل جمله مثبت را نوشته سپس کلمه (too) را قبل از صفت ذکر کرده و بعد مصدر با (to) جمله دوم را نوشته.

تذکر
۲:
برای تر کیب دو جمله مثبت با (
very) ابتدا فاعل و فعل جمله اول را نوشته و سپس (very) را قبل از صفت بیان کرده.


 
 
سوالات کوتاه ضمیمه:Tag Ending -Taq Question
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 

 

در هر جمله اگر جوابی خواسته باشند اگر جمله مثبت باشد یا منفی سوالی جواب داده و اگر جمله منفی باشد با مثبت سوالی جواب داده.


تذکر
۱:در جملاتی که افعال کمکی دارند برای جمله مثبت ،همان فعل کمکی رابا (not) آورده وسپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده ولی اگر جمله منفی باشد ،فعل کمکی را آورده و سپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده .


تذکر
۲:اگر جمله فعل کمکی نداشته باشد برای جملات گذشته از (did) برای جواب یک جمله ی منفی واز (did not) برای جواب جملات مثبت استفاده کرده و سپس فاعل جمله را بیان کرده.

تذکر
۳:از (does) برای جملات حال سوم شخص مثبت استفاده کرده و برای سایر ضمایر شخصی از (do) و(donot) استفاده می شود.

 


 
 
افعال معین
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 


طرز بکار بردن این افعال در جملات با سایر افعال دیگر فرق دارد که اغلب این افعال ناقص می باشد به این صورت که تمام قسمتهای یک فعل معمولی را ندارند و اغلب این افعال را افعال مخصوص هم مینامند. البته تمام این افعال معین با کلمه ی (not) منفی می شوند و اگرقبل از فاعل ذکر کنیم جمله بصورت سوالی در می آید.

حال ساده فعلam –is –are

گذشته ساده was- were


 
 
فعل: verb
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 

 

فعل
کلمه ایست که بر انجام کاری یا داشتن حالتی دلالت می کند فعل بر دو نوع است ،

۱-لازم

۲-متعدی


۱- فعل لازم :فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد وبدون مفعول معنی جمله کا مل است و کلمه ای که بعد از فعل می آید متمم نامیده می شود .

 

 

فعل: verb
کلمه ایست که بر انجام کاری یا داشتن حالتی دلالت می کند فعل بر دو نوع است ،

۱-لازم

۲-متعدی


۱- فعل لازم :فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد وبدون مفعول معنی جمله کا مل است و کلمه ای که بعد از فعل می آید متمم نامیده می شود .

 

I go to school.

2-فعل متعدی: که بدون مفعول معنی جمله کا مل نشود.

The cat caught the mouse

طرز بکار بردن مفعول با متعدی

مفعول بر دو نوع است:

۱-مفعول بی واسطه direct object ، 

۲-مفعول با واسطه indirect object 

الف- هر گاه مفعول با واسطه بعد از فعل متعدی آید به حرف اضافه احتیاج نیست .
مفعول با واسطه + حرف اضافه+ مفعول بی واسطه+ فعل متعدی


ب- هر گاه مفعول با واسطه بعد از مفعول بی واسطه قرار گیرد ما بین دو مفعول حرف اضافه مناسبی احتیاج است .

 

۱/ مفعول بی واسطه + مفعول با واسطه + فعل متعدی

 
He gave me a book.

 

He gave a book to me.
I send her some flowers.

بی واسطه   باواسطه

اگر مفعول با واسطه ضمیر و یا یک کلمه ی کوچک باشد آنرا بعد از فعل متعدی بیان می کنند.


ولی اگر مفعول با واسطه چند کلمه ویا کلمه ی طولانی باشد آنرا بعد از مفعول بی واسطه بیان می کنند.

He will give the book to who ever wants it


 
 
لیست لغات گرامری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۸
 

burgeon

(v.) to grow or develop quickly

The tumor appeared to burgeon more quickly than normal.

After the first punch was thrown, the dispute burgeoned into a brawl.

burlesque

(v.; n.) to imitate in a non-serious manner; a comical imitation

His stump speeches were so hackneyed, he seemed to be burlesquing of

his role as a congressman.

George Burns was considered one of the great practitioners of

burlesque.

burly

(adj.) strong; bulky; stocky

The lumberjack was a burly man.

burnish

(v.) to polish by rubbing

The vase needed to be burnished to restore its beauty.

cabal

(n.) a group of persons joined by a secret

The very idea that there could be a cabal cast suspicion on the whole

operation.

cache

(n.) stockpile; store; heap; hiding place for goods

The town kept a cache of salt on hand to melt winter's snow off the

roads.

Extra food is kept in the cache under the pantry.

The cache for his jewelry was hidden under the bed.

cacophonous

(adj.) sounding jarring

The cacophonous sound from the bending metal sent shivers up our

spines.

cacophony

(n.) a harsh, inharmonious collection of sounds; dissonance

The beautiful harmony of the symphony was well enjoyed after the

cacophony coming from the stage as the orchestra warmed up.

The amateur band created more cacophony than beautiful sound.

cajole

(v.) to coax with insincere talk

To cajole the disgruntled employee, the manager coaxed him with lies

and sweet talk.

The salesman will cajole the couple into buying the stereo.

calamity

(n.) disaster

The fire in the apartment building was a great calamity.

caliber

(n.) quality

The caliber of talent at the show was excellent.

callow

(adj.) being young or immature

With the callow remark the young man demonstrated his age.

