آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

Word List on Comments
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٦
 

 

Linking Arguments

First of all, I think ...

Not only that, but I also think that ...

Not only are they ..., they are also ...

They are not ..., nor are they ...

There are various/several/many reasons for this.

First, ... / Firstly, ...

Second, ... / Secondly, ...

Moreover, ... / Furthermore, ... / In addition, ...

Another significant point is that ...

Finally, ...

On the one hand, ... On the other hand, ...

In contrast to this is ...

Because of ...

That is why ...

After all, ...

The reason is that ...

In that respect ...

The result of this is that ...

Another aspect/point is that ...

It is because ...

Although it is true that ... it would be wrong to claim that ...

That may sometimes be true, but ...

One could argue that ..., but ...

Providing Examples

Take for example (the case of) ...

Look at ...

For instance ... / For example ...

Let me give you an example.

Additions and Conclusion

Most probably ...

It appears to be ...

It is important to mention that...

As I already indicated ...

In other words, ...

I am most concerned about ...

I should like to repeat once again that ...

I should like to emphasise that ...

I would (just) like to add ...

So all in all I believe that...

(In) summing up it can be said that ...

Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that ... 
 
Was - Were - Past Tense of the verb "To Be
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٦
 

 

Read the following questions. Compare the simple present with the simple past in the first example and then complete the questions using the correct form of the verb "to be" in the past.

Present

Past

Example: Where is Jack today?

Where was Jack yesterday?

What day is it today?

What day it yesterday?

Where are they today?

Where they last week?

I am at home this afternoon.

I at home yesterday afternoon.

We aren't in school now.

We in school yesterday.

What is that in your hand?

What that in your bag this morning?

When is usually she at home?

When she at home yesterday?

He isn't a teacher.

He a teacher.

Now complete the following chart for the simple past of the verb "to be"

Present

Past

Positive: I am, I'm
Negative: I am not, I'm not

Positive: I 
Negative: I

Positive: You are, you're
Negative: you are not, aren't

Positive:You 
Negative:you

Positive: He, She, It is, He's, She's, It's
Negative: He, She, It is not, isn't

Positive:He, She, It 
Negative:He, She, It

Positive: We are
Negative: We are not, we aren't

Positive:We 
Negative:We

Positive: You are, you're
Negative: you are not, you aren't

Positive:You 
Negative:you

Positive: They are
Negative: They are not, you aren't

Positive:They 
Negative:They

Notice that the short forms of the verb "to be" include: I'm, I'm not, You're, You aren't, He's She's it's, He she it isn't, we're, we aren't, etc.

The short form is formed by putting an apostrophe - ' - in the place of the missing letter.

Write some sentences using the verb "to be" in the past.Example: I was at a party yesterday. 
 
راه‌های دیگر بیان آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٤
 

 

راه‌های دیگری نیز برای صحبت درباره‌ آینده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

 • Next week Ill be talking about how to use a microscope.
  (هفته آینده درباره نحوه استفاده از میکروسکوپ صحبت خواهم کرد)

b) Be + to + verb

 • Iranian president is to visit Russia.
  (رئیس جمهور ایران از روسیه بازدید می‌کند)

c) Be + about + to + verb

The mayor is about to announce the result of election.
(شهردار به زودی نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد)

- حال استمراری (Present Progressive)

از حال استمراری برای بیان یک برنامه یا یک قرار بین افراد در آینده استفاده می‌شود و معمولاً به آینده نزدیک اشاره دارد:

 • Im meeting my friend this evening.
  (امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)
 • They are driving to Scotland at the weekend.
  (آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بیان یک برنامه یا قرار از حال استمراری و یا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

 • Were going to see a play tonight.
  or: We’re seeing a play tonight.


۲- be + going to + verb

الف- از این ساختار برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

 • Were going to paint this room blue.
  (ما می‌خواهیم این اتاق را آبی بزنیم)
 • Im going to be a doctor.
  (می‌خواهم یک دکتر بشوم)

ب- همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان یک پیشگویی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

 • Shes going to have a baby. (Because she’s pregnant)
  (او قرار است که یک بچه بدنیا بیاورد)
 • Its going to rain. (It’s cloudy)
  (می‌خواهد باران ببارد)

بعضی اوقات تفاوتی بین will و be going to برای یک پیش‌بینی وجود ندارد.

 

 

برای بیان تصمیمی که از قبل گرفته شده است از ساختـار be going to و بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنیم. 
 
will + verb
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٤
 

 

از فعل کمکی will برای نشان دادن آینده در جهت‌های زیر استفاده می‌شود:

الف- پیش‌بینی: برای توصیف چیزی که می‌دانیم، یا انتظار داریم که اتفاق بیفتد:

 • It will be rainy tomorrow.
  (فردا هوا بارانی خواهد بود)
 • You will be sick if you eat all those sweets.
  (اگر همه آن شیرینی‌ها را بخوری مریض می‌شوی)

ب- بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است:

 • will answer the phone.
  (من تلفن را جواب می‌دهم)
 • Ill see you tomorrow. bye!
  (فردا می‌بینمت.خداحافظ)
 • زمانهای مربوط به آینده
 • در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتیب اهمیت در زیر می‌بینید:
  • ۱٫ will + verb
  • 2. be + going to + verb
  • 3. Present Progressive (حال استمراری)
  • ۴٫ will + be + verb-ing و فرمهای دیگر

قابلیت های مختلف افعال کمکی

۱- برای منفی کردن یک جمله کافی است پس از فعل کمکی،not اضافه کنید و یا از حالت مخفف آن استفاده کنید:

 She will come → She will not (won’t) come

2- برای پرسشی کردن یک جمله، فعل کمکی را قبل از فاعل جمله قرار دهید:

? She will come → Will she come

3- گاهی می‌توان فعل اصلی پس از فعل کمکی را حذف کرد به شرط آنکه معنی آن (با توجه به شرایط) واضح باشد:

 • ‘Will she come tonight?’ ‘No, she can’t.’ (=’she can’t come.’)

‘?I’ve never been to China. Have you’


 
 
کاربرد زمان حال کامل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٤
 

 

کاربرد

۱- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:


 • I have studied English since 1990 (از سال ۱۹۹۰ به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)
 • Shes lived in Tehran for 10 years (او به مدت ۱۰ سال در تهران زندگی کرده است)
 • ?How long have you lived in Tehran (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)
 • Ive lived in Tehran all my life (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

 

 

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند sinceو for استفاده می‌شود.

forنشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی sinceبا مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:

seven o’clock

 

since

a year

 

have been herefor

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته روی داده و به پایان رسیده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. این که این عمل یا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نیست:

 • have never been to England (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)
 • She has had several operations up to now (تا کنون چندین عمل جراحی داشته است)
 • Hes written a lot of short stories(او داستانهای کوتاه زیادی نوشته است)

۳- برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در این حالت از yet، already، stillو just بسیار استفاده می‌کنیم:

 

 

از already بیشتر در جملات مثبت و از yet  بیشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.

 • Ive just had a sandwich. (من تازه یک ساندویچ خورده‌ام)
 • I’ve already seen the movie. (این فیلم را قبلاً دیده‌ام)
 • The bus hasn’t arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسیده است)
 • still haven’t finished my homework. (هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

 

 

 

1- اگر ارتباطی با زمان حال موجود نیست (مثلاًچیزهایی که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنید.

 • Hafiz wasa Persian poet. Hewrotemany poems.
 • but:My father is a writer. Hehas writtenmany books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کردیم تا نشان دهیم که او (حافظ) دیگر شعر نمی‌نویسد، ولی در مثال دوم برای اینکه نشان دهیم که او هنوز کتاب می‌نویسد از حال کامل استفاده کردیم.

۲- ما از حال کامل برای ارائه اطلاعات جدید استفاده می‌کنیم. ولی اگر بخواهیم به صحبتمان درباره آن ادامه دهیم، معمولاً از گذشته ساده استفاده می‌کنیم:

A: “Ben has broken his leg.”

B: “Really? How did that happen?”

A: “He fell off a ladder.”

ساختار زمان حال کامل

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have (‘ve)
have not (haven’t)

I, you, we, they

has (‘s)
has not (hasn’t)

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

چند مثال:

 • Weve beento Paris
 • Hehasn’t livedin Paris
 • ?Haveyoumethim yet 
 
A, An, The" definite and indefinite articles in English
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 

 

Read the following description

I am from Seattle, Washington. Seattle is a city in the United States. It is near the border of Canada in the northwest corner of the USA. I live in a town called Olympia which is on the Puget Sound. I live in a house in a street in the countryside. The street is called "Bear Street" and the house is old - more than 100 years old! I am an English teacher at a school in the center of the town. I like books and taking photographs. I usually have lunch at school. I usually go home by car. We have all kinds of food in Olympia. I like Italian food very much. Sometimes, I go to an Italian restaurant in Seattle. The restaurant is called "Luigi's". Italian food is great!

Here are the rules for when to use "A, An or The":

 • a = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with consonants
  She has a dog.
  I work in a factory.
 • an = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with vowels (a,e,i,o,u)
  Can I have an apple?
  She is an English teacher.
 • the = definite article (a specific object that both the person speaking and the listener know)
  The car over there is fast.
  The teacher is very good, isn't he?
 • The first time you speak of something use "a or an", the next time you repeat that object use "the". 
  I live in a house. The house is quite old and has four bedrooms.
  I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.
 • DO NOT use an article with countries, states, counties or provinces, lakes and mountains except when the country is a collection of states such as "The United States".
  He lives in Washington near Mount Rainier.
  They live in northern British Columbia.
 • Use an article with bodies of water, oceans and seas - 
  My country borders on the Pacific Ocean
 • DO NOT use an article when you are speaking about things in general 
  I like Russian tea.
  She likes reading books.
 • DO NOT use an article when you are speaking about meals, places, and transport
  He has breakfast at home.
  I go to university.
  He comes to work by taxi.

  
 
Adverb Position
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 

 

When an adverb modifies a verb, there are usually 3 possible positions within the sentence or clause:
1. 
FRONT - before subject
Now I will read a book

2. 
MID - between subject + verb
I often read books

3. 
END - after verb/object
I read books carefully
When an adverb modifies an adjective or another adverb, it usually goes in front of the word that it modifies, for example: 

The position of an adverb often depends on the kind of adverb (manner, place, time, degree). The following table gives you some guidelines for placement based on the kind of adverb. 
 
 
جایگاه قرارگیری قید در جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 


زمانی که قید یک فعل را تغییر میدهد به طور معمول 3 جایگاه محتمل برای قید در جمله وجود دارد:

1. در جلو- قبل از فاعل- Now I will read a book
2. وسط. بین فاعل و فعل- I often read books
3. انتها- بعد از فعل یا مفعول- I read books carefully

زمانی که قید یک صفت یا قید دیگری را تغییر میدهد، معمولا در جلو ی کلمه ای که آنرا تغییر میدهد قرار میگیرد. مانند:


جایگاه قرار گیری قید معمولا به نوع آن قید (حالت، مکان، زمان، کمی) بستگی دارد. جدول زیر راهنمای خوبی برای جایگاه قرار گیری قید بر اساس نوع آن میباشد.قیدها

از قیدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ایـن صورتمعرف (modifier) نامیده می‌شوند.
 
 
Using Adverbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳
 

Adverbs modify verbs. They tell you How something is done. Example: How does he she sing? - She sings beautifully.

Rule: Adverbs are often formed by adding -ly to an adjective

Example: beautiful - beautifully, careful - carefully

Be Careful!

 • Some adjectives don't change in the adverb form. The most important of these are: fast - fast, hard - hard
 • Good is probably the most important exception. The adverb form of 'good' is 'well'. Unfortunately, this is a common mistake that many Americans make!

NOT!!: He plays tennis good.

Rule: Adverbs can also modify an adjective. In this case, the adverb is placed before the adjective.

Example: She is extremely happy. They are absolutely sure.

Be Careful!

 • Do not use 'very' with adjectives that express an increased quality of a basic adjective Example: good - fantastic

NOT!!: She is a very beautiful woman.

Rule: Adverbs of frequency (always, never, sometimes, often, etc.) usually come before the main verb

Example: He is often late for class. Do you always eat in a restaurant? They don't usually travel on Fridays.

Be Careful!

 • Adverbs of frequency expressing infrequency are not usually used in the negative or question form. NOT!!: Does she rarely eat fish? They don't seldom go to the cinema.
 • Adverbs of frequency are often placed at the beginning of a sentence. Example: Sometimes, he likes to go to museums.
 • Adverbs of frequency follow - come after - the verb 'to be'. Example: He is sometimes late for work.

 
 
ا نواع قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳
 

 

قیود اقسام مختلفی دارند که در اینجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قید حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

 • The children are playing happily.
  (بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)
 • Snails crawl very slowly.
  (حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قید مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • How long have you been waiting here?
  (شما چه مدتی اینجا منتظر بوده‌اید؟)

3- قید زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • You can stay with us until then.
  (تا آن موقع می‌توانید با ما بمانید)

4- قید مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • They are not really my parents.
  (آنها واقعاً والدین من نیستند)

5- قید تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • Sometimes I write to him.      
  (گاهی به او نامه می‌نویسم) 
 
جای قیدها
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳
 

 

سه جا یا مکان اصلی برای قیدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدایی)
 

قید

فاعل

عبارتفعلی

+ ...

Sometimes

she

arrives

late.

2- در میانه جمله (میانی):

الف) بعد از اولین فعل معین:
 

فاعل

اولین فعل معین

قید

بقیه عبارتفعلی

+ ...

She

has

always

arrived

late.

 

 

ب) پس از فعل be:
 

فاعل

BE

قید

+ ...

She

is

always

late.

ج) اگر فعل معینی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
 

فاعل

قید

فعلمسندی

+ ...

She

sometimes

arrives

late.

 

3- در انتهای عبارت (پایانی):
 

فاعل

عبارت فعلی

+...

قید

She

arrives

late

sometimes.

 

در جدول زیر متداولترین مکان قیدها در جملات نشان داده شدهاست:
 

نوع قید

مکان قید

مثال

حالت

پایانی

He never drives fast.

مکان

پایانی

We can stay there.

زمان

پایانی

I'll see you tomorrow.

مقدار

میانی

This book is rather boring.

تکرار

میانی

I have never seen him before.

 

 

   

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک نوع قید در انتهای جمله ظاهر شود. در این صورت معمولاً ترتیب قرارگیری آنها در جمله بدین صورت خواهد بود:
1- قید حالت 2- قید مکان 3- قید زمان
مثال:

 • You are driving too fast today. (به ترتیب قیود حالت و زمان)
 • Sit quietly here. (به ترتیب قیود حالت و مکان)

 
 
نمونه سوال گرامری از کل دروس دبیرستان زمانهای حال ( 1 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

 

1) finish              2) finished          3) had finished               4) will finish

    2-Afshin’s father wants him to get home before it …….. dark.

1)got                     2) gets              3) getting                 4) will get

    3-“Let’s get off”

“Don’t be in a hurry. You shouldn’t get off the train before it “…….…”

1) stops             2) stopped              3) will be stopped             4) will stop

 4- At this moment I ……….we have a good chance of victory.

1) feel                        2) am feeling             3)  felt                  4) am felt

 5- Mr. Smith …..to his office in his car every morning.

1) went                     2) goes                    3) is going                         4)go

 6- In autumn the trees …..their leaves.

1)are losing                   2) are lost                3) lose               4) have lost

  7- “Is he studying now?”

      “No, he is not. He …….in the afternoon.”

1) doesn’t study             2) not study      3) study             4) don’t study

 8- The child always cries when her mother ……out of the house.

1)went                          2) had gone             3) goes                  4) will go

 9- “Doesn’t Mehdi want to sell his car?”  “Yes , He…………”

1)does                    2) doesn’t               3) sells                          4) wants

  10- “Who can pass the exam?”     “Every body unless they ……..hard enough”

    1) don’t work           2) work            3) worked              4) won’t work

 11-“Will you pay for my lunch today?” “Not unless you ……..to pay for mine tomorrow.”

1)promise           2) promised        3) will promise          4) would promise

 12-“Are you usually awake at mid night?”

       “No, I ……..until midnight.”

1) am never staying up                                        2) never stay up

3) never stayed up                                             4) might never stay up

 13-“ How long are you going to stay?”      “I’ll wait for him until he …..”

1) comes back                                       2) has come back

3) is going to come back                        4) will come back

 14- At the moment he ………to be getting better.

1) has seemed         2) seems           3) seemed               4) had seemed

15- I ….cook my own meal .

1)often does        2) often have to       3)have to often       4)have often

 16- I see that you ……. your new suit today.

1) are wearing     2) were wearing      3) are worn          4)be were worn

  17- “Does she still live in Tehran?”        “yes , she ….”.

1) is living there still                               2) is still living there

3) still is there living                               4) there is still living

  18- Look! That boy …..to break the window.

1) tries              2) is trying                    3) tried                    4) is tried

 19- “ Is the class busy?”          “Yes , the student are ……. pronunciation.”

1) practice         2) practiced          3) practices                 4) practicing

  20- Just now he ….. his dinner but he says he’ll see you when he’s finished.

1)has had              2) was having                3) is having                  4) had

21- Many countries …..to solve such problems nowadays.

1) are trying                  2) will try                      3) tried                   4) try

 22- Listen! The telephone……

1) ring                           2) rings          3) are ringing            4) is ringing

  23- They ……to the radio at present.

1) listen           2) are listening          3) have listened          4) is listening

 24- Listen! Someone …… upstairs.

1) walks               2) was walking              3) walked              4) is walking

    25- “Has he ever been here before?”

        “No , he says that he …….tomorrow.”

1)would came               2) was walking       3) walked             4) is walking

26- Be quiet or you will wake father up, he……..

1)slept              2) sleeps                   3) is sleeping                 4) can sleep

  27- My great grand father …….. a new house nowadays.

1) builds               2) is building                  3)had built                   4) built

 28- Mehdi can’t have the newspaper now because his aunt…….it

1) reads          2) has read               3) is reading                  4)will read

 29- I think he …..his supper at the moment.

1) has                           2) having                3)is having                   4) had

 30- For the time being he …..in Shiraz.

1) is studying                 2) will study      3) studied                4) studies

31- “Do you like Dr Irani’s new book?”    “Yes , it’s the best book he……….”.

1) is ever writing      2) has ever written      3) had ever written        4)was ever writin

  32- “Has anybody called today?”

        “The telephone has not rung…. I came”.

1) before               2) for                            3) since                        4) until

  33- I ……to the cinema since last month.

1)didn’t go             2) hadn’t gone   3) haven’t gone         4) wouldn’t go

  34- Since the beginning of the term, we ……a lot of time on tenses.

1) are spending         2) have spent    3) spend                   4) will spend

  35- I ….him so angry.

1)never have seen         2)have never seen         3)am never seeing          4)never am seeing

  36- He ….those jobs since he started work five years ago.

1) was having          2) has had         3) would have had          4) had had

  37- Since when ……….absent from class?

1) is he               2) was he         3) has he been               4) had he been

  38- I wonder how Ali’s trip was. I don’t know. I haven’t seen him……..

1) since he arrived         2) until he arrived    3) when he arrived   4) by the time he arrived

39- “Do you still work at the library?”     “Oh , no I …there for the last two months.”

1) don’t work      2) didn’t work      3) haven’t worked      4) won’t have worked

  40- I knew everything about the mysterious letter, but up to now I ….to anybody about it.

1) didn’t speak    2) won’t speak  3) haven’t spoken    4) wouldn’t speak

  41- Poor mummy …….the dishes in the kitchen for an hour and there are still plenty of them unwashed.

1) washes           2) washed          3) is washing        4) has been washin

42- A: Please call John and tell him we can’t go to visit him today.

        B: But , he …..for us since this morning.

1) was waiting     2) is waiting  3) has been waiting        4) will been waiting

 43- Teacher : you look hot, Mary?

        Mary: I ….all the way to school to be on time.

1) am running      2) had run      3) would run          4) have been running

 44-  “ I can’t decide on which color to buy”

         “You ….for ages, I can’t wait for ever”

1)would hesitate     2) are hesitating  3) hesitating    4) have been hesitating

    45- The patients ……in hospital since 8 o’clock.

1)were waiting   2) have been waited   3)are waiting   4)have been waiting

   46- She …for an hour, and she isn’t tired yet.

1) talks                  2) has talked       3)have built        4) has been talking

 47- The workers …..that bridge for over a year, but it is not finished yet.

1) are building        2) built        3) have built      4) have been building

48- The children playing volleyball over there ..since half past eight.

1) are playing  2) have been playing  3) had been playing  4) had played

 49- My friend Parviz …..on this difficult problem since 8 o’clock.

1) has been working                              2) had been working

3) is working                                         4) was working

  50- I ……. Mr. Duke because he speaks so fast.

1) never will understand                                     2) never understood

3) have never understood                                   4) has never understood

 

 


 
 
حال استمراری (Present Progressive)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

از حال استمراری برای بیان یک برنامه یا یک قرار بین افراد در آینده استفاده می‌شود و معمولاً به آینده نزدیک اشاره دارد:

 • I'm meeting my friend this evening.
  (امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)
 • They are driving to Scotland at the weekend.
  (آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بیان یک برنامه یا قرار از حال استمراری و یا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

 • We're going to see a play tonight.
  or: We're seeing a play tonight.

 

4- راه‌های دیگر بیان آینده

راه‌های دیگری نیز برای صحبت درباره‌ آینده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

 • Next week I'll be talking about how to use a microscope.
  (هفته آینده درباره نحوه استفاده از میکروسکوپ صحبت خواهم کرد)

b) Be + to + verb

 • Iranian president is to visit Russia.
  (رئیس جمهور ایران از روسیه بازدید می‌کند)

c) Be + about + to + verb

The mayor is about to announce the result of election.
(شهردار به زودی نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد) 
 
کاربرد زمان گذشته کامل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

کاربرد

ما از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی پیش از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کاملاست. (با گذشته ساده مقایسه کنید).


به مقایسه بین زمانهای حال کامل و گذشته کامل توجه کنید:

گذشته کامل


حال کامل


* We weren’t hungry. We‘djust had dinner.

 * I didn’t know who he was. I‘d never seen him before.

* We aren’t hungry. We‘vejust had dinner.

* Who is that man? I‘venever seen him before.

چند مثال دیگر از زمان گذشته کامل:

 • .It was the first time he had ever seen a tiger
 • .When I arrived at the cinema, the film had alreadybegun
 • She didn’t want to go to the theatre with the others because she‘d seen the play before

مقایسه بین گذشته کامل و گذشته ساده

به تفاوت میان جملات زیر دقت کنید:

 • .When I arrived home, my wife went out
 • but: When I arrived home, my wife had gone out
 • ساختار

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

had (‘d)

had not (hadn’t)

I, you, we, they

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

he, she, it

had

hadn’t
 
 
Present Perfect Tense
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

The present perfect is used to say what has happened recently and has an effect on the present moment. We often use 'just', 'yet' and 'already' to express the relationship to the present moment.

Examples

Have you seen Mary yet?
They've already had dinner.
She's just been to the dentist's.

The present perfect is also used to express something which has happened up to the present moment of time.

Examples

Have you worked here for a long time?
Peter's lived here since 1987.
She hasn't had much fun this week.

Positive Form

Subject + have + past participle + object(s)

Examples

Peter's lived here since 1987.
We've been very busy today.

Negative Form

Subject + have + not + past participle + object(s)

Examples

I haven't been to class very often this month.
She hasn't had much fun this week.

Question Form

(Wh?) + have + subject + past participle?

Examples

Have you worked here for a long time?
Where have you been?

Present Perfect for Unspecified Past

When speaking about an experience that has happened at an UNSPECIFIED point in time before the present moment use the present perfect.

Examples

I've been to New York three times.
They've lived in many places.
She's studied in London.

NOTE: In this use of the present perfect, we are talking about things that have happened up to the present moment. Whenever you speak about something that has happened up to now without giving a precise point in time, use the present perfect.

Use of 'For', 'Since' and 'How long'

Use 'for' to indicate a duration or period of time.

Examples

He has lived here for seven years.
We have been here for six weeks.
Shirley has played tennis for a long time.

Use 'since' to indicate a specific point in time.

Examples

I've worked here since 2004.
She's gone to dancing lessons since April.
They've been unhappy since they left college.

Use 'How long' in the question form to ask about duration.

Examples

How long have you played the piano?
How long has he worked here?
How long has she been with you? 
 
Past Simple Tense
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

Use the past simple to talk about activities or routines which take place at a specified time in the past. Notice that all subjects take the same conjugation of the verb. Regular verbs end in '-ed'.

visit - visited
enjoy - enjoyed

Irregular verbs have various forms and each verb needs to be learned.

see - saw
think - thought

The past simple is used to express a finished past action which occurs at a specific moment in the past.

Examples

She visited Iran last month.
They didn't go to Tom's party last weekend.
Where did you go on vacation last summer?

The following time signifiers often indicate a specific point in time.

last
ago
in ... (plus a year or month)
yesterday
when ... (plus a phrase)

Examples

They had lunch at home last week.
He left the company many years ago.
Susan bought a new car in May.
He telephoned his friend in Rome yesterday.
I played golf when I was a teenager.

Positive Form

Subject + past form of verb + object(s) + time

Examples

They flew to Chicago last month.
Peter completed his course three weeks ago.

Negative Form

Subject + did + not + base form of verb + object(s) + (time)

Examples

They didn't expect to see you at Christmas.
She didn't understand the question.

Question Form

(Wh?) + did + subject + base form of verb + (object(s))+ (time)?

Examples

Where did you study French?
When did you arrive last week? 
 
قل قول Reported speech
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

هنگامیکه میخواهیم گفته‌های شخص دیگری را نقل کنیم، می‌توانیم از دو حالت مختلف استفاده کنیم:

۱- می‌توانیم گفته‌های شخص مورد نظر را عیناً (واو به واو) تکرار کنیم (نقل قول مستقیم):

·         She said, ‘It is raining.’

و یا می‌توانیم از نقل قول غیر مستقیماستفاده کنیم:

·         She said that it was raining.

در مثال زیر به تغییرات ایجاد شده خوب دقت کنید:

 

 

 

۱- در نقل قول غیر مستقیم همیشه می‌توانیم that را حذف کنیم:

·         I told her (that) I wasn’t hungry.

·         He said (that) he was feeling ill.

2- پس از tell حتماً باید نام شخص مخاطب (اسم یا ضمیر) ذکر شود ولی پس از say چیزی نمی‌آید:

·         He told her that …

·         He said that …

 

– تفاوت home  و house

کلمه home اشاره به مکانی دارد که در آن زندگی می کنیم.

کلمه house را وقتی به کار می بریم که منظورمان تعیین قیمت، وسعت و یا خوبی و بدی خانه باشد.

After work I always go home.

There is no place like home.

They are building many new houses in our district.

This house is very expensive.

I paid a lot of money for a new house

– تفاوت beside و besides

Come and sit beside me (next to me).

در کنار، پهلوی = حرف اضافه

Besides this photograph, I have number of others (in addition to).

علاوه بر آن


 
 
Present Continuous Tense
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٢
 

 

Use the present continuous to speak about what is happening at the present moment in time.

Positive Form

Subject + to be + verb + ing + objects

Examples

He is watching TV.
They're playing tennis at the moment.

Negative Form

Subject + are not + verb + ing + objects

Examples

She isn't studying at the moment.
We aren't working now.

Question Form

Wh? + do + subject + verb + ing + objects ?

Examples

What are you doing?
Are you cooking dinner now?

NOTE: We use time expressions like 'at the moment, currently, this week - month' with this form of the present continuous.
 
 
Present Simple vs. Present Continuous
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٢
 

 

Present Simple

Use the present simple to talk about activities or routines which take place on a regular basis.

Examples

I often go jogging on Saturdays.
He usually has coffee for breakfast.

Present Continuous

Use the present continuous to speak about what is happening at the present moment in time, around the present moment, or for a future scheduled event.

Examples

We're working on the Smith account this month.
She's watching TV at the moment.

Stative Verbs

Stative verbs are verbs which express a state. Action verbs are verbs which express something a person does.

Examples

I hope to see you soon. (stative verb) He is cooking dinner at the moment. (action verb)

Stative verbs cannot be used in the continuous forms. Here is a list of common stative verbs:

believe
understand
think (opinion)
want
hope
smell
taste
feel
sound
look
seem
appear
 
 
Past Simple or Present Perfect
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٢
 

 

Sometimes the past simple and the present perfect are confused. It is important to remember that the past simple is used to express a finished past action which occurs at a specific moment in the past. The present perfect is used to express something that happened at an unspecified moment in the past. For example, if I visited Paris in 2004, I could express this in two ways:

Past Simple

I visited Paris in 2004.
I went to Paris a few years ago.

Note that the moment in time is specific - in 2004, a few years ago.

Present Perfect

I've been to Paris.
I've visited Paris.

In this case, the moment of my visit is not specific. I am speaking about an experience that I have had in my life up to this moment in time.

This is the key to understanding the difference between the past simple and the present perfect. The past simple expresses something which happened at a specific time in the past. The present perfect expresses something that I have experienced in my life without giving the exact time.


 
 
ساختار قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
 

 

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قیدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

1- قیدهایی که با اضافه کردن ly به یک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow → slowly
brave → bravely
quick → quickly

2- قیدهایی که همان ساختار صفات را دارا هستند، یعنی هم می‌توانند به صورت قید به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قیودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

چند نکته املایی

گفتیم که بسیاری از قیدها با اضافه شدن lyبه یک صفت ساخته می‌شوند. اما همیشه به این سادگی نیست:

1- y در انتهای کلمه به i تبدیل می‌شود:

gay → gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true → truly
due → duly
whole → wholly

3- در صفاتی که به able یا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گیرد:

probable → probably
possible → possibly

4- صفاتی که به یک حرف با صدا و یک Lختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گیرند:

actual → actually
general → generally


 
 
اسمها(Nouns) :
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
 

 

تعریف یک اسم کار مشکلی نیست،اسم عبارت اند از(اشیا ، اشخاص و حیوانات را با آن مینامند) ویا اسمها اشیاء و اسباب (things) و افعال اعمل و کارها هستند. مثل food (غذا)، غذا چیزی است که ما می خوریم پس اسم است. یا Happiness(خوشحالی) چیزی است که آن را می خواهیم پس Happinessنیز اسم است  و یا human being (انسان بودن) که چیزی است که شما هستید.

 

اسمها چه هستند(What are nouns) :

در تعریف ساده اسمها اشخاص، جای و چیزها یا اشیا ها هستند. به مثالهای زیر دقت کنید:

Person: man, woman, teacher, Ahmad, Khalid…

Place: home, office, town, country, Afghanistan, mosque...

Thing: table, car, banana, money, music, love, dog, monkey…

انتقاد که در تعریف فوق وجود دارد این است کلمه love در آن تعریف نمی گنجد. با وجود اینکه Love هم اسم، و هم فعل است.

 

یک راه (کمی پیچیده تر) دیگر برای تشخیص اسم استفاده از موارد زیر است:

 • با استفاده از پایان آن (it's Ending)
 • محل قرار گیری آن (Position)

·         وظیفه (کارکرد) آن (Functions


 
 
پایان اسمها (Noun Endings):
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
 

 

چند موارد مشخص که در زیر وجود دارد نشان دهنده اسم بودن آن لغت است.

         ity· > nationality

         ment· > management

         ness· > happiness

         ation· > relation

         hood· > childhood

یاداشت: البته این حالت پایانی برای تمامی حروف پایانی صحیح نیست به عنوان مثال: : spoonful با ful تمام می شود در حالی که صفت careful نیز چنین است.

محل قرار گیری اسمها (Position in Sentence):

در اغلب موارد می توان از روی موقعیتی که یک اسم در جمله دارد آن را تشخیص داد.

اسمها معمولا بعد از یک صفت اشاره یا معین کننده(Determiner)  می آیند، صفت اشاره یا معین کننده مثل :a, an, this, that, such, my و غیره...

         a relief·

         an afternoon·

         the doctor·

         this word·

         my house·

         such stupidity·

اسمها معمولا بعد از یک و یا چند صفت می آیند:

         a great relief·

         a peaceful afternoon·

         the tall, Indian doctor·

         this difficult word·

         my brown and white house [my brown white house]·

         such crass stupidity·


 
 
وظیفه اسم (Functions):
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
 

 

اسمها وظیفه مشخصی در جمله دارند:

         Subject of verb:· Doctors work hard.

         Object of verb: He likes· coffee.

         Subject and object of verb:· Teachers teachstudents.

همیشه فاعل ( Subject) و مفعول (Object) در جمله ها اسم نیستند. بلکه می توانند ضمیر(Pronoun) و یا عبارت (Phrase) نیزباشند. Phrase به گروهی از کلمات می گویند که معنای واحدی داشته باشند. مانند : run downکه یک Phrasal verbاست. در جمله :

My doctor works hard. ، اسم : doctor ولی فاعل  My doctor می باشد.
 
 
انواع اسمها (Kinds of Nouns):
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
 

 

در زبان انگلیسی چهار نو عاسم موجود است:

1.              اسم عام Common Noun

2.              اسم خاص  Proper Noun

3.              اسم معنی Abstract Noun

4.              اسم جمع Collective Noun

 

اسم عام (Common Noun): اسمی است که در میان عده ای از اشیاء ، اشخاص و مکان عمومیت داشته باشد . مثل :

         Pencil, Boy, Cinema, Girl, Desk   ·

 

اسم خاص(Proper Noun) : اسمی است که نام مخصوص شخص ، شئ   یا مکان معینی باشد مثل :

         Afghanistan, Ahmad, Tokaly khana·

 

اسم معنی(Abstract Noun): اسم حالت عمل یا وضعیت را اسم معنی گویند و به خودی خود وجود ندارد و آنرا باید در وجود اشیاء یا اشخاص احساس کرد مثل :

         Kindness, Pain, Speed, Health                     ·

 

اسم جمع(Collective Noun): اسمی است که در صورت مفرد  هستند ولی در معنی به گروه و دسته دلالت می کنند مثل :

         Army, Navy, Team, Police, Class       ·

این اسامی را معمولا با فعل مفرد به کار می برند ولی بعضی از آنها  با فعل جمع همراهاند . مثل :

اسم جمع همراه با فعل مفرد:

         The class ·has an English lesson everyday.

         There ·was a large crowd in the street.

اسم جمع همراه با فعل جمع:

         There ·were a lot of people at the street.

         The police ·have captured the thieves. 

در زبان انگلیسی اسامی را اغلب در قالب اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش تعریف می کنند.

1.    اسم های قابل شمارش

2.    اسم های غیر قابل شمارش

 


 
 
Exercise on »since« and »for«
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٧
 

since - if the starting point is given (two o'clock, last Friday, 1998)
- for - if the period of time is given (twenty minutes, two days, one year)

Decide whether to use »since« or »for«.

 1. I have been waiting ……….. 4 o'clock.
 2. Sue has only been waiting…………. 20 minutes.
 3. Tim and Tina have been learning English……….. six years.
 4. Fred and Frida have been learning French ………….1998.
 5. Joe and Josephine have been going out together ……….. Valentine's Day.
 6. I haven't been on holiday ………..  last July.
 7. Mary has been saving her money ………..  many years.
 8. I haven't eaten anything …………..  breakfast.
 9. You have been watching TV   …………….  hours.

We have been living here   …………….  2 months


 
 
Some & Any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٧
 

 

Exercises on some and any

The words some and any are used for countable and uncountable nouns. In general, we could say that somemeans a few / a little and any means none in negative clauses or a few / a little in questions.

Positive Clauses

In positive clauses, we usually use some.

Example:

I have bought some bread.

I have bought some apples.

Negative Clauses

In negative clauses, we use any. Note, however, that anyalone is not a negative - it must be not ... any

Example:

I have not bought any bread.

I have not bought any apples.

Questions

In questions, we usually use any.

Example:

Have you bought any bread?

Have you bought any apples?

Compound Words with some & any

Some & any can also be part of compound words such as:

 • something / anything
 • someone / anyone
 • somewhere / anywhere

Note that some & any have to be used with a noun while compound words with some & any can stand on their own.

Example:

I have bought some bread.

I have bought something.

Howeversome and any need not stand directly before the noun. Sometimes, the noun appears somewhere beforesome or any and is not repeated. So if you are not sure whether to use some or something for example, check if there is a noun in the sentence that you can place aftersome.

Example:

I do not have to buy bread. Rachel has already bought some [bread].

Exceptions

Positive Clauses with Any

We usually use some in positive clauses. But after never,withouthardly, we use any.

Example:

We never go anywhere.

She did her homework without any help.

There’s hardly anyone here.

Also in if clauses, we usually use any.

Example:

If there is anything to do, just call me.

Questions with Some

We usually use any in questions. But if we expect or want the other to answer ‚yes‘, we use some.

Example:

Have you got any brothers and sisters?

→ some people have brothers or sisters, others don't - we cannot expect the answer to be ‚yes‘

Would you like some biscuits?

→ we offer something and want to encourage the other to say ‚ja


 
 
A Little / A Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

 

Exercises on A Little and A Few

The expressions a little and a few mean some.

 • If a noun is in singular, we use a little

Example:

a little money

 • If a noun is in plural, we use a few

Example:

a few friends

Countable / Uncountable Nouns

In connection with a little / a few people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take a few.

Example:

4 friends – a few friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take a little.

Example:

3 money – a little money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 3 euro (but not „3 money“).


 
 
A Little / A few or Little / Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

 

It's a difference if you use a little / a few or little / few. Without the article, the words have a limiting or negative meaning.

 • a little = some
  little = hardly any

Example:

I need a little money. - I need some money.

I need little money. - I need hardly any money.

 • a few = some
  few = hardly any

Example:

A few friends visited me. - Some friends visited me.

Few friends visited me. - Hardly any friends visited me.

Without the article, little / few sound rather formal. That's why we don't use them very often in everyday English. A negative sentence with much / many is more common here.

Example:

I need little money. = I do not need much money.

Few friends visited me. = Not many friends visited me 
 
Much / many
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

Exercises on much and many

The words much and many mean a lot of.

 • If a noun is in singular, we use much

Example:

much money

 • If a noun is in plural, we use many

Example:

many friends

Use of much / many

In everyday English, we normally use much / many only in questions and negative clauses.

Example:

How much money have you got?

Carla does not have many friends.

In positive clauses with soas or too, we also use much / many.

Example:

Carla has so many friends.

She has as many friends as Sue.

Kevin has too much money.

In all other positive clauses, however, we prefer expressions like a lot oflots of.

Example:

Carla has a lot of / lots of friends.

Kevin has a lot of / lots of money.

In formal texts, however, much / many are also common in positive clauses. This you will notice for example when you read English news.

Countable / Uncountable Nouns

In connection with much / many people often speak of countable nounsand uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take many.

Example:

100 friends – many friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take much.

Example:

100 money – much money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 5 euro (but not „5 money“). 
 
The words: at, by
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

Correct phrase

Common error

We live in a village near Hamburg.

We live in a village by Hamburg.

Frank stayed at my place last weekend.

Frank stayed by me last weekend.

I stayed at my grandmother's (house) during the Easter holidays.

I stayed by my grandmother during the Easter holidays.

Emily lives with her mother.

Emily lives by her mother.

Here are some correct phrases:

Correct phrase

I took my sister by the hand.

We travelled by night.

I live by the sea.


 
 
The Education System in the USA
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

Introduction

In the USA, children start school when they are five or six years old. Depending on the state, schooling is compulsory until the age of 16 or 18. Children younger than five can go to a nursery school or preschool.

At the age of five or six, the children attend elementary school (also known as grade school or grammar school), which last six years. The fist year at elementary school is called kindergarten.

After elementary school, students attend middle school (also known as junior high school) for three years. Then they continue at high school. In some states, students have to stay in school until they are 18 years old. In other states they may leave school at 16 or 17 with parental permission.

Age

School

< 5

nursery school / preschool

5-11

elementary school

11-14

middle school / junior high school

14-18

high school / senior high school

When students in the USA say what year they are in, they usually use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’. (In the UK students would use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’.)

Classes

At elementary school pupils primarily learn how to read, write and count. There are about 20 to 30 pupils in one class.

At junior and senior high school, mandatory subjects are English, maths, biology, chemistry, physics, physical education and history. Schools also offer optional courses from which the students can choose, e. g. art, modern languages, computers. Physical education is a very important subject in the United States – many students participate in sports programs.

Gifted and talented students can take advanced courses in their schools or attend additional courses at community colleges in the afternoons or during the holidays. Often such courses are later acknowledged by universities, and can facilitate early graduation.

Grading Scale

In the USA (as in other English speaking countries) letter grades are used in reports.

 • A > 90 % (excellent)
 • B > 80 % (very good)
 • C > 70 % (improvement needed)
 • D > 60 % (close fail)
 • E > 50 % (fail)
 • F < 50 % (fail)

In general, only grades A to C are a 'pass' – a plus (+) or minus (-) might be added (e. g. A-, B+).

Different Kinds of Schools

Most students in the USA are enrolled in public schools. These are financed through taxes, so parents do not have to pay for their children's education. About 10 % of US students attend private schools, where parents have to pay a yearly fee.

Another option is homeschooling: approximately 1-2 % of parents in the USA educate their children at home. Some reasons for homeschooling are religious views, special needs (e. g. handicapped children), or problems in traditional schools (bullying, drugs etc.). However, there is also opposition to homeschooling claiming that the students have difficulties socializing with others, that homeschooling (often carried out by the parents) is of a poor academic quality and that (especially concerning religion) extremist views might be encouraged.

School Uniforms

It is not common for students in the USA to wear school uniforms, but many schools have dress codes telling students what kind of clothing is or is not allowed in school. Some schools (especially private schools) have started to require their students to wear school uniforms in order to improve school discipline and avoid 'fashion cliques'.درباره : دامنه لغات , درک مطلب , مقالات انگلیسی ,
بازدید : 0

[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]
نظرات (0)

 

Introduction

In this text you will find general information on the education system in the UK. As there are separate education systems in England, Scotland, Wales and Northern Ireland, the actual ages etc. might vary a little.

School in the UK is compulsory between the ages of five and sixteen. Children younger than five can go to a toddler group (accompanied by a parent), playgroup or nursery school.

Compulsory schooling begins at the age of five. Pupils first attend primary school, which lasts for six years. Often primary school in the UK is divided into infant school (the first two years) and junior school (the following 4 years).

After primary school, students go to secondary school until they are sixteen (practical emphasis) or 18 (secondary school with 6th form - academic emphasis).

The school year consists of three terms. Students have about 12-13 weeks of holiday per school year.

Age

School

< 5

nursery school

 

5-11

primary school

oder

5-7

infant school

7-11

junior school

 

11-18

secondary school with 6th form

oder

11-16

secondary school

16-18

6th form college

When students in the UK say what year they are in, they usually use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’. (In the USA, students would use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’.)

Classes

At primary school, classes run Monday to Friday from about 9 a.m. to 3 p.m. There are usually between 25 and 35 pupils in one class. They primarily learn how to read, write and count. They also learn something about their country and about religion and they begin to study their first foreign language.

At secondary school, classes also run Monday to Friday, but are usually from about 8.45 to 3.30. Typical mandatory subjects are English, maths, natural sciences (biology, physics, chemistry), modern languages (French, German, Spanish), religion, citizenship, physical education, information and communication technology, geography and history. Apart from these, schools also offer optional courses from which their students can choose. At the age of sixteen, students usually sit several exams and decide whether they want to leave school or continue in a 6th form college.

Gifted and talented students can choose to enter for examinations early (one year or several terms) and then take additional courses in these or other subjects.

Grading Scale

In the UK (as in other English speaking countries) letter grades are used in reports.

 • A > 80% (excellent)
 • B > 70% (very good)
 • C > 60% (improvement needed)
 • D > 50% (close fail)
 • E > 40% (fail)
 • F < 40% (fail)

In general, only grades A to C are a 'pass'. Still, in the UK no student has to repeat a year – weak students can take extra lessons at school.

Different Kinds of Schools

Most students in the UK are enrolled in state funded schools. These are financed through taxes, so parents do not have to pay for their children's education. But there are also numerous private schools, also known as independent schools, where education is not free of charge.

Students can choose to attend a co-educational school or a single sex school.

School Uniforms

It is common for students in the UK to wear school uniforms. They consist of:

 • blazer or sweater with school logo
 • shirt and tie or polo shirt / t-shirt
 • dark trousers or dark skirt
 • black shoes

At some schools, students are required to wear a shirt and a tie, other schools only require a t-shirt or sweater. The colour of the uniform also depends on the school – blazer, sweater, trousers and skirt are usually blue, grey, green or brown.

Changed: 10th Dec 2010 19:39درباره : دامنه لغات , درک مطلب , مقالات انگلیسی ,
بازدید : 0
[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]
نظرات (0)

 

Exercises on much and many

The words much and many mean a lot of.

 • If a noun is in singular, we use much

Example:

much money

 • If a noun is in plural, we use many

Example:

many friends

Use of much / many

In everyday English, we normally use much / many only in questions and negative clauses.

Example:

How much money have you got?

Carla does not have many friends.

In positive clauses with so, as or too, we also use much / many.

Example:

Carla has so many friends.

She has as many friends as Sue.

Kevin has too much money.

In all other positive clauses, however, we prefer expressions like a lot of / lots of.

Example:

Carla has a lot of / lots of friends.

Kevin has a lot of / lots of money.

In formal texts, however, much / many are also common in positive clauses. This you will notice for example when you read English news.

Countable / Uncountable Nouns

In connection with much / many people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take many.

Example:

100 friends – many friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take much.

Example:

100 money – much money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 5 euro (but not „5 money“).درباره : گرامر عمومی زبان ,
بازدید : 0
[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]
نظرات (0)

 

It's a difference if you use a little / a few or little / few. Without the article, the words have a limiting or negative meaning.

 • a little = some
  little = hardly any

Example:

I need a little money. - I need some money.

I need little money. - I need hardly any money.

 • a few = some
  few = hardly any

Example:

A few friends visited me. - Some friends visited me.

Few friends visited me. - Hardly any friends visited me.

Without the article, little / few sound rather formal. That's why we don't use them very often in everyday English. A negative sentence with much / many is more common here.

Example:

I need little money. = I do not need much money.

Few friends visited me. = Not many friends visited me


 
 
Much / many
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

Exercises on much and many

The words much and many mean a lot of.

 • If a noun is in singular, we use much

Example:

much money

 • If a noun is in plural, we use many

Example:

many friends

Use of much / many

In everyday English, we normally use much / many only in questions and negative clauses.

Example:

How much money have you got?

Carla does not have many friends.

In positive clauses with so, as or too, we also use much / many.

Example:

Carla has so many friends.

She has as many friends as Sue.

Kevin has too much money.

In all other positive clauses, however, we prefer expressions like a lot of / lots of.

Example:

Carla has a lot of / lots of friends.

Kevin has a lot of / lots of money.

In formal texts, however, much / many are also common in positive clauses. This you will notice for example when you read English news.

Countable / Uncountable Nouns

In connection with much / many people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take many.

Example:

100 friends – many friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take much.

Example:

100 money – much money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 5 euro (but not „5 money“).


 
 
A Little / A Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

Exercises on A Little and A Few

The expressions a little and a few mean some.

 • If a noun is in singular, we use a little

Example:

a little money

 • If a noun is in plural, we use a few

Example:

a few friends

Countable / Uncountable Nouns

In connection with a little / a few people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take a few.

Example:

4 friends – a few friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take a little.

Example:

3 money – a little money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 3 euro (but not „3 money“).


 
 
Some & Any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

The words some and any are used for countable and uncountable nouns. In general, we could say that some means a few / a little and any means none in negative clauses or a few / a little in questions.

Positive Clauses

In positive clauses, we usually use some.

Example:

I have bought some bread.

I have bought some apples.

Negative Clauses

In negative clauses, we use any. Note, however, that any alone is not a negative - it must be not ... any

Example:

I have not bought any bread.

I have not bought any apples.

Questions

In questions, we usually use any.

Example:

Have you bought any bread?

Have you bought any apples?

Compound Words with some & any

Some & any can also be part of compound words such as:

 • something / anything
 • someone / anyone
 • somewhere / anywhere

Note that some & any have to be used with a noun while compound words with some & any can stand on their own.

Example:

I have bought some bread.

I have bought something.

However, some and any need not stand directly before the noun. Sometimes, the noun appears somewhere before some or any and is not repeated. So if you are not sure whether to use some or something for example, check if there is a noun in the sentence that you can place after some.

Example:

I do not have to buy bread. Rachel has already bought some [bread].

Exceptions

Positive Clauses with Any

We usually use some in positive clauses. But after never, without, hardly, we use any.

Example:

We never go anywhere.

She did her homework without any help.

There’s hardly anyone here.

Also in if clauses, we usually use any.

Example:

If there is anything to do, just call me.

Questions with Some

We usually use any in questions. But if we expect or want the other to answer ‚yes‘, we use some.

Example:

Have you got any brothers and sisters?

→ some people have brothers or sisters, others don't - we cannot expect the answer to be ‚yes‘

Would you like some biscuits?

→ we offer something and want to encourage the other to say ‚ja‘


 
 
Such
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

این کلمه به معنی چنین میتواند با اسمهای قابل شمارش جمع و همچنین غیرقابل شمارش مفرد بدین صورت :

توجه کنید که غیر قابل شمارش جمع مفهوم ندارد.

Helen hasn\'t said such words.

Helen doesn\'t like such weather.

اگر اسم قابل شمارش به صورت مفرد باشد از Such a/an استفاده می شود بدین صورت

Such a child can\'t stay quiet.

اگر در جمله هائی که Such بکار می رود صفتی نیز قبل از اسم وجود داشته باشد الگوی جمله به شکل زیر است

اسم + صفت+ Such a/an

I haven’t seen such an interesting film so far.

میتوان به جای Such  از کلمة so برای گرفتن همان معنی استفاده کرد اما الگوی جمله بدین صورت خواهد بود:

اسم+  a/an  + صفت+ So

I haven\'t seen so interesting a film so far.

بدین اگر قبل از اسمی یک صفت داشته باشیم که آن صفت را Very  شدت بخشیده باشد جای حرف تعریف صورت است.

اسم + صفت+  a + Very

گسترش جمله با enoughو too

در جمله هایی که enough یا too بکار می روند اگر جمله گسترش پیدا کند به یکی از صورتهای زیر در می آید.

1: اگر مورد بحث جمله شخص یا چیز واحدی باشد به یکی از صورتهای زیر گسترش می یابد.

مصدر با to  +  صفت/ قید+  too

She is too young to work.

She drives too slowly to arrive on time.

  مصدر با     enough +to  +قید/ صفت

1.She is rich enough to buy the house.

2.They work hard enough to earn a lot of money.

2: اگر مورد بحث جمله دوشخص یا دو چیز مختلف باشد گسترش جمله به یکی از صورتهای زیر خواهد بود.

مصدر با to + شخص  for+ صفت/ قید+ too

1.The car is too expensive for me to buy.

2.You speak too fast for me to under stand.

مصدر باto+  شخص enough+ for+ صفت/ قید

1.The book is easy enough for us to read.

2.You sigh beautifully enough for them to enjoy.

«Other» « دیگر »

کلمة other به معنی دیگر فقط قبل از اسامی جمع نامعین بکار می رود مثلا:

John has polished other shoes too.

اگر اسم به صورت مفرد و نامعین باشد قبل از آن another بکار می رود. مثلا:

This child wants another toy.

اگر اسم به صورت معین(چه مفرد و چه جمع باشد قبل از آن the other بکار می رود که اشاره به اسم دوم یا

گروه دیگر دارد مثلا:

I don\'t like this hat. I like the other hat.

I don\'t like these shoes but I like the other shoes.

کلماتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفت همگی صفت هستند و قبل از اسم بکار می روند.

(اسم مفرد نامعین + another) اسم جمع نامعین +  Other

(اسم مفرد معین + the other) اسم جمع نامعین+Other

(اسم جمع معین + the other) اسم جمع نامعین+Other

حتی میتوان اسمهای بعد از صفات را به ضمیر   ones  یا  one  تبدیل کرد.

another one  - the other one-   the other ones)   other ones

حتی میتوان اسمهای بعد از  the other و  another (مفرد) را حذف کرد و از خود آنها به عنوان ضمیر استفاده کرد.

I don\'t like this hat, I like the other. Hat.

This child wants another hat. 
 
adverb قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

قید حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه کردن ly به آخر دسته ای از صفات آنها را تبدیل به قید می

کنند. مثلا :

sincere مخلص                                                  sincerely                  مخلصانه

Quick                 سریع                                    quickly                    به سرعت

careful دقیق                                                carefully با دقت                        

اینگونه قیدها را قید حالت می گویند که جایشان در جمله بعد از فعل و در صورتیکه مفعول وجود داشته باشد بعد

از مفعول است. مثلا :

Hellen speak slowly .

Hellen apeaks English slowly .

اگر فعل جمله نشان دهنده حرکت باشد در چنان جمله ای قید حالت بعد از قید مکان به کار برده می شود.

مثلا :

He left the room quickly .

چند قید زیر ly   نمی پذیرند و بدون ly به کار می روند

Fast                                     Hard                            Short                               Long

Little                                  Much                           Late                                 Early

Near                                    Far                              Still                                    Just

Enough                                Straight                       Soon                                 Low

 

کلمات به شکل بالا با شکل واحدی به عنوان صفت نیز به کار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به

تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

Hellen is a fast typist.

Hellen is fast.

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به کار رود قید هستند مثلا :

Hellen        types     fast.

قید

Hellen      looks       fast.

صفت     فعل ربط

چند کلمه زیر ly دارند اما قید نیستند بلکه صفت هستند

      friendly  صمیمی    lovely                                        دوست داشتنی

       deadly مرگبار         kingly                                                    شاهانه

        likely احتمالی      worldy                                                     جهانی

   motherly مادرانه        fatherly                                                     پدرانه

          sily احمقانه        ugly                                                       زشت

   sisterly خواهران

Hellen is a friendly girl.

تذکر : اگر لازم شود از کلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آنها ly  اضافه کرد و مثلا

گفت friendlyLY ناگزیر برای تهیه کردن آنها از ترکیب زیر استفاده می شود.

راه و روش

            

 

In a/ an+ ..............(Way- Fashion Manner)

هلن صمیمانه صحبت می کند.

Hellen speaks in a friendly manner.

درجات مقایسه قید : قید نیز از نظر مقایسه دارای سه درجه برابر و برتر و برترین است بدین شرح :

-1 قید برابر : دو فعل را مقایسه می کند و آنها را برابر معرفی می کند مث ً لا هلن به کندی سوزان تایپ می

کند .

ساختمان این درجه از قید بدین ترتیب است.

as              قید                     as

not as/not  so                   قید                               as

Hellen types as slowly as Susan.

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.

-2 قید برتر : دو فعل را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر می شناسد مثلا :

هلن کندتر از سوزان تایپ می کند.

بیاد داریم که در صفت برتر بحث یک بخشی و دو بخشی و چند بخشی داشتیم در حالیکه در قید برتر اینطور

نیست. بلکه قاعده بر این است که اگر ly می پذیرد در این درجه more than به آن اضافه می شود و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش er اضافه می شود، بدین صورت:

Hellen drives more slowly than Susan.

Hellen drives faster than Susan.

-3 قید برترین( عالی) : چند فعل را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا بدترین می

شناسد. مثلا هلن به کندترین وجه تایپ می کند.

برای ترجمه "ترین" نیز در این درجه ازقید قاعده اینست که اگر قید ly می پذیرد قبلش the most و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش   the est اضافه می کنیم، بدین صورت

Hellen types the most slowly.

Hellen types the fastest.

چون در ترجمه قید عالی به فارسی ذکر کلمه “ترین” کافی نیست ناگزیر برای ترجمه قید عالی انگلیسی به

فارسی از ترکیب زیر استفاده می شود :

به ...... ترین { وجه / صورت / شکل }

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند intensifiers:

کلماتی که دلالت بر کمیت و مقدار زیاد می کنند عبارتند از much, many که هردو به معنی زیاد – خیلی

می باشند.

اسم مفرد غیر قابل شمارش  + much

اسم جمع قابل شمارش     +     many

فرق این دو این است که بعد از much اسم مفرد به صورت غیر قابل شمارش است اما بعد از many اسم

جمع به صورت قابل شمارش به کار می رود.

many و much معمولا در جمله های سؤالی و جمله های منفی به کار می رود

Has Hellen written many letters?

Does Hellen drink much coffee?

Helen has not written many letters.

Hellen doesn’t drink much coffee.

در جمله های مثبت معمو ً لا از a lot of استفاده می شود چه برای قابل شمارش و چه برای غیر قابل

شمارش، بدین صورت :

Hellen has written a lot of letters.

Hellen drinks a lot of coffee.

اگر بخواهیم شدت قید یا صفت را نشان دهیم از very یا  too  استفاده می کنیم .

صفت / قید +  (Very- Too)          زیاد – خیلی

فرق too & very این است که:  very  نشان دهنده حد متعادل قید یا صفت است مثلا

The park is very beautiful.

The teacher speaks very fluently.

اما  too نشان دهنده مقدار نامطلوب قید یا صفت است

It is too cold today.

That driver drives too slowly.

می توانند too, very برای تقویت معنی قبل از many و much  به کار روند مثلا

There were too many cars in the street.

Hellen drinks too much water in a day.

She knows very many words.

Thank you very much.

      کلمه Enough به معنی اندازه کافی ، برعکس very , too بعد از قید و صفت به کار می رود

صفت / قید + enough

You are rich enough .

He speaks fluently enough .

البته  enough  می تواند با اسم نیز به کار رود که البته معمولا قبل از اسم به کار می رود مثلا :

They spend enough money in a month .

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار کم هستند عبارتند از :

 

 

(مفرد – اسم غیر قابل شمارش )  Little      کم و اندک

(جمع – اسم قابل شمارش )       Few          کم و اندک


 
 
گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

صفت

صفت حالت و چگونگی اسم را توصیف می کند و در فارسی معمو لا بعد از اسم و در انگلیسی معمو ً لا قبل از اسم به کار می رود. مثلا :

 careful student                                             . دانش آموز دقیق

صفت می تواند به صورت یک یا دو یا چند کلمه قبل از اسم قرار گیرد، مثال

my new green book.                                             کتاب سبز جدیدم

نکته : اگر صفت به بعد از اسم انتقال یابد و منتقل شود باید بلافاصله فعلهای ربطی زیر به کار رود.

اسم + to be + صفت

اسم + to get + صفت

اسم + to turn + صفت

اسم + to become + صفت

اسم + to grow + صفت

اسم + to make + صفت

این افعال که به معنی ( بودن – شدن – گشتن – گردیدن ) هستند جنبة فعل ربط دارند که به آنها  link verbمی گویند که ربط یک صفت را به یک اسم می دهد مثل :

My father grew angry .

  In spring the leaves turn green .                در بهار برگها سبز می شوند

Today the weather got cold .                            . امروز هوا سرد شد

تذکر : البته فعلهای ربطی دیگر نیز وجود دارد که به معنی ( به نظر رسیدن هستند. ).

Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel + صفت

تذکر : باید دانست که بعد از فعل های ربطی هیچگاه قید به کار نمی رود مثال:

he looks( angrily ) angry. . او عصبانی به نظر می رسد

the soup tastes ( unusually ) unusual. . سوپ غیر طبیعی به نظر می رسد

صفت به صورت جمع به کار نمی رود تنها دو صفت اشاره this, that با اسم بعد از خود در مفرد و جمع

مطابقت می کند.

مثال:

This book 􀃆 These books .

That book 􀃆 Those books .

درجه صفات : صفات از نظر مقایسه دارای سه درجه مقایسه هستند . به شرح زیر :

-1 درجه مطلق یا برابر : دو اسم را مقایسه می کنند و آنها را برابرمی شناسند مثال :

Helen is as tall as Susan.                                                 . هلن هم قد سوزان است

ساختمان این درجه از مقایسه بدین شرح است :

as صفتas

not so صفتas

Hellen is as tall as Susan.

Hellen is not so tall as Susan.

-2 درجه برتر یا ( تفضیلی ) دو اسم را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر معرفی می کند.

مثال : علی از مهران بلند قدتر است .

کلمه از ترجمه می شود به( than) و برای ترجمه تر قاعده این است که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان

    er اضافه می شود مثلا:

Hellen is taller than Susan.

. اما کلیه صفتهایی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان( more ) اضافه می شود

My book is more interesting than yours . : مثلا

برای صفتهای دو بخشی بعدًا تبصره خواهیم داشت.

-3 صفات عالی یا درجه برترین : چند اسم را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا برترین

معرفی می کند مثلا : هلن بلند قدترین دانش آموز کلاس است .

چون در این درجه اسم مشخص و معرفه می شود کاربرد حرف تعریف  the  ضروری است و برای ترجمه

 پسوند)ترین( قاعده اینست که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان est اضافه می شود مثلا:

 

Hellen is the tallest student in the class .

وکلیه صفاتی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان most به کار می رود مثلا

 

My book is the most interesting book in the library.

بین صفات دو بخشی آنهاییکه به حرفy ختم می شوند در تفضیلی     er و در عالی est می گیرند

happy → happier than → the happiest

busy → busier than → the busiest

 

 

 

 اما صفات دو بخشی که آخرشان به y    ختم نمی شود در تفضیلی more و در عالی most قبلشان اضافه می

شود.

Active / more active than / the most active

Comic / more comic than / the most comic

صفات بی قاعده :چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی که تا کنون ذکر شد پیروی نمی کنند و بلکه

شکل خاص خود را دارند.

عالی                                               تفضیلی                                                مطلق

good – well                                       better than                                         the best

bad – ill                                               worse than                                    the worst

More than                                   the most                                             much  many

Less than                                    the least                                                       Little 

Old                                                  elder- older than               the eldest- the oldest

Far                                   Farther than- Further than          the farthest-  the furthest

The same as

 

the same برای نشان دادن هماهنگی و یکسانی همیشه بعد از حرف تعریف  the به کار می رود و معنی 

همان – یک    می دهد 

 

مثلا :

Hellen and Jane live in the same street.

هلن و جین در یک خیابان زندگی می کنند .

  نکته گرامری : در بعضی از کتابهای گرامری صفاتی را که آخرشان به ( er , re , le , ow ) ختم می شوند را

نیز مثل صفتهای دو بخشی که آخرشان به  y  ختم می شود در تفضیلی و عالی  est و er می دهد . اما همان

کتابهای گرامری بلافاصله ذکر می کنند که چنین صفاتی را می توان با عالی تفضیلی مطلق most , more  هم

 تفضیلی و عالی کرد.

عالی                                                  تفضیلی                                          مطلق

Narrow                             more narrow than                                      the most narrow

Narrow                          narrower than                                                 the narrowest

Simple                            more simple than                                        the most simple

Simple                          simpler than                                                      the simplest

Clever                           more clever than                                           the most clever

Clever                          cleverer than                                                      the cleverest

Obscure                          more obscure than                                     the most obscure

Obscure                                 obscurer than                                          the obscurest

قواعد املایی مربوط به صفت :

در صفتهایی که آخرشان به حرف y  ختم می شوند  مثل happy هنگام اضافه شدن er,est    y حرف

تبدیل به حرف  y می شود  .

happy → happier than → the happiest

-2 در صفتهایی که آخرشان به حرف   e  ختم می شود مثل wide  در تفضیلی و عالی فقط st , r اضافه می شود

Wide 􀃆 wider than 􀃆 the widest

-3 در صفتهاییکه یک بخشی هستند و آخرشان به حرف بی صدا ختم می شود به شرط انکه قبل از آن بی

صدا فقط یک صدادار وجود داشته باشد مثل big هنگام اضافه شدن پسوندهای est و er حرف بی صدای

آخر تکرار می شود.

Big 􀃆 bigger than 􀃆 the biggest

بقیه بخش  the same  

اگر بعد از ترکیب the same کلمه  as  به کار رود ترکیب the same as  به معنی ( مثل – شبیه – مانند

است و مترادف با like است مثلا :

 

Your shoes are the same as mine.

اگر بین ترکیب the same و کلمه as  یک اسم فاصله شود بدین صورت می شود.

the same + اسم + as

از این ترکیب میتوان مثل صفت برابر برای هماهنگی دو اسم استفاده کرد ولی باید دانست که چون بعد از the same همیشه اسم وجود دارد و نمی توان صفت به کار برد ناگزیر صفت را باید تبدیل به اسم کرد مثال :

Hellen is as old as Susan.

Hellen is the same age as Susan.


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله

قید زمان + قید مکان + قید حالت + (مفعول) فعل + فاعل

 

مفعول را در داخل پرانتز قرار دادیم چون بعضی از مواقع مفعول لازم نداریم. زیرا بعضی وقت ها جمله ما لازم است و مفعول ندارد و بعضی اوقات فعل متعدی است که مفعول دارد.
تست:

 

1) Which sentence is grammatically right?
a) I studied my book carefully yesterday.*
b) I studied carefully my book yesterday.
c) I studied my book yesterday carefully
d) I studied yesterday my book carefully.

*سه گزینه دیگر به دلایلی غلط است. جایگاه carefully اشتباه است. گزینه c قید حالت در آخر جمله است و اشتباه است و گزینه d قید حالت در انتهای جمله قرار گرفته است و yesterday بعد از فعل غلط است.

2) A: where did you eat your sandwich?
B: I ate ………..
a) my sandwich quickly here*
b) quickly my sandwich here
c) here my sandwich quickly
d) here quickly my sandwich

*در گزینه b قید حالت قبل از مفعول قرار گرفته و اشتباه است. در گزینه c قید مکان در اول جمله آمده و اشتباه است. در گزینه d مفعول در انتهای جمله قرار گرفته و غلط است. گزینه a صحیح است.

3) Which sentence is grammatically wrong?
a) Students must do their homework carefully.*
b) I usually go to the library on Mondays.
c) John can ride the bicycle now.
d) Mary ate quickly lunch in that restaurant yesterday.

*گزینه a درست است. در گزینه b، usually بین فاعل و فعل قرار گرفته است و درست است. گزینه c جان می تواند دوچرخه را الان براند. فاعل داریم فعل کمکی can بعد فعل ساده فعل است. گزینه d بعد از فعل ate که نوشته eat است باید مفعول قرار بگیرد و جای quicklyاشتباه است و باید قبل از قید مکان قرار بگیرد. گزینه d اشتباه است.


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

 

  صفت تفضیلی برتر

اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم:

More + صفت چند بخشی + than

 

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) the most difficult  

 

 

2. This garden is ............ than his garden.

a) beautiful
b) as beautiful
c) more beautifully
*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.  

 

 

3. A chair is ............. than a bench.

a) comfortable
b) as comfortable
c) more comfortable
d) more comfortable *  

 

 

4. A watch is ............... than a pen.

a) expensive
b) as expensive as
c) more expensive *
d) more expensive  

 

 

صفت عالی (ترین)

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

est+صفت یک بخشی + The

 

1. January is ................ month of the year. a) Colder than
b) as cold as
c) the coldest *
d) coldest

2. John is ............. boy in his family
a) shorter
b) the shortest
c) as shorter as
d) shortest

3. This are gallery is ................ one in our city
a) old
b) older than
c) the oldest
d) as old as

4. This chapter is .................. one in this book.
*a) the easiest
b) as easy as
c) easier than
d) easy

صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.

 

صفت چند بخشی+The+most

 

1.This chair is...........chair in the whole house.
a) comfortable
b) more comfortable
*c) the most comfortable
d) as comfortable as

2.This park is .......... park in their city.
*a) the most beautiful
b) more beautiful
c) beautiful
d) as beautiful as

3.This story is ...........story in the book.
a) the most difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) more difficult

4.This lesson is ............... lesson in our book.
a) the most important*
b) important
c) more important
d) as important as


 
 
آموزش گرامر زبان انگلیسی مبحث اسم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

در این بخش از آموزش گرامر زبان انگلیسی به ادامه ی مبحث اسم در زبان انگلیسی می پردازیم:

پیش اسم چیست؟در زبان انگلیسی معمولا اسم به تنهایی بکار نمی رود,بلکه کلمات یا عبارتی همراه اسم در جمله بکار می روند.کلمه ای پیش از اسم واقع می شود را پیش اسم می گویند.

پیش اسم ها دارای انواع مختلفی هستند و ما می توانیم آن ها را به چند گروه تقسیم بندی نماییم.

گروه اول:پیش اسم های گروه اول با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد بکار می روند:

One,either,neither,another,every,a,an,each

گروه دوم:پیش اسم های گروه دوم با اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع بکار می روند :

many,several,both,those,these,few,a few,two,three,those…

گروه سوم:پیش اسم های گروه سوم با اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

much,a little,little,a great deal of

گروه چهارم:پیش اسم های گروه چهارم با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد و با اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

That,This

گروه پنجم:این گروه از پیش اسم ها با اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

Any,all,more,most,lots of,a lot of,some

گروه ششم:این پیش اسم ها با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد,اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسم های غیر قابل شمارش با فخعل مفرد بکار می روند:

his,her,its,our,your,my,the,their,no

آموزش گرامر زبان انگلیسی و کاربرد پیش اسم ها در جملات انگلیسی:

در اینجا به تشریح کاربرد پیش اسم ها در جمله انگلیسی می پردازیم.پیش اسم های a و an و the در کجا بکار می روند؟a و an قبل از اسامی قابل شمارش مفرد نکره بکار می روند و the قبل از اسامی  قابل شمارش مفرد معرفه بکار می رود.

اسم معرفه چیست؟اسامی معرفه از به سه روش در جمله مشخص می شوند:

1-جمله ای که بعد از اسم قرار می گیرد آن اسم جمله ی قبل را معرفه نماید.

2-اسمی که قبلا از آن نام برده شده باشد.

3-هویت اسم از روی حالت و یا وضعیتی که در جمله دارد مشخص شود.

کاربرد کلمات any و some و each و ever در جمله انگلیسی:

کلمات any و some هم قبل از اسامی قابل شمارش جمع و هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش قرار می گیرند.با این تفاوت که some در جملات مثبت و any در جنلات منفی قرار می گیرد.این دو کلمه any و some هر دو در جنلات پرسشی قبل از اسم واقع می شوند.معمولا افعال کمکی will,can,may و… همراه Some و افعال کمکی do,does,did یا افعال کمکی بودن to be همراه any می آیند.

any به معنی هر می باشد و در جملا مثبت نیز کاربرد دارد و بعد از آن اسم مفرد قرار می گیرد.همچنین در جملات شرطی قبل از صفت تفضیلی و حتی بعد از without نیز کاربرد دارد.

کلمه ی each به معنی هر و کلمه ی Every به معنی هر یک می باشد,each در مورد فرد فرد یک گروه صحبت می کند و با فعل مفرد بکار می رود اما every بیانگر کلیت اسم است.


 
 
جایگاه صفت در جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

قبل از اسم

 بعد از فعل tobe

بعد از افعال ریطی

بعد از افعال حسی

افعال ربطی عبارتند از:

 

Appear

ظاهر شدن

Grow

شدن

Feel

احساس کردن

become

شدن

Get

شدن

taste

چشیدن

Look

به نظر رسیدن

smell

بوییدن

seem

به نظر رسیدن

 

 

 

This soup tastesgood.

این سوب مزه خوبی می دهد.

Ali became veryangry.

علی بسیار عصبانی شد.


 
 
جمله معلوم و مجهول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

جمله معلوم جمله ای است که در آن تاکید روی کننده کار ( فاعل ) باشد ، به عبارت دیگر فاعل در آغاز جمله قرار می گیرد :

Ali washed the car .             

  علی ماشین را شست

جمله مجهول جمله ای است که در آن تاکید روی مفعول باشد . به عبارتی دیگر جمله با مفعول آغاز شود The car waswashed     

     ماشین شسته شد

ساختار جملات مجهول :

  مفعول  +  am / is / are + P.P

1) زمان حال ساده :

 

A cake is made every afternoon .

  The letters are posted every Tuesday .

مفعول + was / were + P.P

2) زمان گذشته ساده :

 

A new hospital was built last year .

Two books were bought yesterday .

 

3) زمان آیند ساده :

مفعول + will be + P.P

 

 

This building will be completed next month .

The bicycle can be repaired.

مفعول + فعل کمکی + be  + P.P

4 ) جملات دارای افعال کمکی :

 

The cars must be parked out of the building .

This plane can be repaired by engineers .

5) زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) :

مفعول + have/has  + been + P.P

 

The film has been shown .

The rooms have been cleaned .

6) زمان گذشته کامل ( ماضی بعید ) :

مفعول + had + been + P.P

 

The dishes had been washed before we arrived .

  

نکته 1 ) در جملات مجهول می توان با به کار بردن حرف اضافه byهمراه فاعل (اسم یا ضمیر ) در انتهای جمله به کننده کار ( فاعل ) اشاره کرد .

The room was cleaned by Ali / him .

 


 
 
حروف ربط هدف یا جمله واره های قیدی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

این حروف ربط عبارتند از:

So that        in order that          so as     in order

بعد از این حروف از جمله کامل خبری استفاده می شود.

He worked day and nightso thathe would save some money.

                               جمله خبری

او شب و روز کار می کرد به این منظور که مقداری پول پس انداز کند.

استفاده می کنیم ساختار جمله به صورت so that-in order that هنگامیکه از

زیر در می آید:

جمله پایه(حال یا آینده) +so that /in order that+فاعل+will ,can ,may

 

A

 نیز برای بیان هدف به کار می رود. so as –in order

  و پس از آن ادامه جمله قرار می گیرد. to نکته: بعد از این کلمات مصدر با

Amir went to Canadain orderto continuehis studies.

He went to post officeso asto postthe letter.

 نیز می تواند برای بیان مقصود و هدف به کار رود و پس از آن نیز   for حرف اضافه

می توانیم از از اسم –عبارت اسمی یا اسم مصدر استفاده کنیم.

The knife is usedforcuttingbread.

                                   اسم مصدر

I went to supermarketforsome cake

عبارت اسمی

این کارد برای برش نان استفاده می شود.

من برای مقداری قهوه به سوپر مارکت رفتم.


 
 
موارد کاربرد حرف تعریف
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

a , an .1- حروف تعریف معین

The .2- حروف تعریف نامعین

a - an

برای اسامی قابل شمارش مفرد و نکره به کار می رود

اگر اسم مورد نظر با حرف بی صدا شروع شود از a استفاده می کنیم.

  an  قبل از حروف صدا دار استفاده می شود.

Mina gave me an umberella.

 

The موارد کاربرد حرف تعریف

1-برای اسامی که برای ما شناخته شده باشد 

Mina has bought abook.Thebookis  very interesting.

 2-برای اسامی که در طبیعت یک نمونه از آن وجود دارد.

l     The sun                     the moon

l     The sky                      the earth

 

3-برای اسامی کتابهای آسمانی

l     The koran              the bible             The old testament      

 

4-برای اسامی جهات چهارگانه

l     The south                   the north

l     The west                     the east

 

5-قبل از صفات عالی

l     Rose is the most beautiful flower.

6-قبل از بعضی اوقات شبانه روز

The morning         the evening           the afternoon

7-قبل از اعداد ترتیبی

l     The first                      the second

l     The third

 

8-قبل از اسامی کشورهایی که به صورت جمهوری یا ایالتی اداره می شود.

l     The united states of America

l     The islamic republic of Iran       The united kingdom

 

The موارد عدم کاربرد حرف تعریف

l     1-قبل از اسامی اشخاص

I don’t know the Mr Bahrami.

2-قبل از اسامی کشورها- شهرها – روستاها

3-قبل از روزهای هفته – روزها  - ماهها وسالها

 She went to London in 1999.

4-قبل از اسامی بعضی اوقات شبانه روزی

l     At midnight                 at noon        At  8  a.m


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس پنجم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

 

Part B: Grammar Explanation

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی while
و whereas برای بیان تضاد
و تقابل ( تفاوت) بین دو جمله استفاده می شود. در این حالت رابطه ی تضاد و
تقابل بین دو جمله خیلی عجیب و دور از انتظار نمی باشد و یک تفاوت بدیهی
بین دو جمله بیان می شود.

1. While/
Whereassome people waste food, others don’t have any.

= (Some people
waste foodbutothers don’t have any.)

2. While/ Whereashe gets to work
late every day, she is always early.

= (He gets to work late every daybutshe
is always early.)

نکته 1: برخلاف while
و whereas که بیان کننده
ی یک تفاوت و تقابل بدیهی و معمولی می باشند، کلمه ی ربطی although که بیان کننده ی رابطه ی تضاد و تقابل
مستقیم بین دو جمله می باشد، مفهومی را بیان می کند که باعث می شود جمله ی پایه
عجیب و دور از انتظار به نظر برسد.

Althoughhe studied very hard, he couldn’t pass the
test.

جمله پایه جمله پیرو

در این جمله انتظار داریم کسی که سخت درس خوانده باشد، در امتحان قبول
شده باشد ولی این طور نیست ( بر خلاف انتظار).

☻برای توضیح بیشتر می توانید به درس 7 رجوع
کنید.

نکته 2: کلمات ربطی while
و whereas را معمولا می
توان در ابتدای هر یک از دو جمله بدون هیچ گونه تفاوت معنایی بکار برد.

1. Whereas
she likes coffee, I prefer tea.

She likes coffee, whereasI prefer tea.

2. Whilethey’ve practiced a lot, I’ve
done nothing.

They’ve practiced a lot, whileI’ve done
nothing.

نکته 3: در جملات ترکیبی با while
و whereas بین دو جمله از
کاما (,)
استفاده می شود.

1. Factory owners are usually rich, while
the workers are poor.

2. Some people
like team sports, whereasothers prefer individual sports.

3. Whilewe selected the role play, they
preferred to write a summary for the text


 
 
Question Word Quiz Answers
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۸
 

ANSWERS to the Question Word Quiz:

 • ____ is the weather like in July? ANSWER: What
 • ____ much is the chocolate? ANSWER: How
 • ____ did you get up this morning? ANSWER: What time / When
 • ____ team won the World Cup in 2002? ANSWER: Which
 • ____ does Janet live? ANSWER: Where
 • ____ food do you like? ANSWER: What kind of / What type of
 • ____ does it take to get to New York from Albany? ANSWER: How long
 • ____ does the movie begin this evening? ANSWER: What time / when
 • ____ is your favorite actor? ANSWER: Who
 • ____ house does he live in? ANSWER: Which
 • ____ is Jack like? ANSWER: What
 • ____ does she study English with? ANSWER: Who
 • ____ do the people in your country go for vacation? ANSWER: Where
 • ____ do you play tennis? ANSWER: How often / When
 • ____ sports do you play? ANSWER: Which / How many

 
 
Question Words Explained 2
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۸
 

Provide the missing question word. When you have finished, check the answers on the answer page.

 • ____ is the weather like in July?
 • ____ much is the chocolate?
 • ____ did you get up this morning?
 • ____ team won the World Cup in 2002?
 • ____ does Janet live?
 • ____ food do you like?
 • ____ does it take to get to New York from Albany?
 • ____ does the movie begin this evening?
 • ____ is your favorite actor?
 • ____ house does he live in?
 • ____ is Jack like?
 • ____ does she study English with?
 • ____ do the people in your country go for vacation?
 • ____ do you play tennis?
 • ____ sports do you play?

 
 
English Question Words
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۸
 

Question Words Explained

By Kenneth Beare, About.com Guide

See More About:

Question words are used to ask about specific qualities, times, places, people, etc. They are different from yes / no questions (Do you live in France?). This chart provides question words, the use and example sentences. Study the question words, understand the uses and then look at the examples. Try to think of a few examples of your own. At the end, take the quiz on the next page testing question words.

Who

Use: Asking about people

Examples:

Who do you like?
Who studies Russian?

What

Use: Asking about things or activities

Examples:

What does he do at weekends?
What is that?

What kind of / type of

Use: Asking about specific things or characteristics

Examples:

What type of car do you drive?
What kind of person is he?

What time

Use: Asking for a specific time

Examples:

What time is it?
What time does the show begin?

What ... like

Use: Asking about characteristics

Examples:

What was the weather like?
What is Mary like?

When

Use: Asking about general or specific times

Examples:

When do you like going out?
When does the bus leave?

Where

Use: Asking about places

Examples:

Where do you live?
Where did you go on vacation?

How

Use: Combined with many words to ask questions about specific characteristics, qualities, quantities, etc. For example: How much (price, quantity), How long (length), How often (frequency)

Examples:

How often do you go to the movies?
How long was the film?
How much does it cost?

Which

Use: Asking to specify a thing or person from a number of things or people

Examples:

Which book did you buy?
Which boy won the race?


 
 
Present Simple
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸
 

By Kenneth Beare, About.com Guide

 

Beginning to intermediate level English learners can use this quick overview of the present simple tense to learn uses and examples of the present tense to speak about routines, facts, and opinions. Examples are provided for each use of the present simple, as well as the structure for positive, negative and questions. To practice the present simple read about Tim's Day. You can also test your understanding with this present simple quiz.

Present Simple

Listed below are uses with examples, and the structure of the present simple tense.

Permanent or long-lasting situations

Where do you work?
The store opens at 9 o'clock.
She lives in New York.

Regular habits and daily routines

I usually get up at 7 o'clock.
She doesn't often go to the cinema.
When do they usually have lunch?

Facts

The Earth revolves around the Sun.
What does 'strange' mean?
Water doesn't boil at 20 degrees.

Feelings

I love walking around late at night during the summer.
She hates flying!
What do you like? I don't want to live in Texas.

Opinions and states of mind

He doesn't agree with you.
I think he is a wonderful student.
What do you consider your best accomplishment?

Timetables and schedules

The plane leaves at 4 p.m.
When do courses begin this semester?
The train doesn't arrive until 10.35.

Common present time expressions include:

usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom

Structure

Positive

In the positive form add an 's' to the base form of the 3rd person singular. If the verb ends in -y preceded by a consonant, change the -y to -ies.

I, You, We, They -> eat lunch at noon.

He, She, It -> works well in any situation.

Negative

Conjugate the helping verb 'do' not (don't and doesn't) the base form of the verb to make negatives.

I, You, We, They -> don't enjoy opera.

He, She, It -> doesn't belong to the club.

Questions

Conjugate the helping verb 'do' (do or does) the base form of the verb in question forms.

Do -> I, you, we, they -> work in this town?

Does -> he, she, it -> live in this city


 
 
Present Simple
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸
 

By Kenneth Beare, About.com Guide

 

Beginning to intermediate level English learners can use this quick overview of the present simple tense to learn uses and examples of the present tense to speak about routines, facts, and opinions. Examples are provided for each use of the present simple, as well as the structure for positive, negative and questions. To practice the present simple read about Tim's Day. You can also test your understanding with this present simple quiz.

Present Simple

Listed below are uses with examples, and the structure of the present simple tense.

Permanent or long-lasting situations

Where do you work?
The store opens at 9 o'clock.
She lives in New York.

Regular habits and daily routines

I usually get up at 7 o'clock.
She doesn't often go to the cinema.
When do they usually have lunch?

Facts

The Earth revolves around the Sun.
What does 'strange' mean?
Water doesn't boil at 20 degrees.

Feelings

I love walking around late at night during the summer.
She hates flying!
What do you like? I don't want to live in Texas.

Opinions and states of mind

He doesn't agree with you.
I think he is a wonderful student.
What do you consider your best accomplishment?

Timetables and schedules

The plane leaves at 4 p.m.
When do courses begin this semester?
The train doesn't arrive until 10.35.

Common present time expressions include:

usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom

Structure

Positive

In the positive form add an 's' to the base form of the 3rd person singular. If the verb ends in -y preceded by a consonant, change the -y to -ies.

I, You, We, They -> eat lunch at noon.

He, She, It -> works well in any situation.

Negative

Conjugate the helping verb 'do' not (don't and doesn't) the base form of the verb to make negatives.

I, You, We, They -> don't enjoy opera.

He, She, It -> doesn't belong to the club.

Questions

Conjugate the helping verb 'do' (do or does) the base form of the verb in question forms.

Do -> I, you, we, they -> work in this town?

Does -> he, she, it -> live in this city


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 

گرامر درس
دو پیش

Part B: Grammar Explanation

Structure 1:

A: let + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. She never lets her children stay up
very late.


2. My brother didn’t let me read the
letter.

B: make + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. I made them give the money
back.


2. Did you make him do his homework again?

C: permit/ allow + مفعول + to مصدر
با

1. She permits her children to stay up
very late.

2. It’s a public building; they don’t allow
anybody to smoke here.

D: force/ cause + مفعول + to مصدر
با

1. I forced them to give the money
back.

2. The teacher forced them all to do
their homework again.

E: help + مفعول) ) + to مصدر
بدون

help + مفعول) ) + to مصدر
با

1. Could you please help me move/ to
move this table?

2. I thanked him for helping me clean/
to clean the car.

**در مورد فعل help هر دو حالت کاملا درست بوده، ولی حالت اول
یعنی مصدر بدن to متداول تر می باشد.

نکته : اگر فعل make
به صورت مجهول (be+ P.P ) بکار رود بعد از آن مصدر با to می آید. ولی بعد ازlet همیشه

و درهر صورت و هر وجهی مصدر بدون to می آید.

1. He was
made to give back the money.

2. The students
were made to do the exercises again.

3. She was let leave
the class early.


یاد
آوری
: بین افعال ذکر شده و فعلی که بعد از آنها استفاده می شود،

هیچ ارتباطی از نظر زمان و فاعل جمله وجود ندارد (یعنی فعل اول هر زمان و هر شخصی
باشد فعل دوم همیشه به یکی از صورتهای گفته شده بکار می رود).

Structure 2: by + ing فعل ( manner)

در بعضی از جملات برای توصیف حالت و چگونگی انجام کار بجای قید حالت از
ساختار فعل by + ing استفاده می شود. این عبارت در جواب چطور (
how ) قرار می گیرد.

1. I showed my happiness by smiling.

2. Ali passed
the tests by practicing hard.

3. By doing a lot of reading, you
can improve your English


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 

گرامر درس
یک پیش


Part B: Grammar Explanation

کلمات
ربطی در جمله واره های قیدی زمان، دلیل، … .

1- کلمه ی ربطی when

A: اشاره به دو عمل ( کار) همزمان

1. Ali was
eating when the doorbell rang.

2. When
my friend arrived, I was doing my homework.

3. I met him when he was living in
London.

4. When you do aerobic exercise, your
heart becomes a bit bigger.

B: اشاره به دو عمل ( کار) غیر همزمان ( به
ویژه دو عمل پشت سر هم)؛ به عبارت دیگر بین دو عمل فاصله ی زمانی و تقدم و تاخر
مطرح می باشد.

1. When the lift stops, the doors open.

2. They left when
I got home.

3. They had left when I got home.

4.When I arrive
home, I usually take a bath.

2- کلمه ی ربطی because :
برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود.

1. I couldn’t drive home because I felt
very sleepy.

2. He failed
the test because he hadn’t prepared well.

نکته: عبارت because of
نیز برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود، ولی با این تفاوت که بعد از آن از
اسم ( یا عبارت اسمی) به کار می رود.

We couldn’t attend the meeting on time because
it was snowing heavily.We couldn’t attend the meeting on time because of the
snow.

3- کلمه ی ربطی since

A: در عبارات یا جمله های زمان که نقطه ی شروع
کار را بیان می کند
و معمولا در زمان ماضی نقلی ( حال کامل)

استفاده می شود. ( مبدا زمان since + )

1. He has been
in our employment since 1998.

2. I haven’t
seen my classmates since I left school.

B: در جمله واره های قیدی برای ارائه دلیل
اینکه چرا کاری اتفاق افتاده و یا چرا کسی کاری انجام داده است
.

1. We felt very tired since/ because
we had done a lot of exercise.

2. Since/
Because you don’t know the answer, perhaps we should ask some one else.

3. We sold our car since/ because
we had a lot of problems with it.

نکته: کلمات since
و because در مورد دوم یک
نقش و یک معنی دارند، ولی در موقعیت های رسمی بیشتر از since استفاده می شود.

4-
کلمه
ی ربطی while : برای بیان
مفهوم همزمانی دو عمل

( کاری که در حین انجام آن کار دیگر انجام شود) استفاده می شود.

1. I saw him while/
when he was crossing the street.

2. I learned to
speak English while/ when I was in London.

3. I noticed a police car while/ when
I was walking down the street.

 

5- کلمه ی ربطی as

A -(TIME) : در جمله هایی که اشاره به زمان انجام
کار دارد؛ ولی فقط در مورد دو عمل که به صورت همزمان روی می دهد.

1. I saw an accident
as/ when/ while I was driving home.

2. I ran into
one of my old friends as/ when/ while I was waling in the
park.

3. As/ When/ While he was
getting off the bus, he slipped and injured his leg.

B -(REASON) : در جمله هایی که دلیل انجام کار بیان
می شود.

1. He can get there easily as/ since/
because he has a car.

2. He felt very
tired as/ since/ because he had worked all day long.

3. As/ Since/ Because I was
too hungry, I stopped to buy a sandwich.

4. As/ Since/ Because I was
getting fat, I decided to lose some weight.

C (PROPORTION)-
: در جمله هایی که بیان کننده ی تناسب بین دو عمل که به موازات هم انجام می
شوند
. در این گونه جملات معمولا یک صفت تفضیلی ( -er یا more

) وجود دارد. در معنی از “ به هر اندازه” ، “ هر چه که
و یا “ به هر نسبت” استفاده کنید.

1.


As it grew
darker, it became colder. (هر چه هوا تاریک تر می شد، سردتر می شد.)

2. We got more
tired as we climbed the hill. (هر چه از تپه بالاتر می رفتیم، خسته تر می
شدیم.)

3. As he grew older, he developed
stronger muscles.

4. The noise became more irritating as
the wind rose.

D: در بعضی از جملات as به معنی “همانگونه که” یا “همانطور
که
” استفاده می شود.

1. As you know, exercise keeps us
healthy.

2. He is a good
singer as his father used to be.

E: در بعضی از جملات as برای نشان دادن برابری و همپایگی در مقایسه به کار می رود.

1. The car is as expensive as the
house.

2. Ali can type
as quickly as Mary can.

F: در بعضی از جملات as به عنوان حرف اضافه قبل از اسم و به
معنی “ به عنوان” استفاده می شود.

1. She has been working here as a
secretary since 1998.

2. As a
teacher, you need to express the ideas very clearly.

6-

کلمه
ی ربطی whether …… or……
: این ساختار زمانی استفاده می شود که بیان می کند نه شرط اول و نه شرط دوم
هیچکدام مهم نیستند؛ شرط هرچه باشد نتیجه یکی خواهد
بود. در معنی از “ چه
……
چه
……”

، “خواه ……
خواه
……”

و یا “ یا ……
یا
……”

استفاده کنید.

1. I will go whether you come with me or
stay at home.

2. I will call
the doctor whether you like it or not.

3. You’ll have to pay whether you want or
not.

نکته: می توان از این ساختار به صورت whether or not نیز استفاده کرد.

1. I couldn’t decide whether or not to
accept that job offer.

2.I don’t know whether or not I’ve done it
correctly.

نکات کلی

نکته 1: در جملاتی که تعمیم دادن یک وضعیت
زمانی یعنی کاری که معمولا رخ می دهد و معنای “ هر وقت که ...” یا “ هر بار
که …”
برداشت می شود، از when
استفاده می شود نه از as.

1. I still feel
tired when (whenever) I wake up.

2. When
(Whenever) I see him, he doesn’t say hello.

نکته 2: برای بیان یک دوره ی زمانی در گذشته
از when استفاده می شود.

1. When he was a child, he started
playing the piano.

2. She joined
the basketball team when she was 18.

نکته 3:‌ اگر کلمه ی just ( درست) قبل از ربط دهنده ی زمانی به کار
رفته باشد، از as یا when استفاده می شود؛ هرگز از while استفاده نکنید.

1. The accident happened just as we left
the shopping center.

2. I got there just
as he was dying.

نکته 4: کلمه ی ربطی as‌ می تواند به دوعمل کوتاه مدت که به صورت
همزمان با هم انجام شده اند
، اشاره کند.

1. We looked at shop windows as we walked
in the street.

2. I watched
her as she left.


 
 
Present Simple/Present Continuous Practice
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٢
 

In your notebook, write these sentences putting the verbs into the correct tense.

1 She (read) at the moment.

She's reading at the moment.

2 (You go) to work by car?

Do you qo to work by car?

3 I (not watch} television every night.

/ don't watch television every night.

4 I (not watch) television at the moment.

I'm not watching television at the moment.

33

Verbs

5 We {see] our parents every week.

6 (You listen) to the radio now?

7 I (not get up) at seven o'clock every morning.

8 Peter (talk) to Susan now.

9 (They work) in the restaurant at the weekends?

10 She (listen) to the radio in her bedroom at the moment.

11 They (not come) to school every day.

12 (You work) now?

13 The children (go) to bed at eight o'clock.

14 1 (leave) the office every day at five.

15 I'm sorry i can't talk to you now. I (go) out.

16 (Peter and Jane work) in London at the moment?

17 (Mary and Susan drive) to the office every day?

18 We (go) to the beach now.

19 (John listen) to the radio at the moment?

20 (Your parents sit) in the garden now?

21 The film (start) every night at eight o'clock

22 They (not go) to the cinema very often.

23 (You go) into the office every month?

24 I (not study) at the moment


 
 
Verbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٢
 

 

THE PRESENT TENSE

28 Present Simple

FORM

Positive Question Negative

I

You

We

They

He

She

It

work.

works.

Do

Does

I

you

we

they

he

she

it

work?

work?

I

YOU

We

They

He

She

it)


 
 
Adjectives and adverbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٢
 

 

Complete these sentences.

1 It was .the.best.. driving I have ever seen, (good)

2 Peter sang ..louder than all the others, (loud)

3 The holiday wasn't .as expensive.. as the one we had last year.

4 She's a good student: she works than

the others, (careful)

5 Would you play , please? I'm trying to

sleep, (quiet)

6 Of all the people in the factory, Joan works

(efficient)

7 The weather isn't as I had expected.

(bad)

8 This is the company in the world, (big)

9 She plays the piano than anyone else in

her class, (beautiful)

10 Mr Jones is person in the village, (old)

11 Mark hit the ball very (hard)

12 She runs than anyone else in the team.

(fast)

13 Do you think older people drive than

younger people? (slow)

14 They all dance well, but John dances

(good)

15 This computer is nearly twice as the old

one. (expensive)

16 He doesn't ski as his sister, (good)

17 This typewriter is than mine, (modern)

18 1 think they both behaved very (rude)

19 People aren't as they used to be.

(thoughtful)

20 I waited than anyone else, (long)


 
 
Commercial English - Abbreviations
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٢
 

 

Abbreviations in English

Abbreviations

a/c
acct.

account

attn.

(for the) attention (of)

B/E

bill of exchange

B/L

bill of lading

cc

carbon copy

cf.

compare

cfr.

cost and freight

cif

cost, insurance, freight

cip

carriage and insurance paid to

C/N

credit note

c/o

care of

cod

cash on delivery

Corp.

Corporation

cpt

carriage paid to

cwo

cash with order

D/A

documents against acceptance

DDP

delivery duty paid

DN

debit note

D/P

documents against payment

enc(s)

enclosure(s)

EXW

ex works

FOB

free on board

for

free on rail

Inc

Incorporated (US)

L/C

letter of credit

Ltd

limited

p&p

postage and packing

p.p. *

on behalf of

pto

please turn over

re

with reference to, regarding

RRP

recommended retail price

SAE

stamped addresses envelope

VAT

Value Added Tax

ZIP (code)

zone of improved delivery (US)

* (lat.: per procurationem)

Ulrike Schroedter contributed to this t


 
 
Simple Present - Diagram
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٢
 

We use the Simple Present when we talk about something which happens repeatedly.

 


We use the Simple Present to describe a series of actions in the present.

Simple Present - Long forms, short forms

 

Long forms and short forms in the Simple Present

We often use short forms of the auxiliaries. The Simple Present is formed with a full verb. Short forms are only used in negative phrases.

affirmative

long form

short form

I, we, you, they:

-

I read

-

he, she, it:

-

he reads

-

 

negative (do not)

long form

short form

I, we, you, they:

I, we, you, they:

I do not read

I don't read

he, she, it:

he, she, it:

he does not read

he doesn't read

 


 
 
Simple Present - Spelling
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳۱
 

Be careful with some words when using the 3rd person singular.

1) verbs ending in a sibilant [s] [z] [ʃ] [ʒ] [ʧ] [ʤ] or verbs ending in -o preceded by a consonant

We add -es to the infinitive.

Examples:
I watch - he watches
I pass - he passes
I go - he goes
I do - he does


2) verbs ending in -y

verbs ending in 'y' preceded by a vowel (a, e, i, o, u): Add -s.

Example:
I play - he plays

verbs ending in 'y' preceded by a consonant: Change 'y' to 'i' and add 'es'.

Example:
I hurry - he hurries

Special verbs in the Simple Present

1) have as a full verb

affirmative sentence

negative sentence

question

I, we, you, they:

I have a book.

I do not have a book.

Do I have a book?

he, she, it:

He has a book.

He does not have a book.

Does he have a book?

 

2) be as a full verb

affirmative sentence

negative sentence

question

I am from Britain.

I am not from Britain.

Am I from Britain?

he, she, it:

He is from Britain.

He is not from Britain.

Is he from Britain?

we, you, they:

We are from Britain.

We are not from Britain.

Are we from Britain?

We often use the short forms with this verb.

3) do as a full verb

affirmative sentence

negative sentence

question

I, we, you, they:

I do an exercise.

I do not do an exercise.

Do I do an exercise?

he, she, it:

He does an exercise.

He does not do an exercise.

Does he do an exercise?

 

4) modal auxiliaries can, could, may, must, need, will etc.

affirmative sentence

negative sentence

question

every time regardless the subject (I, he, she, it, we, you, they):

I can play tennis.

I cannot play tennis.

Can I play tennis?

NOTE:
We can subtitute don't (can't) for do not (cannot).

Modals have the same form every time regardless the subject. We do not add an -s to the infinitive


 
 
Simple Present - Signal words
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
 

These words tell you what tense you have to use. For the Simple Present these are adverbs of frequency:

always
often
usually
sometimes
seldom
never

Other phrases of time can occur, like:
every day
every week
every year
on Mondays
after school

Form of the Simple Present

We use the infinitive of the verb. In the 3rd person Singular (he, she, it - or a name) we put an -s to the end of the infinitive.

infinitive - 3rd person Singular (he, she, it) infinitive + -s


Affirmative sentences:

I/we/you/they play football.
He/she/it plays football.

NOTE: he, she, it - Do not forget the -s.


Negative sentences:

We use the auxiliary do.
I/we/you/they do not play football.
He/she/it does not play football.

NOTE: We often use short forms in negative sentences in the Simple Present:
I/we/you/they don't play football.
He/she/it doesn't play football.


Questions:

Do I/we/you/they play football?
Does he/she/it play football?


 
 
Simple Present
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
 

Use

Signal words

Form of affirmative, negative sentences and questions

Spelling

Special verbs

Diagram

Long forms and short forms

Simple Present - Complex Test 1Complex Test 2

Exercises - Simple Present

Use

1) repeated actions

My friend often draws nice posters.


2) things in general

The sun rises in the East.


3) fixed arrangements, scheduled events

The plane flies to London every Monday.


4) sequence of actions in the present

First I get up, then I have breakfast.


5) instructions

Open your books at page 34.


6) with special verbs

I understand English.


Signal words

every day, often, always, sometimes, never


Form

infinitive (3rd person singular he, she, it: infinitive + -s)


Examples

Affirmative sentences:

I read books.

My brother reads books.

We sing pop songs.

She sings pop songs.

I play handball.

John plays handball.

Negative sentences:

You must not negate a full verb in English. Always use the auxiliary do for negations.

I

 

like

computers.

I

don't

like

computers at all.

 

My friend

 

likes

computers.

My mum

doesn't

like

computers at all.

Questions:

Use the auxiliary do.
Do you play football?
Does he play football?


 
 
What are the different types of pronouns
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۱
 

Question: What are the different types of pronouns?

Answer: There are four types of pronouns: Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessive Pronouns and Demonstrative Pronouns. Pronouns are one of the eight parts of speech. Here is a list and explanation showing the different types of pronouns:

 • Subject Pronouns - I, you, he, she, it, we, you, they function as the subject of a sentence:

I live in New York.
Do you like playing tennis?
He doesn't want to come this evening.
She works in London.
It won't be easy.
We are studying pronouns at the moment.
You went to Paris last year, didn't you?
They bought a new car last month.

 • Object Pronouns - me, you, him, her, it, us, you, them serve as the object of a verb.

Give me the book.
He told you to come tonight.
She asked him to help.
They visited her when they came to New York.
She bought it at the store.
He picked us up at the airport.
The teacher asked you to finish your homework.
I invited them to a party.

 • Possessive Pronouns - mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs show that something belongs to someone. Note that the possessive pronouns are similar to possessive adjectives (my, his, her). The difference is that the object follows the possessive adjective but does not follow the possessive pronoun. For example - Possessive Pronoun: That book is mine. - Possessive Adjective: That is my book.

That house is mine.
This is yours.
I'm sorry, that's his.
Those books are hers.
Those students are ours.
Look over there, those seats are yours.
Theirs will be green.

 • Demonstrative Pronouns - this, that, these, those refer to things. 'this' and 'these' refer to something that is near. 'that' and 'those' refer to things that are farther away.

This is my house.
That is our car over there.
These are my colleagues in this room.
Those are beautiful flowers in the next field.


 
 
What is the difference between when and while in English
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠
 

 

Best Answer

While is used to describe a period of time. Eg, While I was at the office, Mary had a bout of fits. They have been singing all this while, when we were young, right up to the present day.

Here while shows the period/passage of time from youth to adulthood, whereas when only describes the period of youth, in other words, a specific time.

When is used to describe the exact time. When does England play Germany? When the policeman turned away, the accused made an attempt to escape


 
 
While As a Noun or Verb
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠
 

 

 

While and whilst are not always interchangeable. They are only interchangeable when they are used as conjunctions (i.e., in the meanings outlined above). While can also be a noun or a verb. Whilst cannot. As a noun, while means a period of time. As a verb, it means to pass time (usually at a leisurely pace). For example:

 • I lived there for a while. (while as a noun)
 • She used to while away the hours in the meadow. (while as a verb


What is the difference between while and whilst?

Dr Michael Ford, London

 • Hoad's etymology gives 'whilst' as a derivation of 'whiles', an adverbial form of 'while'. The 't' on the end is parasitic (cf. among~amongst, amid~amidst, etc.). 'Whilst' started to be used as a conjunction, equivalent to 'while', in the 13th century.

In modern British English, 'whilst' is supposedly a more formal variant of 'while'. It is also, in my experience, particularly beloved of students who write bad essays.

Dominic Watt, Department of Linguistics & Phonetics, University of Leeds

 • The while/whilst distinction is made in several dialects, mostly those of the South. The distinction being between substantive and adverbial/conjunction. I find that contempt for this minor feature of the English language is most often harboured by those who believe it, even though a dialectal feature, to be a sign of pretention.

Rurik Greenall, Trondheim, Norway

 • In some Midlands dialects, there has been a distinct difference - "whilst" meaning "during the time when" and "while" meaning "until, up to point when", e.g. "Look after this whilst I'm gone" or "Look after this while I come back". Sounds wrong to the purist, but in Rutland they would know what you meant.

S Killingworth, Wimbledon

 • S Killingworth's reply reminds me of the possibly apocryphal tale about the first automatic level crossings in the Midlands - where the sign "Wait here while the lights are flashing" supposedly caused a string of near-fatalities.

W Ham Bevan, London, England

 • The meaning of everyday words is to be found in the way we use it rather than in the OED or the Internet. By this rationale there are two major differences that spring to mind: first, 'while' can be a noun ('in a while') whereas 'whilst' cannot; second, 'while' can mean either 'during the time when' or 'whereas' while 'whilst' has only the first of these meanings.

Peadar Mac Con Aonaigh, Brixton, UK

 • While Peadar observes that the meaning of words is best derived from the way we use them rather than the OED, it is worth noting that the OED will record how we used them over time, so their contemporary uses, when lost, are still known to those who follow us. Personally, I've noted that the use of 'whilst' correlates directly and exclusively with being British.

Oliver Mullarney, San Francisco, USA

 • As a British Midlander, I have some sympathy with earlier answers. However, my own bias has always been to generally use "while" for activities happening in parallel. "While I was preparing lunch, my wife was gardening." In contrast, I have used "whilst" where there is more of a contradiction. "Whilst it may be necessary or desirable to protect populations from cruel and corrupt governments, it is not necessarily our business to undertake regime change." Truly sorry about such a topical subject, but it's the best I could think of, and "while" would do perfectly well. I'm prepared to accept that any distinction is subtle at best-though I'd like to know what is generally accepted. Above all, if there is a genuine distinction, let's have it out, and not let good words go to waste or be corrupted. I await with trepidation the first dictionary to list "principal" and "principle" as synonyms, likewise "dependant" and dependent", etc.,etc. My car will continue to have tyres and I will not tire of driving it, darn you !

Mike West, Hilperton, Wiltshire, UK

 • I had always understood the use in English to be determined by the next word that follows. Use 'while' if the next word begins with a consonant. If followed by a word beginning with a vowel, then the 'st' form gives a more euphonious transition: compare 'while I was' to 'whilst I was'. The same rule applies to among/amongst. To my ear, it ends up as the choice between between sounding like Adele (all glo'al stops) or Sue Lawley (word endings horribly audible).

Liz Watson, Haltwhistle England

 • My American boss just said to me that to an American 'whilst' isn't a word. I had said it to him as he was near my desk and I wanted to ask a question: "Whilst you are over here..." I thought about why I used the word, and it was because he wasn't already speaking to me. If he had already been speaking to me I think I would have said "while". I can't explain that in technical language. But if feels right. I can't see how that's pretentious. I certainly wouldn't have been showing off the use of my language to an American.

Kath, Bath UK

 • Having trawled through a number of forums without finding a definitive answer, it seems to me that one explanation offered that is most plausible is the idea that whilst should be used in close association with a verb. That is, while = during this time (emphasis on duration) vs. whilst = during this action (emphasis on action) This distinction may be too subtle and for that reason seem false, but as someone else has pointed out elsewhere, 'whilst' cannot be substituted for the noun form of 'while': "You would not use it for the noun form of while: “I’m going away for a whilst” is a no-no." http://blogs.library.duke.edu/answerperson/2005/05/31/whilst-v-while/ Perhaps someone with a more solid grounding in linguistics might explain why this is so.

L Shen, New Zealand

 • Well said, Kiwi! It is always from the colonials (as we were once known) that the finest understanding and usage of the English language may be had. Indian and Irish writers are proof of this. Also those Europeans for whom (like us) English was a second language, i.e. Joseph Conrad.

Biddy, Galway Ireland

 • Typing this while drinking my tea. Whilst there may be a debate, the answer is simple: Mike West is right.

Paul Campbell, Twickenham England

 • "Whilst" has always struck me as a fancyfied form of "while" and one that allows excessive opportunity for spelling error. "While" is surely sufficient? And Mike West needs to curb his ire otherwise he might find his tyres hitting the kerb.

Brian Smith, Radlett UK

 • I have been reading for a whilst, the reasons you educated blokes give to explain the difference "While" and "Whilst" whilst my tea got coldER See you later Alligater In a while Crocodile

Ronald Becker, Nottingham (but Londoner) UK

 • When I was trying to search to similarity in German (Forgive me, but it is the only Germanic language that I know), I found that "-s" endings are often found in adverbs from nouns, eg in the pair of 'Eben' (noun: night) and 'ebens' (adv: at night). I believe the "-st" ending in English has the same effect - making nouns into adverbs. In this case, "while" was believably a noun itself, and "whilst" was the related adverb, at least it was. As for use of "while" as an adverb, I believe that it was the descendant of "whilst", having the "-st" ending dropped, as well as the "-st" dropping in the 2nd person singular verbs and the "-th" shift to "-s" in the 3rd person singular verbs. And thus explains also the cases for "among/amongst", "amid/amidst", etc. This looks like a good explanation to me, but if I am wrong, I beg you right it. Ps, I personally use "while" most of the time, but I often use "whilst" to make things look formal and serious.

Natheniel Becken, Kowloon Hong Kong

 • I refer to Biddy of Galway's answer above. English wasn't Joseph Conrad's second language, it was something like his ninth!! That makes his writing even more impressive.

Peter Barnes, Manchester UK

 • L Shen's explanation comes closest to my understanding: that while was used for parallel actions (I typed a message while listening to music) and whilst for interruptive (the phone rang whilst I was watching TV). I say 'was' because whilst always seems wrong to my ears, almost as archaic as saying doth instead of does. As a magazine editor for 25 years, I have always avoided the word in my publications. However, I am now seeing it being used more often, not less. I know this sounds terribly judgmental, but it seems to be used predominantly by people whose grammar usage is generally poor. I can't recall ever seeing whilst in copy from a professional writer.

Steve Parker, Birmingham UK

 • I agree with Mike West. I use "A whilst B" to imply that to some extent, B stays true in spite of A. "While", on the other hand, has no implicit implication. I grew up in Middlesbrough, but have lived in California for 15 years. I only recently learned that Americans are unaware of any distinction. Many dislike the use of "whilst" and "amongst", considering them to be snobbish.

John Richardson., Calabasas, California. USA

 • Thank you Dominic Watt. I'm reading an essay which uses 'whilst'. I know what mark to give it now.

fjones, liverpool uk

 • The lyrics of 'See you later, Alligator' by Bobby Charles and performed later by Bill Hayley and his Comets went: 'after 'while, crocodile.'(after a while).This has never been a common use of the Word 'while' in English. Bob Dylan also uses it in 'The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest' as a reference to Bill Haley's hit.

John Chadderton, Birminham England

 • I speak English as a second language as I am Xhosa speaking but I am surprised that this debate continued after L Shen's comment. It's one that has made the most sense to me, see this sentence: Where is your wife whilst you text so early in the morning. Why aren't you holding her while she sleeps?

X Liwani, Mthatha South Africa

 • I noticed that a couple of people seemed to be using "whilst" sometimes as a marker of a subjunctive subtext. (Think "I might have tea (but I doubt I will)" as a subtext of the subjunctive usage. In my dialect of American English (Mountain West) "whilst" is not heard but "amongst" is very comfortable and widely accepted.

Susan F, Uxbridge, Massachusetts, US

 • I was given to understand that "While" is the present tense and "Whilst" is the past tense. For example: "He sings while he is is in the shower." and "When he was alive, he sung whilst in the shower."

John Campbell Rees, Treherbert, Wales

 • I recently heard an explanation of this on the radio. I can't remember who she was but she was called Joanna and she was a linguist. While is used to describe time, whilst is used to describe contrast. For example: "I shivered in the bathroom while I ran a bath whilst my sister stayed in her warm bed." That explanation sounds right to me.

Isabel Tripp , Cambridge, UK

 • Always struggled with this one; senior civil servant, from the midlands in England, working class with an English BA (1983). In my mind, "while" will do in any case, and I'd love to learn a grammatical rule that tells me otherwise. Doesn't look like there is one - so I'll carry on! Great discussion though!

Tony Price, Worcester, UK

 • My Japanese partner came into the room in a while ago, whilst I was reading all these explanations. She said that there must be a lot of bored people in the world. What on earth did she mean? Yours sincerely - Bored in New Zealand. Wait, Oh look!.. a sheep.

Eugene, England 
 
While or Whilst
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

Most Americans find whilst quaint, old-fashioned, or literary. Most Brits, on the other hand, will swap happily between while and whilst, although some Brits also find whilst a little outdated.

Some grammarians engaged in the while-whilst debate claim that, in the meaning during the time that or at the same time as, whilst should be used for a short period of time, and while should be used for a longer period of time.

Building on this idea, some claim that whilst is like when, and while is like during. Some try to formalise this idea a little more, stating that while should be used with the past progressive tense. I'm not going to offer examples, because these ideas are not well supported.

The bottom line is while and whilst are interchangeable (if you can live with the risk that some of your readers might find whilst a little pretentious).

Of course, while and whilst can also mean although. Some claim that, in this meaning, only while can be used. But, you will also hear it said that only whilst can be used in this role. Again, neither of these rules is well supported, and while and whilst are interchangeable in this meaning too.

The final advice: If you're unsure which to use, choose "while" (especially if you're an American


 
 
The differences between 'when' and 'while'?
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

We usually use while to say that two longer actions or situations go/went of at the same time: While you were reading the paper, I was working.
We prefer when to refer to ages and periods of life: When I was a child we lived in London.
You can add as to this list of words. As is used to talk about two situations which develop or change together: As I get older I get more optimistic.
We can use all three words to introduce a longer 'background' action or situation, which is/was going on when something else happens/happened:
As I was walking down the street I saw Joe driving a Porsche.
The telephone always rings when you are having a bath.
While they were playing cards, somebody broke into the house

 

 

From 'Practical English Usage' by Michael Swan: When/While/As
(Sorry, but I don't have the book now, if there's something wrong please help correct it, thanks very much.)

1.background situation
When/While/As I was walking down the street, I saw Peter drive a Volvo passing by.

2.a period time (usually progressive form)using while/when
While/When I was playing cards, Davied came in.

3.two acting, two continual one (two progressive forms)
While I was having dinner, Mom was watching TV.

4.two simple tense while/when either can be used, yet if what we talk about is about the age or kinda life step, usually using 'when'
I had lunch in the restaurant while/when she studied in the library.
Mary's mother died when she was 12. (speaking of the age)
Mary married a cute guy when she was in London. (speaking of a kind of life step)

 

 

 

 

 

When used to mean during the time that, at the same time as or although, the words whilst and while can be used interchangeably. If you want to play it safe though, use while. (More on this below.)

 


 
 
گرامر درس یک پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

کلمات
ربطی در جمله واره های قیدی زمان، دلیل، … .

1- کلمه ی ربطی when

A: اشاره به دو عمل ( کار) همزمان

1. Ali was
eatingwhenthe doorbell rang.

2. When
my friend arrived, I was doing my homework.

3. I met himwhenhe was living in
London.

4. Whenyou do aerobic exercise, your
heart becomes a bit bigger.

B: اشاره به دو عمل ( کار) غیر همزمان ( به
ویژه دو عمل پشت سر هم)؛ به عبارت دیگر بین دو عمل فاصله ی زمانی و تقدم و تاخر
مطرح می باشد.

1. Whenthe lift stops, the doors open.

2. I got home They leftwhen.

3. They had leftwhenI got home.

4.

WhenI arrive
home, I usually take a bath.

2- کلمه ی ربطی because :
برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود.

1. I couldn’t drive homebecauseI felt
very sleepy.

2. He failed
the testbecausehe hadn’t prepared well.

نکته: عبارت because of
نیز برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود، ولی با این تفاوت که بعد از آن از
اسم ( یا عبارت اسمی) به کار می رود.

We couldn’t attend the meeting on timebecause
it was snowing heavily.


We couldn’t attend the meeting on timebecause ofthe
snow.

3- کلمه ی ربطی since

A: در عبارات یا جمله های زمان که نقطه ی شروع
کار را بیان می کند
و معمولا در زمان ماضی نقلی ( حال کامل)
استفاده می شود. ( مبدا زمان
since + )

1. He has been
in our employmentsince 1998.

2. I haven’t
seen my classmatessinceI left school.

B: در جمله واره های قیدی برای ارائه دلیل
اینکه چرا کاری اتفاق افتاده و یا چرا کسی کاری انجام داده است
.

1. We felt very tiredsince/ because
we had done a lot of exercise.

2. Since/
Becauseyou don’t know the answer, perhaps we should ask some one else.

3. We sold our carsince/ because
we had a lot of problems with it.

نکته: کلمات since
و
because در مورد دوم یک
نقش و یک معنی دارند، ولی در موقعیت های رسمی بیشتر از
since استفاده می شود.

4-


کلمه
ی ربطی
while : برای بیان
مفهوم همزمانی دو عمل

( کاری که در حین انجام آن کار دیگر انجام شود) استفاده می شود.

1. I saw himwhile/
whenhe was crossing the street.

2. I learned to
speak Englishwhile/ whenI was in London.

3. I noticed a police carwhile/ when
I was walking down the street.

 

5- کلمه ی ربطی as

A -(TIME) : در جمله هایی که اشاره به زمان انجام
کار دارد؛ ولی فقط در مورد دو عمل که به صورت همزمان روی می دهد.

1. I saw an accident
as/ when/ whileI was driving home.

2. I ran into
one of my old friendsas/ when/ whileI was waling in the
park.

3. As/ When/ Whilehe was
getting off the bus, he slipped and injured his leg.

B -(REASON) : در جمله هایی که دلیل انجام کار بیان
می شود.

1. He can get there easilyas/ since/
becausehe has a car.

2. He felt very
tiredas/ since/ becausehe had worked all day long.

3. As/ Since/ BecauseI was
too hungry, I stopped to buy a sandwich.

4. As/ Since/ BecauseI was
getting fat, I decided to lose some weight.

C (PROPORTION)-
: در جمله هایی که بیان کننده ی تناسب بین دو عمل که به موازات هم انجام می
شوند
. در این گونه جملات معمولا یک صفت تفضیلی ( -
er یا more
) وجود دارد. در معنی از “ به هر اندازه” ، “ هر چه که
و یا “ به هر نسبت” استفاده کنید.

1.Asit grew
darker, it became colder. (هر چه هوا تاریک تر می شد، سردتر می شد.)

2. We got more
tiredaswe climbed the hill. (هر چه از تپه بالاتر می رفتیم، خسته تر می
شدیم.)

3. Ashe grew older, he developed
stronger muscles.

4. The noise became more irritatingas
the wind rose.

D: در بعضی از جملات as به معنی “همانگونه که” یا “همانطور
که
” استفاده می شود.

1. Asyou know, exercise keeps us
healthy.

2. He is a good
singerashis father used to be.

E: در بعضی از جملات as برای نشان دادن برابری و همپایگی در مقایسه به کار می رود.

1. The car isasexpensiveasthe
house.

2. Ali can type
asquicklyasMary can.

F: در بعضی از جملات as به عنوان حرف اضافه قبل از اسم و به
معنی “ به عنوان” استفاده می شود.

1. She has been working hereasa
secretary since 1998.

2. Asa
teacher, you need to express the ideas very clearly.

6-


کلمه
ی ربطی
whether …… or……
: این ساختار زمانی استفاده می شود که بیان می کند نه شرط اول و نه شرط دوم
هیچکدام مهم نیستند؛ شرط هرچه باشد نتیجه یکی خواهد
بود. در معنی از “ چه
……
چه
……”
، “خواه ……
خواه
……”
و یا “ یا ……
یا
……”
استفاده کنید.

1. I will gowhetheryou come with meor
stay at home.

2. I will call
the doctorwhetheryou like itornot.

3. You’ll have to paywhetheryou wantor
not.

نکته: می توان از این ساختار به صورت whether or not نیز استفاده کرد.

1. I couldn’t decidewhether or notto
accept that job offer.

2.

I don’t knowwhether or notI’ve done it
correctly.

نکات کلی

نکته 1: در جملاتی که تعمیم دادن یک وضعیت
زمانی یعنی کاری که معمولا رخ می دهد و معنای “ هر وقت که ...” یا “ هر بار
که …”
برداشت می شود، از
when
استفاده می شود نه از
as.

1. I still feel
tiredwhen (whenever) I wake up.

2. When
(
Whenever) I see him, he doesn’t say hello.

نکته 2: برای بیان یک دوره ی زمانی در گذشته
از
when استفاده می شود.

1. Whenhe was a child, he started
playing the piano.

2. She joined
the basketball teamwhenshe was 18.

نکته 3:‌ اگر کلمه ی just ( درست) قبل از ربط دهنده ی زمانی به کار
رفته باشد، از
as یا when استفاده می شود؛ هرگز از while استفاده نکنید.

1. The accident happenedjust aswe left
the shopping center.

2. I got therejust
ashe was dying.

نکته 4: کلمه ی ربطی as‌ می تواند به دوعمل کوتاه مدت که به صورت
همزمان با هم انجام شده اند
، اشاره کند.

1. We looked at shop windowsaswe walked
in the street.

2. I watched
herasshe left


 
 
گرامر درس دو پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 


Structure 1:

A: let + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. She neverletsher childrenstay up
very late.

2.
My brother didn’tletmereadthe
letter.

B: make + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. Imadethemgivethe money
back.

2.
Did youmakehimdohis homework again?

C: permit/ allow + مفعول + to مصدر
با

1. Shepermitsher childrento stay up
very late.

2.
It’s a public building; they don’tallow
anybodyto smokehere.

D: force/ cause + مفعول + to مصدر
با

1. Iforcedthemto givethe money
back.

2. The teacherforcedthem allto do
their homework again.

E: help + مفعول) ) + to مصدر
بدون

help + مفعول) ) + to مصدر
با

1. Could you pleasehelpmemove/ to
movethis table?

2. I thanked him forhelpingmeclean/
to cleanthe car.

**در مورد فعل help هر دو حالت کاملا درست بوده، ولی حالت اول
یعنی مصدر بدن
to متداول تر می باشد.

نکته : اگر فعل make
به صورت مجهول (
be+ P.P ) بکار رود بعد از آن مصدر با to می آید. ولی بعد ازlet همیشه
و درهر صورت و هر وجهی مصدر بدون
to می آید.

1. Hewas
madeto giveback the money.

2. The students
were madeto dothe exercises again.

3. Shewas letleave
the class early.

یاد
آوری
: بین افعال ذکر شده و فعلی که بعد از آنها استفاده می شود،
هیچ ارتباطی از نظر زمان و فاعل جمله وجود ندارد (یعنی فعل اول هر زمان و هر شخصی
باشد فعل دوم همیشه به یکی از صورتهای گفته شده بکار می رود).

Structure 2: by + ing فعل ( manner)

در بعضی از جملات برای توصیف حالت و چگونگی انجام کار بجای قید حالت از
ساختار فعل
by + ing استفاده می شود. این عبارت در جواب چطور (
how ) قرار می گیرد.

1. I showed my happinessby smiling.

2. Ali passed
the tests by practicing hard.

3. By doinga lot of reading, you
can improve your English


 
 
گرامر درس سه پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

 

REDUCING ADJECTIVE
CLAUSES

جمله واره های توصیفی جملاتی هستند که به نقش صفت بعد
از یک اسم قرار می گیرند و اطلاعات بیشتری در مورد اسم به ما می دهند. این گونه
جملات با یک ضمیر موصولی (
who, whom,
which, that, whose, ……) شروع می شوند. ما در این درس فقط با جملاتی
سروکار داریم که با
who
و
which و that
شروع می شوند و به دو حالت فاعلی ( توصیف اسمی که انجام دهنده ی کار) و مفعولی (
توصیف اسمی که کار روی آن انجام می شود) در مورد اسم توضیح می دهند.

اسم + wh-
………………
…… .

1. The treewhich/
that was planted last yearalready has blossoms.

2. The peoplewho/ that were injured in
the car crashwere taken to hospital.

3. The passengerswho/ that are waiting
for the busoften shelter under the tree.

4. The birdswhich/ that are flying south
come here in summer.

5. The boyswho/ that attend this school
have to wear uniform.

6.The factorieswhich/ that cause too much pollution
must be fined and closed.

روش کوتاه کردن جمله واره های توصیفی

جمله واره های توصیفی را می توان با حذف ضمیر موصولی و مشتقات فعل to be ( در صورت وجود ) به دو صورت کوتاه نمود:

1-در
حالت مفعولی
: در این حالت چون در تمام جمله واره های توصیفی
ساختار مجهول یعنی (
to be + P.P
) وجود دارد، کافی است که فقط ضمیر موصولی (
wh- ) و فعل to be (was, were, is , are, ……) را حذف کنیم.
در این صورت قسمت سوم فعل (
P.P)
به عنوان صفت مفعولی بعد از اسم قرار می گیرد. (جملات 1 و 2 )

1.The treeplantedlast year
already has blossoms.

2. The peopleinjured
in the carcrash were taken to hospital.

2- در حالت فاعلی: در این حالت به دو صورت عمل می
کنیم

الف:
اگر در جمله واره های توصیفی بعد از ضمیر موصولی فعل
to be باشد، مثل حالت قبل هر دو ( ضمیر موصولی و
فعل
to be ) را حذف کنیم. فعل (ing) به عنوان صفت فاعلی بعد از اسم قرار می
گیرد. ( جملات 3 و 4 )

3.The passengerswaitingfor the bus
often shelter under the tree.

4. The birdsflying
southcome here in summer.

ب:
اگر در جمله واره های توصیفی بعد از ضمیر موصولی فعل
to be نباشد، فقط ضمیر موصولی را حذف می کنیم و
فعل بعد از آن را به صورت فعل
ing
بعد از اسم قرار می دهیم. ( جملات 5 و 6 )

5.The boysattendingthis school
have to wear uniform.

6. The
factoriescausing too much pollutionmust be fined and closed


 
 
گرامر درس چهار پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

STRUCTURE 1: enough + noun + infinitive
(
to verb)

در این جملات enough
بمعنی “ کافی” می باشد و قبل از اسم بکار می رود.

a. They didn’t haveenoughmoney
to buythe house.

b. My friend didn’t haveenough
informationto applyfor the job.

 

STRUCTURE 2: adjective/adverb + enough +
(
for+object pronoun) + infinitive (to verb)

در این جملات enough
بمعنی “ به اندازه ی کافی” می باشد و قبل از اسم بکار می رود.

a. She isqualifiedenough to apply
for the job.

b. After a few minutes, the coffee wascool
enoughfor usto drink.

c. The foreigner spokeslowlyenoughfor
herto understand.

نکته: اگر در این ساختار ضمیر مفعولی باشد که به فاعل جمله
برگردد، بایستی حذف شود. زیرا اینگونه جملات از نظر دستوری یک جمله محسوب می شوند
و فاعل و مفعول نمی توانند یک کلمه باشند.

Correct: The suitcasewas
light enough for me to carry.


Incorrect: The suitcasewas light
enough for me to carryit.*

 

STRUCTURE 3: too + adjective/ adverb +
(
for + object pronoun) + infinitive (to verb)

از این ترکیب می توان در ترکیب جملاتی استفاده کرد که مفهوم منفی دارند.
در این ساختار، جملات از نظر شکلی مثبت بوده ولی از نظر مفهوم منفی
هستند و
too
به معنی “ خیلی زیاد، بیش از اندازه” می باشد.

a. He wastoosleepyto
drivehome.

b. He spoketooquickly for me
to understand.

c. The suitcase istooheavy
fora little child like herto carry.

در جمله a که گفته می شود که ( او خیلی خواب آلود
بود که به طرف خانه رانندگی کند.)
یعنی نمی توانست رانندگی کند. و به همین
ترتیب در جملات
b
و
c شکل
جمله مثبت ولی مفهوم آن منفی است.

نکته: اگر در این ساختار ضمیر مفعولی باشد که به فاعل جمله
برگردد، بایستی حذف شود. زیرا اینگونه جملات از نظر دستوری یک جمله محسوب می شوند
و فاعل و مفعول نمی توانند یک کلمه باشند.Correct: The teais too hot for me
to drink.Incorrect: The teais too hot for me
to drinkit.*

STRUCTURE 4: so + adjective/ adverb + that
+
a complete sentence

در این ساختار so….that
به معنی “ بقدری ... که یا آنقدر ...
که ” استفاده میشود.

a. He issoillthat
he can’t eat anything.

b. The students practiced in the labsooften
thattheir pronunciation improved a lot.

c. The professor spokesoslowly
thateveryone could understand him.

نکته: در این ساختار قید های زمان و
مکان (
yesterday, today, last week, ……, here, there, ……)
و عبارات حرف اضافه ای (
with ……, in ……, at ……)
در جواب هیچ گونه تاثیری ندارند.

a. The prices aresohighin
this department storethatyou can’t buy anything.

b. She issoangrywith
the childrenthatno one can talk to her.

c. It wassocoldyesterday
thatwe had to stay home all day.

نکته: اگر بخواهیم در
ساختار ( مصدر با
to + صفت + too
) یا (
that + صفت + so
) از اسم استفاده کنیم باید قبل از اسم از یکی از کلمات
much ، many
،
little ، few بستگی به نوع اسم و مفهوم موردنظر در ترکیب
بجای صفت استفاده کرد (
many
و
few برای اسامی قابل شمارش و much و little
برای اسامی غیر قابل شمارش).

 

a. There wastoo muchdustfor usto
seewhat was happening.

There wasso muchdustthat
we couldn’t see what was happening.

b. She hadtoomanychildrento
knowwhat to do.

She hadso manychildrenthat
she didn’t know what to do.

 

STRUCTURE 5: such(a/an) + (adjective) +
noun + that + a complete sentence

در این ساختار وجود اسم بعد از کلمه such الزامی می باشد، حال اینکه ممکن است قبل از
اسم صفتی بکار رفته باشد یا نه. بستگی به نوع اسم ممکن است سه حالت پیش بیاید:

 

1) such a (حرف
بیصدا ) + (صفت) + اسم مفرد قابل شمارش

2) such an (حرف
صدا دار ) + (صفت) + اسم مفرد قابل
شمارش

3) such + اسم جمع یا اسم
غیر قابل شمارش + (صفت)

1. This issuch a beautifulpiano
thatI’m sorry I have to sell it.

2. It wassuch an interestingstory
thatI couldn’t stop reading it.

3a. They aresuch boringpeople
thatwe hate to visit them.

3b. It wassuch fineweather
thatwe decided to go on a picnic.

نکته: کلمه ی very
از کلمات شدت می باشد که مثل
too
و
so قبل از صفت استفاده می شود، با این تفاوت که
فقط در جملات ساده (جملاتی که نتیجه ی انجام کار در آنها نمی باشد) بکار می رود.
I’m very tired. But: (I’m very tired to study.)

I’m too tired (to study).

I’m so tired (that I can’t study).

نکته: می توان از کلماتی مثل much ، a
lot ، rather
،
a little ، a bit قبل از too برای تغییر دادن شدت عبارت بیان شده
استفاده کرد.

It’smuchtoo hot. But: (It’s
too much hot.)

The soup isa bit (a little)
too saltyfor me.

نکته: اگر کلمه ی time
بهمراه صفت استفاده شود، قبل از آن در کاربرد
such از a یا an استفاده می شود.

such agoodtime

such aninterestingtime

البته در آخر این مبحث یادآوری می شود که می توان enough ، too
،
so و such
(
a/ an) را نیز قبل از اسم یا صفت به تنهایی بکاربرد:

a. He hasenoughinformation
about the job.

b. He couldn’t study. He wastootired.

c. The food issodelicious.

d. You can’t findsuchbeautifulflowers
anywhere.

ولی در صورت استفاده از جمله بعد از آنها باید از قوانین بالا پیروی
کرد.

×××××××××××××××××××××××××××××

کلمات زیر را بخاطر بسپارید:

غیر قابل شمارش: homework
(تکلیف)،
weather
(آب و هوا)،
furniture (اثاثیه منزل)، و time
(زمان)،
information
(اطلاعات)،
news (خبر، اخبار)

قابل شمارش: assignment(s)
(تکلیف- تکالیف)،
climate(s)
(آب و هوا)،
time(s)
(مرتبه- دفعه)،

For example: too/ somuchhomework,
too/ somuchtime

too/ somanyassignments,
too/ somanytimes


 
 
گرامر درس پنج پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی while
و
whereas برای بیان تضاد
و تقابل ( تفاوت) بین دو جمله استفاده می شود. در این حالت رابطه ی تضاد و
تقابل بین دو جمله خیلی عجیب و دور از انتظار نمی باشد و یک تفاوت بدیهی
بین دو جمله بیان می شود.

1. While/
Whereassome people waste food, others don’t have any.

= (Some people
waste foodbutothers don’t have any.)

2. While/ Whereashe gets to work
late every day, she is always early.

= (He gets to work late every daybutshe
is always early.)

نکته 1: برخلاف while
و
whereas که بیان کننده
ی یک تفاوت و تقابل بدیهی و معمولی می باشند، کلمه ی ربطی
although که بیان کننده ی رابطه ی تضاد و تقابل
مستقیم بین دو جمله می باشد، مفهومی را بیان می کند که باعث می شود جمله ی پایه
عجیب و دور از انتظار به نظر برسد.

Althoughhe studied very hard, he couldn’t pass the
test.

جمله پایه جمله پیرو

در این جمله انتظار داریم کسی که سخت درس خوانده باشد، در امتحان قبول
شده باشد ولی این طور نیست ( بر خلاف انتظار).

برای توضیح بیشتر می توانید به درس 7 رجوع
کنید.

نکته 2: کلمات ربطی while
و
whereas را معمولا می
توان در ابتدای هر یک از دو جمله بدون هیچ گونه تفاوت معنایی بکار برد.

1. Whereas
she likes coffee, I prefer tea.

She likes coffee, whereasI prefer tea.

2. Whilethey’ve practiced a lot, I’ve
done nothing.

They’ve practiced a lot, whileI’ve done
nothing.

نکته 3: در جملات ترکیبی با while
و
whereas بین دو جمله از
کاما (,)
استفاده می شود.

1. Factory owners are usually rich, while
the workers are poor.

2. Some people
like team sports, whereasothers prefer individual sports.

3. Whilewe selected the role play, they
preferred to write a summary for the text


 
 
گرامر درس شش پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

بیان منظور و هدف

به روش های زیر می توان منظور و هدف خود را از انجام کار بیان کرد:

 

1. …… to + فعل ساده

2. …… in order to + فعل ساده

3. …… so as to
+ فعل ساده

4. …… so that
+ جمله کامل (فاعل + فعل …… )

5. …… in order
that + جمله کامل (فاعل + فعل …… )

1. I went to Londontocontinue
my studies.

2. I went to Londonin order tocontinue
my studies.

3. I went to Londonso as tocontinue
my studies.

4. I went to Londonso thatI
could continue my studies.

5. I went to Londonin order thatI
could continue my studies.

به مثال های دیگری در این مورد توجه نمایید:

1. He stopped for a few minutesto
rest.

2. I got up
earlyin order tohaveenough time to get ready.

3. She gave up workso as tohave
more time with the children.

4. He wrote the advertisement in several
languagesso thatforeign tourists could understand it.

5. He came in quietlyin order that
he wouldn’t disturb the sleeping children.

نکته 1: برای بیان منظور و هدف به صورت منفی از to استفاده نمی شود.

1. He left his gun outsidein order not to
frightenus.

2. He went
early in the morningso as not toget stuckin the
traffic.

نکته 2: در مورد so that
و
in order that بین دو جمله ی
قبل و بعد از آنها مطابقت زمانی وجود دارد.

1. Ihavegiven him a keyso
thathecanget into the house whenever he likes.

2. These menrisk
their lives in order that wecanlive more safely.

3. Itookmy books so that Icould
study at the weekend.

نکته 3: می توان از to
و
in order to در ابتدای جمله
استفاده کرد؛ در این صورت بعد از عبارت بیان منظور و هدف کاما(,) لازم است.

1. Togetsome
stamps, I went to the post office.

2. In
order toget upearly, I set the alarm clock.

نکته 4: در بعضی از جملات می توان از for برای بیان مظور استفاده کرد. (عبارت اسمی + for )

He went to the libraryfora
book. = (he went to the librarytoborrowa
book.)

نکته 5: در بعضی از جملات می توان از because برای بیان مظور استفاده کرد. ( جمله کامل + because ……)

He went to the librarybecausehe
wanted to borrow a book


 
 
گرامر درس هفت پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی although
،
though (بیشتر در محاوره)، و even though برای نشان دادن تضاد و تقابل مستقیم بین دو
جمله استفاده می شوند به صورتی که جمله ی پایه (
Main Clause) به نظر غیر منتظره و تعجب آور می رسد.

 

 


  
  
  
 

Although/ though/ even though جمله پیرو , جمله پایه


or

جمله پایه, although/
though/ even thoughجمله پیرو

1. Even thoughhe was a computer
engineer, he didn’t know how to fix the computer.

2. Althoughshe was unemployed for a long
time, she didn’t accept the job offer.

3. He showed no signs of sadness, though
he didn’t succeed in his final exams.

4. He runs long distances, even thoughhe
over sixty.

5. The team lost, althoughthey played
quite well.

نکته 1: بر خلاف while و whereas که می توانستیم آنها را با هر دو جمله بکار
ببریم،
although
،
even though ، و though فقط با جمله ی پیرو (Subordinate Clause) استفاده می
شوند.

· Whilehe likes coffee, I prefer tea.

· He likes
coffee, whileI prefer tea.

· Althoughit was much too cold, she went
out without a coat.

·

It was much too cold, although she went out without a
coat.* جمله ی غلط

نکته 2: کلمه ی but
نیز بیان کننده ی تضاد و تقابل است، با این تفاوت که کاملا در طرف مقابل
although قرار می گیرد. این دو هیچ وقت با هم در یک
جمله استفاده نمی شوند.

Althoughhe was terribly sick, he went to school.

He was terribly sick, buthe went to
school.

نکته 3: از کلمه ی despite
و عبارت
in spite of نیز
برای بیان تضاد و تقابل استفاده می شود. ولی توجه داشته باشید که اینها حرف اضافه
هستند و بعد از حروف اضافه اسم یا عبارت اسمی بکار می رود نه جمله.

1. In spite of / Despitethe
rain, they went on a picnic.

= (Although
it was raining, they went on a picnic.)

2. He got there on timein spite of / despite
the heavy traffic.

= (He got there on time, althoughthere
was heavy traffic.)

نکته 4: کلمات however
و
nevertheless نیز برای بیان
تضاد و تقابل استفاده می شوند ( درست مثل
but)
ولی با علائم نقطه گذاری مختلف در جمله.1. جمله اول;
however / nevertheless, جمله دوم

2. جمله
اول.
However /
Nevertheless, جمله دوم

1. The weather was very cold; however, he
went swimming.

2. The weather
was very cold. However, he went swimming.

= (The weather was very cold, buthe went
swimming.)

نکته 5: در آخر جمله اگر بخواهیم از کلمات تضاد و تقابل استفاده کنیم،
فقط از کلمه ی
though
استفاده می شود.

She is a very kind girl, and I really like her.
I don’t like her brotherthough.


 
 
گرامر درس هشت پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

“افعال وجهی”

نقش modal

کاربرد در زمان گذشته

پند و نصیحت

should + have + PP

کاری که در گذشته می بایست انجام شده باشد ولی انجام
  نشد.

shouldn’t + have + PP

کاری که در گذشته نمی بایست انجام شده باشد ولی انجام
  شد.

احتمال

may/might+have+PP کاری
  که در گذشته ممکن است انجام شده باشد. (شک و تردید)

may/might not+have+ PP

کاری که در گذشته ممکن است انجام نشده باشد. (شک و تردید)

نتیجه گیری

(مثبت)

must + have + PP

کاری که مطمئن هستیم در گذشته انجام شده باشد. (یقین و
  اطمینان)

نتیجه گیری

(منفی)

can’t/ couldn’t + have + PP

کاری که مطمئن هستیم در گذشته نمی توانسته انجام شده باشد
  (به عبارت دیگرانجام نشده است).

افعال
وجهی (
Modals
) در زمان گذشته

He was sleepy in the classroom. Heshould have
sleptmore last night. (Buthe didn’t.)

یعنی او دیشب می بایستی بیشتر می خوابید (ولی نخوابید).

She didn’t tell her mother
the truth. Sheshould have toldher the truth. (Butshe
didn’t.)

یعنی او می بایست حقیقت را به مادرش می گفت (ولی نگفت).

The letter wasn’t addressed to her. Sheshouldn’t
have openedit. (Butshe did.)

یعنی او نمی بایست نامه را باز می کرد (ولی باز کرد).

He wasn’t in his
room. Hemay/might have goneto see the
manager.

A: Why didn’t he come?

B: I don’t know. Theymay/ might
not have telephonedhim.

A: Have you seen my book?

B: No, we haven’t. Youmay/ might
have leftit at home.

He didn’t wake up till lunch time. Hemust have
takensleeping pills last night.

He came early. Hemust
have comeby taxi.

She went early in the
evening. Shemust have finishedher work.

A: “A man answered
the phone. I think it was her husband.”

B: “Itcan’t/
couldn’t have
beenher husband. He’s been dead for ages.”

“He might have been his brother


 
 
Titles
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
 

 

In names for kings and queens, ordinal numbers are written in Roman numbers. In spoken English, the definite article is used before the ordinal number:

 • Charles II - Charles the Second
 • Edward VI - Edward the Sixth
 • Henry VIII - Henry the Eighth
 • English Numbers - (IPA - phonetic transcription)

Cardinal Numbers

Ordinal Numbers

 

1 through 10

one

first

two

second

three

third

four

fourth

five

fifth

six

sixth

seven

seventh

eight

eighth

nine

ninth

ten

tenth

 

11 through 19

eleven

eleventh

twelve

twelfth

thirteen

thirteenth

fourteen

fourteenth

fifteen

fifteenth

sixteen

sixteenth

seventeen

seventeenth

eighteen

eighteenth

nineteen

nineteenth

 

20 through 100

twenty

twentieth

thirty

thirtieth

forty

fortieth

fifty

fiftieth

sixty

sixtieth

seventy

seventieth

eighty

eightieth

ninety

ninetieth

hundred

hundredth

 

1000 and 1,000,000

thousand

thousandth

million

millionth


 
 
زبان پیش دانشگاهی 2 گرامر
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٦
 


 

 

Lesson 5, 6 ,7 & 8


B: Structure


۱. She hasn't phoned,………… she said she would. 
  a. even though     b. so that    c. while   d. so as to
 
۲. A: "Why did you go out?"           B: " ……….. post a letter."
   a. In order that       b. so that   c. Although   d. In order to
 
۳. She is learning English        …           she can study in Canada.
   a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
۴. I prefer to work for the government,…….. my father wants me to be self-employed.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
۵. I know they're coming next week,……….. I don't know which day.
  a. but   b. in order to  c. so that   d. so as to
 
۶. A friend of mine phoned          …       invite me to a party.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
7. It began to snow        …         I was working in the garden.
  a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
8. We shouted          …       everybody of the danger.
  a. so as to warn   b. by warning  c. so that warn  d. warn

9. ………..he left school at 16, he still managed to become prime minister.
  a. Since   b. While   c. Though   d. So that
 
10. I gave him my phone number       …         he could contact me.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
11. She comes from a rich family,         …       her husband has had a poor life.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
12. This wall is          …        keep people out of the garden.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
13.    …       some researchers think that the world is getting warmer, many do not think so.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
14. I need a bottle opener          …        open this bottle.
   a. whereas   b. for   c. so that   d. to

15.          …        our house is in excellent condition, we're having problems selling it.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
16. They gave us some money       …          buy some food.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
17.       …        she hasn't really got the time, she still offered to help.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
18. Ali prefers Iranian food,        …       his children love pizza.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
19. I need a few days         …       I can think about your suggestion.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
20. He must be about sixty,             …       his wife looks about thirty.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
21. You eat a massive plate of food for lunch,        …         I have just a sandwich.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
22. He gets fifty thousand pounds a year         …        I get a meager twenty!
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
23. Tom is very extrovert and confident         …         Katy's shy and quiet.
a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
24. I do every single bit of housework…………..he just does the dishes now and again.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
25. ……… I accept that he's not perfect in many aspects, I do actually quite like the man.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
26. ……..I fully understand your point of view, I do also have some sympathy with Michael's.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
27. She walked home by herself…………. she knew that it was dangerous.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
28. He decided to go………… I begged him not to.
    a. whereas   b. although   c. so that   d. but
 
29. He's rather shy, ………..he's not as bad as he used to be.
   a. whereas   b. so that   c. while   d. but
 
30. She'll be coming tonight, ……… I don't know exactly when.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
31. This is one possible solution to the problem;  ………..  , there are others.
    a. whereas   b. but   c. although   d. however

32. I ate my lunch hurriedly…………..
   a. so that I may not be late.   b. in order to be not late.
   c. so that I wouldn't be late.  d. so as to not be late.

33. Leave early       …       miss the bus.
   a. so that you wouldn't    b. in order not
    c. so you won't     d. in order that might
 
34. I enjoyed her new book, ……….it's not quite as good as her last one.
   a. whereas   b. though  c. so that   d. in order to
 
35. They stole his shoes        …       he was sleeping.
  a. whereas   b. but   c. while   d. although
 
36. We moved to Tehran        …      visit our friends more often.
  a. so that we may  b. so as   c. in order that d. for

37. By ten o'clock I was feeling hungry        …          I'd had a large breakfast.
   a. whereas   b. but   c. although   d. while

38. He wore dark glasses         …       nobody would recognize him.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
39. He kept asking me for the money,        …      I had told him I hadn't got it.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. even though
40. Europe has a cold climate,        …        Arab countries are very warm.         
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to

41. I don't know what happened. He  ------------- have been here by now.
    a. ought                 b. might             c. should            d. would
42. In the morning the streets were wet. There --------------a heavy rain during the night.
    a. would have been    b. must have been       c. must be        d. should have been
43. "Where is my umbrella? I had it when I got into the bus." "You --------in the bus then.
   a. must have left       b. must leave        c. could have left       d. could leave
44. Steve didn't go to work in his car. His car ------------have been broken.
    a. must               b. would          c. should                    d. could
45. The glasses aren't in my pocket. I don't know what happened to them. I ........them somewhere.
     a. should leave     b. should have left  c. might have left   d. might leave
46. "My little brother is feeling sick." "He -----------a lot of chocolate."
     a. shouldn't have eaten     b. could have eaten     

      c. should have eaten       d. might have eaten
47. I can't find my bag anywhere. You -------------have left it in the shop.
     a. could            b. might         c. should                    d. would
48. this is the second pen you lost this week. You -------------have been more careful.
    a. could         b. might           c. should             d. would
49. A: did you go to the movies?" B: "No, -----------to the movies, but we decided not to."
    a. might have gone         b. should not have gone    

    c. could have gone        d. must have gone
50. I was in my office all day. You ------------to see me at any time.
    a. would have come        b. should have come       

    c. could have come        d. might have come
51. My friend, George, didn't accept the job, but I think he ----------have accepted it.
    a. will        b. would           c. must            d. should
52. You need to be more careful while cooking. You ----------your hand.
      a. should burn            b. could burn       

     c. should have burned         d. could have burned
53. Do you know where Ali left the car keys? He ----------them on the table; I'm not sure.
     a. must have left       b. should have left   

     c. might have left         d. would have left
54. The police stopped the taxi driver. He --------while the traffic light was red.
     a. must have stopped      b. should have stopped  

     c. could have stopped     d. may have stopped
55. A: I'm looking for Tom. Do you know where he is?
      B: He ------------- have gone out.
      a. would                    b. might           c. have to              d. could


 
 
کامل ترین گرامر زبان پیش دانشگاهی :درس اول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٦
 

ربط دهنده ها : when ,as,while,whether ,if,since

When:1.

.۱.برای بیان ۲ عمل متوالی (پشت سر هم با فاصله کوتاه

.When I opened the window ,the cat jumped out

.(دو عمل بدنبال یکدیگر)

در این جمله When به معنی "به محض اینکه میباشد و به جای آن میتوان از as نیز استفاده کرد

۲.برای بیان ۲ عمل همزمان (عمل کوتاه با when

.She was in the other room when the phone rang.

(عمل همزمان)

WhenI got home ,they were watching TV

=(عمل کوتاه با when

۳.بیان واقعیت /تکرار عملی /عادت /دوره زمانی

I become happy when(ever) I meet my family .( تکرار =عادت )

4. I learned English when (=While) I was in London .(دوره زمانی )

5.When I get home ,I will call you .(……)

7.When I got home ,they were watching TV.(……)

8. When (ever)you exercise ,your body uses the extra fuel.(….)

9. When I left home ,I remembered I didn’t have any keys (......) 

10.I lost my father when I was 12 years old .(…)

10.1.When she pressed the button ,the lift stopped.(press :not continuous )

10.2.When the TV star arrives ,there will be a big crowd .( arrive: not continuous)

AS :Different uses of "as":کاربردهای

11. He speaks English as fluently as a native speaker.(تساوی )

12. As I completed my project ,I sent it to my professor's office .(وقتی که /به محض اینکه )

13. As long as he continues telling lie,nobody will help him .(اگر-شرطی)

14. As I mentioned ,tomorrow the schools will remain closed(همانطور که )

15. As I was fixing my car ,my wife was setting the table (عمل همزمان )

16.I will do it as you tell me. (همانطور که )

17.As you become older ,you become less willing to change your ideas .(نسبت :هر چقدر سن بره بالا -)در نسبت معمولا جمله بصورت تفضیلی نوشته میشود

18. As Linda is the oldest child ,she has to look after the children(چون )

19.Send me some money as soon as you can .(=When )

20.She is as quiet as a mouse .(تساوی :به آرامی یک موش )

21. As I pointed , tomorrow the schools will remain closed

22.She treats me as if she hated me (unreal things -غیر واقعی)

معنی جمله :طوری رفتار میکرد که انگار از من بدش میاد .

23.It looks as if the weather is improving.(may happen )

24.A:The food is good .B:Yes,the prices are reasonable,as well .(همینطور/علاوه بر این )

As = While .1.بیان دو عمل همزمان (به معنی همزمانی : در حالی که )

While I was fixing my car ,my wife was setting the table .

AsI was fixing my car ,my wife was setting the table .

WhileI was in London ,I learned a lot about computer science .

2. (As )بیان دو عمل که بدنبال یکدیکر انجام شده است .در این صورت از WHEN نیز میتوان استفاده کرد (( در معنی وقتی یا به محض اینکه ))

AsI completed my project ,I sent it to my professor's office .

= When I completed my project ,I sent it to my professor's office

3. (As =since=because)دلیل -reason :

As Linda is the oldest child ,(so)she has to look after the children .

=Since Linda is the oldest child ,she has to look after the children

I couldn’t wait for him because I was in a hurry .

SinceI was in a hurry ,I couldn’t wait for him.

Becausethe weather was cold ,we had to stay at home .

= Because of the cold weather ,we had to stay at home .

4.As (نسبت :proportion )

Asit grows darker ,it becomes colder.(در نسبت صفت تفضیلی)

Since :(time/reason )" :"چون "و "از زمانی که

I haven’t seen him since I moved here .

Whether /if/unless/provided that .. (شرطی)

I will go to work if I feel better .

I will go to work if I feel better or not .

I will go to work whether I feel better or not .

I will go to work whether or not I feel better .

**I will go to work if or not I feel better .(wrong /why?)جمله به این شکل درست نیست

You can't buy this car unless you have enough money .unless means =if ....................... not

You can't buy this car if you have not enough money

 

Some points :

 

WhenI left home ,I remembered I didn’t have any keys(( از خانه خارج شده بعد بخاطرآورده

AsI left home ,I remembered I didn’t have any keys .(( در حالیکه از خانه خارج می شده بخاطرآورده

.=While I was leaving home , I remembered I didn’t have any keys.

. As I completed my project ,I sent it to my professor's office .

=When I completed my project ,I sent it to my professor's office .As I didn’t study , I failed (why)

As I was getting off the bus , I fell down.(when )

My brother has a headache when he watches TV.(whenever)

When =While=As we were driving through the forest ,we saw a strange animal .(when as your last choice

We were all pleased when she passed the exam .( not continuous )

They sang as they walked .(continuous :ماهیتا استمراری )

As prices rise ,(so )the demand of higher wages will increase .(چون )

We got to the station late because the traffic was heavy .

We got to the station late because of the heavy traffic

بعد ازbecauseof اسم و یا فعل با ing

We got to the station late due to heavy traffic .= because of

While /As I was climbing the mountain ,I lost my control and fell down .

When I got to the station ,the train had left .

As a student he had known great poverty .(when he was a student )وقتی =As

As a student he get in for a half price .(since he was a student)چون =As

Choose the best answer                     :گزینه صحیح را انتخاب کنید

1.The doorbell rang …...we were having lunch .

(when /since/whereas/so that )

2.She 's been waiting for Jack's letter …….he left her six months ago.

(when/while/as/since)

3……..I want to open this door ,it produces a noise .

(as /when /since/whereas)

4.She came and asked me ….… I really wanted to leave .

(whether/since/while/where)

5.She had an accident ……..she was crossing the street .

(since /when/whether/ever since)

6.The last time I went to shiraz was in Tir …..the weather was hot .

(as/ whether/since/when)

7.His parents died ……he was only a boy of 12.

(sice/as/when/because)

8.I always felt lonely ..….having very few friends to go out with .

(since/as/because of /when )

9.He left his hometown and has not returned there ….

(since then =ever since /from then /till then )

10…...moving to a warmer places ,I had had no trouble with my asthma .

(as/when/since/while)

11.Just …... I was taking the photograph ,sb walked in front of the camera .

(so /as/since/until)

12.When I visited the musume ,I felt ….I had returned to past times .

(as long as /as soon as /as if )

13.I saw an accident ….I was walking home .

(when /because /since/as)

14…..I was too hungry ,I stopped to buy a sandwich .

(when /while /as /whether)

15.In the 12 months …..I wrote to you ,a lot has happened to me .

(as/whether/when/since)

16.She asked me ..….she was coming .

(as/since/so/ whether)

17.Leave things ..…they are until the police arrives .

(when /as/since/whether)

18.I learned to speak English …I was in South America last year .

(while/then/since/whether)

19.I can still remember the day ……we met each other .

(while/as/when/whereas)

20.It is thought that the present generation has never worked …..the former one .

(as hardly as /as harder as /as hard as /as hard like )

21…..when haven’t you seen him ?

(as/long/when/while)

22.They have reconstructed a lot of houses in Bam ….they started their work .

(while/since/when/as)

23…… she finished her work ,she could move home .(

because of /while/when /during )

24……..her politeness and beauty she was admired by everyone .

(because/as/because of /since)

25.She didn’t know ……..her father let her go to picnic with her friends.

(whether /while /because /however)

26.I like to keep fit ,so I go swimming as ….as I can .

(if/long/soon/often)

Abedinzadeh


 
 
امری کردن فعل :
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٧
 


را برداریم فعلی که باقی می you ی مصدری را برداریم و یا اگر بیائیم (to) در زبان انگلیسی اگر ما بیائیم

ماند امری است . برای احترام بیشتر ما می توانیم از کلماتی مثل کلمات زیر استفاده می کنیم:

please 􀃆 لطفًا

will you ( please) 􀃆 ( اگر امکان دارد ( لطفًا

would you 􀃆 اگر زحمتی نمیشه

could you 􀃆 اگر اشکالی نداره

تست کنکوری :

would you mind + دار ing فعل

do you mind + دار ing فعل

را حذف کنیم فعل امر منفی به دست می آید . you بود you اگر جمله ما منفی بود و دارای

don’t be تبدیل به aren’t را بر می داریم you بدین صورت است وقتیکه to be - این قانون در مصدر

در آخر جمله به کار می رود . again می شود برای تأکید بیشتر در امر منفی یک

you don’t go ( امر منفی ) 􀃆 don’t go again ( ( تأکید بیشتر

you aren’t ( امر منفی ) 􀃆 don’t be again ( ( دیگه نباشی ها

don’t (you) ever go (again). ( ( دیگه هرگز نری ها

39

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 لطفًا اینجا درس بخوان هر روز .

-2 لطفًا یک نامه بنویس.

-3 اگر زحمتی نمیشه انگلیسی صحبت کن.

-4 اگر امکان برای شما دارد به معلم گوش بدهید.

-5 لطفًا اینجا مؤدب باش.

-6 لطفًا خوشحال باش.

-7 اینجا دیگه فوتبال بازی نکن.

-8 دیگه در رو باز نکن.

-9 دیگه رو تخته ننویس.

-10 دیگه تنبل نباش.

-11 دیگه بد اخلاق نباش.

-12 دیگه بی ادب نباش.

پاسخ:

1-Please study here every day.

2-Please write a letter.

3-Would you please speak English.

4-Would you mind listening to the teacher.

5-Please be polite here.

40

6-Please be happy.

7-Don’t play football here again.

8-Don’t open the door again.

9-Don’t write on the black board again.

10-Don’t be lazy again.

11-Don’t be bad temper again.

12-Don’t be rude again.

مرور:

-1 من هر روز اینجا کارمی کنم .

I work here every day.

I am working here now. حاضر استمراری

I worked here yesterday. گذشته ساده

I was working here yesterday. گذشته استمراری

Work here every day. امری

-2 پدرم فردا ماشین می خرد.

My father will buy a car tomorrow.

-3 سال آینده قبول می شوم.

I will pass in the next year.

-4 آنها تا سه هفته دیگه اینجا خواهند بود.

41

They will be here in three weeks.

-5 ما بزودی پیروز می شویم.

We will win soon.

-6 شما دیر یا زود زرنگ خواهید شد.

You will be clever sooner or later.

-7 علی بعدًا درس می خواند

Ali will study later.


 
 
تمرین انگلیسی برای دانش آموزان متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

Nouns, adjectives and adverbs

4 Peter gets and

all the time, (selfish)

5 You seem you were yesterday, (happy)

6 My chair was getting and

(uncomfortable)

7 We need actors for this film, (young)

8 I think that the new salesman is the last

one. (honest)

9 This road is and

the other one. (long/dangerous)

10 Is the new car the old one? (expensive)

11 This system is the last one we had. (easy)

12 People here are they are at home, (polite)

13 The man was getting and (angry)

14 The city is it used to be. (crowded)

15 She was feeling she had been earlier.

(miserable)

16 Computers are nowadays, (complicated)

17 I think trains are and

cars, (fast/comfortable)

18 We will have to think of a method, (good)

19 I'm beginning to feel about the results.

(hopeful)

20 She seems to be getting and (thin]

21 My new dictionary is a lot the last one. (useful)

22 These trousers are too wide. Do you have any that are ?

(narrow)

23 young people learn to play musical

instruments than in the past, (few)

24 The film got and until I fell

asleep! (boring)

25 I think that people who live in villages are

people in big cities, (friendly)

26 Her new job is a lot the last one. (stressful)

 

 

Nouns, adjectives and adverbs

20 Comparatives

Check

Complete these sentences, using the comparative form of the adjectives given.

1 It's hotter.. here than in London, (hot)

2 She's .more imaginative.. than her brother, (imaginative)

3 He's than all the other students, (old)

4 Do you think Pat is than Brian? (intelligent)

5 This school is than ours, (old-fashioned)

6 The computer was than 1 thought.

(expensive)

7 The rooms are than they used to be.

(clean)

8 He's than he was a year ago. (healthy)

9 Do you think English is than French.

(difficult)

10 He eats a lot - he's getting and

(fat)

11 His face was getting and

(red)

12 He was than T had ever seen him before.

(angry)

13 Big cars are than small ones, (comfortable)

14 My exam was than I had thought, (bad)

15 The road becomes after four or five miles.

(narrow)

16 I'm sure I'll find New York than Houston.

(exciting)

17 I need to go to the doctor - this cough is getting and

(bad)

18 He thinks Charlie Chaplin is than Mr Bean, (funny)

19 Their plane ticket was than mine because

they flew on a Sunday, (cheap)

20 My son is a lot now that he's a teenager, (lazy)

 

Nouns, adjectives and adverbs

21 as... as

• To say that two things or people are the same or equal:

My son is as tall as you.

• To say that two things or people are not the same or equal:

The second half of the football match was not as exciting as the first half.

Practice

Complete these sentences, using the adjectives in the box.

boring comfortable dangerous deep difficult

feet independent old relaxing valuable

1 This summer is not as .hot.. as last summer.

2 I hope his new book is not as .boring...as his last one.

3 She was afraid of flying, but I told her it's not as as

travelling by car.

4 Don't worry. The river isn't as as it looks.

5 Silver isn't as as gold.

6 Dogs aren't as as cats.

7 Our new car is very fast, but it's not as as the old one.

8 Do you think French is as to learn as English?

9 Were you really born in 1980? I didn't realise you were as

as me.

10 For me, lying on the beach is not as as walking in

the mountains.


 
 
تمرین انگلیسی برای دانش آموزان متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

 

Nouns, adjectives and adverbs

5 Simon's Mark, (old)

6 I think Scotland is England, (beautiful)

7 My brother's I am. (young)

8 1 like this school because it's the other one.

(big)

9 Accommodation here is in my country.

(expensive)

10 The weather here is at home, (cold)

11 I think you're your father now. (tall)

12 His homework was mine, (bad)

13 This film is the one you wanted to see.

(interesting)

14 The journey is I thought, (long)

15 This lesson is the last one. (difficult)

19 Comparatives

> Exercise 18 for adjectives with one syllable, and with three syllables or more.

• Adjectives with two syllables

a) generally use morecareful

-> more careful; stupid —> more stupid; cautious --> more cautious

b) but if the adjective ends in er, y, ow, add er:

clever --> cleverer; friendly —friendlier (note: y changes to i);

pretty —> prettier; narrow —> narrower

• The comparative of little is less, and of few is fewer:

I've got less money than she has.

There are fewer problems than there were before.

Note:

It's getting hotter and hotter.

It's getting more and mure dangerous.

Practice

Write the comparative of the words given to complete the sentences.

Add than where necessary.

1 He is . more helpful than he used to be. (helpful")

2 It was slowly getting .hotter. and .hotter... (hot)

3 I had time than T needed to finish the job.

(little)


 
 
لیست لغات گرامری زبان انگلیسی 4
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

eradication

(n.) the act of annihilating, destroying, or erasing

Some have theorized that the eradication of the dinosaurs was due to a

radical change in climate.

errant

(adj.) roving in search of adventure

The young man set out across country on an errant expedition.

erratic

(adj.) unpredictable; irregular

His erratic behavior was attributed to the shocking news he had

received.

The kitten's erratic behavior was attributed to the owner's cruel method

of disciplining his pet.

erroneous

(adj.) untrue; inaccurate; not correct

The reporter's erroneous story was corrected by a new article that

stated the truth.

erudite

(adj.) having a wide knowledge acquired through reading

The woman was so erudite, she could recite points on most any subject.

eschew

(v.) to shun; to avoid

Eschew the traffic and you may arrive on time.

esoteric

(adj.) understood by only a chosen few; confidential

The esoteric language was only known by the select group.

We have had a number of esoteric conversations.

estimable

(adj.) deserving respect

The estimable hero was given a parade.

ethereal

(adj.) very light; airy; heavenly; not earthly

The ethereal quality of the music had a hypnotic effect.

The dancer wore an ethereal outfit which made her look like an angel.

ethnic

(adj.) pertaining to races or peoples and their origin classification, or

characteristics

Ethnic foods from five continents were set up on the table.

eulogy

(n.) words of praise, especially for the dead

The eulogy was a remembrance of the good things the man accomplished

in his lifetime.

euphemism

(n.) the use of a word or phrase in place of one that is distasteful

The announcer used a euphemism when he wanted to complain.

euphony

(n.) pleasant combination of sounds

The gently singing birds created a beautiful euphony.

The euphony created by the orchestra was due to years of practice.

evanescent

(adj.) vanishing quickly; dissipating like a vapor

The evanescent mirage could only be seen at a certain angle.

evasion

(n.) the avoiding of a duty

The company was charged with tax evasion, as they did not pay all that

they owed.

evoke

(v.) to call forth; provoke

Seeing her only daughter get married evoked tears of happiness from the

mother.

Announcement of the results evoked a cheer from the crowd.

exculpate

(v.) to free from guilt

The therapy session will exculpate the man from his guilty feelings.

execute

(v.) to put to death; kill; to carry out; fulfill

The evil, murderous man was executed for killing several innocent

children.

I expected him to execute my orders immediately.

exemplary

(adj.) serving as an example; outstanding

The honor student's exemplary behavior made him a role model to the

younger children.

Employees of the month are chosen for their exemplary service to the

firm.

exhaustive

(adj.) thorough; complete

It took an exhaustive effort, using many construction workers, to

complete the new home by the deadline.

exhume

(v.) to unearth; to reveal

The scientists exhumed the body from the grave to test the body's DNA.

The next episode will exhume the real betrayer.

exigent

(adj.) a situation calling for immediate attention; needing more than is

reasonable

The exigent request for more assistance was answered quickly.

The bank seemed to feel that another extension on their loan payment

was too exigent a request to honor.

exonerate

(v.) to declare or prove blameless

Hopefully, the judge will exonerate you of any wrongdoing.

exorbitant

(adj.) going beyond what is reasonable; excessive

Paying hundreds of dollars for the dress is an exorbitant amount.

exotic

(adj.) unusual; striking; foreign

Many people asked the name of her exotic perfume.

The menu of authentic Turkish cuisine seemed exotic to them,

considering they were only accustomed to American food.

expedient

(adj.) convenient in obtaining a result; guided by self-interest

The mayor chose the more expedient path rather than the more correct

one.

There is no expedient method a teenager will not resort to in order to

get the keys to a car of their own.

expedite

(v.) to hasten the action of

We can expedite the bank transaction if we tell them it is an emergency.

explicit

(adj.) specific; definite

The explicit recipe gave directions for making a very complicated

dessert.

exposition

(n.) setting forth facts

The exposition by the witness substantiated the story given by the

prisoner.

expunge

(v.) to blot out; to delete

Bleach may be used to expunge the stain.

extant

(adj.) existing; refers especially to books or documents

Some of my ancestor's letters remain extant.

extemporize

(v.) to improvise; to make it up as you go along

It was necessary for the musician to extemporize when his music fell off

the stand.

extol

(v.) to give great praise

The father will extol the success of his son to everyone he meets.

extraneous

(adj.) irrelevant; not related; not essential

During the long, boring lecture, most people agreed that much of the

information was extraneous.

extricable

(adj.) capable of being disentangled

The knots were complicated, but extricable.

exultation

(n.) the act of rejoicing

Exultation was evident by the partying and revelry.


 
 
Time Expressions and Tenses
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

Time expressions are used to indicate the time at / during which an action took place. Common time expressions include:

Present forms: everyday, on Fridays, at the moment, now, as well as adverbs of frequency such as always, usually, sometimes (for present habits and routines). Days of the weeks followed by 's' such as Mondays, Tuesdays, etc.

Examples

He sometimes finishes work early.
Marjorie is listening to the radio at the moment.
Peter goes jogging on Saturdays.

Past forms: when I was ..., last week, day, year, etc., yesterday, ago (two weeks ago, three years ago, four months ago, etc.)

Examples

He visited his friends last week.
I didn't see you two days ago.
Jane flew to Boston yesterday.

Future forms: next week, year, etc., tomorrow, by (the end of the week, Thursday, next year, etc.) in X time (in two weeks time, in four months time, etc.)

Examples

I'm going to attend a conference next week.
It won't snow tomorrow.
They're going to visit New York in two weeks.

Perfect forms: since, yet, already, just, for

Examples

Michael has worked here since 1998.
Have you finished reading the paper yet?
He's just gone to the bank.


 
 
Superlative Forms - Understanding the English Superlative Form
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۱
 

Here is a chart showing how to construct the superlative form in English:

One Syllable Adjectives

Place 'the' before the adjective and add '-est' to end of the adjective (Note: double the final consonant if preceded by a vowel).

Example: cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest

Example Sentences

Today is the hottest day of the summer.
This book is the cheapest I can find.

Two, Three or More Syllable Adjectives

Place 'the most' before the adjective.

Example: interesting - the most interesting / difficult - the most difficult

Example Sentences:

London is the most expensive city in England.
That is the most beautiful painting here.

Two Syllable Adjectives Ending in '-y' Place 'the' before the adjective and remove the 'y' from the adjective and add 'iest'.

Example: happy - the happiest / funny - the funniest

Example Sentences

New York is the noisiest city in the USA.
He is the most important person I know.

IMPORTANT EXCEPTIONS

There are some important exceptions to these rules. Here are two of the most important exceptions:

good

 • good - adjective
 • the best - superlative

Example Sentences

Peter is the best golf player in the school.
This is the best school in the city.

bad

 • bad - adjective
 • the worst - superlative

Example Sentences

Jane is the worst student in the class.
This is the worst day of my life.


 
 
Superlative Forms - Understanding the English Superlative Form
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱
 

Here is a chart showing how to construct the superlative form in English:

One Syllable Adjectives

Place 'the' before the adjective and add '-est' to end of the adjective (Note: double the final consonant if preceded by a vowel).

Example: cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest

Example Sentences

Today is the hottest day of the summer.
This book is the cheapest I can find.

Two, Three or More Syllable Adjectives

Place 'the most' before the adjective.

Example: interesting - the most interesting / difficult - the most difficult

Example Sentences:

London is the most expensive city in England.
That is the most beautiful painting here.

Two Syllable Adjectives Ending in '-y' Place 'the' before the adjective and remove the 'y' from the adjective and add 'iest'.

Example: happy - the happiest / funny - the funniest

Example Sentences

New York is the noisiest city in the USA.
He is the most important person I know.

IMPORTANT EXCEPTIONS

There are some important exceptions to these rules. Here are two of the most important exceptions:

good

 • good - adjective
 • the best - superlative

Example Sentences

Peter is the best golf player in the school.
This is the best school in the city.

bad

 • bad - adjective
 • the worst - superlative

Example Sentences

Jane is the worst student in the class.
This is the worst day of my life.


 
 
زمان گذشته ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱
 


تعریف: کاری است که در گذشته انجام گرفته و تمام شده.

اضافه کنیم گذشته ساده به دست می آید. ied یا ed طرز ساخت : اگر به حال ساده

افعال در گذشته دو دسته اند:

افعال :

see 􀃆 saw :( -1 بی قاعده: (شکل عوض می شود

work 􀃆 worked ( ed-ied) : -2 با قاعده

do 􀃆 did

am , is 􀃆 was

are 􀃆 were

have 􀃆 had

go 􀃆 went

come 􀃆 came

see 􀃆 saw

می باشد. did تغییرات در گذشته: به عهده فعل کمکی

حذف و اگر فعل بی قاعده باشد به حالت اول ied یا ed می آید didn’t یا did تذکر بسیار مهم : وقتی که

خود بر می گردد.

نشانه های گذشته ساده:

34

و تغییر شکل فعل در افعال بی قاعده. ied یا ed -1 وجود

-2 وجود قیود زمان مانند:

last day و yesterday 􀃆 که در آخر جمله می آیند

the other day 􀃆 چند روز قبل

two days ago 􀃆 دو روز قبل

in + تاریخ 􀃆 ( in برای تاریخ گذشته به کار می رود ( 1920

تذکر مهم : اگر در یک جمله دو فعل داشته باشیم فقط فعل اولی به گذشته تبدیل می شود.

ed حروف صدادار داشته باشد برای تبدیل به گذشته فقط y ختم می شوند اگر قبل از y تذکر : افعالی که به

می گیرند.

play 􀃆 played

stay 􀃆 stayed

say 􀃆 said

pay 􀃆 paid

را برمی y حروف صدادار نداشته باشند برای تبدیل به گذشته y ختم می شوند اگر قبل از y و افعالی که به

می شود. ied اضافه می کنیم که ed می کنیم سپس i داریم و تبدیل به

carry 􀃆 carried

study 􀃆 studied

try 􀃆 tried

35

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 آنها کمک کردند به ما در کلاس ساعت 2 دیروز

-2 ما دیدیم شما را در پارک ساعت 5 هفته گذشته

-3 ما میخواستیم برویم مدرسه چند روز پیش

-4 ما دوست داشتیم مؤدب باشیم در کلاس در سال 1367

-5 ما خسته بودیم دیروز

-6 پسره پارسال تنبل بود

پاسخ:

1-They helped us in the class at 2 o’clock yesterday.

2-We saw you in the park at 5 o’clock last week.

3- We wanted to go to school the other day.

4-We liked to be polite in the class in 1367 year.

5- We were tired yesterday.

6- The boy was lazy last year.

36

زنگ تفریح:

To Do

You did. Did you do?

اصلی کمکی فعل اصلی فاعل

He does. Does he do?

Did he do? Yes he did.

You had to go. . -1 تو مجبور بودی بروی

Did you have to go? سؤالی

You didn’t have to go منفی

-2 او مجبور است برود.

He has to go.

Does he have to go? سؤالی

-3 او مجبور بود درس بدهد.

He had to teach.

Did he have to teach?

-4 پدرم دیروز اینجا بود .

My father was here yesterday.

-5 والدینشان مهربان بودند پارسال.

Their parents were kind last year.

-6 من پارسال معلم بودم.

37

I was teacher last year.

-7 آنها داشتند درس می خواندند وقتی که پدرم آمد

They were studying when my father came in.

-8 برادرم داشت پیانو می زد وقتیکه معلمش در زد

My brother was playing the piano when his teacher rang.

-9 والدینشان داشتند اخبار تماشا می کردند وقتیکه باران آمد.

Their parents were watching the news when it was raining.

داشته باشیم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته when تذکر: هر گاه در جمله

استمراری می شوند.

زمان گذشته ساده

تعریف: کاری است که در گذشته انجام گرفته و تمام شده.

اضافه کنیم گذشته ساده به دست می آید. ied یا ed طرز ساخت : اگر به حال ساده

افعال در گذشته دو دسته اند:

افعال :

see 􀃆 saw :( -1 بی قاعده: (شکل عوض می شود

work 􀃆 worked ( ed-ied) : -2 با قاعده

do 􀃆 did

am , is 􀃆 was

are 􀃆 were

have 􀃆 had

go 􀃆 went

come 􀃆 came

see 􀃆 saw

می باشد. did تغییرات در گذشته: به عهده فعل کمکی

حذف و اگر فعل بی قاعده باشد به حالت اول ied یا ed می آید didn’t یا did تذکر بسیار مهم : وقتی که

خود بر می گردد.

نشانه های گذشته ساده:

34

و تغییر شکل فعل در افعال بی قاعده. ied یا ed -1 وجود

-2 وجود قیود زمان مانند:

last day و yesterday 􀃆 که در آخر جمله می آیند

the other day 􀃆 چند روز قبل

two days ago 􀃆 دو روز قبل

in + تاریخ 􀃆 ( in برای تاریخ گذشته به کار می رود ( 1920

تذکر مهم : اگر در یک جمله دو فعل داشته باشیم فقط فعل اولی به گذشته تبدیل می شود.

ed حروف صدادار داشته باشد برای تبدیل به گذشته فقط y ختم می شوند اگر قبل از y تذکر : افعالی که به

می گیرند.

play 􀃆 played

stay 􀃆 stayed

say 􀃆 said

pay 􀃆 paid

را برمی y حروف صدادار نداشته باشند برای تبدیل به گذشته y ختم می شوند اگر قبل از y و افعالی که به

می شود. ied اضافه می کنیم که ed می کنیم سپس i داریم و تبدیل به

carry 􀃆 carried

study 􀃆 studied

try 􀃆 tried

35

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 آنها کمک کردند به ما در کلاس ساعت 2 دیروز

-2 ما دیدیم شما را در پارک ساعت 5 هفته گذشته

-3 ما میخواستیم برویم مدرسه چند روز پیش

-4 ما دوست داشتیم مؤدب باشیم در کلاس در سال 1367

-5 ما خسته بودیم دیروز

-6 پسره پارسال تنبل بود

پاسخ:

1-They helped us in the class at 2 o’clock yesterday.

2-We saw you in the park at 5 o’clock last week.

3- We wanted to go to school the other day.

4-We liked to be polite in the class in 1367 year.

5- We were tired yesterday.

6- The boy was lazy last year.

36

زنگ تفریح:

To Do

You did. Did you do?

اصلی کمکی فعل اصلی فاعل

He does. Does he do?

Did he do? Yes he did.

You had to go. . -1 تو مجبور بودی بروی

Did you have to go? سؤالی

You didn’t have to go منفی

-2 او مجبور است برود.

He has to go.

Does he have to go? سؤالی

-3 او مجبور بود درس بدهد.

He had to teach.

Did he have to teach?

-4 پدرم دیروز اینجا بود .

My father was here yesterday.

-5 والدینشان مهربان بودند پارسال.

Their parents were kind last year.

-6 من پارسال معلم بودم.

37

I was teacher last year.

-7 آنها داشتند درس می خواندند وقتی که پدرم آمد

They were studying when my father came in.

-8 برادرم داشت پیانو می زد وقتیکه معلمش در زد

My brother was playing the piano when his teacher rang.

-9 والدینشان داشتند اخبار تماشا می کردند وقتیکه باران آمد.

Their parents were watching the news when it was raining.

داشته باشیم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته when تذکر: هر گاه در جمله

استمراری می شوند.


 
 
Simple Present Tense ( زمان حال ساده )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
 


زمان حال ساده: کاری است که به صورت عادت و تکرار انجام می شود.

ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان حال ساده یا to طرز ساخت : اگر

اضافه می شود . (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) حاضر ساده است .در سوم شخص یعنی

نشانه های حال ساده :

در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل : s -1 وجود

He works/she eats/it runs

در آخر فعل در سوم شخص مفرد es -2 وجود

می گیرند مثل: es ختم می شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s تذکر: افعالیکه به

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes

s داشته باشد در سوم شخص فقط “a,e,I,o,u” حرف صدادار y ختم می شوند اگر قبل از y -3 افعالی که به

می گیرد.

play 􀃆 سوم شخص مفرد 􀃆 Plays

را برمی داریم و به جای y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم می شوند اگر قبل از y افعالی که به

می گذاریم . es و سپس i آن در سوم شخص مفرد

Carry 􀃆 carries

Study􀃆 studies

یا

-4 وجود قیود زمان مثل :

very other + زمان ( every other week (یک هفته در میان

-5 وجود قید تکرار مثل :

ever – never – always – usually – often – sometimes

They never play golf.

-6 با حقایق دنیا و یا چیزهایی که قب ً لا اثبات شده است، جمله زمان حاضر ساده است.

The sun sets in the west. . خورشید در غرب، غروب می کند

انجام می شود. does ,do تذکر مهم : تغییرات در حاضر ساده یا حال با دو فعل کمکی

هم همین طور) doesn’t پران است و ies - پران es - پران s ) does : بسیار مهم

تکراری از قبل : قیود مکان همیشه قبل از قیود زمان می آیند.

He goes to school every day.

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

-1 او به مدرسه می رود هر روز

-2 معلم کمک می کند به ما در کلاس ساعت 2 روزهای زوج

-3 پدرم درس می خواند در خانه روزهای فرد

-4 پدرش می خواهد کمک کند به آنها اینجا هر روز

پاسخ:

1. He goes to school every day.

2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days.

3. My father studies at home on even days.

4. His father wants to help them here every day


 
 
Future with will and be going to
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

The future with 'Will' is used in a variety of situations discussing the future. Use the following forms with 'will'. Notice that 'will' or 'won't' is used for ALL subjects.

Positive

Subject + will + base form of verb + object(s)

Negative

Subject + will + not + base form of verb + object(s)

Question

(Question Word) + will + subject + base form of verb?

Used for spontaneous decisions. Spontaneous decisions are decisions made AT the moment of speaking.

Examples

Jack's hungry. I'll make her a sandwich.
That's difficult! I'll help you with the problem.

Used for predictions:

Examples

It will snow tomorrow.
She won't win the game.

Used for scheduled public events

Examples

The concert will begin at 8 o'clock.
When will the train leave?
The class won't start next week.

Used for promises

Examples

Will you marry me?
I'll help you with your homework after class.

Future with 'Going to'

The future with 'going to' is used to speak about future intentions or plans made before the present moment. Use the following forms with 'going to'.

Positive

Subject + to be + going to + base form of verb + object(s)

Negative

Subject + to be + not + going to + base form of verb + object(s)

Question

(Question Word) + to be + subject + going to + base form of verb?

Examples We are going to study French next semester.
Where are you going to stay in France?
She isn't going to take a vacation this year.

Used for planned decisions. Planned decisions are decisions made BEFORE the moment of speaking.

Examples

I'm going to study Languages at university next year.
We're going to stay at the Hilton in New York next week.

Used for predicting an action that you see is about to happen:

Examples

Watch out! You're going to hit that car!
Look at those clouds. It's going to rain.

Used for future intentions:

Examples

I'm going to be a policeman when I grow up.
Katherine is going to study English when she goes to University.


 
 
Can Should Must
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

Modals are verbs that modify other verbs. The most common modals are:

Can
Should
Must

Note that all subjects take the same form of the modal.

Positive

Subject + Modal + Base Form of Verb + Objects

Examples

He can play the piano.
I must leave soon.

Negative

Subject + Modal + Not + Base Form of Verb + Objects

Examples

They can't visit next week.
You shouldn't go to that film.

Question

Modal + Subject + Base Form of Verb + Objects

Examples

Can you help me?
What should I do?

Giving Advice with Should

'Should' is used when asking for or giving advice. It is also used when asking for suggestions.

Examples

I think you should see a doctor.
What type of job should I get?

Expressing Ability with Can

'Can' is used to speak abilities.

Examples

He can speak Japanese.
Can you play golf?

Asking for Permission with May

'May' is used to ask for permission.

Examples

May I help you?
May I visit you this afternoon?

NOTE: In spoken English, 'Can I ...?' is often used instead of 'May I ...?'


 
 
Verbs Followed by the Gerund or the Infinitive
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

 

Verbs Followed by the Gerund or the Infinitive

 

Verb + 'ing' OR Verb + Infinitive

When two verbs are used together, the second verb is often in the gerund form (-ing) or the infinitive. There are no specific rules concerning which verbs take which form. Like irregular verbs, you will need to learn which form a verb takes.

Common Verbs + 'ing'

go
enjoy
quit
discuss
mind
can't stand
suggest

Examples:

They go jogging on Saturdays.
I don't mind helping you.
They can't stand driving in traffic jams.

Common Verbs + Infinitive

promise
plan
refuse
want
need
decide
hope

Examples:

I promised to help him.
Alice needs to start that task.
He decided to quit his job. 
 
تمرین انگلیسی برای دانش آموزش آموزان متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

6 Countable and uncountable nouns

• Countable nouns are things that can be counted:

a book, two cars, three planes

• Uncountable nouns cannot be counted as one, two, three, etc:

milk, water, flour

> Exercise 17: if we want to count these things, we use a litre of, a kilo of, etc.

Note: Bread, cheese, butter, information, news, food, and money are all uncountable nouns.

>• Exercise 14 for some and any.

Practice

Write 'C for countable, 'U' for uncountable.

apple

water

boy

milk

table

pen

bread

cup

computer

money

C

U

cheese

tooth

car

grass

person

road

chair

bicycle

hand

flour

I information

butter

sugar

tree

garden

book

news

bus

wine

house

Nouns, adjectives and adverbs

7 Singular and plural

• To make a singular noun plural, add s:

brother —> brothers; car —> cars; house —> houses

Notes

• If the word ends in ch, sh, x, or s, add es.

match —> matches; box —> boxes

• If the word ends in y, change to ies:

baby —> babies; lady —> ladies

• Remember the common irregular plurals:

men, women, children, people, teeth, feet

Practice

Write the plurals.

brother

sister

match

key

camera

church

teacher

garden

sandwich

door

lady

gentleman

tooth

restaurant

house

brothers woman

box

baby

person

man

child

secretary

student

bus

cinema

foot

boy

table

window

banana

Nouns, adjectives and adverbs

8 The indefinite article a

• a (or an) is used with countable nouns (> Exercise 6) to indicate one.

Can I have a cup of tea?

I've got a daughter and two sons.

• a is not used before a plural noun (NOT I've got a sons).

• a is not used before uncountable nouns (NOT I want a petrol, please).

Practice

Write a, an, or nothing to complete these sentences.

1 I'd like ..a.. sandwich, please.

1 He asked me for ..-.. money.

3 They wanted information about the trains.

4 I'd like apple and orange, please.

5 They've got very big house.

6 Do you like fast cars?

7 We watched films all afternoon.

8 Have you got umbrella?

9 I asked for bread and cheese.

10 Are you drinking milk?

11 I had glass of water.

12 He gave me orange.

13 Is there telephone here?

14 We had eggs for breakfast.

15 I like coffee and tea.

Nouns, adjectives and adverbs

9 The indefinite article a and the definite article the

a is used with countable nouns to indicate one (>- Exercise 8):

I've got two bikes and a car.

She's a lawyer.

He's a teacher.

the is used:

a) when a word is used a second time;

He gave me a knife and a spoon. The spoon was dirty.

I bought a pen and some paper, but I left the pen in the shop.

b) when only one object exists:

the earth, the sun, the River Thames

Practice

Write a, the, or no article to complete these sentences.

1 She's .a... journalist.

2 ..The.. moon moves slowly round the... earth.

3 sun is shining.

4 I'd like cup of coffee, please.

5 Have you got double room?

6 He gave me a lighter and some cigarettes but lighter

didn't work.

7 There was doctor and nurse in the room

nurse was sleeping.

8 She took sandwich and piece of cake, but didn't eat

cake.

9 Yes, I work at this school. I'm teacher.

10 A man and two women were sitting in the car. 1 think man

was Italian.

11 Did you see Pope when he came to England?

12 He offered me cigarette, but I refused.

13 Did you send me postcard when you were in Greece?

14 They had six cats and dog. T really liked dog.

15 Have you got match, please?

16 She sent me letter and card letter didn't arrive.

17 I had cup of tea and ice cream tea was terrible.

18 Have you met Sally? She's friend of mine.

Nouns, adjectives and adverbs

10 No article or the before names of places

a or the is not usually used before names of villages, towns, streets, cities,

countries or continents.

She lives in Paris.

We went to India.

the is used before names of seas, rivers, groups of islands or mountains,

kingdoms, republics, deserts, plural names of countries: the Atlantic Ocean,

the River Thames, the Netherlands, the Arctic (land and sea), the Antarctic

(land and sea), the Alps, the United States of America, the United Arab

Emirates, the Sahara, the United Kingdom, the Nile, the Gobi Desert.

Practice

Write the names of the places below in two columns, those with the and those

without the.

River Seine

Luxembourg

Istanbul

Pyrenees

Chile

Solomon Islands

with the

River Seme

Philippines

Sweden

Oxford Street

Bombay

South China Sea

Hamburg

Algeria

Rocky Mountains

St Lawrence River

Barcelona

People's Republic of Mongolia

Pacific Ocean

without the

Luxembourg

10

Nouns, adjectives and adverbs


 
 
گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

ضمایر مفعولی عبارتند از:

جمع مفرد

me به من  مرا us به ما  ما را

you به تو تو را You به شما  شما را

him به او  او را

her ( به او او را (زن

it به آن  آنرا

them به آنها  آنها را

صفات ملکی عبارتند از:

جمع مفرد

my مال من our مال ما

your مال تو your مال تو

his مال او

her مال او

its مال آن

their مال آنها

نمی آید به جز در to افعال کمکی (معین): افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آید و بعد از آنها

.used to و ought to

can توانستن must باید should باید may مثال: ممکن بودن

 

خاصیت های افعال کمکی:

-1 بین فاعل و فعل اصلی می آیند

-2 با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را

سئوالی می کنند در زبان فارسی برای سئوالی کردن جمله سه علامت (آیا  مگر  لحن ) را به اول جمله

می برند و جلوی جمله علامت سئوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سئوالی کردن افعال کمی را به

استفاده می کنیم. does و do اول جمله می برند اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی

سؤالی در فارسی سؤالی در انگلیسی

Can you go?

Can you?

آیا

مگر میتوانی بروی؟

لحن

You can?

I can go من می تونم برم

I am are you ? : تبدیل می شوند مثال you به we و I تذکر: همیشه

-3 در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی

اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم. (not) ، کردن به افعال کمی

مخفف نمی شوند. may not و am not تذکر مهم: اشکال

Can not Can't

will not won't

must not mustn't

Shall not Shan't

is not isn't

are not aren't

am not am not

may not may not

4 سئوالی منفی کردن افعال کمکی:

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.

ر ا هم سر جایش قرار not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not روش دوم : اگر فعل کمکی

می دهیم.

آیا

مگر نمیتوانی بروی؟

لحن

You can’t go can’t you go?

You can not go can you not go?

جدول افعال کمکی:

معنی مشتقات معنی افعال کمکی

To be(am-is-are) بودن was-were بودن

Have داشتن Has-had -

Do انجام دادن Does-did -

could توانستن can توانستن

Shall علامت آینده Should علامت آینده

Will علامت آینده Would علامت آینده

May ممکن بودن Might ممکن بودن

Must باید Had to باید

ought to باید

Used to سابقًا

need احتیاج داشتن

Dare جرأت داشتن

Would rather ترجیح دادن

Had better بهتره

:The

حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است، ( را  که  کسره)

I eat apple.

I eat the apple.

I eat the apple which is red.

در جمله اول " من سیب می خورم"، سیب نا مشخصی خورده میشود. در جمله دوم " من سیب را می خورم

سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود. . در جمله سوم " من سیب قرمز را می خورم یا من سیبی را

که قرمز است، می خورم"، سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود.

دو مصدر استثنا یی : در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنائی هستند یعنی با فا علهای مختلف به شکلهای گوناگون

در می آیند اگر پس از صرف کردن ، در داخل این جملات افعال کمکی بکار ببریم به مادر خود بر می گرد ند یعنی

است که با فاعلهای مختلف در بعضی جاها به شکلهای to have بر می گردد دومین مصدر be به am-is-are

دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر خود بر می گردند.

18

I have I can have I am I must be

you have you can have You are You can be

They have They can have He is he must be

We have we can have

She has she can have

Have Am

to have Is Be

Has are

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

1 نمیتوانی به من هر روز اینجا کمک کنی؟

2 آیا نباید به ما ساعت 2 یک روز در میان در اینجا درس بدهی؟

3 آیا من بداخلاق نیستم؟

4 آیا آنها درس نمی خوانند هر روز اینجا؟

5 آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟

6 من میتونم مؤدب باشم توی کلاس؟

7 پدرم باید در خانه مهربان باشد.

8 خواهرهایم ممکن است تنبل باشند.

9 والدینشان میتوانند اینجا باشند.

10  پدرم میتواند نهار بخورد.

11  او ممکن است یک ماشین داشته باشد.

19

پاسخ :

1. Can’t you help me here every day?

2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?

3. Am I not bad tempered?

4. Don’t they study here every day?

5. Don’t you listen to the teacher every day?

6. Can I be polite in class?

7. My father must be kind at home.

8. My sisters may be lazy.

9. Their parents can be here.

10. My father can have lunch.

11. He may have a car

بسیار مهم

"دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن دو فعلیها در جمله":

بکار می بریم و (to) -1 اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید بین دو فعل اصلی علامت

used : و (سابقًا ought to لازم نیست بجز دو فعل to -2 اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید

have و has یعنی To have و یا از مصدر (am-is-are) باشد یعنی To be اگر فعلهای ما از مصدر .(to

به مادر خود ( have-has و am-is-are ) وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریم

تبدیل می شوند. (have , be) یعنی به

افعال قصدی عبارتند از:

want خواستن pretend وانمود کردن

like دوست داشتن refuse امتناع کردن

would like مایل بودن plan قصد داشتن

hope امیدوار بودن decide تصمیم گرفتن

wish آرزو داشتن intend قصد داشتن

20

try سعی کردن be going to قصد داشتن

promise قول دادن hate متنفر بودن

prefer ترجیح دادن dislike متنفر بودن


 
 
زمان حال ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩
 

 

Simple Present Tense

طرز ساختن:

شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + فاعل

 

تبصره_ در سوم شخص مفرد فعل s یا es می گیرد.

موارد استعمال:

1- برای کارهای عادی و تکراری.در این حالت یکی از قیود تکرار مانند often، never و غیره بین فاعل و فعل اصلی جمله قرار می گیرد:

I usually go to school at 8 o'clock.

 

2- برای کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی:

The earth moves round the sun.

 

3- برای کارهای عادی ولی تغییر پذیر:

He has a lot of friends.

 

4- برای کارهایی که در زمان آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرد:

My friend leaves Tehran for Paris tomorrow.

 

5- افعالی که مربوط به هوش و حواس بوده و یا غیر ارادی باشند با زمان حال بیان می شوند.پاره ای ازاین افعال عبارتند از:

understand, know, notice, mean, want, believe, refuse, have, process, forget, remember, be, wish, consider, forgive, seem, think, imagine, see, hear, feel, smell, taste, suppose, trust, etc.

 

6- برای وقایع تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان با اهمیت خاصی بیان کند.

7- برای بیان استعداد و توانایی از زمان حال ساده استفاده می شود:

He solves difficult problems.

 

8 - بعد از حروف ربط زیر اگر فعلی به آینده دلالت کند به جای آینده از حال ساده استفاده می کنند:

After, before, since, as soon as, until, till, as, if, unless, when, whenever

مانند:

He will begin his new jobs as soon as he returns home.


 
 
Past Tense Irregular Verbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
 

The past form of regular verbs ends in 'ed'. Irregular verbs must be studied individually. Here is a list of past forms of some of the most common irregular verbs.

be - was/were
become - became
begin - began
break - broke
bring - brought
build - built
buy - bought
come - came
cost - cost
cut - cut
do - did
drink - drank
eat - ate
find - found
fly - flew
get - got
give - gave
go - went
have - had
keep - kept
know - knew
leave - left
make - made
meet - met
pay - paid
put - put
read - read
say - said
see - saw
sell - sold
send - sent
speak - spoke
spend - spent
take - took
teach - taught
tell - told
think - thought


 
 
زمان حال کامل (ماضی نقلی)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦
 

 

Present Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلی) + have / has + فاعل

 

موارد استعمال:

1- کاری که در زمان گذشته نامعلوم انجام گرفته است:

He has seen this film.

 

2- کاری که در گذسته نزدیک انجام گرفته است.در این مورد معمولاً قید just بین فعل معین و اسم مفعول فعل قرار می گیرد:

He has just begun the work.

3- کاری در گرشته به کرات تکرار شده است:

I have read this novel many times.

 

4- کاری که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تا به حال باقی است.در این مورد معمولاً یکی از حروف اضافه since یا for به کار برده می شود:

We have studied English since 1970.

 

تبصره1_ در مورد فوق گاهی یکی از فعل های زیر به کار برده می شود:

never, ever, always, recently, lately

He has recently been in America.

 

تبصره2_to be to در ماضی نقلی به معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in به معنی اقامت کردن است:

از اصفهان دیدن کرده اند.

They have been to Isfahan.

 


 
 
زمان حال کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦
 


 

 

Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing+

+ been

have

+ فاعل

has

 

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

 

2- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

 

3- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.


 
 
Uses of 'Like'
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

'Like' can be used as a verb or as a preposition. There are a number of common questions with 'like' that are easy to confuse.

 • What's he like? - 'What … like?' is used to ask about a person's or object's character and is general in nature.
 • What does he like? - This use of the verb 'like' is for general preferences. 'Like' as a verb is generally followed by the 'ing' form of the verb (I like playing tennis).
 • What does she look like? - 'Like' is used as a preposition to express physical appearance. In this case, 'like' can also mean 'similar to' if you are making a comparison to other people.
 • What would you like to drink? - Another common use of 'like' is in 'would like' to express wishes. Note that 'would like' is followed by the infinite form of the verb NOT the '-ing' form.

 
 
Articles - The / A / An
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

 

 • a = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with consonants
  She has a dog.
  I work in a factory.
 • an = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with vowels (a,e,i,o,u)
  Can I have an apple?
  She is an English teacher.
 • the = definite article (a specific object that both the person speaking and the listener know)
  The car over there is fast.
  The teacher is very good, isn't he?
 • The first time you speak of something use "a or an", the next time you repeat that object use "the".
  I live in a house. The house is quite old and has four bedrooms.
  I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.
 • DO NOT use an article with countries, states, counties or provinces, lakes and mountains except when the country is a collection of states such as "The United States".
  He lives in Washington near Mount Rainier.
  They live in northern British Columbia.
 • Use an article with bodies of water, oceans and seas -
  My country borders on the Pacific Ocean
 • DO NOT use an article when you are speaking about things in general
  I like Russian tea.
  She likes reading books.
 • DO NOT use an article when you are speaking about meals, places, and transport
  He has breakfast at home.
  I go to university.
  He comes to work by taxi.

 
 
What if I make the mistake?
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

 

Don't worry. It's important to try to learn correct English when asking these basic questions. It's much more important that you are trying to learn English. Now you know not to ask 'how speak English' but 'How should I learn English?' or 'How do I pronounce this word?' You are well on your way to learning English!

Basic English - Essential Lessons for Beginning English Learners

These basic English lessons provide the most important learning points for beginning level English learners. Use these 25 short lessons to study for tests, review basic English essentials, or check your understanding of the basics.

For Spanish speaking learners:

Curso Básico de Inglés para Hablantes de Español incluido el seguimiento de pruebas de comprensión

 

When to Use Any or Some

 

 • Use "some" in positive sentences. We use some for both countable and uncountable nouns.

Example: I have some friends.

 • Use "any" in negative sentences or questions. We use any for both countable and uncountable nouns.

Example: Do you have any cheese? - He doesn't have any friends in Chicago.

 • Use "some" in questions when offering or requesting something that is there.

Example: Would you like some bread? (offer) - Could I have some water? (request)

 • Use "any" in negative sentences or questions. We use any for both countable and uncountable nouns.

Example: Do you have any cheese? - He doesn't have any friends in Chicago.

 • Use "some" words - somebody, someone, somewhere and something - in positive sentences.

Example: He lives somewhere near here.

 • Use "any" words - anybody, anyone, anywhere and anything - in negative sentences or questions.

Example: Do you know anything about that boy? - She doesn't have anywhere to go.

Test your understanding with this short quiz.

In / On / To / At

 

IN

Use 'in' with spaces:

 • in a room / in a building
 • in a garden / in a park

Use 'in' with bodies of water:

 • in the water
 • in the sea
 • in a river

Use 'in' with lines:

 • in a row / in a line
 • in a queue

AT

Use 'at' with places:

 • at the bus-stop
 • at the door
 • at the cinema
 • at the end of the street

ON

Use 'on' with surfaces:

 • on the ceiling / on the wall / on the floor
 • on the table

Use 'on' with small islands:

 • I stayed on Maui.

Use 'on' with directions:

 • on the left
 • on the right
 • straight on

TO

Use 'to' with movement from one place to another:

 • I went to school.
 • Did you go to work?
 • Let's go to the shopping mall.

DO NOT Use 'to' with 'home' 
 
زمان حال استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

 

Present Continuous Tense

طرز ساختن:

شکل ing دار فعل اصلی am /are/is + +فاعل

 

موارد استعمال:

1- بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانند now, atpresent, for the time being و غیره همراه است:

He is speaking French now.

 

2- بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days.

 

3- بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوان نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week.

 

4- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

They are leaving for London tomorrow.

 

5- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

I forget his name.

 

یادآوری_ در مورد فوق اگر جنبه و معنی ارادی مورد نظر بود زمان حال استمراری (زمان های استمراری) می توان به کار برد:

(فعل see ارادی است)

I see he has written the matter.

 

به موضوع رسیدگی می کنم(فعل ارادی است)

I am seeing to the matter.

 

 


 
 
زمان حال کامل استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

 

Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing+

+ been

have

+ فاعل

has

 

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

 

2- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

 

3- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.