Although the girl could be considered an adult, the action was very

callow.

calumny

(n.) slander

I felt it necessary to speak against the calumny of the man's good

reputation.

canard

(n.) a false statement or rumor

The canard was reported in a scandalous tabloid.

candid

(adj.) honest; truthful; sincere

People trust her because she's so candid.

cant

(n.) insincere or hypocritical statements of high ideals; the jargon of a

particular group or occupations

The theater majors had difficulty understanding the cant of the computer

scientists.

The remarks by the doctor were cant and meant only for his associates.

caprice

(n.) a sudden, unpredictable or whimsical change

The caprice with which the couple approached the change of plans was

evidence to their young age.

The king ruled by caprice as much as law.

capricious

(adj.) changeable; fickle

The capricious bride-to-be has a different church in mind for her

wedding every few days.

captious

(adj.) disposed to find fault

A captious attitude often causes difficulties in a relationship.

carte blanche

(n.) unlimited authority

The designer was given carte blanche to create a new line for the fall.

cascade

(n; v.) waterfall; pour; rush; fall

The hikers stopped along the path to take in the beauty of the rushing

cascade.

The water cascaded down the rocks into the pool.

He took a photograph of the lovely cascade.

The drapes formed a cascade down the window.

castigate

(v.) to punish through public criticism

The mayor castigated the police chief for the rash of robberies.

cataclysm

(n.) an extreme natural force

The earthquake has been the first cataclysm in five years.

catalyst

(n.) anything which creates a situation in which change can occur

The low pressure system was the catalyst for the nor'easter.

catharsis

(n.) a purging or relieving of the body or soul

He experienced a total catharsis after the priest absolved his sins.

Admitting his guilt served as a catharsis for the man.

caustic

(adj.) eating away at; sarcastic words

The caustic chemicals are dangerous.

The girl harmed her mother with her caustic remarks.

His caustic sense of humor doesn't go over so well when people don't

know what they're in for.

cavil

(v.) to bicker

The children are constantly caviling.

censor

(v.) to examine and delete objectionable material

The children were allowed to watch the adult movie only after it had

been censored.

censure

(n.; v.) a disapproval; an expression of disapproval; to criticize or

disapprove of

His remarks drew the censure of his employers.

A censure of the new show upset the directors.

Her parents censured her idea of dropping out of school.

ceremonious

(adj.) very formal or proper

The black-tie dinner was highly ceremonious.

cessation

(n.)ceasing; a stopping

The cessation of a bad habit is often difficult to sustain.

chafe

(v.) to annoy, to irritate; to wear away or make sore by rubbing

His constant teasing chafed her.

He doesn't wear pure wool sweaters because they usually chafe his skin.

chaffing

(n.) banter; teasing

The king was used to his jesters good-natured chaffing.

chagrin

(n.) a feeling of embarrassment due to failure or disappointment

To the chagrin of the inventor, the machine did not work.

She turned red-faced with chagrin when she learned that her son had

been caught shoplifting.

charisma

(n.) appeal; magnetism; presence

She has such charisma that everyone likes her the first time they meet

her.

charlatan

(n.) a person who pretends to have knowledge; an impostor; fake

The charlatan deceived the townspeople.

It was finally discovered that the charlatan sitting on the throne was not

the real king.


 
 
حرف تعریف نامعین a و an
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٥
 


حروف تعریف نامعینی می باشند که در جلوی اسمهای عام قابل شمارش که معین و مشخص نباشند قرار داده می شوند. .

A book - an apple

فرق بین (a) و (an)


اسمهایی که حرف اول آنها حروف بی صدا باشد (
a) و اگر از حروف صدادار باشد (an) بکار برده می شود.


تذکر:

حروف با صدا عبارتند از : a – e – I – o – u 

 

A pen - an egg – an idea – an orangeاسمهائیکه با (
h) ساکن شروع شوند (an) می گیرند.

An hour – an honor

مگر اینکه (h) تلفظ شود.

A house – a half

تبصره ۲: 

اسمهایی که با صدای (u) و یا حرف صداداری که صدای (u) می دهد با حرف تعریف نا معین (a) نوشته می شود.

A European – a union – a university

تبصره ۳:
حرف تعریف نا معین (
a) و (an) با اسامی جمع بکار نمی روند.


 
 
صفات ملکی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٥
 

 
صفاتی هستند که چیزی یا شخصی را به شخص یا چیزی نسبت می دهند و همیشه باید با اسم بکار برده شوند.

مفرد:
(Its – his – her – your – my)
جمع:
(Their – your – our)

 

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی: در جای مفعول در جمله می آید و نشان می دهد که مفعول جمله خود فاعل می باشد(shot گذشته shoot است).

 

- The man shot himself.

 

Myself ~ Ourselves
Yourself ~ Yourselves
Himself ~ Herself ~ Itself ~ Themselves

 

ضمایر اشاره

ضمایر اشاره:
مانند (
TheseThat – This ) که هم ضمیر و هم صفت اشاره هستند که اگر به تنهایی بکار روند ضمیر و اگر با اسم همراه باشند، صفت می باشند.

 

This book is mine.- صفت
- ضمیر
This is what I said.

 

تذکر۱:
بعد از فعل متعدی و حرف اضافه ضمیر مفعولی ذکر می شود و نه فاعلی 

تذکر
۲:
در جملات مقایسه ای که معمولاً با کلمه (
than) همراه هستند ضمایر فاعلی بعد از (than) ذکر می شود، البته اگر مقایسه با فاعل باشد.

در مکالمه از ضمیر مفعولی برای مقایسه استفاده می شود که از لحاظ گرامری غلط است اما بین خود انگلیسی زبانان اینگونه کاربردها عادی می باشند.

 


 
 
 افزایش آمار
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس