abbasibe.persianblog.ir Website ValueWebsite Value Calculator
abbasibe.persianblog.ir Website Value
Website Value Calculator گرامر عمومی زبان - آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

زبان انگلیسی سال سوم متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢
 


 

  درس ششم


لغات درس

Action=فعالیت – کار
Activity=فعالیت
Airline= خط هوایی
Aspect= بُعد - جنبه
Available=   موجود - در دسترس
By means of = توسط – بوسیله
Block=بلوک – ساختمان
Capacity =- توانایی  ظرفیت
Central= مرکزی
Chemist= شیمیدان
Come in = داخل شدن
Constantly = پیوسته – همواره
Deny= انکار کردن
Design= طرح
Disabled= معلول - ناتوان
Drug=دارو
Endeavour =- تلاش  کار
Entertainment = سرگرمی– تفریح
Exactly= دقیقاً
Furthermore=بعلاوه
Giant =‌خیلی بزرگ  

Go straight on = مستقیم برو
Handle=  کنترل کردن - دستگیره
In addition to =‌علاوه بر – بعلاوه
Influence= تأثیر گذاشتن
Inform= اطلاع دادن
On your left = شما سمت چپ

Orbit = ‌چرخیدن
Otherwise = در غیر اینصورت
Perform =- اجرا کردن اجرا
Pocket sized = سایز جیبی
Process=پردازش – پردازش کردن
Programmable= قابل برنامه ریزی
Project = پروژه – طرح
Properly= به درستی
Research= تحقیق – تحقیق کردن  
Right hand side = سمت راست
Separate = جدا کردن
Series =سری ا –مجموعه
Spacecraft= سفینه فضایی
Success=‌موفقیت
Superhuman =انسان فوق العاده – فوق بشری
Switch = عوض کردن
Task=‌کار
Tower= برج
Turn= عوض کردن – چرخیدن
Turning= نوبت - چرخش
Wind power = قدرت باد


 

 

 

Monitor

 

Case

 

 

Laptop computer

 

 

Printer

 

 

 

 

 

 

Scanner

 

 

Speakers

 

 

Keyboard

 

 

Mouse

 

 

 

 

 

 

Floppy disk

 

 

Compact disk

 

 

Joystick

 

 

Headphones

 

 

 

 

 

 

Microphone

 

 

Microchip

 

 

Mouse pad

 

 

 صیغه مجهول

1– گرامر این درس درباره صیغه مجهول می باشد. شما در زبان فارسی با صیغه های معلوم و مجهول آشنا شده اید. صیغه مجهول، اشاره به کاری می کند که انجام می شود ولی انجام دهنده یا فاعل آن مشخص نیست ( و یا برای بیان کننده مهم نیست) مانند :
علی اتومبیل را شست (صیغه معلوم)

Ali washed the car.

اتومبیل شسته شد. (صیغه مجهول)

The car was washed.

اگر ما بخواهیم می توانیم انجام دهنده کار را نیز با کمک حرف by مشخص کنیم. اتومبیل شسته شد توسط علی (صیغه مجهول)

The car was washed by Ali.   

2 – فعل مجهول (passive)، از فعل be به اضافه قسمت سوم فعل (p.p)، تشکیل می شود. به چند مثال توجه کنید:

من مری را به مهمانی دعوت کردم . معلوم

I invited Mary to the party.

مری به مهمانی دعوت شد . مجهول

Mary was invited to the party.

آنها یک اتومبیل برای علی خریدند. معلوم

They bought a car for Ali.

یک اتومبیل برای علی خریده شد.مجهول

A car was bought for Ali.

من باید یک نامه به علی بنویسیم .معلوم

I must write a letter to Ali

یک نامه باید به علی نوشته شود. مجهول

A letter must be written to Ali.

ما میتوانیم یک اتاق اینجا بسازیم . معلوم

We can build a room here.

یک اتاق در اینجا می تواند ساخته شود.مجهول

A room can be built here.

رضا اتومبیل را تعمیر کرد. معلوم

Reza repaired the car.

اتومبیل تعمیر شد (توسط رضا) .مجهول

The car was repaired (by Reza).

 

صیغه مجهول (passive voice)

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای بیان اینکه فاعل چه کاری را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم این خانه را در سال 1960 ساخت)

ولی جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی یا چیزی را که کننده یا انجام دهنده عملی نیست (غیر عامل) در جای فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای بیان اینکه چه عملی بر روی فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

 

 

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (این خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی اتاق را تمیز می‌کند برای گوینده اهمیتی ندارد:

 • This room is cleaned every day. (این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی (یا چه چیزی) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

 

 

 • This house was built by my father.
   (این خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picture was painted by a great painter.
  (این نقاشی توسط یک نقاش بزرگ کشیده شده )

 

ساختار

بطور کلی برای ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

 

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه می‌دارد

is kept
   نگهداری می‌شود

حال استمراری

is keeping
دارد نگه می‌دارد

is being kept
در حال نگهداری شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداری شد

گذشته استمراری

was keeping
داشت نگه می‌داشت

was being kept
در حال نگهداری شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداری شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداری شده بود

آینده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداری خواهد شد

شرطی

would keep
نگه می‌داشت

would be kept
نگهداری می‌شد

شرطی کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداری شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداری شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداری شدن

وجه مصدری اسم مصدر

keeping
نگهداری

being kept
نگهداری شدن

منبع جدول: کتاب آموزش و خودآموز گرامر انگلیسی آکسفورد،


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢
 

 

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله

قید زمان + قید مکان + قید حالت + (مفعول) فعل + فاعل

 

مفعول را در داخل پرانتز قرار دادیم چون بعضی از مواقع مفعول لازم نداریم. زیرا بعضی وقت ها جمله ما لازم است و مفعول ندارد و بعضی اوقات فعل متعدی است که مفعول دارد.
تست:

 

1) Which sentence is grammatically right?
a) I studied my book carefully yesterday.*
b) I studied carefully my book yesterday.
c) I studied my book yesterday carefully
d) I studied yesterday my book carefully.

*سه گزینه دیگر به دلایلی غلط است. جایگاه carefully اشتباه است. گزینه c قید حالت در آخر جمله است و اشتباه است و گزینه d قید حالت در انتهای جمله قرار گرفته است و yesterday بعد از فعل غلط است.

2) A: where did you eat your sandwich?
B: I ate ………..
a) my sandwich quickly here*
b) quickly my sandwich here
c) here my sandwich quickly
d) here quickly my sandwich

*در گزینه b قید حالت قبل از مفعول قرار گرفته و اشتباه است. در گزینه c قید مکان در اول جمله آمده و اشتباه است. در گزینه d مفعول در انتهای جمله قرار گرفته و غلط است. گزینه a صحیح است.

3) Which sentence is grammatically wrong?
a) Students must do their homework carefully.*
b) I usually go to the library on Mondays.
c) John can ride the bicycle now.
d) Mary ate quickly lunch in that restaurant yesterday.

*گزینه a درست است. در گزینه b، usually بین فاعل و فعل قرار گرفته است و درست است. گزینه c جان می تواند دوچرخه را الان براند. فاعل داریم فعل کمکی can بعد فعل ساده فعل است. گزینه d بعد از فعل ate که نوشته eat است باید مفعول قرار بگیرد و جای quicklyاشتباه است و باید قبل از قید مکان قرار بگیرد. گزینه d اشتباه است.


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس چهارم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱
 

 

گرامر درس چهار پیش

Part B: Grammar Explanation

 

STRUCTURE 1: enough + noun + infinitive
(to verb)

در این جملات enough
بمعنی “ کافی” می باشد و قبل از اسم بکار می رود.

a. They didn’t haveenoughmoney
to buythe house.

b. My friend didn’t haveenough
informationto applyfor the job.

 

STRUCTURE 2: adjective/adverb + enough +
(for+object pronoun) + infinitive (to verb)

در این جملات enough
بمعنی “ به اندازه ی کافی” می باشد و قبل از اسم بکار می رود.

a. She isqualifiedenough to apply
for the job.

b. After a few minutes, the coffee wascool
enoughfor usto drink.

c. The foreigner spokeslowlyenoughfor
herto understand.

نکته: اگر در این ساختار ضمیر مفعولی باشد که به فاعل جمله
برگردد، بایستی حذف شود. زیرا اینگونه جملات از نظر دستوری یک جمله محسوب می شوند
و فاعل و مفعول نمی توانند یک کلمه باشند.

Correct: The suitcasewas
light enough for me to carry.Incorrect: The suitcasewas light
enough for me to carryit.*

 

STRUCTURE 3: too + adjective/ adverb +
(for + object pronoun) + infinitive (to verb)

از این ترکیب می توان در ترکیب جملاتی استفاده کرد که مفهوم منفی دارند.
در این ساختار، جملات از نظر شکلی مثبت بوده ولی از نظر مفهوم منفی
هستند و too
به معنی “ خیلی زیاد، بیش از اندازه” می باشد.

a. He wastoosleepyto
drivehome.

b. He spoketooquickly for me
to understand.

c. The suitcase istooheavy
for a little child like herto carry.

در جمله a که گفته می شود که ( او خیلی خواب آلود
بود که به طرف خانه رانندگی کند.) یعنی نمی توانست رانندگی کند. و به همین
ترتیب در جملات b
و c شکل
جمله مثبت ولی مفهوم آن منفی است.

نکته: اگر در این ساختار ضمیر مفعولی باشد که به فاعل جمله
برگردد، بایستی حذف شود. زیرا اینگونه جملات از نظر دستوری یک جمله محسوب می شوند
و فاعل و مفعول نمی توانند یک کلمه باشند.


Correct: The teais too hot for me
to drink.


Incorrect: The teais too hot for me
to drinkit.*

STRUCTURE 4: so + adjective/ adverb + that
+ a complete sentence

در این ساختار so….that
به معنی “ بقدری ... که یا آنقدر ...
که ” استفاده میشود.

a. He issoillthat
he can’t eat anything.

b. The students practiced in the labsooften
thattheir pronunciation improved a lot.

c. The professor spokesoslowly
thateveryone could understand him.

نکته: در این ساختار قید های زمان و
مکان (yesterday, today, last week, ……, here, there, ……)
و عبارات حرف اضافه ای (with ……, in ……, at ……)
در جواب هیچ گونه تاثیری ندارند.

a. The prices aresohighin
this department storethatyou can’t buy anything.

b. She issoangrywith
the childrenthatno one can talk to her.

c. It wassocoldyesterday
thatwe had to stay home all day.

نکته: اگر بخواهیم در
ساختار ( مصدر باto + صفت + too
) یا ( that + صفت + so
) از اسم استفاده کنیم باید قبل از اسم از یکی از کلمات much ، many
، little ، few بستگی به نوع اسم و مفهوم موردنظر در ترکیب
بجای صفت استفاده کرد (many
و few برای اسامی قابل شمارش و much و little
برای اسامی غیر قابل شمارش).

a. There wastoo muchdustfor usto
seewhat was happening.

There wasso muchdustthat
we couldn’t see what was happening.

b. She hadtoomanychildrento
knowwhat to do.

She hadso manychildrenthat
she didn’t know what to do.

 

STRUCTURE 5: such(a/an) + (adjective) +
noun + that + a complete sentence

در این ساختار وجود اسم بعد از کلمه such الزامی می باشد، حال اینکه ممکن است قبل از
اسم صفتی بکار رفته باشد یا نه. بستگی به نوع اسم ممکن است سه حالت پیش بیاید:

 

1) such a (حرف
بیصدا ) + (صفت) + اسم مفرد قابل شمارش

2) such an (حرف
صدا دار ) + (صفت) + اسم مفرد قابل
شمارش

3) such + اسم جمع یا اسم
غیر قابل شمارش + (صفت)

1. This issuch a beautifulpiano
thatI’m sorry I have to sell it.

2. It wassuch an interestingstory
thatI couldn’t stop reading it.

3a. They aresuch boringpeople
thatwe hate to visit them.

3b. It wassuch fineweather
thatwe decided to go on a picnic.

نکته: کلمه ی very
از کلمات شدت می باشد که مثل too
و so قبل از صفت استفاده می شود، با این تفاوت که
فقط در جملات ساده (جملاتی که نتیجه ی انجام کار در آنها نمی باشد) بکار می رود.

I’m very tired. But: (I’m very tired to study.)

I’m too tired (to study).

I’m so tired (that I can’t study).

نکته: می توان از کلماتی مثل much ، a
lot ، rather
، a little ، a bit قبل از too برای تغییر دادن شدت عبارت بیان شده
استفاده کرد.


It’smuchtoo hot. But: (It’s
too much hot.)

The soup isa bit (a little)
too saltyfor me.

نکته: اگر کلمه ی time
بهمراه صفت استفاده شود، قبل از آن در کاربرد such از a یا an استفاده می شود.

such agoodtime

such aninterestingtime

البته در آخر این مبحث یادآوری می شود که می توان enough ، too
، so و such
(a/ an) را نیز قبل از اسم یا صفت به تنهایی بکاربرد:

a. He hasenoughinformation
about the job.

b. He couldn’t study. He wastootired.

c. The food issodelicious.

d. You can’t findsuchbeautifulflowers
anywhere.

ولی در صورت استفاده از جمله بعد از آنها باید از قوانین بالا پیروی
کرد.

×××××××××××××××××××××××××

کلمات زیر را بخاطر بسپارید:

غیر قابل شمارش: homework
(تکلیف)، weather
(آب و هوا)، furniture (اثاثیه منزل)، و time
(زمان)، information
(اطلاعات)، news (خبر، اخبار)

قابل شمارش: assignment(s)
(تکلیف- تکالیف)، climate(s)
(آب و هوا)، time(s)
(مرتبه- دفعه)،

For example: too/ somuchhomework,
too/ somuchtime

too/ somanyassignments,
too/ somanytimes 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس دوم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱
 

گرامر درس دوم

 کاربرد افعال  help, let, make , force

 

کاربرد فعل  help

بعد از فعل  help ابتدا مفعول وسپس مصدر با  to  یا بدون to  به کار می رود.

 

 Help  + مفعول    + to  مصدر بدون/ to  مصدر با  

به مثال های زیر توجه کنید.

Our new teacher helped us answer / to answer the question.

 

در مثال بالا بعد از فعل help  ما می توانیم فعل بعدی (answer) را به صورت با to یا بدون to  به کار ببریم.

 

نکته : در ساختار can / could ( not )  help ( doing ) sthکه به مفهوم اجتناب کردن یاجلو گیری کردن ازچیزی می باشد بعد از help  شکل ing  دار  به کار می رود.

 

 به مثال های زیر توجه کنید.

 

  It was such a funny jock that we couldn’t help laughing.

  We can’t help thinking he’s still alive.

 

کاربرد فعل let

فعل  let  به معنای ‹‹ اجازه دادن›› می باشد و بعد از آن مصدر بدون to   به کار می رود.

 

Let + مصدر بدون + مفعول to  

 

 به مثال زیر توجه کنید.

He let me use his car.

 

نکته :let  معمولا در جملات مجهول به کار نمی رود. در جملات مجهول به جای letاز افعال permitو allow  استفاده می شود.

 

به مثال های زیر توجه فرمایید.

Amin is allowed to have a copy of the letter.

          Passive   infinitive

After questioning, he was permited to go out.

                                Passive          infinitive

 

همان طور که در مثال های بالا مشاهده می شود در ساختار مجهول بعد از افعال allow  و permit  مصدر با to استفاده می شود.

 

 

نکته:به کاربرد let  در جملات امری توجه فرمایید.

1- جملات امر معلوم مثبت:

 

Let’s go home.

Let meuse your motorcycle.

2- جملات امرمجهول مثبت:

Letthis letter be written.

                       be +  p.p

Let your books be opened.

                         be + p.p

3- جملات امر معلوم منفی:

Let’s not get  angry.

                                                                                                                                                               not + فعل ساده

 

Let’s not play outside.

                                                                                                                                                                 not  + فعل ساده

 

4- جملات امرمجهول منفی:

Letthis letter notbe written.

                     not + be +  p.p

Let your books not be opened.

                         not + be +  p.p   

 

کاربرد فعل  permit و allow

فعل allow  به معنای ‹‹ اجازه دادن ›› می باشد و بعد از آن مصدر با to به کار می رود.

 

Allow+ مصدر با + مفعول to  

 

به مثال زیر توجه کنید.

The teacher allowed us to ask any questions.

They do not allow / permit people to smoke in public transportation.

                                                                                   مفعول شخصی

 

نکته: اگر مفعول شخصی در جمله نباشد بعد از این دو فعل Gerund  یعنی فعل همراه با ing استفاده می شود.

 

Allow/ permit + Gerund

 

They don’t allow / permit smoking in public transportation.

 

کاربرد فعل  make

بعد ار فعل  make  به معنای ‹‹ مجبورکردن ››  مصدر بدون to به کار می رود.

 

make +    مصدر بدون+ مفعول to

 

 به مثال زیر توجه کنید.

 

The teacher made the students give a lecture during the term.

 

نکته :در شکل مجهول بعد از فعل make  مصدر با to  به کار می رود. مثال:

 

The students were made to give a lecture during the term.

 

کاربرد BY :

By +فعل    +  ing

 

بعد از حرف اضافه  by   (و سایر حروف اضافه )  فعل به صـورت  ing    دار به کار مــی رود  باید  توجه داشت که این ساختــار هنگامی به کار می رود که ما بخواهیم وسیله ی انجام کاری یا روش انجام کاری را نشان دهیم.

 

 به مثال  زیر توجه کنید.

 

Put feeling and energy into your voice by practicing.

 

در جمله ی بالا می توانیم by practicing   را در ابتدای جمله نیز به کار ببریم که در این صورت باید بعد از آن کاما به کار برده شود.

By practicing, put feeling and energy into your voice.

 

نکته:در شکل منفی آن قبل از فعل ing  دار not  استفاده می کنیم.

به مثال  زیر توجه کنید.

You worried your mother by not writing.

 

نمونه سؤال:گزینه درست را انتخاب کنید.

 

1- They talk to each other ………….moving their hands.

  a) with           b) in                c) by                  d) for

 

2- We can improve our speaking ability by………..hard.                       

  a) practice    b) to practice    c) practicing      d) being practiced

 

3-I wasn’t feeling very well, but the medicine made me ….... better.                                                                                                                                    

  a) feel         b) felt             c) to feel              d) feeling

 

4- He told a funny joke and we couldn’t help……….. .

  a) to laugh        b) laugh          c) laughing         d) laughed

 

5-All the students were made………..a lecture during the term.

  a) gave          b) to give               c) giving            d) give

 

6- If I write a list, it will help me……all the things I want to buy.

  a) remember                 b) remembering    

  c) to remembering         d) remembers

 

7- Since he was ill during the exams, they let him…………the English teat again.

  a) take              b) to take           c) taking           d) took                                             

 

8- “What did she do when she discovered his plan?” “ She made him……."                                                                  

  a) leaving           b) to leave          c) left              d) leave                                   

 

9- Will you help me………the door?                                                               

  a) open          b) opening         c) that I open      d) that you open

 

10- I allowed my son………. outside to play with his friends.

    a) go             b) to go              c) going              d) goes

  
 
حروف ربط هدف یا جمله واره های قیدی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱
 

 

این حروف ربط عبارتند از:

So that        in order that          so as     in order

بعد از این حروف از جمله کامل خبری استفاده می شود.

He worked day and nightso thathe would save some money.

                               جمله خبری

او شب و روز کار می کرد به این منظور که مقداری پول پس انداز کند.

استفاده می کنیم ساختار جمله به صورت so that-in order that هنگامیکه از

زیر در می آید:

جمله پایه(حال یا آینده) +so that /in order that+فاعل+will ,can ,may

 

A

 نیز برای بیان هدف به کار می رود. so as –in order

  و پس از آن ادامه جمله قرار می گیرد. to نکته: بعد از این کلمات مصدر با

Amir went to Canadain orderto continuehis studies.

He went to post officeso asto postthe letter.

 نیز می تواند برای بیان مقصود و هدف به کار رود و پس از آن نیز   for حرف اضافه

می توانیم از از اسم –عبارت اسمی یا اسم مصدر استفاده کنیم.

The knife is usedforcuttingbread.

                                   اسم مصدر

I went to supermarketforsome cake

عبارت اسمی

این کارد برای برش نان استفاده می شود.

من برای مقداری قهوه به سوپر مارکت رفتم.
 
 
Adjectives
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۸
 

Adjectives are words that are used to describe (what kind of?) nouns and pronouns and to quantify (how much of?) and identify (which one?) them. In a nutshell, Adjectives are what define nouns and give them characteristics to differentiate them from other nouns. For example:

 • - He was wearing a blue shirt.

Here ‘blue’ is an adjective as it is describing the noun ‘shirt’ by answering the question ‘what kind of shirt?’

 • - There are seven rooms in the house.

Here ‘Seven’ is also an adjective as it’s telling the quantity/the number of the noun ‘rooms’, answering the question ‘how many rooms?’.
There are different types of adjectives based upon their effect on a noun and what do they tell about the noun. There are five categories of adjectives

 1. Adjectives of Quality - These adjectives are used to describe the nature of a noun. They give an idea about the characteristics of the noun by answering the question ‘what kind’.

- Honest, Kind, Large, Bulky, Beautiful, Ugly etc.

 

- New Delhi is a large city with many historical monuments.

 

- Sheila is a beautiful woman.

 

 1. Adjectives of Quantity - These adjectives help to show the amount or the approximate amount of the noun or pronoun. These adjectives do not provide exact numbers; rather they tell us the amount of the noun in relative or whole terms.

All, Half, Many, Few, Little, No, Enough, Great etc.
- They have finished most of the rice.
- Many people came to visit the fair.

 1. Adjectives of Number - These adjectives are used to show the number of nouns and their place in an order. There are three different sections within adjectives of number; they are -

Definite Numeral Adjective - Those which clearly denote an exact number of nouns or the order of the noun.

One, Two, Twenty, Thirty-Three etc. also known as Cardinals.
First, Second, Third, Seventh etc. also known as Ordinals.

Indefinite Numeral Adjective - Those adjectives that do not give an exact numerical amount but just give a general idea of the amount.

 Some, Many, Few, Any, Several, All etc.
E.g.: There were many people present at the meeting.

Distributive Numeral Adjective -Those adjectives that are used to refer to individual nouns within the whole amount.

Either, Neither, Each, Another, Other etc.
E.g: Taxes have to be paid by every employed citizen.

 1. Demonstrative Adjectives - These adjectives are used to point out or indicate a particular noun or pronoun using the adjectives - This, That, These and Those.

- That bag belongs to Neil.
- Try using this paintbrush in art class.
- I really like those shoes.
- These flowers are lovely.

 1. Interrogative Adjectives - These adjectives are used to ask questions about nouns or in relation to nouns, they are - Where, What, Which and Whose.

Where did he say he was going?
- What assignment did I miss out on?
- Which is your favorite author?
- Whose pen is this?

In some instances, we find that we need to use more than one adjective to describe a noun in a satisfactory manner. In these cases, commas are used to separate the adjectives but some series of adjectives do not require a comma. Therefore, we need to know the difference between Coordinate and Non-coordinate Adjectives -

Coordinate Adjectives - Are those words which can be re-arranged in the series easily and are still grammatically sound. This kind of series makes use of commas. This series can also insert ‘and’ between them and still be correct.

- She was a kind, generous, loving human being.
- She was a generous, loving, kind human being.
- She was a loving, kind and generous human being.

Here we can see that all three sentences are grammatically correct. In this case, the adjectives only need to be separated by commas.

Non-coordinate Adjectives - These are those adjectives which cannot be rearranged in the series. These do not use commas to separate the adjectives. Also, this kind of series do not make sense if we insert ‘and’ between them.

She has two energetic playful dogs.
She has playful two energetic dogs.
She has energetic and playful and two dogs.

Here we see that only the first sentence makes sense and is grammatically correct. The second and third ones are incorrect. Hence, the sentence uses non-coordinate adjectives and does not need commas.

There are certain rules regarding the placement of different kinds of adjectives in a sentence. The general order followed is -

 1. Determiners – These are the various articles (the, a, an), demonstratives (this, that, these, those), possessives (my, mine, your, yours, -‘s), quantifiers (all, many etc.), numerals (one, twenty, thirty-seven etc.) and distributives (each, every, neither, either)
 2. Observations/Quantity and Opinion - Then come the adjectives that give a quantity (also known as post-determiners) and subjective opinion to the noun, telling ‘how much’ and ‘how was’ the noun.

Few, Most, One, Three/ Beautiful, Ugly, Difficult etc.
.- The beautiful house.

 1. Size - The position after Observations is for the adjectives that tell about the size of the noun, they can be used for an object as well as living thing.

Huge, Little, Bulky, Thin, Vast, Tiny, Lean etc
- The beautiful little house.

 1. Age -Then is the turn of the Adjectives that tell about the age of a noun either by itself or in relation to another noun.

Young, Old, Teenage, Mature, Recent, Bygone etc.
- The beautiful little old house.

 1. Shape - Next are the adjectives that tell about the shape or appearance of the noun.

Circular, Crooked, Triangular, Oval, Wavy, Straights etc.
- The beautiful little old square house.

 1. Colour - After that are the adjectives that tell the shade and hue of a noun.

Pastel, Red, Blue, Metallic, Colourless, Translucent etc.
- The beautiful square blue coloured house.

 1. Origin - Next are the adjectives that show the different geographical locations associated with a noun.

Southern, Northern, Lunar, Mexican, French etc.
- The beautiful blue coloured Mexican house.

 1. Material - Next are the adjectives that talk about the raw material or texture of the objects or the behaviour of the living nouns.

Wooden, Plastic, Steely, Metallic, Cottony etc.
- The beautiful Mexican limestone house.

 1. Qualifier – Lastly, the qualifier or the grammatical modifier comes, which is an additional word or phrase provided to change the meaning of the noun in a sentence.

Pink + eye, Royal + treatment, Hot + fudge etc.
- The beautiful Mexican limestone doll house.


 
 
List of Adjectives, Adjective Examples
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳
 

 

Abundant

Chubby

Fearless

Lively

Sharp

Accurate

Clean

Fertile

Lonely

Shiny

Addicted

Clever

Filthy

Loud

Shocking

Adorable

Clumsy

Foolish

Lovely

Short

Adventurous

Cold

Forgetful

Lucky

Shy

Afraid

Colorful

Friendly

Macho

Silly

Aggressive

Comfortable

Funny

Magical

Sincere

Alcoholic

Concerned

Gentle

Magnificent

Skinny

Alert

Confused

Glamorous

Massive

Slim

Aloof

Crowded

Glorious

Mature

Slow

Ambitious

Cruel

Gorgeous

Mean

Small

Ancient

Curious

Graceful

Messy

Soft

Angry

Curly

Grateful

Modern

Spicy

Animated

Cute

Great

Narrow

Spiritual

Annoying

Damaged

Greedy

Nasty

Splendid

Anxious

Dangerous

Green

Naughty

Strong

Arrogant

Dark

Handsome

Nervous

Successful

Ashamed

Deep

Happy

New

Sweet

Attractive

Defective

Harsh

Noisy

Talented

Auspicious

Delicate

Healthy

Nutritious

Tall

Awesome

Delicious

Heavy

Obedient

Tasty

Awful

Depressed

Helpful

Obese

Tense

Bad

Determined

Hilarious

Obnoxious

Terrible

Bashful

Different

Historical

Old

Terrific

Beautiful

Dirty

Horrible

Overconfident

Thick

Belligerent

Disgusting

Hot

Peaceful

Thin

Beneficial

Dry

Huge

Pink

Tiny

Best

Dusty

Humorous

Polite

Ugly

Big

Early

Hungry

Poor

Unique

Bitter

Educated

Ignorant

Powerful

Untidy

Bizarre

Efficient

Illegal

Precious

Upset

Black

Elderly

Imaginary

Pretty

Victorious

Blue

Elegant

Impolite

Proud

Violent

Boring

Embarrassed

Important

Quick

Vulgar

Brainy

Empty

Impossible

Quiet

Warm

Bright

Encouraging

Innocent

Rapid

Weak

Broad

Enthusiastic

Intelligent

Rare

Wealthy

Broken

Excellent

Interesting

Red

Wide

Busy

Exciting

Jealous

Remarkable

Wise

Calm

Expensive

Jolly

Responsible

Witty

Capable

Fabulous

Juicy

Rich

Wonderful

Careful

Fair

Juvenile

Romantic

Worried

Careless

Faithful

Kind

Royal

Young

Caring

Famous

Large

Rude

Youthful

Cautious

Fancy

Legal

Scintillating

Zealous

Charming

Fantastic

Light

Secretive

 

Cheap

Fast

Literate

Selfish

 

Cheerful

Fearful

Little

Serious

 

 


 
 
Adjectives
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳
 

Adjectives are words that are used to describe (what kind of?) nouns and pronouns and to quantify (how much of?) and identify (which one?) them. In a nutshell, Adjectives are what define nouns and give them characteristics to differentiate them from other nouns. For example:

 • - He was wearing a blue shirt.

Here ‘blue’ is an adjective as it is describing the noun ‘shirt’ by answering the question ‘what kind of shirt?’

 • - There are seven rooms in the house.

Here ‘Seven’ is also an adjective as it’s telling the quantity/the number of the noun ‘rooms’, answering the question ‘how many rooms?’.
There are different types of adjectives based upon their effect on a noun and what do they tell about the noun. There are five categories of adjectives

 1. Adjectives of Quality - These adjectives are used to describe the nature of a noun. They give an idea about the characteristics of the noun by answering the question ‘what kind’.

- Honest, Kind, Large, Bulky, Beautiful, Ugly etc.

 

- New Delhi is a large city with many historical monuments.

 

- Sheila is a beautiful woman.

 

 1. Adjectives of Quantity - These adjectives help to show the amount or the approximate amount of the noun or pronoun. These adjectives do not provide exact numbers; rather they tell us the amount of the noun in relative or whole terms.

All, Half, Many, Few, Little, No, Enough, Great etc.
- They have finished most of the rice.
- Many people came to visit the fair.

 1. Adjectives of Number - These adjectives are used to show the number of nouns and their place in an order. There are three different sections within adjectives of number; they are -

Definite Numeral Adjective - Those which clearly denote an exact number of nouns or the order of the noun.

One, Two, Twenty, Thirty-Three etc. also known as Cardinals.
First, Second, Third, Seventh etc. also known as Ordinals.

Indefinite Numeral Adjective - Those adjectives that do not give an exact numerical amount but just give a general idea of the amount.

 Some, Many, Few, Any, Several, All etc.
E.g.: There were many people present at the meeting.

Distributive Numeral Adjective -Those adjectives that are used to refer to individual nouns within the whole amount.

Either, Neither, Each, Another, Other etc.
E.g: Taxes have to be paid by every employed citizen.

 1. Demonstrative Adjectives - These adjectives are used to point out or indicate a particular noun or pronoun using the adjectives - This, That, These and Those.

- That bag belongs to Neil.
- Try using this paintbrush in art class.
- I really like those shoes.
- These flowers are lovely.

 1. Interrogative Adjectives - These adjectives are used to ask questions about nouns or in relation to nouns, they are - Where, What, Which and Whose.

Where did he say he was going?
- What assignment did I miss out on?
- Which is your favorite author?
- Whose pen is this?

In some instances, we find that we need to use more than one adjective to describe a noun in a satisfactory manner. In these cases, commas are used to separate the adjectives but some series of adjectives do not require a comma. Therefore, we need to know the difference between Coordinate and Non-coordinate Adjectives -

Coordinate Adjectives - Are those words which can be re-arranged in the series easily and are still grammatically sound. This kind of series makes use of commas. This series can also insert ‘and’ between them and still be correct.

- She was a kind, generous, loving human being.
- She was a generous, loving, kind human being.
- She was a loving, kind and generous human being.

Here we can see that all three sentences are grammatically correct. In this case, the adjectives only need to be separated by commas.

Non-coordinate Adjectives - These are those adjectives which cannot be rearranged in the series. These do not use commas to separate the adjectives. Also, this kind of series do not make sense if we insert ‘and’ between them.

She has two energetic playful dogs.
She has playful two energetic dogs.
She has energetic and playful and two dogs.

Here we see that only the first sentence makes sense and is grammatically correct. The second and third ones are incorrect. Hence, the sentence uses non-coordinate adjectives and does not need commas.

There are certain rules regarding the placement of different kinds of adjectives in a sentence. The general order followed is -

 1. Determiners – These are the various articles (the, a, an), demonstratives (this, that, these, those), possessives (my, mine, your, yours, -‘s), quantifiers (all, many etc.), numerals (one, twenty, thirty-seven etc.) and distributives (each, every, neither, either)
 2. Observations/Quantity and Opinion - Then come the adjectives that give a quantity (also known as post-determiners) and subjective opinion to the noun, telling ‘how much’ and ‘how was’ the noun.

Few, Most, One, Three/ Beautiful, Ugly, Difficult etc.
.- The beautiful house.

 1. Size - The position after Observations is for the adjectives that tell about the size of the noun, they can be used for an object as well as living thing.

Huge, Little, Bulky, Thin, Vast, Tiny, Lean etc
- The beautiful little house.

 1. Age -Then is the turn of the Adjectives that tell about the age of a noun either by itself or in relation to another noun.

Young, Old, Teenage, Mature, Recent, Bygone etc.
- The beautiful little old house.

 1. Shape - Next are the adjectives that tell about the shape or appearance of the noun.

Circular, Crooked, Triangular, Oval, Wavy, Straights etc.
- The beautiful little old square house.

 1. Colour - After that are the adjectives that tell the shade and hue of a noun.

Pastel, Red, Blue, Metallic, Colourless, Translucent etc.
- The beautiful square blue coloured house.

 1. Origin - Next are the adjectives that show the different geographical locations associated with a noun.

Southern, Northern, Lunar, Mexican, French etc.
- The beautiful blue coloured Mexican house.

 1. Material - Next are the adjectives that talk about the raw material or texture of the objects or the behaviour of the living nouns.

Wooden, Plastic, Steely, Metallic, Cottony etc.
- The beautiful Mexican limestone house.

 1. Qualifier – Lastly, the qualifier or the grammatical modifier comes, which is an additional word or phrase provided to change the meaning of the noun in a sentence.

Pink + eye, Royal + treatment, Hot + fudge etc.
- The beautiful Mexican limestone doll house.


 
 
Learn English Grammar
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳
 

Grammar is the set of rules that govern the usage of English language. A strong grasp of English grammar is therefore of the greatest importance.

Most non-native English speakers make grammatical mistakes while speaking in English. Improving grammar takes time and effort but it is well worth it. Here are some tips which will help you improve English grammar

Understand the building blocks of grammar

As a first step, it is important to know the different building blocks of grammar like nouns, pronouns, articles, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. The internet is full of resources about these and it is usually a good idea to understand them well.

Pay attention to sentence structures

When you read an article or watch a movie, it is important to pay attention to how sentences are constructed. This practice helps ingrain different sentence structures and will help your spoken and written English.

Practice when you can

This tip can never be overemphasized. As an English learner, it is extremely important for you to talk in English at any given opportunity. If you do not have partners to practise with, then try to speak in front of the mirror.

Grammar exercises will help you

Try doing different grammar exercises and find out your weaknesses. These exercises are freely available on the internet. It is only after you are able to correctly assess your weaknesses that you will be able to rectify them.

Find a mentor

Many learners have improved their grammar working with a mentor. A mentor could even be a friend who has a strong command over English grammar. You must speak only in English with your mentor and ask the mentor to point out your mistakes. This real time feedback is very beneficial in improving grammar.

Join a course

Many students find that an English improvement course is the quickest way to improve English grammar. If joining a classroom program is difficult, then an online course is a great option.

Grammar Lessons

IMPORTANTBUILDING BLOCKS OF GRAMMAR


NOUNS
A noun is a word used as the name of a person, place or thing.
Examples: King, Mohan, Sarita, Mumbai, Table


PRONOUNS
A pronoun is a word used instead of a noun.
Examples: He, She, It, They


ARTICLES
The words ‘a’, ‘an’ and ‘the’ are called articles. They are used before nouns.


VERBS
A verb is a word that describes an action or occurrence or indicates a state of being.
Examples: He talks to Sameer, She sings a song


ADJECTIVES
An adjective is a word used to describe a noun.
Examples : Beautiful house, Tall man

ADVERBS
An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb.
Examples: He runs fast, They fought bravely.


PREPOSITIONS
A preposition is a word which shows the relation between the noun or pronoun and other words in the sentence.
Examples: The boy is in the room, The book is on the table.


CONJUNCTIONS
A conjunction is a word which joins to sentences to complete their meaning.
Examples : They reached the station but it was too late.
He put on his shoes because he was going for a run.


INTERJECTIONS
An interjection is a word which expresses sudden feeling or emotion.
Examples : Hello!, Alas!, Hurray!, Oh!

Practice English Grammar

EnglishLeap provides you with a huge list of exercises which test different grammar concepts. These exercise help you understand your mistakes and take corrective action.


 
 
English grammar
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٠
 

 

Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms

 

"English grammar is happening all around you," say Kersti Börjars and Kate Burridge. "Language change is going on in front of your very eyes" (Introducing English Grammar, 2010).  (kaan tanman/Getty Images)

 

By Richard Nordquist

Definition

English grammar is the set of principles or rules dealing with the word structures (morphology) and sentence structures (syntax) of the English language.

Although there are certain grammatical differences among the many dialects of present-day English, these differences are fairly minor compared to regional and social variations in vocabulary and pronunciation

In linguistic terms, English grammar (also known as descriptive grammar) is not the same as English usage (sometimes called prescriptive grammar). "The grammatical rules of the English language," says Joseph Mukalel,"are determined by the nature of the language itself, but the rules of use and the appropriateness of the use are determined by the speech community" (Approaches To English Language Teaching, 1998).

Examples and Observations

 • "Grammar is concerned with how sentences and utterances are formed. In a typical English sentence, we can see the two most basic principles of grammar, the arrangement of items (syntax) and the structure of items (morphology):

I gave my sister a sweater for her birthday.

 


 
 
Present Simple
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳٠
 

 

By Kenneth Beare, About.com Guide

See More About:

Beginning to intermediate level English learners can use this quick overview of the present simple tense to learn uses and examples of the present tense to speak about routines, facts, and opinions. Examples are provided for each use of the present simple, as well as the structure for positive, negative and questions. To practice the present simple read aboutTim's Day. You can also test your understanding with this present simple quiz.

Present Simple

Listed below are uses with examples, and the structure of the present simple tense.

Permanent or long-lasting situations

Where do you work?
The store opens at 9 o'clock.
She lives in New York.

Regular habits and daily routines

I usually get up at 7 o'clock.
She doesn't often go to the cinema.
When do they usually have lunch?

Facts

The Earth revolves around the Sun.
What does 'strange' mean?
Water doesn't boil at 20 degrees.

Feelings

I love walking around late at night during the summer.
She hates flying!
What do you like? I don't want to live in Texas.

Opinions and states of mind

He doesn't agree with you.
I think he is a wonderful student.
What do you consider your best accomplishment?

Timetables and schedules

The plane leaves at 4 p.m.
When do courses begin this semester?
The train doesn't arrive until 10.35.

Common present time expressions include:

usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom

Structure

Positive

In the positive form add an 's' to the base form of the 3rd person singular. If the verb ends in -y preceded by a consonant, change the -y to -ies.

I, You, We, They -> eat lunch at noon.

He, She, It -> works well in any situation.

Negative

Conjugate the helping verb 'do' not (don't and doesn't) the base form of the verb to make negatives.

I, You, We, They -> don't enjoy opera.

He, She, It -> doesn't belong to the club.

Questions

Conjugate the helping verb 'do' (do or does) the base form of the verb in question forms.

Do -> I, you, we, they -> work in this town?

Does -> he, she, it -> live in this city?


 
 
نمونه سوالات کنکوری از زمان های گذشته و آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳٠
 

 

زمانهای گذشته و آینده

     1-I opened one door as a soon as I …the bell.

1)heard                         2) am heard                  3) have heard                4) was hearing

     2-we always … to our aunt’s house on Sundays when we lived there.

1) went                         2) will go                       3) were going                4) have gone

  3-“His sudden absence surprised every one.”    “Yes , I was working in the kitchen when he…..”

1) had left         2) has left                     3) would leave               4) left

  4-She hadn’t left the city until we …her to do so.

1) will ask         2) were asking 3) has asked                  4) asked

  5-Every day last week, father …me to school in his car.

1) take              2) took              3) had taken                  4) has taken

 


 
 
زمان گذشته استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳٠
 

 

 ساختار

جملات پرسشی:

eating?

playing?

talking?

I,  he, she, it

was

wasn’t

you, we, they

were

weren’t

جملات مثبت و منفی:

walking

playing

fishing

was

wasn’t

I,  he, she, it

were

weren’t

you, we, they

 کاربرد

از زمان گذشته استمراری بیشتر برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق مشخص یا مهم نیست.

در اغلب موارد گذشته استمراری همراه با گذشته ساده بکار می‌رود. در چنین حالتی، گذشته استمراری بر کارها و فعالیتهای طولانی‌تر (در پس‌زمینه) دلالت می‌کند، در حالی که گذشته ساده بر کارها و فعالیتهایی دلالت می‌کند که در میانه کارهای طولانی‌تر واقع شده‌اند.


بطور کلی «گذشته استمراری» در موارد زیر بکار می‌رود:

۱- برای بیان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نیز ادامه داشته است:

 • ‘What were you doing at 6.00?’  ‘I was havingbreakfast.’
  (.ساعت ۶ چکار می‌کردید؟ داشتم صبحانه می‌خوردم)

 ۲- برای بیان کار یا فعالیتی در گذشته که به وسیله چیزی قطع شده باشد:

 • The phone rang when I was watching TV.
  (.وقتی داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم، تلفن زنگ زد)
 • While I was driving home, my car broke down.
  (.هنگامیکه داشتم به خانه بر می‌گشتم، ماشینم خراب شد)

 ۳- برای بیان کار یا فعالیتی به پایان نرسیده در زمان گذشته (در مقایسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده را بیان می‌کند):

 • was reading a book during the flight. (I didn’t finish it) 
 
زمان گذشته ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳٠
 

 

 ساختار

(last week)

(yesterday)

worked

I, we, you, he, she, …

played

heard

 

منفی

work…

play…

hear…

didn’t

did not

I, we, you, he, she, …

پرسشی

work…?

play…?

hear…?

I, we, you, he, she, …

Did

 کاربرد

گذشته ساده در موارد زیر کاربرد دارد:

۱- برای بیان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پایان رسیده است:

 • We met last week.
 • He left yesterday.

 ۲- برای بیان کارهایی که پشت سرهم در یک ماجرا یا داستان می‌آیند:

 • walked into my room and sat down. Suddenly Iheard a noise coming from outside. I got up andwent towards the window…

 ۳- برای بیان عادت یا شرایطی در گذشته:

 • When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.
 • Every day he walked in the jungle to
 • نکاتی در مورد هجی (verb + ed)
 • نکاتی در مورد هجی (verb + ed)
 • 1- هنگامیکه فعلی به e ختم می‌شود، فقط d اضافه می‌کنیم:
 • loved, hated, used
 • 2- افعال یک هجایی (یک بخشی) که به ترتیب شامل یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:
 • stopped, planned, robbed
 • ولی اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:
 • looked, cooked, seated
 • اگر حرف بی‌صدای آخر y یا w باشد نیز تکرار نمی‌شود:
 • played, rowed, showed

 
 
Subjunctive (I suggest you do)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٩
 

 

You can use the subjunctive after these verbs:

 

Propose            recommend       insist     demand

 

• I suggest (that) you take a vacation.

 

• They insisted (that) we have dinner with them.

 

• I insisted (that) he have dinner with me.

 

• He demanded (that) she apologize to him.

 

You can use the subjunctive for the present, past, or future:

 

I insist you come with us.

They insist I go with them.

 

Other structures are possible after insist and suggest:

 

• They insisted on my having dinner with them.

 

• She suggested that he buy some new clothes. (not suggested him to buy)

 

• What do you suggest I do? (not suggest me to do)

 

Should is sometimes used instead of the subjunctive.

 

• She suggested that he should buy some new clothes.

• The doctor recommended that I should rest for a few days.


 
 
SUBORDINATING CONJUNCTIONS
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٩
 

TIME

CAUSE + EFFECT

OPPOSITION

CONDITION

after

because

although

if

before

since

though

unless

when

now that

even though

only if

while

as

whereas

whether or not

since

in order that

while

even if

until

so

 

in case (that)

 

Subordinating conjunctions, (subordinators) are most important in creating subordinating clauses. These adverbs that act like conjunctions are placed at the front of the clause. The adverbial clause can come either before or after the main clause. Subordinators are usually a single word, but there are also a number of multi-word subordinators that function like a single subordinating conjunction. They can be classified according to their use in regard to time, cause and effect, opposition, or condition. Remember, put a comma at the end of the adverbial phrase when it precedes the main clause


 
 
تست های زبان عمومی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸
 

 

1. The police think the telephone call may hold a -------- to the identity of the killer.

a. fiction

b. clue

c. level

d. step

 

                                                                                  

2.  A: “Are you worried?”  B: “Only --------.”

a. slightly

b. actually

c. gradually

d. simply

 

                                                                    

3. Modern farming methods can have a negative -------- on the environment.

a. comfort

b. doubt

c. effect  

d. fame

 

4. We all have to learn to -------- stress.

a. obtain

c. attend

c. lessen

d. vary

 

5. Some students failed to -------- the meaning of unfamiliar words.

a. pose

b. hold

c. poke 

d. grasp

 

6. He decided to get married. First he had -------- with her parents.

a. defined

b. consulted

c. confused

d. recognized

 

7. The moment I saw her, I -------- something was wrong.

a. forced

b. realized

c. bordered

d. directed

 

8. He couldn’t get his high hopes. In fact, they were not --------.

a. predictable

b. realizable

c. accurate

d. contextual

 

9. Alice has a strong -------- to her father.

a. reference

b. trace

c. likeness

d. assumption

 

10. I had some pain in my back. The doctor -------- me to a specialist.

a. demanded

b. saved

c. checked

d. referred

 

11. The teacher is fair. He treats all the students --------.

a. variously

b. supposedly

c. strangely

d. alike

 

12. He was coughing a lot. The doctor told him to -------- smoking.

a. give up

b. find out

c. cross out

d. up root

 

13. I could not watch TV last night because it was not working --------.

a. separately

b. properly

c. constantly

d. gradually

 

14. We finally reached a -------- about what to do the other week.

a. confusion

b. realization

c. decision

d. definition

 

15. The word “love” is used in different -------- by different people.

a. errors

b. mistakes

c. positions

d. senses

 

16.  A: "Are you ready?"   B:  “No, not --------.”     

a. all right

b. special

c. as soon

d. yet

 

17. You feel like giving up, but you -------- reading.

a. want continue

b. want to continue to

c. want to continue

d. want continue to

 

18. Our car is old. We are considering -------- a new one.

a. to buy

b. buying

c. to be bought

d. being bought

 

19. He invited me to a party. I told him I could not promise -------- on time.

a. to be

b. being

c. to being

d. having been

 

20. The word "--------" is not an intensifier?

a. extremely

b. quite

c. terribly

d. hardly

 

21. I'd like an ice-cream.  "Are you having --------, too?"     

a. ones

b. one

c. two

d. many

 

22. This car -------- that one; this one is much better.

a. is the same as

b. is alike

c. is different from

d. is similar to

 

23. The children -------- had an accident lost their lives.

a. whom

b. who

c. whom they

d. where they

 

24. It takes at least three hours -------- the homework.

a. do

b. to do

c. doing

d. to doing

 

25. He works a lot, -------- he achieves little.

a. in other words

b. on the other hand

c. moreover

d. on the one hand

 

26. Water is necessary for life. -------- nothing can live without water.

a. In other words

b. However

c. Nonetheless

d. Nevertheless

 

27. When you are in doubt about spelling of a word, you’d better -------- a dictionary.

a. to refer to

b. referring to

c. to referring

d. refer to

 

28. He is very strong and confident. In fact, he is a man --------.

a. decisive

b. deciding

c. of decision

d. decidedly

 

29. Which is not an example of a compound word?

a. policeman

b. guardhouse

c. handgun

d. dictionary

 

30. Which pair of words is not an example of homophone?

a. write / right

b. fair / fare

c. son / sun

d. leave / live


 
 
May (have) and might (have)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸
 

 

May (have) and might (have)

 

 

Study this example situation:

 

You are looking for Jack. Nobody knows for sure where he is, but

you get some suggestions:

He may bein his office. (= perhaps he is in his office)

He might be having lunch. (= perhaps he is having lunch)

Ask Ann.She might know.

 

We use may or might to say that something is possible. You can say:

 

He may be in his office. or He might be in his office.

 

 

The negative is may not and might not:

 

• Jack might not be in his office. (= perhaps he isn’t in his office)

• I’m not sure whether I can lend you any money. I may not have enough.

(= perhaps I don’t have enough)

 

 

To say what was possible in the past, we use may have (done) and might have (done):

 

A: I wonder why Ann didn’t answer the doorbell.

B: Well, I suppose she may have been asleep. (= perhaps she was asleep)

 

A: Why didn’t he say hello when he passed us on the street?

B: He might have been daydreaming. (= perhaps he was daydreaming)

 

A: I can’t find my hag anywhere.

B: You might have left it in the store. (= perhaps you left it)

 

A: I wonder why Jill didn’t come to the meeting.

B: She might not have known about it. (= perhaps she didn’t know)

 

You can use could instead of may or might. But with couldthe possibility is smaller:

 

• “Where’s Jack?” “I’m not sure. He could be in his office, I suppose, but he’s not usually there at this time.”


 
 
A Quick Review of the Tenses (1)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸
 

 

Present continues (I am doing)

 

We use the present continues when we talk about something that is happening at the time of speaking, around the time of speaking, but not necessarily exactly at the time of speaking, a period around the present such as: today, this week, and we use the present continues when we talk about changingsituations. Now read these examples and if you would like, you can give us your own examples:

 

1)      Please don’t make so much noise. I am studying.

2)      “Where’s Peggy?”  She’s taking a bath.

3)      Maria is studying English at a language school.

4)      Is your English getting better?

5)      The population of the world is rising very fast.

 

Simple present (I do)

 

We use the simple present to talk about things in general. We are not thinking only about the present. We use to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. It is not important whether the action is happening at the time of speaking. We use do/does to make questions and negative sentences. We use the simple present when we say how often we do things.

Note that we say “where do you come from?” (= where are you from?)

Now read these examples and if you would like, you can give us your own examples:

 

1)      The earth goes around the sun.

2)      Nurses take care of patients in hospitals.

3)      Excuse me, do you speak English?

4)      “Would you like a cigarette?” “No, thanks. I don’t smoke.”

5)      What does this word mean? (Not what means this word?)

6)      I get up at 6:30 every morning.

7)      How often do you go to go to the dentists?

8)      Where do you come from? (Not where are you coming from?)

9)      He comes from Japan. (Not he is coming from Japan.)

 

 

Present tenses (I am doing/ I do) with a future meaning

 

Whenyou are talking about what you have already arranged to do, use the present continuous (I am doing). Do not use the simple present (I do). It is also possible to use going to (do).Do not use will to talk about what you have already arranged to do.

 

1)      What are you doing tomorrow evening? (Not what do you do?)

2)      I am going to the theater.

3)      Are you playing tennis tomorrow?

4)      What are you going to do tomorrow evening?

5)      Alex is getting married next month.( not Alex will get married.)

 

We use the simple present when we are talking about timetables, schedules, etc. (for example, public transportation, movies):

 

1)      What time does the move begin?

2)      The football match starts at 2:00.

3)      Tomorrow is Wednesday.


 
 
Present perfect continues (I have been doing)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸
 

 

Is it raining?

No, it isn’t, but the ground is wet

It has been raining.

This is the Present perfect continues.

I/we/they/you have (=I’ve, etc.) been doing.

He/she/it has (=he’s, etc.) been doing.

زمانی از ماضی نقلی استفاده میکنیم که رویدادی در گذشته سروع شود و اخیرا به پایان رسیده باشد.مثال:

You’re out of breath. Have you been running?

Why are your clothes so dirty? What have you been doing?

I’ve been talking to Tom about your problem, and he thinks…

...


 
 
Read the conversations below:
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٢
 

 

Ken: Hello, My name's Ken. What's your name?
Jack: Jack. How are you?
Ken: I'm fine, and you?
Jack: Great. Where are you from?
Ken: I'm from Seattle.

Ken: Where is that girl from?
Jack: She's from Japan
Ken: How old is she?
Jack: She's twenty-six

Complete the conversation. Click on the arrow to see the answer.

Mary: Hello. My Mary. What's name?
Peter: Peter. How you?
Mary: I'm and you?
Peter: OK, you from?
Mary: from Ireland.

The above conversations used the verb "to be". Look at the conjugation charts of the verb "to be"

Positive

I

am

from Seattle.

He
She
It

is

from Toronto.

We
You
They

are

from Japan.

Negative

I

am not (I'm not)

from Seattle.

He
She
It

is not (isn't)

from Toronto.

We
You
They

are not (aren't)

from Japan.

Questions

Where

am

I

from?

Where

is

he
she
it

from

Where

are

we
you
they

from?

Read the text below

My name is Ken Beare and I'm a teacher. My address is Green Street, 19 and my telephone number is . I'm 39 years old and I'm married. My daughter, Katherine, is two and half years old. My wife, Barbara, is Italian. She is a bank teller.

Fill in the gaps in this paragraph. Click on the arrow to see the answer.

My name Mario and a doctor. My is York Avenue, 23 and my . 45 years and I'm married. My son, Peter, ten . My wife, Giorgia, is American. She a lawyer.


 
 
Going to (I am going to do)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۱
 

 

We use going to (do) when we say what we have already decided to do, or what was intended to do in the future. We prefer to use the present continues ( I am doing) when we say what someone has arranged to do- for example , arranged to meet someone, arranged to travel somewhere. We use was/were going to say what someone intended to do in the past (but didn’t do).

Going to has another meaning. We use going to when we say what we think will happen. Usually there is something in the present situation (the man walking toward the hole) that makes the speaker sure about what will happen.

 

1)      There is a movie on TV tonight. Are you going to watch it?

2)      What time are you meeting Kim?

3)      We were going to take the train but, then we decided to go by car.

4)      Look at those black clouds! It is going to rain. 
 
Present perfect (I have done) 2
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۱
 

 

روش ساختن ماضی نقلی(حال کامل)

Have وhas +اسم مفعول.

وقتی که ماضی نقلی(حال کامل)به کار می بریم رابطه ای با حال بوجود می آید.به مثالهای زیر توجه کنید:

I’ve lost my key. (=I don’t have it now)

Jim has gone to Canada. (=he is in Canada or on his way to there now.)

اغلب زمانی که از ماضی نقلی(حال کامل)استفاده میکنیم میخواهیم اطلاعات جدید بدهیم یا در مورد رویدادی خبر بدهیم:

I’ve lost my key. Can you help me to look for it?

Did you hear about Peggy? She has gone to Canada.

ماضی نقلی(حال کامل) را با just هم به کار میبریم:

Would you like something to eat? “No, thanks. I’ve just hadlunch.”

ماضی نقلی(حال کامل) را با already زمانی به کار میبریم که چیزی زودتر از زمانی که باید به وقوع می پیوست افتاده است:

Don’t forget to mail the letter. “I’ve already mailed it.”

 

مکالمه زیر را بخوانید:

Dave: Have you traveled a lot?

Jane: yes, I’ve been to 47 different countries.

Dave: Really? Have you ever beento China?

Jane: Yes. I’ve visited China twice.

Dave: What about India?

Jane: No. I’ve never been to India.

وقتی که میخواهیم در باره یک دوره از زمان که تا حال ادامه دارد حرف بزنیم از ماضی نقلی استفاده میکنیم.جین و دیوید با هم در مورد کشورهایی که جین تا با حال دیده است حرف میزنند.

مثالهای دیگری در این مورد:

Have you ever read Hamlet? “No, I haven’t read any of Shakespeare’s.


 
 
unless
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٢
 

 


Study this example situation: 


Joe is always listening to music. If you speak to him normally, he can’t hear you. If you
 want him to hear you, you have to shout.

Joe can’t hear unless you shout.

 

This means: “Joe can hear only if you shout.” Unless means except if. We use unlessto make an exception to something we say..

 

Here are some more examples of unless:

Don’t tell Ann what I said unless she asks you. (= except if she asks you)

I’ll come tomorrow unless I have to work. (= except if I have to work)

I wouldn’t eat between meals unless I were extremely hungry. (= except if I were extremely hungry)

 

We often use unless in warnings:

 

We’ll be late unless we hurry. (= except if we hurry)

Unless you work harder, you’re not going to pass the exam. (= except

you work harder)

 

Instead of unless it is possible to say if. . . not.

 

Don’t tell Ann what I said if she doesn’t ask you.

We’ll be late if we don’t hurry.

 

As long as      provided (that)         providing (that)

 

these expressions mean but only if:

 

You can use my car as long as (or so long as) you drive carefully. (= but only if you drive carefully)

 

Traveling by car is convenient provided (that) you have somewhere to park. (= but only if you have somewhere to park)

 

Providing (that) she studies hard, she should pass the exam. (= but only if she studies hard)

 

When you are talking about the future, do not use will withunless, as long as, provided or providing. Use a present tense:

 

We’ll be late unless we hurry. (not unless we will hurry)

 

Providing she studies hard. . . (not providing she will study)

 


 
 
زمان آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٢
 


THE FUTURE TENS

 

تعریف و موارد استعمال
برای بیان کاری که در آینده انجام خواهد شد و خمچنین برای قول و تصمیم بکار می رودمانند کتاب را خواهم آورد
فرمول

فاعل + Will - Shall + To مصدر بدون

 

شما بیدار خواهید شد

آسمان خواهد باریذ

من خواهم پرسید

مثال

You will get up

It will rain

I shall ask

مثبت

Will you get up?

Will it rain?

Shall I ask?

روش سؤالی

You won't get up

It won't rain

I shan't ask

روش منفی

Won't you get up?

Won't it rain?

Shan't I ask?

روش منفی سؤالی

 

 

نکته 1 می نویسیم Won't را بصورت  Will not و Shan't را بصورت Shall notنکته2
به معنی قصد داشتن استفاده نمود Be goingمی توان از  Will یا Shall در جملات زمان آیندهبجای 
They will visit us=They are going to visit us

زمان آینده استمراری

The Future Continuous Tense


تعریف و موارد استعمال
برای بیان کاری که در آینده در زمان معینی در حال انجام خواهد بود مانند آنها در حال ورزش خواهند بود
فرمول

فاعل + Sall-Will + Be + To مصدر بدون + ing

 

آنخا در حال ایستادن خواهند بود

او در حال باز کردن خواهد بود

من در حال خواب خواهم بود

مثال

They will be standing

He will be opening

I shall be sleeping

مثبت

Will they be standing?

Will he be opening?

Shall I be sleeeping?

روش سؤالی

They won't be standing

He won't be opening

I shan't be sleeping

روش منفی

Won't they be standing?

Won't he be opening?

Shan't I be sleeping?

روش منفی سؤالی

نکته
به معنی تا و تا وقتی که در جملات آینده استمراری بکار می رود  Until & Tillجمله به صورت حال ساده خواهد بود Till جمله بکار ببریم که همیشه بعد از  Till قید زمان و بعد از  Until بهتر است بعد از من تا ساعت 10 مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود
I shall be watching T.V until 10 O'clockمن تا شما بیایید در خانه در حال استراحت خواهم بود
I shall be resting at home till you come

زمان آینده کامل

The future Perfect Tense


تعریف و موارد استعمال
برای بیان عملی که در آینده قبل از زمان تعین شده به پایان برسد
مانند قبل از ساعت 8 به خانه باز می گردم
فرمول

فاعل + Shall-Will + Have + قسمت سوم فعل

 

ما نگهداری کرده ایم

او فکر کرده است

من سعی کرده ام

مثال

We will have kept

She will have thought

I will have tried

مثبت

Will we have kept?

Will she have thought?

Will you have tried?

روش سؤالی

We won't have kept

She won't have thought

I won't have tried

روش منفی

Won't we have kept?

Won't she have thought?

Won't you have tried?

روش منفی سؤالی

مثال دیگر
من فبل از ساعت 8 به خانه باز حواهم گشت
I shall have returned before 9 O'clockنکته
به معنی تا و تا وقتی که در جملات آینده کامل به کار می روند By the time& Byجمله می آید که حتما آن جمله به صورت حال ساده خواهد بود By the time قید زمان و بعد از  By بعد از مثال
تا ساعت 7 او کارش را تمام می کند
He will have finished his work by 7 O'clockتا وقتی که شما بیایید او کارش را تمام می کند
He will have finished his work by the time you come

زمان آینده کامل استمراری

The Future Prefect Continuous Tense

تعریف و موارد استعمال
برای بیان کاری که در آینده قبل از زمان معینی شروع شده و بعد از آن رمان نیز ادامه خواهد داشت این زمان در زبان فارسی وجود ندارد
مانند
درست اول مهر ماه مدت 17 سال خواهد بود که او تحصیل می کند
فرمول

فاعل + Shall-Will + Have been + To مصدر بدون  + ing

 

آنها در حال ازدواج کردن خواهند بود

او در حال فروختن خواهد بود

من در حال گفتن خواهم بود

مثال

They will have been marrying

He will have been selling

I shall have been telling

مثبت

Will they have been marrying?

Will he have been selling?

Shall I have been telling?

روش سؤالی

Thet won't have been marrying

He won't have been selling

I shan't have been telling

روش منفی 

Won't they have been marrying?

Won't he have been selling?

Shan't I have been telling?

روش منفی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته
Future In The Past Tenseتعریف و موارد استعمال
هر گاه بخواهیم عملی را بیان کنیم که که زمان آن در گذشته به صورت آینده بوده از این زمان استفاده می کنیم باید توجه داشت که زمانهای آینده در گذشته در زبان فارسی وجود ندارد مانند
من و دوستم ماه پیش تصمیم گرفته بودیم که به مسافرت برویم
فرمول

فاعل + Should-Would + To مصدر بدون 

 

ما می فرستادیم

آن گربه می پرید

من مینوشیدم

مثال

We would send

It would jump

I should drink

مثبت

Would we send?

Would it jump?

Should I drink?

روش سؤالی

We wouldn't send

It wouldn't jump

I shouldn't drink

روش منفی

Wouldn't we send?

Wouldn't it jump?

Shouldn't I drink?

روش منقی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته استمراری

Future In The Past Continuous Tense

 

 

 


تعریف و موارد استعمال
کاربرد این زمان همانند زمان آینده در گذشته ساده می باشد و تنها فرقی که دارد آن است که عمل در اینجا بصورت استمرار ادامه داشته است
مانند
او گفت که یک ماه دیگر در تهران خواهد ماند
فرمول

فاعل + Should-Would + Be + To مصدر بدون  + ing 

 

آنها در حال نشستن می بودند

او مشغول جواب دادن می بود

شما در حال آوردن می بودید

مثال

They would be sitting

She would be answering

You would be bringing

مثبت

Would they  be sitting?

Would she be answering?

Would  you be bringing?

روش سؤالی

 They wouldn't be sitting

She wouldn't be answering

You wouldn't be bringing

روش منفی

Wouldn't they be sitting?

Wouldn't she be answering?

Wouldn't you be bringing?

روش منقی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته کامل

Future in the the Past Perfect Tense


تعریف و موارد استعمال
کاربرد این زمان دو گونه است
گذشته کامل باشد عبارت اصلی را به صورت آینده در گذشته کامل بکار می بریم IF در جملاتشرطی اگر عبارت شرطی مانند
اگر کتاب را می آوردید آنرا می خواندم
در جملات نقل قول اگر زمان در جمله نقل قول مستقیم بصورت آینده کامل باشد در نقل قول غیر مستقیم به آینده در گذشته کامل تبدیل می شود
مانند
او گفت من یافته ام
She said I will have foundاو گفت که او یافته بود
She said that she would have foundفرمول

فاعل + Should-Would + Have + قسمت سوم فعل

 

ما انتخاب کرده بودیم

او پیدا کرده بود

من نگاه کرده بودم

مثال

We would have chosen

He would have found

I sould have looked

مثبت

Would we have chosen?

Would he have found?

Sould I have looked?

روش سؤالی

We wouldn't have chosen

He wouldn't have found

I shouldn't have looked

روش منفی

Wouldn't we have chosen?

Wouldn't he have found?

Shouldn't I have looked?

روش منقی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense


تعریف و موارد استعمال
کاربرد این زمان همانند آینده در گذشته کامل می باشد با این تفاوت که زمان در اینجا به صورت استمرار خواهد بود همچنین در جملات نقل قول اگر زمان در جمله نقل قول مستقیم آینده کامل استمراری باشد به آینده در گذشته کامل استمراری تبدیل می شود
آنها گفتند ما در حال ازدواج کردن هستیم
Thed said "We will have been marrying"آنها گفتند که آنها در حال ازدواج کردن هستند
They said that would have been marryingفرمول

فاعل + Should-Would + Have Been + To مصدر بدون  + ing

 

آنها در حال کمک کردن بودند

شما در حال یاد گرفتن بودید

آن باد در حال وزیدن بود

مثال

They would have been helping

You would have been learning

It would have been blowing

مثبت

 would they have been helping?

Would you have been learning?

Would it have been blowing?

روش سؤالی

They wouldn't have been helping?

You wouldn't have been learning

It wouldn't have been blowing

روش منفی

Wouldn't they have been helping?

Wouldn't you have been learning?

Wouldn't it  have been blowing?

روش منقی سؤالی

 


 
 
افعال مجهول (the passive voice)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٢
 

 

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای بیان اینکه فاعل چه کاری را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم این خانه را در سال 1960 ساخت)

ولی جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی یا چیزی را که کننده یا انجام دهنده عملی نیست (غیر عامل) در جای فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای بیان اینکه چه عملی بر روی فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

 

 

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (این خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی اتاق را تمیز می‌کند برای گوینده اهمیتی ندارد:

 • This room is cleaned every day. (این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی (یا چه چیزی) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

 

 
 • This house was built by my father.
   (این خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picture was painted by a great painter.
  (این نقاشی توسط یک نقاش بزرگ کشیده شده )

 

ساختار

بطور کلی برای ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

 

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه می‌دارد

is kept
   نگهداری می‌شود

حال استمراری

is keeping
دارد نگه می‌دارد

is being kept
در حال نگهداری شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداری شد

گذشته استمراری

was keeping
داشت نگه می‌داشت

was being kept
در حال نگهداری شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداری شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداری شده بود

آینده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداری خواهد شد

شرطی

would keep
نگه می‌داشت

would be kept
نگهداری می‌شد

شرطی کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداری شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداری شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداری شدن

وجه مصدری اسم مصدر

keeping
نگهداری

being kept
نگهداری شدن 
 
جملات شرطی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٧
 

 

جملات شرطی شامل دو قسمت می‌باشند: یکی عبارت شرطی و دیگری عبارت اصلی. عبارتی که حاوی if باشد را عبارت شرطی و عبارت دیگر را عبارت اصلی می‌نامیم.

رویدادی که در عبارت اصلی توصیف می‌شود بستگی به شرطی دارد که در عبارت شرطی بیان می‌شود.

 

 we will get wet.

If it rains this evening,

عبارت اصلی

عبارت شرطی

عبارت شرطی می‌تواند در انتهای جمله نیز بیاید، ولی در این صورت علامت ویرگول (,) حذف می‌شود:

 if you press this button.

The door opens

عبارت شرطی

عبارت اصلی

به طور کلی سه نوع جمله شرطی وجود دارد:


 

جملات شرطی نوع اول

از جملات شرطی نوع اول برای بیان یک شرط (یا موقعیت) ممکن و یک نتیجه محتمل در آینده استفاده می‌شود.

if

حال ساده

will/won't

مصدر بدون to

if

I work hard,

I will

pass my exams.

 • If I find your watch, I will tell you. (.اگر ساعت شما را پیدا کنم به شما خواهم گفت)
 • If we leave now, we'll catch the 10.30 train.
  (اگر حالا حرکت کنیم به قطار ساعت 10:30 می‌رسیم)
 • If I see him, I'll tell him the news. (.اگر او را ببینم خبرها را به او خواهم گفت)
 • You'll get wet if you don't take an umbrella. (.اگرچتر نبری خیس خواهی شد)

 

   

علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،mayو غیره نیز استفاده کرد که دراین صورت معنی آن کمی فرق خواهد کرد:

 • If you pull the cat's tail, it may scratch you.
  (اگر دم گربه را بکشی ممکن است تو را چنگ بزند )
 • You should eat less rice if you want to lose weight.
  (اگر می‌خواهی وزن کم کنی باید کمتر برنجبخوری)

 

 

جملات شرطی نوع دوم

از جملات شرطی نوع دوم برای بیان یک شرط یا موقعیت غیر واقعی یا غیر ممکن و نتیجه محتمل آن در زمان حال یا آینده بکار می‌رود. در واقع در این نوع جملات حال یا آینده‌ای متفاوت را تصور می‌کنیم.

if

گذشته ساده

would ('d)
would not (wouldn't)

مصدر بدون to

if

I had more money, I

would ('d)

buy a new car.

if

you lived in England, you

would ('d)

soon learn English.

چند مثال دیگر:

 • If he needed any money, I'd lend it to him. (But he doesn't need it)
  (اگر به پول احتیاج داشت به او قرض می‌دادم)
 • If I had more time, I'd help you. (اگر وقت بیشتری داشتم به شما کمک می‌کردم)
 • If I were* a rich man, I'd buy an expensive car. 
  (اگر ثروتمند بودم یک ماشین گرانقیمت می‌خریدم)
 • I wouldn't accept the job (even) if they offered it to me.
  (اگر آن کار را به من پیشنهاد می‌کردند هم قبولنمی‌کردم)

 

   

* در این نوع جملات، اغلب بجای was از were استفادهمی‌شود:

 • If I were living in Tehran, we could meet more often.

 

 

جملات شرطی نوع سوم

از این نوع جملات شرطی برای تصور گذشته‌ای غیر ممکن استفاده می‌شود. در واقع در این نوع جملات، گوینده آرزوی یک گذشته متفاوت را دارد. (ولی به هر حال گذشته‌ها گذشته!)

if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل(p.p.) + ....

 • If I'd seen you, I would have said hello.
  (اگر تو را دیده بودم، سلام می‌دادم)
 • If he had driven more carefully, he wouldn't have been injured.
  (اگر با دقت بیشتری رانندگی کرده بود، مجروح نمی‌شد)
 • If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.
  (اگر می‌دانستم شما در بیمارستان بستری بودید می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم)
 • I would have gone to see him if I had known that he was ill.
  (اگر می‌دانستم بیمار بود می‌رفتم و به او سر می‌زدم)

 

   

1- در این نوع جملات می‌توان بجای would از could یا  might هم استفاده کرد:

 • If the weather hadn't been so bad, we could/might have gone out.

2- از would فقط می‌توان در عبارت اصلی استفاده کرد ودر عبارت شرطی نباید آن را به کار برد:

 • If I had seen you, I would have said hello. (not : 'If I would have seen you')

 

 


 
 
زمانهای مربوط به آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٧
 

 

 

در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتیب اهمیت در زیر می‌بینید:

1. will + verb

2. be + going to + verb

3. Present Progressive (حال استمراری)

4. will + be + verb-ing و فرمهای دیگر

 


1- will + verb

از فعل کمکی will برای نشان دادن آینده در جهت‌های زیراستفاده می‌شود:

الف- پیش‌بینی: برای توصیف چیزی که می‌دانیم، یا انتظار داریم که اتفاق بیفتد:

 • It will be rainy tomorrow. 
   (فردا هوا بارانی خواهد بود)
 • You will be sick if you eat all those sweets. 
   (اگر همه آن شیرینی‌ها را بخوری مریض می‌شوی)

ب- بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است:

 • I will answer the phone.
  (من تلفن را جواب می‌دهم)
 • I'll see you tomorrow. bye!
  (فردا می‌بینمت.خداحافظ)

 

2- be + going to + verb

الف- از این ساختار برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

 • We're going to paint this room blue.
  (ما می‌خواهیم این اتاق را آبی بزنیم)
 • I'm going to be a doctor.
  (می‌خواهم یک دکتر بشوم)

ب- همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان یک پیشگویی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

 • She's going to have a baby. (Because she's pregnant)
  (او قرار است که یک بچه بدنیا بیاورد)
 • It's going to rain. (It's cloudy)
  (می‌خواهد باران ببارد)

بعضی اوقات تفاوتی بین will و be going to برای یک پیش‌بینی وجود ندارد.

   

برای بیان تصمیمی که از قبل گرفته شده است از ساختـار be going to و بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنیم.

 

 


 
 
کاربرد و ساختار زمان حال استمراری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٧
 

 

ساختار

coming

doing

going

taking

‘m

am

I

‘re

are

you

we

they

‘s

is

he

she

it

کاربرد

۱- برای بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد:

 • She is watching the TV.
 • He is working at the moment.

2- برای بیان عملی یا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع می‌باشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نیست:

 • Im reading an exciting book.
 • He is learning Arabic.

(توجه داشته باشید که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوینده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

۳- برای بیان قراری تعیین شده در آینده:

 • I am meeting him at the park.

4- برای بیان کار یا شرایطی موقتی:

 • Im living in a small flat now, but I’m trying to find a better one.
  (در حال حاضر در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم یک بهترش را پیدا کنم 
 
نمونه سوال گرامری از کل دروس دبیرستان زمانهای حال ( 1 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٧
 

 

  1-Don’t ask for another book until You …… this one.

1) finish              2) finished                     3) had finished               4) will finish

    2-Afshin’s father wants him to get home before it …….. dark.

1)got                     2) gets              3) getting                                  4) will get

    3-“Let’s get off”

“Don’t be in a hurry. You shouldn’t get off the train before it “…….…”

1) stops             2) stopped              3) will be stopped                      4) will stop

 4- At this moment I ……….we have a good chance of victory.

1) feel                        2) am feeling             3)  felt                          4) am felt

 5- Mr. Smith …..to his office in his car every morning.

1) went                         2) goes                    3) is going                         4)go

 6- In autumn the trees …..their leaves.


 
 
ساختار افعال مجهول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱
 

ساختار

بطور کلی برای ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه می‌دارد

is kept
نگهداری می‌شود

حال استمراری

is keeping
دارد نگه می‌دارد

is being kept
در حال نگهداری شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداری شد

گذشته استمراری

was keeping
داشت نگه می‌داشت

was being kept
در حال نگهداری شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداری شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداری شده بود

آینده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداری خواهد شد

شرطی

would keep
نگه می‌داشت

would be kept
نگهداری می‌شد

شرطی کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداری شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداری شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداری شدن

وجه مصدری اسم مصدر

keeping
نگهداری

being kept
نگهداری شدن

 

 


 
 
افعال مجهول (the passive voice)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱
 

 

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای بیان اینکه فاعل چه کاری را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم این خانه را در سال ۱۹۶۰ ساخت)

ولی جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی یا چیزی را که کننده یا انجام دهنده عملی نیست (غیر عامل) در جای فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای بیان اینکه چه عملی بر روی فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (این خانه در سال ۱۹۶۰ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی اتاق را تمیز می‌کند برای گوینده اهمیتی ندارد:

 • This room is cleaned every day. (این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی (یا چه چیزی) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

 

 • This housewas builtbymy father.
  (این خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picturewas paintedbya great painter.
 
 
• اسم ها
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۸
 

 

 • اسم‌ها گسترده‌ترین اقسام کلمات را تشکیل می‌دهند. بطور کلی در زبان انگلیسی می‌توان اسامی را در دو دسته طبقه‌بندی کرد: اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش:
 • اسامی قابل شمارش آن دسته از اسامی هستند که می‌توانند شمرده شوند. این بدین معنی است که می‌تواند بیش از یکی از آنها وجود داشته باشد.
 • اسامی غیر قابل شمارش اسامی هستند که قابل شمردن نیستند (مانند water یا آب). این اسامی تنها بصورت مفرد بکار می‌روند و حالت جمع ندارند.
 • چند مثال
 • ۱-اسامی قابل شمارش:

جمع

مفرد

the boys

the boy

someanswers

an answer

those cars

that car

 • 2- اسامی غیر قابل شمارش:

paper, wood, coal, silk, wool, cotton

بسیاری از مواد و مصالح

gold, iron, silver, steel

فلزات

fish, fruit, sugar, meat, cheese, bread

مواد غذایی

water, oil, milk, tea, air, steam, oxygen

مایعات و گازها

money, music, noise, land, hair, ice, snow

چیزهای دیگر
 
 
نظرات (0) Preposition Use - in / at / to / nothing
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۸
 

 

Preposition Use - in / at / to / nothing - prepositions of place and movement

IN

Use 'in' with static (non-movement) verbs and cities, countries, states, etc.:

 • stay in the USA
 • work in New York

AT

Use 'at' with static (non-movement) verbs and places:

 • at the cinema
 • at work
 • at home

TO

Use 'to' with verbs of movement such as go, come, drive, etc.:

 • go to work
 • drive to California

IMPORTANT NOTES

The use of ' ' (nothing)

 

 • With verbs of movement and the noun 'home' - He went home. - they drove home.
 • With the verb 'visit' - She visited France last summer.

 
 
اسم جمع
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۸
 

 

بیشتر اسمها قابل شمارش هستند و می‌توانند به صورت جمع درآیند. معمولاً برای اینکه یک اسم مفرد به صورت جمع درآید، یک-s به انتهای آن اضافه می‌کنیم:

cat, cats
face, faces
boy, boys

ولی آن دسته از اسامی که به ch، x، z، s یا sh ختم می‌شوند،-es می‌گیرند:

bus, buses
box, boxes
brush, brushes
watch, watches

در ضمن اسمهایی کـه به یک حرف بی‌صدا و y ختم می‌شوند،y را حذف کرده و به جای آن ies می‌گذاریم:

baby, babies
country, countries
fly, flies
try, tries 
 
ویژگیهای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۸
 

 

اسمهای قابل شمارش:

۱- می‌توانند به دنبال an، a یا one بیایند.

۲- می‌توانند به دنبال these، few، many و those بیایند.

۳- می‌توانند به دنبال یک عدد (مثلاً two ،three و …) بیایند.

مثال:

غیر قابل شمارش

قابل شمارش

(not: … a good work.)

I have a good job.

(not: … Those foods.)

Those meals were delicious.

(not: … two breads.)

I bought two loaves.

اسمهای غیر قابل شمارش:

۱- نمی‌توانند با حروف تعریف نامعین (a و an) بکار روند، بلکه باید با some مورد استفاده قرار بگیرند.

۲- می‌توانند به دنبال much و little بیایند.

۳- به راحتی می‌توانند به دنبال اصطلاحاتی از قبیل most of the، all of the، all the و half the بیایند.

مثال:

قابل شمارش

غیر قابل شمارش

(not: … made of trees.)

It’s made of wood.

(not: … too muchvehicle.)

There’s too much traffic.

(not: … all the table.)

I sold all the furniture.

 

 

 

1- می‌تـوان بسیـاری از اسمهای غیر قابل شمارش را بـا استفـاده از بعضی کلمات و عبارات، به قابل شمارش تبدیل کرد.
از جمله می‌توان به a piece of، a bit of، a little bit of،‌ pieces of و bits of اشاره کرد:

 • I boughta piece offurniture at the market.
 • I want to give you twobits ofadvice.

2- لغت news مانند یک اسم جمع به نظر می‌رسد، ولی در حقیقت یک اسم مفرد غیر قابل شمارش است:

 • Thereisno importantnewsin the newspapers

 
 
اسامی جمع بی‌قاعده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۸
 

 

۱- بعضی از اسمها را با تغییر حروف صدادار آنها، به حالت جمع در می‌آوریم:

مفرد

جمع

 

man

men

مرد(ها)

woman

women

زن‌(ها)

mouse

mice

موش(ها)

foot

feet

پا(ها)

tooth

teeth

دندان(ها)

goose

geese

غاز(ها)

۲- بسیاری از اسمهایی که به -f یا -fe ختم می‌شوند، هنگام جمع این -f یا -fe به -ves تبدیل می‌شود:

calf

calves

گوساله(ها)

half

halves

نیمه‌(ها)

knife

knives

چاقو(ها)

leaf

leaves

برگ(ها)

life

lives

جان(ها)

loaf

loaves

قرص(های) نان

shelf

shelves

قفسه(ها)

thief

thieves

دزد(ها)

wife

wives

همسر(ها)

wolf

wolves

گرگ(ها)

۳- اسم بعضی از حیوانات در حالت جمع هیچ تغییری نمی‌کند:

deer    آهو(ها)
sheep گوسفند(ها)
fish ماهی(ها)

و نیز آن دسته از اسامی ملیتها که به -eseیا -ss ختم می‌شوند:

aChinese

یک چینی

twoChinese

دو چینی

oneSwiss

یک سوییسی

someSwiss

چند سوییسی

همچنیـن آن دسته از اسامی که بـه اعداد و مقیاسها اشـاره می‌کننـد، هنگامیکه بعد از یک عدد و … واقع می‌شوند:

two hundred
three dozen

4- بسیاری از اسمهایی که ریشه خارجی دارند (مثلاً لاتین، فرانسه یا یونانی)، گاهی حالت جمع خود را حفظ می‌کنند:

cactus

cacti/cactuses

octopus

octopi/octopuses

syllabus

syllabi/syllabuses

alga

algae

larva

larvae

nebula

nebulae

index

indices/indexes

analysis

analyses

thesis

theses

phenomenon

phenomena 
 
صفات
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٦
 

 

صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکانها و … را بیان می‌کنند. صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی اینکه با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مؤنث بطور یکسان بکار می‌رود:

young man/woman

young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that می‌باشند که پیش از اسامی جمع به these و those تبدیل می‌شوند:

this book - those books,  that boy – those boys

 

 

مکان صفات

 

صفت‌ها می‌توانند در موقعیت‌ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

۱- قبل از یک اسم:

good man, an old car, the green carpet

گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

good young man,  the beautiful green carpet

 

2- پس از فعل be:

 • You are beautiful.
 • She is fat.
 • The bus is late.

بجز فعل be، افعال دیگری نیز مانند seem، look، become و stayمی‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

 • It looks interesting. (جالب به نظر می‌رسد.)
 • It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابی می‌شود.)

۳- پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

the young جوانان

the old پیران

the dead مردگان

the English انگلیسی‌ها

۴-بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید:

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret.

her past

kept

She

mad.

me

is driving

The noise

lucky.

myself

consider

I

angry.

him

made

Her behaviour

 

 

ترتیب صفات

 

 

می‌دانیم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم می‌آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفتها معمولاً به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفت‌ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیست، اما جدول زیر به شما کمک می‌کند تا نحوه‌ی جاگیری کلی آنها را یاد بگیرید:

 

۶

جنس

۵

ملیت

۴

رنگ

۳

سن

۲

اندازه

۱

بیان عقیده یا احساس

 

flower

 

 

yellow

 

 

beautiful

a

nurse

 

Indian

 

young

 

handsome

that

tables

wooden

 

 

 

big

 

those

cat

 

Persian

white

old

 

 

a

 

 

حالت ملکی

 

 

اسمها دارای یک حالت ملکی می‌باشند که در آن به اسمهای مفرد (و نیز اسامی جمعی که به s ختم نمی‌شوند) s و به اسامی جمع -’ (یک آپاستروف) اضافه می‌شود:

 • my daughter’s room  اتاق دخترم
  my daughters’ room  اتاق دخترهایم
 • men’s clothes  لباسهای مردانه
 • your friend’s new car  ماشین جدید دوستتان
 • the boy’s teacher  معلم آن پسر
 • the students’ hostel  خوابگاه دانشجویان

حالت ملکی را اغلب به صورت دیگری هم می‌توان بیان کرد: (قاعده: X‘sY= theYofX)

my daughters’ room = the room of my daughters
the ship’s side = the side of the ship

اما بهتر است آنجا که صحبت از انسان، گروههای انسانی (مانند دولتها، کمیته‌ها، هیئتها و…)، کشورها، حیوانات و… به میان می‌آید از همان ساختار X‘s Y استفاده شود.


 
 
استفاده از be going to برای زمان آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٦
 

از going to do زمانی برای آینده استفاده میکنیم که میخواهیم تصمیم بر انجام کار برنامه ریزی نشده ای را بیان کنیم.

I hear Sarah has won some money. What is she going to do with it?

    Shes going to buy a new car.

 

- What are you going to do tonight?

   Im going to have an early night. (Im going to bed early but I haven’t arranged the time for it)

 

نکته: از عبارت was going to do هنگامی استفاده میکنیم که میخواهیم بگوییم قصد انجام کاری را داشتیم اما به علتی آنرا انجام ندادیم:

 -  I was just going to cross the road when sb shouted ‘Stop!’

 - We were going to travel by train, but then we decided to go by car instead. 
 
نکاتی در مورد هجی (افعال ing دار)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٦
 

 

۱- افعالی که به یک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

come, coming     take, taking     write, writing

ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، این قاعده صدق نمی‌کند:

agree, agreeing     see, seeing

2- در افعال یک بخشی (یک هجایی) که دارای یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

running, stopping, getting

ولی چنانچه حرف بی‌صدای آخر y یا w باشد، تکرار نمی‌شود:

showing, enjoying


 
 
Commercial English - Costs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٦
 

 

Costs

We are pleased to submit you a detailed quotation.

We have the pleasure in enclosing our most recent catalogue.

The initial order is subject to a discount of 15%.

We can make you a firm offer of ...

Your ordered goods are out of stock, but we can offer you a substitute.

Prices are subject to change without notice.

The goods come with a two-year guarantee.

Our terms of payment are as follows: quarterly/monthly payment.

We can allow you a three months' credit.

Under separate cover you will receive a credit note for the sum of €1.000.


 
 
نکات گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

For, during & while

 

از ساختار for بعلاوه یک مدت زمانی خاص برای بیان این که یک کار چه مدت به درازا می انجامد استفاده می کنیم، برای مثال:

for two hours, for a week, for ages:

We watched TV for two hours last night.

Diane is going away for a week in September.

Where have you been? I've been waiting for ages.

Are you going away for the weekend?

از ساختار during بعلاوه اسم برای بیان این که چه زمانی اتفاق خاصی خواهد افتاد (و نه این که چه مدت به طول می انجامد) استفاده می کنیم:

during the film, during our holiday, during the night:

I fell asleep during the film.

We met some really nice people during our holiday.

The ground is wet; it must have rained during the night.

نکته: همراه با قیود زمان روزانه (نظیر: afternoon) می توان از دو عبارت in یا during استفاده نمود:

It must have rained in the night (or during the night).

I'll phone you sometime during the afternoon (or in the afternoon).

جمله زیر به طور واضح تفاوت بین during  و for را مشخص میکند:

I fell asleep during the film. I was asleep for half an hour.

بعد از while معمولا از فاعل بعلاوه فعل استفاده میشود:

We saw Clare while we were waiting for the bus.

While you were out, there was a phone call for you.

Chris read a book while I watched TV.

با توجه به جملات زیر به تفاوت کاربردی بین during وwhile می توان به خوبی پی برد:

I fell asleep during the film.

but

I fell asleep while I was watching TV.

 

We met a lot of interesting people during the holiday.

but

We met a lot of interesting people while we were on holida


 
 
اسم مصدر (gerund)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

در زبان انگلیسی اسم مصدر با اضافه کردن ing  به انتهای شکل ساده فعل ساخته می شود. اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل می کند .

 

smoking – swimming – speaking – watching

 

بعد از حروف اضافه "فعل با ing" یا "اسم مصدر"، قرار می گیرد. دلیل آن نیز این است که حرف اضافه همیشه قبل از اسم است.

 

پس اسم مصدر وظیفه اسم را دارد و می تواند در نقشفاعل یا مفعول باشد و یا بعد از حروف اضافه قرار گیرد.

 

موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زیر می باشد :

 

1- به عنوان مبتدای جمله (subject)(هر گاه لازم شود جمله ای با مصدر شروع شود چون نمی توان مصدر با to را به عنوان فاعل جمله به کار برد آنرا تبدیل به اسم مصدر می کنیم.)

Learning  English is not difficult.

Finding  a job is difficult here.

Going to cinema is fun.

 

2- به عنوان مفعول جمله که در این حالت پس از برخی از افعال به کار می رود . (object)

I like swimming in the river.

I enjoy reading.

 I enjoy climbing  mountain.

 

تذکر : افعالی که پس از آن ها می توان از اسم مصدر استفاده کرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike

 

 

تذکر : پس از برخی از افعال هم می توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده کرد . تعدادی از این افعال عبارتند از :

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree-stop

 

He likes to go / going to the park.

 

نکته1: دو فعل  remember , stop نسبت به شکل فعلی که بعدشان به کار میرود معانیشان فرق می کند. 

 

الف) اگر بعد از stop اسم مصدر به کار رود معنی جمله اینست که فاعل از کار بعد از  stop  دست کشیده یا میکشد یا خواهد کشید. 

 

من از صحبت کردن با مرد دست می کشم.                               .I stop speaking to the man

 

اما اگر بعد از stop  مصدر با to به کار رود معنی جمله این است که فاعل از کار قبل دست برداشته یا بر می دارد، یا خواهد برداشت تا کار بعد از stop را شروع کند.

 

من ایستادم تا با مرد صحبت کنم .                                        .I stopped to speak to the man

 

 

ب) اگر بعد از remember اسم مصدر به کار رود معنی جمله این است که فاعل کار بعد از remember را به صورت تصویری از گذشته در وجود به ظاهر می آورد.

 

هلن بستن در را به یاد می آورد.                                   .Helen remembers locking the door

 

 

اما اگر بعد از remember مصدر با to به کار رود معنی جمله این است که فاعل یادش می ماند که کار بعد از Remember را انجام دهد و آن را فراموش نمی کند. در واقع این remember مترادف با ( not forget ) است.

 

هلن یادش می ماند که در را قفل کند.                           .Helen remembers to lock the door

 

 

اگر در این حالت در دو جمله متوالی، فاعل واحدی، دو فعل را همزمان انجام نداده باشند بلکه بین فعل جمله اول و فعل جمله دوم یک فاصله زمانی وجود داشته باشد

 

she parked the car. She went shopping.

 

در این حالت برای پیوند دو جمله فعل جمله اول را تبدیل به صفت فاعلی کامل می کنیم .

 

به صورت فرمول زیر 

 

Have + ing + p.p

 

( after ) having parked the car, she went shopping.

 

3-  پس از حروف اضافه مانند : ( on – in – at – from – of ) از اسم مصدر استفاده می شود .

 

I am tired of sitting here.

I am tired of walking.

I will call you after arriving at the office.

Please have a drink before leaving.

I am looking forward to meeting you.

Do you object to working late?

Tara always dreams about going on holiday.

She is good at speaking English.

You can improve your English by using the Internet.

We need to keep on going.

 

4- پس از ترکیبات زیر از اسم مصدر استفاده می شود .

 

It's no good – It's no use – can't help – can't stand-to be busy-couldn't help- don't mind-feel like-how about-spend one's time- there's no-there's no point-what about- worth

 

It is no good going outside in this rainy day.

How about walking home instead of taking the car?

There's no point in complaining further.

 

نکته2: چون اسم مصدر جنبه اسم دارد پس می تواند بعد از صفت ملکی یا حتی (′s) به کار رود.

 

I appreciate her speaking.

 

I appreciate Helen’s speaking


 
 
گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

صفت

صفت حالت و چگونگی اسم را توصیف می کند و در فارسی معمو لا بعد از اسم و در انگلیسی معمو ً لا قبل از اسم به کار می رود. مثلا :

 careful student                                             . دانش آموز دقیق

صفت می تواند به صورت یک یا دو یا چند کلمه قبل از اسم قرار گیرد، مثال

my new green book.                                             کتاب سبز جدیدم

نکته : اگر صفت به بعد از اسم انتقال یابد و منتقل شود باید بلافاصله فعلهای ربطی زیر به کار رود.

اسم + to be + صفت

اسم + to get + صفت

اسم + to turn + صفت

اسم + to become + صفت

اسم + to grow + صفت

اسم + to make + صفت

این افعال که به معنی ( بودن – شدن – گشتن – گردیدن ) هستند جنبة فعل ربط دارند که به آنها  link verbمی گویند که ربط یک صفت را به یک اسم می دهد مثل :

My father grew angry .

  In spring the leaves turn green .                در بهار برگها سبز می شوند

Today the weather got cold .                            . امروز هوا سرد شد

تذکر : البته فعلهای ربطی دیگر نیز وجود دارد که به معنی ( به نظر رسیدن هستند. ).

Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel + صفت

تذکر : باید دانست که بعد از فعل های ربطی هیچگاه قید به کار نمی رود مثال:

he looks( angrily ) angry. . او عصبانی به نظر می رسد

the soup tastes ( unusually ) unusual. . سوپ غیر طبیعی به نظر می رسد

صفت به صورت جمع به کار نمی رود تنها دو صفت اشاره this, that با اسم بعد از خود در مفرد و جمع

مطابقت می کند.

مثال:

This book 􀃆 These books .

That book 􀃆 Those books .

درجه صفات : صفات از نظر مقایسه دارای سه درجه مقایسه هستند . به شرح زیر :

-1 درجه مطلق یا برابر : دو اسم را مقایسه می کنند و آنها را برابرمی شناسند مثال :

Helen is as tall as Susan.                                                 . هلن هم قد سوزان است

ساختمان این درجه از مقایسه بدین شرح است :

as صفتas

not so صفتas

Hellen is as tall as Susan.

Hellen is not so tall as Susan.

-2 درجه برتر یا ( تفضیلی ) دو اسم را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر معرفی می کند.

مثال : علی از مهران بلند قدتر است .

کلمه از ترجمه می شود به( than) و برای ترجمه تر قاعده این است که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان

    er اضافه می شود مثلا:

Hellen is taller than Susan.

. اما کلیه صفتهایی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان( more ) اضافه می شود

My book is more interesting than yours . : مثلا

برای صفتهای دو بخشی بعدًا تبصره خواهیم داشت.

-3 صفات عالی یا درجه برترین : چند اسم را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا برترین

معرفی می کند مثلا : هلن بلند قدترین دانش آموز کلاس است .

چون در این درجه اسم مشخص و معرفه می شود کاربرد حرف تعریف  the ضروری است و برای ترجمه

 پسوند)ترین( قاعده اینست که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان est اضافه می شود مثلا:

 

Hellen is the tallest student in the class .

وکلیه صفاتی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان most به کار می رود مثلا

 

My book is the most interesting book in the library.

بین صفات دو بخشی آنهاییکه به حرفy ختم می شوند در تفضیلی     er و در عالی est می گیرند

happy → happier than → the happiest

busy → busier than → the busiest

 

 

 

 اما صفات دو بخشی که آخرشان به y    ختم نمی شود در تفضیلی more و در عالی most قبلشان اضافه می

شود.

Active / more active than the most active

Comic / more comic than the most comic

صفات بی قاعده :چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی که تا کنون ذکر شد پیروی نمی کنند و بلکه

شکل خاص خود را دارند.

عالی                                               تفضیلی                                                مطلق

good – well                                       better than                                         the best

bad – ill                                               worse than                                    the worst

More than                                   the most                                             much  many

Less than                                    the least                                                       Little 

Old                                                  elder- older than               the eldest- the oldest

Far                                   Farther than- Further than          the farthest-  the furthest

The same as

 

the same برای نشان دادن هماهنگی و یکسانی همیشه بعد از حرف تعریف the به کار می رود و معنی 

همان – یک    می دهد 

 

مثلا :

Hellen and Jane live in the same street.

هلن و جین در یک خیابان زندگی می کنند .

  نکته گرامری : در بعضی از کتابهای گرامری صفاتی را که آخرشان به ( er , re , le , ow ) ختم می شوند را

نیز مثل صفتهای دو بخشی که آخرشان به  y  ختم می شود در تفضیلی و عالی  est و er می دهد . اما همان

کتابهای گرامری بلافاصله ذکر می کنند که چنین صفاتی را می توان با عالی تفضیلی مطلق most , more  هم

 تفضیلی و عالی کرد.

عالی                                                  تفضیلی                                          مطلق

Narrow                             more narrowthan                                      the most narrow

Narrow                          narrower than                                                 the narrowest

Simple                            more simplethan                                        the most simple

Simple                          simpler than                                                      the simplest

Clever                           more cleverthan                                           the most clever

Clever                          cleverer than                                                      the cleverest

Obscure                          more obscure than                                     the most obscure

Obscure                                 obscurer than                                          the obscurest

قواعد املایی مربوط به صفت :

در صفتهایی که آخرشان به حرف y  ختم می شوند  مثل happy هنگام اضافه شدن er,est    y حرف

تبدیل به حرف  y می شود  .

happy → happier than → the happiest

-2 در صفتهایی که آخرشان به حرف   e  ختم می شود مثل wide  در تفضیلی و عالی فقط st , r اضافه می شود

Wide 􀃆 wider than 􀃆 the widest

-3 در صفتهاییکه یک بخشی هستند و آخرشان به حرف بی صدا ختم می شود به شرط انکه قبل از آن بی

صدا فقط یک صدادار وجود داشته باشد مثل big هنگام اضافه شدن پسوندهایest و er حرف بی صدای

آخر تکرار می شود.

Big 􀃆 bigger than 􀃆 the biggest

بقیه بخش  the same  

اگر بعد از ترکیب the same کلمه  as  به کار رود ترکیب the same as  به معنی ( مثل – شبیه – مانند

است و مترادف با like است مثلا :

 

Your shoes are the same as mine.

اگر بین ترکیب the same و کلمه as  یک اسم فاصله شود بدین صورت می شود.

the same + اسم + as

از این ترکیب میتوان مثل صفت برابر برای هماهنگی دو اسم استفاده کرد ولی باید دانست که چون بعد از the same همیشه اسم وجود دارد و نمی توان صفت به کار برد ناگزیر صفت را باید تبدیل به اسم کرد مثال :

Hellen is as old as Susan.

Hellen is the same age as Susan. 
 
adverb قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

قید حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه کردن ly به آخر دسته ای از صفات آنها را تبدیل به قید می

کنند. مثلا :

sincere مخلص                                                  sincerely                  مخلصانه

Quick                 سریع                                   quickly                    به سرعت

careful دقیق                                                carefully با دقت                        

اینگونه قیدها را قید حالت می گویند که جایشان در جمله بعد از فعل و در صورتیکه مفعول وجود داشته باشد بعد

از مفعول است. مثلا :

Hellen speak slowly .

Hellen apeaks English slowly .

اگر فعل جمله نشان دهنده حرکت باشد در چنان جمله ای قید حالت بعد از قید مکان به کار برده می شود.

مثلا :

He left the room quickly .

چند قید زیر ly   نمی پذیرند و بدون ly به کار می روند

Fast                                     Hard                            Short                               Long

Little                                  Much                           Late                                 Early

Near                                    Far                              Still                                    Just

Enough                                Straight                       Soon                                 Low

 

کلمات به شکل بالا با شکل واحدی به عنوان صفت نیز به کار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به

تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

Hellen is a fast typist.

Hellen is fast.

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به کار رود قید هستند مثلا :

Hellen        types     fast.

قید

Hellen      looks       fast.

صفت     فعل ربط

چند کلمه زیر ly دارند اما قید نیستند بلکه صفت هستند

      friendly  صمیمی    lovely                                        دوست داشتنی

       deadly مرگبار         kingly                                                    شاهانه

        likely احتمالی      worldy                                                     جهانی

   motherly مادرانه        fatherly                                                     پدرانه

          sily احمقانه        ugly                                                       زشت

   sisterly خواهران

Hellen is a friendly girl.

تذکر : اگر لازم شود از کلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آنها ly  اضافه کرد و مثلا

گفت friendlyLY ناگزیر برای تهیه کردن آنها از ترکیب زیر استفاده می شود.

راه و روش

            

 

In a/ an+ ..............(Way- Fashion Manner)

هلن صمیمانه صحبت می کند.

Hellen speaks in a friendly manner.

درجات مقایسه قید : قید نیز از نظر مقایسه دارای سه درجه برابر و برتر و برترین است بدین شرح :

-1 قید برابر : دو فعل را مقایسه می کند و آنها را برابر معرفی می کند مث ً لا هلن به کندی سوزان تایپ می

کند .

ساختمان این درجه از قید بدین ترتیب است.

as              قید                     as

not as/not  so                   قید                               as

Hellen types as slowly as Susan.

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.

-2 قید برتر : دو فعل را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر می شناسد مثلا :

هلن کندتر از سوزان تایپ می کند.

بیاد داریم که در صفت برتر بحث یک بخشی و دو بخشی و چند بخشی داشتیم در حالیکه در قید برتر اینطور

نیست. بلکه قاعده بر این است که اگر ly می پذیرد در این درجهmore than به آن اضافه می شود و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش er اضافه می شود، بدین صورت:

Hellen drives more slowly than Susan.

Hellen drives faster than Susan.

-3 قید برترین( عالی) : چند فعل را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا بدترین می

شناسد. مثلا هلن به کندترین وجه تایپ می کند.

برای ترجمه "ترین" نیز در این درجه ازقید قاعده اینست که اگر قیدly می پذیرد قبلش the most و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش   the est اضافه می کنیم، بدین صورت

Hellen types the most slowly.

Hellen types the fastest.

چون در ترجمه قید عالی به فارسی ذکر کلمه “ترین” کافی نیست ناگزیر برای ترجمه قید عالی انگلیسی به

فارسی از ترکیب زیر استفاده می شود :

به ...... ترین { وجه / صورت / شکل }

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند intensifiers:

کلماتی که دلالت بر کمیت و مقدار زیاد می کنند عبارتند از much, many که هردو به معنی زیاد – خیلی

می باشند.

اسم مفرد غیر قابل شمارش  + much

اسم جمع قابل شمارش     +     many

فرق این دو این است که بعد از much اسم مفرد به صورت غیر قابل شمارش است اما بعد از many اسم

جمع به صورت قابل شمارش به کار می رود.

many و much معمولا در جمله های سؤالی و جمله های منفی به کار می رود

Has Hellen written many letters?

Does Hellen drink much coffee?

Helen has not written many letters.

Hellen doesn’t drink much coffee.

در جمله های مثبت معمو ً لا از a lot of استفاده می شود چه برای قابل شمارش و چه برای غیر قابل

شمارش، بدین صورت :

Hellen has written a lot of letters.

Hellen drinks a lot of coffee.

اگر بخواهیم شدت قید یا صفت را نشان دهیم از very یا  too استفاده می کنیم .

صفت / قید +  (VeryToo)          زیاد – خیلی

فرق too & very این است که:  very  نشان دهنده حد متعادل قید یا صفت است مثلا

The park is very beautiful.

The teacher speaks very fluently.

اما  too نشان دهنده مقدار نامطلوب قید یا صفت است

It is too cold today.

That driver drives too slowly.

می توانند too, very برای تقویت معنی قبل از many و much  به کار روند مثلا

There were too many cars in the street.

Hellen drinks too much water in a day.

She knows very many words.

Thank you very much.

      کلمه Enough به معنی اندازه کافی ، برعکس very , too بعد از قید و صفت به کار می رود

صفت / قید + enough

You are rich enough .

He speaks fluently enough .

البته  enough  می تواند با اسم نیز به کار رود که البته معمولا قبل از اسم به کار می رود مثلا :

They spend enough money in a month .

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار کم هستند عبارتند از :

 

 

(مفرد – اسم غیر قابل شمارش )  Little      کم و اندک

(جمع – اسم قابل شمارش )       Few          کم و اندک


 
 
, Cover Letter: Word List - Conjunctions
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

Conjunctions

but / still / however

especially / mainly / particularly

before

as / because / since

so that

then / after that

that's why / so

either ... or

after all

after

of course

though / although / even though

or

as soon as

as long as

finally / eventually

in spite of / even so / all the same

perhaps ...

above all

neither ... nor

because

first of all

for example / for instance
 
 
جملات شرطی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

جملات شرطی شامل دو قسمت می‌باشند: یکی عبارت شرطی و دیگری عبارت اصلی. عبارتی که حاوی if باشد را عبارت شرطی و عبارت دیگر را عبارت اصلی می‌نامیم.

رویدادی که در عبارت اصلی توصیف می‌شود بستگی به شرطی دارد که در عبارت شرطی بیان می‌شود.

 

 we will get wet.

If it rains this evening,

عبارت اصلی

عبارت شرطی

عبارت شرطی می‌تواند در انتهای جمله نیز بیاید، ولی در این صورت علامت ویرگول (,) حذف می‌شود:

 if you press this button.

The door opens

عبارت شرطی

عبارت اصلی

به طور کلی سه نوع جمله شرطی وجود دارد:


 

جملات شرطی نوع اول

از جملات شرطی نوع اول برای بیان یک شرط (یا موقعیت) ممکن و یک نتیجه محتمل در آینده استفاده می‌شود.

if

حال ساده

will/won't

مصدر بدون to

if

I work hard,

I will

pass my exams.

 • If I find your watch, I will tell you. (.اگر ساعت شما را پیدا کنم به شما خواهم گفت)
 • If we leave now, we'll catch the 10.30 train.
  (اگر حالا حرکت کنیم به قطار ساعت 10:30 می‌رسیم)
 • If I see him, I'll tell him the news. (.اگر او را ببینم خبرها را به او خواهم گفت)
 • You'll get wet if you don't take an umbrella. (.اگرچتر نبری خیس خواهی شد)

 

   

علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،mayو غیره نیز استفاده کرد که دراین صورت معنی آن کمی فرق خواهد کرد:

 • If you pull the cat's tail, it may scratch you.
  (اگر دم گربه را بکشی ممکن است تو را چنگ بزند )
 • You should eat less rice if you want to lose weight.
  (اگر می‌خواهی وزن کم کنی باید کمتر برنجبخوری)

 

 

جملات شرطی نوع دوم

از جملات شرطی نوع دوم برای بیان یک شرط یا موقعیت غیر واقعی یا غیر ممکن و نتیجه محتمل آن در زمان حال یا آینده بکار می‌رود. در واقع در این نوع جملات حال یا آینده‌ای متفاوت را تصور می‌کنیم.

if

گذشته ساده

would ('d)
would not (wouldn't)

مصدر بدون to

if

I had more money, I

would ('d)

buy a new car.

if

you lived in England, you

would ('d)

soon learn English.

چند مثال دیگر:

 • If he needed any money, I'd lend it to him. (But he doesn't need it)
  (اگر به پول احتیاج داشت به او قرض می‌دادم)
 • If I had more time, I'd help you. (اگر وقت بیشتری داشتم به شما کمک می‌کردم)
 • If I were* a rich man, I'd buy an expensive car. 
  (اگر ثروتمند بودم یک ماشین گرانقیمت می‌خریدم)
 • I wouldn't accept the job (even) if they offered it to me.
  (اگر آن کار را به من پیشنهاد می‌کردند هم قبولنمی‌کردم)

 

   

* در این نوع جملات، اغلب بجای was از were استفادهمی‌شود:

 • If I were living in Tehran, we could meet more often.

 

 

جملات شرطی نوع سوم

از این نوع جملات شرطی برای تصور گذشته‌ای غیر ممکن استفاده می‌شود. در واقع در این نوع جملات، گوینده آرزوی یک گذشته متفاوت را دارد. (ولی به هر حال گذشته‌ها گذشته!)

if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل(p.p.) + ....

 • If I'd seen you, I would have said hello.
  (اگر تو را دیده بودم، سلام می‌دادم)
 • If he had driven more carefully, he wouldn't have been injured.
  (اگر با دقت بیشتری رانندگی کرده بود، مجروح نمی‌شد)
 • If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.
  (اگر می‌دانستم شما در بیمارستان بستری بودید می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم)
 • I would have gone to see him if I had known that he was ill.
  (اگر می‌دانستم بیمار بود می‌رفتم و به او سر می‌زدم)

 

   

1- در این نوع جملات می‌توان بجای would از could یا  might هم استفاده کرد:

 • If the weather hadn't been so bad, we could/might have gone out.

2- از would فقط می‌توان در عبارت اصلی استفاده کرد ودر عبارت شرطی نباید آن را به کار برد:

 • If I had seen you, I would have said hello. (not : 'If I would have seen you')

 

 


 
 
افعال مجهول (the passive voice)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

 

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای بیان اینکه فاعل چه کاری را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم این خانه را در سال 1960 ساخت)

ولی جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی یا چیزی را که کننده یا انجام دهنده عملی نیست (غیر عامل) در جای فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای بیان اینکه چه عملی بر روی فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

 

 

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (این خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی اتاق را تمیز می‌کند برای گوینده اهمیتی ندارد:

 • This room is cleaned every day. (این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی (یا چه چیزی) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

 

 
 • This house was built by my father.
   (این خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picture was painted by a great painter.
  (این نقاشی توسط یک نقاش بزرگ کشیده شده )

 

ساختار

بطور کلی برای ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

 

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه می‌دارد

is kept
   نگهداری می‌شود

حال استمراری

is keeping
دارد نگه می‌دارد

is being kept
در حال نگهداری شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداری شد

گذشته استمراری

was keeping
داشت نگه می‌داشت

was being kept
در حال نگهداری شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداری شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداری شده بود

آینده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداری خواهد شد

شرطی

would keep
نگه می‌داشت

would be kept
نگهداری می‌شد

شرطی کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداری شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداری شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداری شدن

وجه مصدری اسم مصدر

keeping
نگهداری

being kept
نگهداری شدن


 
 
نمونه سوال گرامری از کل دروس دبیرستان زمانهای حال ( 1 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

  1-Don’t ask for another book until You …… this one.

1) finish              2) finished           3) had finished               4) will finish

    2-Afshin’s father wants him to get home before it …….. dark.

1)got          2) gets              3) getting               4) will get

    3-“Let’s get off”

“Don’t be in a hurry. You shouldn’t get off the train before it “…….…”

1) stops             2) stopped              3) will be stopped                      4) will stop

 4- At this moment I ……….we have a good chance of victory.

1) feel                        2) am feeling             3)  felt                          4) am felt

 5- Mr. Smith …..to his office in his car every morning.

1) went                         2) goes                    3) is going                         4)go

 6- In autumn the trees …..their leaves.

1)are losing                   2) are lost                3) lose                      4) have lost

  7- “Is he studying now?”

      “No, he is not. He …….in the afternoon.”

1) doesn’t study             2) not study                3) study                 4) don’t study

 8- The child always cries when her mother ……out of the house.

1)went                          2) had gone                   3) goes                  4) will go

 9- “Doesn’t Mehdi want to sell his car?”  “Yes , He…………”

1)does                    2) doesn’t                     3) sells                          4) wants

  10- “Who can pass the exam?”     “Every body unless they ……..hard enough”

    1) don’t work                        2) work                3) worked              4) won’t work

 11-“Will you pay for my lunch today?” “Not unless you ……..to pay for mine tomorrow.”

1)promise           2) promised            3) will promise          4) would promise

 12-“Are you usually awake at mid night?”

       “No, I ……..until midnight.”

1) am never staying up                                        2) never stay up

3) never stayed up                                             4) might never stay up

 13-“ How long are you going to stay?”      “I’ll wait for him until he …..”

1) comes back                                       2) has come back

3) is going to come back                        4) will come back

 14- At the moment he ………to be getting better.

1) has seemed               2) seems              3) seemed               4) had seemed

15- I ….cook my own meal .

1)often does             2) often have to          3)have to often           4)have often

 16- I see that you ……. your new suit today.

1) are wearing           2) were wearing         3) are worn          4)be were worn

  17- “Does she still live in Tehran?”        “yes , she ….”.

1) is living there still                               2) is still living there

3) still is there living                               4) there is still living

  18- Look! That boy …..to break the window.

1) tries              2) is trying                    3) tried                          4) is tried

 19- “ Is the class busy?”          “Yes , the student are ……. pronunciation.”

1) practice         2) practiced          3) practices                      4) practicing

  20- Just now he ….. his dinner but he says he’ll see you when he’s finished.

1)has had              2) was having                3) is having                        4) had

21- Many countries …..to solve such problems nowadays.

1) are trying                  2) will try                      3) tried                          4) try

 22- Listen! The telephone……

1) ring                           2) rings          3) are ringing                 4) is ringing

  23- They ……to the radio at present.

1) listen                    2) are listening          3) have listened          4) is listening

 24- Listen! Someone …… upstairs.

1) walks               2) was walking              3) walked              4) is walking

    25- “Has he ever been here before?”

        “No , he says that he …….tomorrow.”

1)would came               2) was walking              3) walked             4) is walking

26- Be quiet or you will wake father up, he……..

1)slept              2) sleeps                   3) is sleeping                 4) can sleep

  27- My great grand father …….. a new house nowadays.

1) builds               2) is building                  3)had built                        4) built

 28- Mehdi can’t have the newspaper now because his aunt…….it

1) reads          2) has read                    3) is reading                  4)will read

 29- I think he …..his supper at the moment.

1) has                           2) having                       3)is having                   4) had

 30- For the time being he …..in Shiraz.

1) is studying                 2) will study      3) studied                4) studies

31- “Do you like Dr Irani’s new book?”    “Yes , it’s the best book he……….”.

1) is ever writing      2) has ever written      3) had ever written        4)was ever writin

  32- “Has anybody called today?”

        “The telephone has not rung…. I came”.

1) before               2) for                            3) since                        4) until

  33- I ……to the cinema since last month.

1)didn’t go             2) hadn’t gone   3) haven’t gone             4) wouldn’t go

  34- Since the beginning of the term, we ……a lot of time on tenses.

1) are spending              2) have spent    3) spend                         4) will spend

  35- I ….him so angry.

1)never have seen         2)have never seen         3)am never seeing          4)never am seeing

  36- He ….those jobs since he started work five years ago.

1) was having                2) has had         3) would have had          4) had had

  37- Since when ……….absent from class?

1) is he                  2) was he            3) has he been               4) had he been

  38- I wonder how Ali’s trip was. I don’t know. I haven’t seen him……..

1) since he arrived         2) until he arrived    3) when he arrived   4) by the time he arrived

39- “Do you still work at the library?”     “Oh , no I …there for the last two months.”

1) don’t work      2) didn’t work      3) haven’t worked      4) won’t have worked

  40- I knew everything about the mysterious letter, but up to now I ….to anybody about it.

1) didn’t speak      2) won’t speak  3) haven’t spoken           4) wouldn’t speak

  41- Poor mummy …….the dishes in the kitchen for an hour and there are still plenty of them unwashed.

1) washes           2) washed                     3) is washing                 4) has been washin

42- A: Please call John and tell him we can’t go to visit him today.

        B: But , he …..for us since this morning.

1) was waiting     2) is waiting  3) has been waiting        4) will been waiting

 43- Teacher : you look hot, Mary?

        Mary: I ….all the way to school to be on time.

1) am running      2) had run         3) would run          4) have been running

 44-  “ I can’t decide on which color to buy”

         “You ….for ages, I can’t wait for ever”

1)would hesitate     2) are hesitating      3) hesitating       4) have been hesitating

    45- The patients ……in hospital since 8 o’clock.

1)were waiting              2) have been waited      3)are waiting     4)have been waiting

   46- She …for an hour, and she isn’t tired yet.

1) talks                  2) has talked       3)have built                   4) has been talking

 47- The workers …..that bridge for over a year, but it is not finished yet.

1) are building               2) built              3) have built      4) have been building

48- The children playing volleyball over there ..since half past eight.

1) are playing       2) have been playing      3) had been playing       4) had played

 49- My friend Parviz …..on this difficult problem since 8 o’clock.

1) has been working                              2) had been working

3) is working                                         4) was working

  50- I ……. Mr. Duke because he speaks so fast.

1) never will understand                                     2) never understood

3) have never understood                                   4) has never understood

 


 
 
ساختار افعال مجهول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

ساختار

بطور کلی برای ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه می‌دارد

is kept
نگهداری می‌شود

حال استمراری

is keeping
دارد نگه می‌دارد

is being kept
در حال نگهداری شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداری شد

گذشته استمراری

was keeping
داشت نگه می‌داشت

was being kept
در حال نگهداری شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداری شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداری شده بود

آینده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداری خواهد شد

شرطی

would keep
نگه می‌داشت

would be kept
نگهداری می‌شد

شرطی کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداری شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداری شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداری شدن

وجه مصدری اسم مصدر

keeping
نگهداری

being kept
نگهداری شدن

 

  
 
افعال مجهول (the passive voice)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۸
 

 

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای بیان اینکه فاعل چه کاری را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم این خانه را در سال ۱۹۶۰ ساخت)

ولی جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی یا چیزی را که کننده یا انجام دهنده عملی نیست (غیر عامل) در جای فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای بیان اینکه چه عملی بر روی فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (این خانه در سال ۱۹۶۰ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی اتاق را تمیز می‌کند برای گوینده اهمیتی ندارد:

 • This room is cleaned every day. (این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی (یا چه چیزی) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

 

 • This housewas builtbymy father.
  (این خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picturewas paintedbya great painter.

 
 
Both, Either, Neither, Nor and So
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦
 

 

Expression

Example

both … and …

I like both cats and dogs.

so

Jane likes cats. So do I.

not … either

Jane doesn't like cats. I don't like cats either.

either … or …

Jane either has a cat or a dog.

neither/nor

Jane doesn't like cats. Neither do I./Nor do I.

neither … nor …

I like neither cats nor dogs.

Exercise

Find out why some parents think that their teenage sons or daughters have a lot in common with cats. (Don't take it too seriously, though.) ;o)

 1. cats teenagers turn their heads when you call them.
 2. You would hardly ever see a cat walking outside of the house with its master. would you see a teenager in public with his or her parents very often.
 3. A cat doesn't share your taste in music. A teenager doesn't
 4. cats teenagers can lie on the sofa for hours on end without moving.
 5. Cats expect you to prepare the food for them. do teenagers.
 6. If you tell a joke, your cat your teen will laugh about it.
 7. If you make a sudden move in their direction, cats teenagers get frightened.
 8. Cats do not improve your furniture. Teenagers don't
 9. Cats roam outside and often come home very late at night. do teenagers.
 10. Conclusion: no matter if you have a cat a teenager at home - it's all the same. 
 
To Be' - Quiz for English Beginners
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦
 

 

Fill in the chart on a piece of paper with the correct forms of the verb 'to be' in the present tense.

Positive

I

 

from Seattle.

He
She
It

 

from Toronto.

We
You
They

 

from Japan.

Questions

Where

 

I

from?

Where

 

he
she
it

from

Where

 

we
you
they

from?

Write down the correct use of the verb 'to be' for the subject Example: (She). There are positive, negative and questions. Click on the arrow to see the answer.

1.  Where (he) from?

2.  (I) a teacher.

3.  (They) very hungry.

4.  (She/not) happy.

5.  (you) from Japan?

6.  (English) difficult.

7.  (We/not) hungry.

8.  (They) students?

How Are You? Beginning English with the Verb "To Be" 
 
Read the conversations below:
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦
 

 

Ken: Hello, My name's Ken. What's your name?
Jack: Jack. How are you?
Ken: I'm fine, and you?
Jack: Great. Where are you from?
Ken: I'm from Seattle.

Ken: Where is that girl from?
Jack: She's from Japan
Ken: How old is she?
Jack: She's twenty-six

Complete the conversation. Click on the arrow to see the answer.

Mary: Hello. My Mary. What's name?
Peter: Peter. How you?
Mary: I'm and you?
Peter: OK, you from?
Mary: from Ireland.

The above conversations used the verb "to be". Look at the conjugation charts of the verb "to be"

Positive

I

am

from Seattle.

He
She
It

is

from Toronto.

We
You
They

are

from Japan.

Negative

I

am not (I'm not)

from Seattle.

He
She
It

is not (isn't)

from Toronto.

We
You
They

are not (aren't)

from Japan.

Questions

Where

am

I

from?

Where

is

he
she
it

from

Where

are

we
you
they

from?

Read the text below

My name is Ken Beare and I'm a teacher. My address is Green Street, 19 and my telephone number is . I'm 39 years old and I'm married. My daughter, Katherine, is two and half years old. My wife, Barbara, is Italian. She is a bank teller.

Fill in the gaps in this paragraph. Click on the arrow to see the answer.

My name Mario and a doctor. My is York Avenue, 23 and my . 45 years and I'm married. My son, Peter, ten . My wife, Giorgia, is American. She a lawyer. 
 
Word List on Comments
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٦
 

 

Linking Arguments

First of all, I think ...

Not only that, but I also think that ...

Not only are they ..., they are also ...

They are not ..., nor are they ...

There are various/several/many reasons for this.

First, ... / Firstly, ...

Second, ... / Secondly, ...

Moreover, ... / Furthermore, ... / In addition, ...

Another significant point is that ...

Finally, ...

On the one hand, ... On the other hand, ...

In contrast to this is ...

Because of ...

That is why ...

After all, ...

The reason is that ...

In that respect ...

The result of this is that ...

Another aspect/point is that ...

It is because ...

Although it is true that ... it would be wrong to claim that ...

That may sometimes be true, but ...

One could argue that ..., but ...

Providing Examples

Take for example (the case of) ...

Look at ...

For instance ... / For example ...

Let me give you an example.

Additions and Conclusion

Most probably ...

It appears to be ...

It is important to mention that...

As I already indicated ...

In other words, ...

I am most concerned about ...

I should like to repeat once again that ...

I should like to emphasise that ...

I would (just) like to add ...

So all in all I believe that...

(In) summing up it can be said that ...

Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that ... 
 
Was - Were - Past Tense of the verb "To Be
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٦
 

 

Read the following questions. Compare the simple present with the simple past in the first example and then complete the questions using the correct form of the verb "to be" in the past.

Present

Past

Example: Where is Jack today?

Where was Jack yesterday?

What day is it today?

What day it yesterday?

Where are they today?

Where they last week?

I am at home this afternoon.

I at home yesterday afternoon.

We aren't in school now.

We in school yesterday.

What is that in your hand?

What that in your bag this morning?

When is usually she at home?

When she at home yesterday?

He isn't a teacher.

He a teacher.

Now complete the following chart for the simple past of the verb "to be"

Present

Past

Positive: I am, I'm
Negative: I am not, I'm not

Positive: I 
Negative: I

Positive: You are, you're
Negative: you are not, aren't

Positive:You 
Negative:you

Positive: He, She, It is, He's, She's, It's
Negative: He, She, It is not, isn't

Positive:He, She, It 
Negative:He, She, It

Positive: We are
Negative: We are not, we aren't

Positive:We 
Negative:We

Positive: You are, you're
Negative: you are not, you aren't

Positive:You 
Negative:you

Positive: They are
Negative: They are not, you aren't

Positive:They 
Negative:They

Notice that the short forms of the verb "to be" include: I'm, I'm not, You're, You aren't, He's She's it's, He she it isn't, we're, we aren't, etc.

The short form is formed by putting an apostrophe - ' - in the place of the missing letter.

Write some sentences using the verb "to be" in the past.Example: I was at a party yesterday. 
 
راه‌های دیگر بیان آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٤
 

 

راه‌های دیگری نیز برای صحبت درباره‌ آینده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

 • Next week Ill be talking about how to use a microscope.
  (هفته آینده درباره نحوه استفاده از میکروسکوپ صحبت خواهم کرد)

b) Be + to + verb

 • Iranian president is to visit Russia.
  (رئیس جمهور ایران از روسیه بازدید می‌کند)

c) Be + about + to + verb

The mayor is about to announce the result of election.
(شهردار به زودی نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد)

- حال استمراری (Present Progressive)

از حال استمراری برای بیان یک برنامه یا یک قرار بین افراد در آینده استفاده می‌شود و معمولاً به آینده نزدیک اشاره دارد:

 • Im meeting my friend this evening.
  (امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)
 • They are driving to Scotland at the weekend.
  (آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بیان یک برنامه یا قرار از حال استمراری و یا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

 • Were going to see a play tonight.
  or: We’re seeing a play tonight.


۲- be + going to + verb

الف- از این ساختار برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

 • Were going to paint this room blue.
  (ما می‌خواهیم این اتاق را آبی بزنیم)
 • Im going to be a doctor.
  (می‌خواهم یک دکتر بشوم)

ب- همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان یک پیشگویی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

 • Shes going to have a baby. (Because she’s pregnant)
  (او قرار است که یک بچه بدنیا بیاورد)
 • Its going to rain. (It’s cloudy)
  (می‌خواهد باران ببارد)

بعضی اوقات تفاوتی بین will و be going to برای یک پیش‌بینی وجود ندارد.

 

 

برای بیان تصمیمی که از قبل گرفته شده است از ساختـار be going to و بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنیم. 
 
will + verb
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٤
 

 

از فعل کمکی will برای نشان دادن آینده در جهت‌های زیر استفاده می‌شود:

الف- پیش‌بینی: برای توصیف چیزی که می‌دانیم، یا انتظار داریم که اتفاق بیفتد:

 • It will be rainy tomorrow.
  (فردا هوا بارانی خواهد بود)
 • You will be sick if you eat all those sweets.
  (اگر همه آن شیرینی‌ها را بخوری مریض می‌شوی)

ب- بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است:

 • will answer the phone.
  (من تلفن را جواب می‌دهم)
 • Ill see you tomorrow. bye!
  (فردا می‌بینمت.خداحافظ)
 • زمانهای مربوط به آینده
 • در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتیب اهمیت در زیر می‌بینید:
  • ۱٫ will + verb
  • 2. be + going to + verb
  • 3. Present Progressive (حال استمراری)
  • ۴٫ will + be + verb-ing و فرمهای دیگر

قابلیت های مختلف افعال کمکی

۱- برای منفی کردن یک جمله کافی است پس از فعل کمکی،not اضافه کنید و یا از حالت مخفف آن استفاده کنید:

 She will come → She will not (won’t) come

2- برای پرسشی کردن یک جمله، فعل کمکی را قبل از فاعل جمله قرار دهید:

? She will come → Will she come

3- گاهی می‌توان فعل اصلی پس از فعل کمکی را حذف کرد به شرط آنکه معنی آن (با توجه به شرایط) واضح باشد:

 • ‘Will she come tonight?’ ‘No, she can’t.’ (=’she can’t come.’)

‘?I’ve never been to China. Have you’


 
 
کاربرد زمان حال کامل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٤
 

 

کاربرد

۱- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:


 • I have studied English since 1990 (از سال ۱۹۹۰ به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)
 • Shes lived in Tehran for 10 years (او به مدت ۱۰ سال در تهران زندگی کرده است)
 • ?How long have you lived in Tehran (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)
 • Ive lived in Tehran all my life (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

 

 

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند sinceو for استفاده می‌شود.

forنشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی sinceبا مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:

seven o’clock

 

since

a year

 

have been herefor

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته روی داده و به پایان رسیده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. این که این عمل یا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نیست:

 • have never been to England (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)
 • She has had several operations up to now (تا کنون چندین عمل جراحی داشته است)
 • Hes written a lot of short stories(او داستانهای کوتاه زیادی نوشته است)

۳- برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در این حالت از yet، already، stillو just بسیار استفاده می‌کنیم:

 

 

از already بیشتر در جملات مثبت و از yet  بیشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.

 • Ive just had a sandwich. (من تازه یک ساندویچ خورده‌ام)
 • I’ve already seen the movie. (این فیلم را قبلاً دیده‌ام)
 • The bus hasn’t arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسیده است)
 • still haven’t finished my homework. (هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

 

 

 

1- اگر ارتباطی با زمان حال موجود نیست (مثلاًچیزهایی که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنید.

 • Hafiz wasa Persian poet. Hewrotemany poems.
 • but:My father is a writer. Hehas writtenmany books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کردیم تا نشان دهیم که او (حافظ) دیگر شعر نمی‌نویسد، ولی در مثال دوم برای اینکه نشان دهیم که او هنوز کتاب می‌نویسد از حال کامل استفاده کردیم.

۲- ما از حال کامل برای ارائه اطلاعات جدید استفاده می‌کنیم. ولی اگر بخواهیم به صحبتمان درباره آن ادامه دهیم، معمولاً از گذشته ساده استفاده می‌کنیم:

A: “Ben has broken his leg.”

B: “Really? How did that happen?”

A: “He fell off a ladder.”

ساختار زمان حال کامل

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have (‘ve)
have not (haven’t)

I, you, we, they

has (‘s)
has not (hasn’t)

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

چند مثال:

 • Weve beento Paris
 • Hehasn’t livedin Paris
 • ?Haveyoumethim yet 
 
A, An, The" definite and indefinite articles in English
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 

 

Read the following description

I am from Seattle, Washington. Seattle is a city in the United States. It is near the border of Canada in the northwest corner of the USA. I live in a town called Olympia which is on the Puget Sound. I live in a house in a street in the countryside. The street is called "Bear Street" and the house is old - more than 100 years old! I am an English teacher at a school in the center of the town. I like books and taking photographs. I usually have lunch at school. I usually go home by car. We have all kinds of food in Olympia. I like Italian food very much. Sometimes, I go to an Italian restaurant in Seattle. The restaurant is called "Luigi's". Italian food is great!

Here are the rules for when to use "A, An or The":

 • a = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with consonants
  She has a dog.
  I work in a factory.
 • an = indefinite article (not a specific object, one of a number of the same objects) with vowels (a,e,i,o,u)
  Can I have an apple?
  She is an English teacher.
 • the = definite article (a specific object that both the person speaking and the listener know)
  The car over there is fast.
  The teacher is very good, isn't he?
 • The first time you speak of something use "a or an", the next time you repeat that object use "the". 
  I live in a house. The house is quite old and has four bedrooms.
  I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.
 • DO NOT use an article with countries, states, counties or provinces, lakes and mountains except when the country is a collection of states such as "The United States".
  He lives in Washington near Mount Rainier.
  They live in northern British Columbia.
 • Use an article with bodies of water, oceans and seas - 
  My country borders on the Pacific Ocean
 • DO NOT use an article when you are speaking about things in general 
  I like Russian tea.
  She likes reading books.
 • DO NOT use an article when you are speaking about meals, places, and transport
  He has breakfast at home.
  I go to university.
  He comes to work by taxi.

  
 
Adverb Position
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 

 

When an adverb modifies a verb, there are usually 3 possible positions within the sentence or clause:
1. 
FRONT - before subject
Now I will read a book

2. 
MID - between subject + verb
I often read books

3. 
END - after verb/object
I read books carefully
When an adverb modifies an adjective or another adverb, it usually goes in front of the word that it modifies, for example: 

The position of an adverb often depends on the kind of adverb (manner, place, time, degree). The following table gives you some guidelines for placement based on the kind of adverb. 
 
 
جایگاه قرارگیری قید در جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 


زمانی که قید یک فعل را تغییر میدهد به طور معمول 3 جایگاه محتمل برای قید در جمله وجود دارد:

1. در جلو- قبل از فاعل- Now I will read a book
2. وسط. بین فاعل و فعل- I often read books
3. انتها- بعد از فعل یا مفعول- I read books carefully

زمانی که قید یک صفت یا قید دیگری را تغییر میدهد، معمولا در جلو ی کلمه ای که آنرا تغییر میدهد قرار میگیرد. مانند:


جایگاه قرار گیری قید معمولا به نوع آن قید (حالت، مکان، زمان، کمی) بستگی دارد. جدول زیر راهنمای خوبی برای جایگاه قرار گیری قید بر اساس نوع آن میباشد.قیدها

از قیدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ایـن صورتمعرف (modifier) نامیده می‌شوند.
 
 
Using Adverbs
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳
 

Adverbs modify verbs. They tell you How something is done. Example: How does he she sing? - She sings beautifully.

Rule: Adverbs are often formed by adding -ly to an adjective

Example: beautiful - beautifully, careful - carefully

Be Careful!

 • Some adjectives don't change in the adverb form. The most important of these are: fast - fast, hard - hard
 • Good is probably the most important exception. The adverb form of 'good' is 'well'. Unfortunately, this is a common mistake that many Americans make!

NOT!!: He plays tennis good.

Rule: Adverbs can also modify an adjective. In this case, the adverb is placed before the adjective.

Example: She is extremely happy. They are absolutely sure.

Be Careful!

 • Do not use 'very' with adjectives that express an increased quality of a basic adjective Example: good - fantastic

NOT!!: She is a very beautiful woman.

Rule: Adverbs of frequency (always, never, sometimes, often, etc.) usually come before the main verb

Example: He is often late for class. Do you always eat in a restaurant? They don't usually travel on Fridays.

Be Careful!

 • Adverbs of frequency expressing infrequency are not usually used in the negative or question form. NOT!!: Does she rarely eat fish? They don't seldom go to the cinema.
 • Adverbs of frequency are often placed at the beginning of a sentence. Example: Sometimes, he likes to go to museums.
 • Adverbs of frequency follow - come after - the verb 'to be'. Example: He is sometimes late for work.

 
 
ا نواع قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳
 

 

قیود اقسام مختلفی دارند که در اینجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قید حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

 • The children are playing happily.
  (بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)
 • Snails crawl very slowly.
  (حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قید مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • How long have you been waiting here?
  (شما چه مدتی اینجا منتظر بوده‌اید؟)

3- قید زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • You can stay with us until then.
  (تا آن موقع می‌توانید با ما بمانید)

4- قید مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • They are not really my parents.
  (آنها واقعاً والدین من نیستند)

5- قید تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • Sometimes I write to him.      
  (گاهی به او نامه می‌نویسم) 
 
جای قیدها
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳
 

 

سه جا یا مکان اصلی برای قیدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدایی)
 

قید

فاعل

عبارتفعلی

+ ...

Sometimes

she

arrives

late.

2- در میانه جمله (میانی):

الف) بعد از اولین فعل معین:
 

فاعل

اولین فعل معین

قید

بقیه عبارتفعلی

+ ...

She

has

always

arrived

late.

 

 

ب) پس از فعل be:
 

فاعل

BE

قید

+ ...

She

is

always

late.

ج) اگر فعل معینی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
 

فاعل

قید

فعلمسندی

+ ...

She

sometimes

arrives

late.

 

3- در انتهای عبارت (پایانی):
 

فاعل

عبارت فعلی

+...

قید

She

arrives

late

sometimes.

 

در جدول زیر متداولترین مکان قیدها در جملات نشان داده شدهاست:
 

نوع قید

مکان قید

مثال

حالت

پایانی

He never drives fast.

مکان

پایانی

We can stay there.

زمان

پایانی

I'll see you tomorrow.

مقدار

میانی

This book is rather boring.

تکرار

میانی

I have never seen him before.

 

 

   

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک نوع قید در انتهای جمله ظاهر شود. در این صورت معمولاً ترتیب قرارگیری آنها در جمله بدین صورت خواهد بود:
1- قید حالت 2- قید مکان 3- قید زمان
مثال:

 • You are driving too fast today. (به ترتیب قیود حالت و زمان)
 • Sit quietly here. (به ترتیب قیود حالت و مکان)

 
 
نمونه سوال گرامری از کل دروس دبیرستان زمانهای حال ( 1 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

 

1) finish              2) finished          3) had finished               4) will finish

    2-Afshin’s father wants him to get home before it …….. dark.

1)got                     2) gets              3) getting                 4) will get

    3-“Let’s get off”

“Don’t be in a hurry. You shouldn’t get off the train before it “…….…”

1) stops             2) stopped              3) will be stopped             4) will stop

 4- At this moment I ……….we have a good chance of victory.

1) feel                        2) am feeling             3)  felt                  4) am felt

 5- Mr. Smith …..to his office in his car every morning.

1) went                     2) goes                    3) is going                         4)go

 6- In autumn the trees …..their leaves.

1)are losing                   2) are lost                3) lose               4) have lost

  7- “Is he studying now?”

      “No, he is not. He …….in the afternoon.”

1) doesn’t study             2) not study      3) study             4) don’t study

 8- The child always cries when her mother ……out of the house.

1)went                          2) had gone             3) goes                  4) will go

 9- “Doesn’t Mehdi want to sell his car?”  “Yes , He…………”

1)does                    2) doesn’t               3) sells                          4) wants

  10- “Who can pass the exam?”     “Every body unless they ……..hard enough”

    1) don’t work           2) work            3) worked              4) won’t work

 11-“Will you pay for my lunch today?” “Not unless you ……..to pay for mine tomorrow.”

1)promise           2) promised        3) will promise          4) would promise

 12-“Are you usually awake at mid night?”

       “No, I ……..until midnight.”

1) am never staying up                                        2) never stay up

3) never stayed up                                             4) might never stay up

 13-“ How long are you going to stay?”      “I’ll wait for him until he …..”

1) comes back                                       2) has come back

3) is going to come back                        4) will come back

 14- At the moment he ………to be getting better.

1) has seemed         2) seems           3) seemed               4) had seemed

15- I ….cook my own meal .

1)often does        2) often have to       3)have to often       4)have often

 16- I see that you ……. your new suit today.

1) are wearing     2) were wearing      3) are worn          4)be were worn

  17- “Does she still live in Tehran?”        “yes , she ….”.

1) is living there still                               2) is still living there

3) still is there living                               4) there is still living

  18- Look! That boy …..to break the window.

1) tries              2) is trying                    3) tried                    4) is tried

 19- “ Is the class busy?”          “Yes , the student are ……. pronunciation.”

1) practice         2) practiced          3) practices                 4) practicing

  20- Just now he ….. his dinner but he says he’ll see you when he’s finished.

1)has had              2) was having                3) is having                  4) had

21- Many countries …..to solve such problems nowadays.

1) are trying                  2) will try                      3) tried                   4) try

 22- Listen! The telephone……

1) ring                           2) rings          3) are ringing            4) is ringing

  23- They ……to the radio at present.

1) listen           2) are listening          3) have listened          4) is listening

 24- Listen! Someone …… upstairs.

1) walks               2) was walking              3) walked              4) is walking

    25- “Has he ever been here before?”

        “No , he says that he …….tomorrow.”

1)would came               2) was walking       3) walked             4) is walking

26- Be quiet or you will wake father up, he……..

1)slept              2) sleeps                   3) is sleeping                 4) can sleep

  27- My great grand father …….. a new house nowadays.

1) builds               2) is building                  3)had built                   4) built

 28- Mehdi can’t have the newspaper now because his aunt…….it

1) reads          2) has read               3) is reading                  4)will read

 29- I think he …..his supper at the moment.

1) has                           2) having                3)is having                   4) had

 30- For the time being he …..in Shiraz.

1) is studying                 2) will study      3) studied                4) studies

31- “Do you like Dr Irani’s new book?”    “Yes , it’s the best book he……….”.

1) is ever writing      2) has ever written      3) had ever written        4)was ever writin

  32- “Has anybody called today?”

        “The telephone has not rung…. I came”.

1) before               2) for                            3) since                        4) until

  33- I ……to the cinema since last month.

1)didn’t go             2) hadn’t gone   3) haven’t gone         4) wouldn’t go

  34- Since the beginning of the term, we ……a lot of time on tenses.

1) are spending         2) have spent    3) spend                   4) will spend

  35- I ….him so angry.

1)never have seen         2)have never seen         3)am never seeing          4)never am seeing

  36- He ….those jobs since he started work five years ago.

1) was having          2) has had         3) would have had          4) had had

  37- Since when ……….absent from class?

1) is he               2) was he         3) has he been               4) had he been

  38- I wonder how Ali’s trip was. I don’t know. I haven’t seen him……..

1) since he arrived         2) until he arrived    3) when he arrived   4) by the time he arrived

39- “Do you still work at the library?”     “Oh , no I …there for the last two months.”

1) don’t work      2) didn’t work      3) haven’t worked      4) won’t have worked

  40- I knew everything about the mysterious letter, but up to now I ….to anybody about it.

1) didn’t speak    2) won’t speak  3) haven’t spoken    4) wouldn’t speak

  41- Poor mummy …….the dishes in the kitchen for an hour and there are still plenty of them unwashed.

1) washes           2) washed          3) is washing        4) has been washin

42- A: Please call John and tell him we can’t go to visit him today.

        B: But , he …..for us since this morning.

1) was waiting     2) is waiting  3) has been waiting        4) will been waiting

 43- Teacher : you look hot, Mary?

        Mary: I ….all the way to school to be on time.

1) am running      2) had run      3) would run          4) have been running

 44-  “ I can’t decide on which color to buy”

         “You ….for ages, I can’t wait for ever”

1)would hesitate     2) are hesitating  3) hesitating    4) have been hesitating

    45- The patients ……in hospital since 8 o’clock.

1)were waiting   2) have been waited   3)are waiting   4)have been waiting

   46- She …for an hour, and she isn’t tired yet.

1) talks                  2) has talked       3)have built        4) has been talking

 47- The workers …..that bridge for over a year, but it is not finished yet.

1) are building        2) built        3) have built      4) have been building

48- The children playing volleyball over there ..since half past eight.

1) are playing  2) have been playing  3) had been playing  4) had played

 49- My friend Parviz …..on this difficult problem since 8 o’clock.

1) has been working                              2) had been working

3) is working                                         4) was working

  50- I ……. Mr. Duke because he speaks so fast.

1) never will understand                                     2) never understood

3) have never understood                                   4) has never understood

 

 


 
 
حال استمراری (Present Progressive)
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

از حال استمراری برای بیان یک برنامه یا یک قرار بین افراد در آینده استفاده می‌شود و معمولاً به آینده نزدیک اشاره دارد:

 • I'm meeting my friend this evening.
  (امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)
 • They are driving to Scotland at the weekend.
  (آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بیان یک برنامه یا قرار از حال استمراری و یا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

 • We're going to see a play tonight.
  or: We're seeing a play tonight.

 

4- راه‌های دیگر بیان آینده

راه‌های دیگری نیز برای صحبت درباره‌ آینده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

 • Next week I'll be talking about how to use a microscope.
  (هفته آینده درباره نحوه استفاده از میکروسکوپ صحبت خواهم کرد)

b) Be + to + verb

 • Iranian president is to visit Russia.
  (رئیس جمهور ایران از روسیه بازدید می‌کند)

c) Be + about + to + verb

The mayor is about to announce the result of election.
(شهردار به زودی نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد) 
 
کاربرد زمان گذشته کامل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

کاربرد

ما از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی پیش از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کاملاست. (با گذشته ساده مقایسه کنید).


به مقایسه بین زمانهای حال کامل و گذشته کامل توجه کنید:

گذشته کامل


حال کامل


* We weren’t hungry. We‘djust had dinner.

 * I didn’t know who he was. I‘d never seen him before.

* We aren’t hungry. We‘vejust had dinner.

* Who is that man? I‘venever seen him before.

چند مثال دیگر از زمان گذشته کامل:

 • .It was the first time he had ever seen a tiger
 • .When I arrived at the cinema, the film had alreadybegun
 • She didn’t want to go to the theatre with the others because she‘d seen the play before

مقایسه بین گذشته کامل و گذشته ساده

به تفاوت میان جملات زیر دقت کنید:

 • .When I arrived home, my wife went out
 • but: When I arrived home, my wife had gone out
 • ساختار

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

had (‘d)

had not (hadn’t)

I, you, we, they

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

he, she, it

had

hadn’t
 
 
Present Perfect Tense
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

The present perfect is used to say what has happened recently and has an effect on the present moment. We often use 'just', 'yet' and 'already' to express the relationship to the present moment.

Examples

Have you seen Mary yet?
They've already had dinner.
She's just been to the dentist's.

The present perfect is also used to express something which has happened up to the present moment of time.

Examples

Have you worked here for a long time?
Peter's lived here since 1987.
She hasn't had much fun this week.

Positive Form

Subject + have + past participle + object(s)

Examples

Peter's lived here since 1987.
We've been very busy today.

Negative Form

Subject + have + not + past participle + object(s)

Examples

I haven't been to class very often this month.
She hasn't had much fun this week.

Question Form

(Wh?) + have + subject + past participle?

Examples

Have you worked here for a long time?
Where have you been?

Present Perfect for Unspecified Past

When speaking about an experience that has happened at an UNSPECIFIED point in time before the present moment use the present perfect.

Examples

I've been to New York three times.
They've lived in many places.
She's studied in London.

NOTE: In this use of the present perfect, we are talking about things that have happened up to the present moment. Whenever you speak about something that has happened up to now without giving a precise point in time, use the present perfect.

Use of 'For', 'Since' and 'How long'

Use 'for' to indicate a duration or period of time.

Examples

He has lived here for seven years.
We have been here for six weeks.
Shirley has played tennis for a long time.

Use 'since' to indicate a specific point in time.

Examples

I've worked here since 2004.
She's gone to dancing lessons since April.
They've been unhappy since they left college.

Use 'How long' in the question form to ask about duration.

Examples

How long have you played the piano?
How long has he worked here?
How long has she been with you? 
 
Past Simple Tense
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

Use the past simple to talk about activities or routines which take place at a specified time in the past. Notice that all subjects take the same conjugation of the verb. Regular verbs end in '-ed'.

visit - visited
enjoy - enjoyed

Irregular verbs have various forms and each verb needs to be learned.

see - saw
think - thought

The past simple is used to express a finished past action which occurs at a specific moment in the past.

Examples

She visited Iran last month.
They didn't go to Tom's party last weekend.
Where did you go on vacation last summer?

The following time signifiers often indicate a specific point in time.

last
ago
in ... (plus a year or month)
yesterday
when ... (plus a phrase)

Examples

They had lunch at home last week.
He left the company many years ago.
Susan bought a new car in May.
He telephoned his friend in Rome yesterday.
I played golf when I was a teenager.

Positive Form

Subject + past form of verb + object(s) + time

Examples

They flew to Chicago last month.
Peter completed his course three weeks ago.

Negative Form

Subject + did + not + base form of verb + object(s) + (time)

Examples

They didn't expect to see you at Christmas.
She didn't understand the question.

Question Form

(Wh?) + did + subject + base form of verb + (object(s))+ (time)?

Examples

Where did you study French?
When did you arrive last week? 
 
قل قول Reported speech
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

 

هنگامیکه میخواهیم گفته‌های شخص دیگری را نقل کنیم، می‌توانیم از دو حالت مختلف استفاده کنیم:

۱- می‌توانیم گفته‌های شخص مورد نظر را عیناً (واو به واو) تکرار کنیم (نقل قول مستقیم):

·         She said, ‘It is raining.’

و یا می‌توانیم از نقل قول غیر مستقیماستفاده کنیم:

·         She said that it was raining.

در مثال زیر به تغییرات ایجاد شده خوب دقت کنید:

 

 

 

۱- در نقل قول غیر مستقیم همیشه می‌توانیم that را حذف کنیم:

·         I told her (that) I wasn’t hungry.

·         He said (that) he was feeling ill.

2- پس از tell حتماً باید نام شخص مخاطب (اسم یا ضمیر) ذکر شود ولی پس از say چیزی نمی‌آید:

·         He told her that …

·         He said that …

 

– تفاوت home  و house

کلمه home اشاره به مکانی دارد که در آن زندگی می کنیم.

کلمه house را وقتی به کار می بریم که منظورمان تعیین قیمت، وسعت و یا خوبی و بدی خانه باشد.

After work I always go home.

There is no place like home.

They are building many new houses in our district.

This house is very expensive.

I paid a lot of money for a new house

– تفاوت beside و besides

Come and sit beside me (next to me).

در کنار، پهلوی = حرف اضافه

Besides this photograph, I have number of others (in addition to).

علاوه بر آن


 
 
Present Continuous Tense
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٢
 

 

Use the present continuous to speak about what is happening at the present moment in time.

Positive Form

Subject + to be + verb + ing + objects

Examples

He is watching TV.
They're playing tennis at the moment.

Negative Form

Subject + are not + verb + ing + objects

Examples

She isn't studying at the moment.
We aren't working now.

Question Form

Wh? + do + subject + verb + ing + objects ?

Examples

What are you doing?
Are you cooking dinner now?

NOTE: We use time expressions like 'at the moment, currently, this week - month' with this form of the present continuous.
 
 
Present Simple vs. Present Continuous
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٢
 

 

Present Simple

Use the present simple to talk about activities or routines which take place on a regular basis.

Examples

I often go jogging on Saturdays.
He usually has coffee for breakfast.

Present Continuous

Use the present continuous to speak about what is happening at the present moment in time, around the present moment, or for a future scheduled event.

Examples

We're working on the Smith account this month.
She's watching TV at the moment.

Stative Verbs

Stative verbs are verbs which express a state. Action verbs are verbs which express something a person does.

Examples

I hope to see you soon. (stative verb) He is cooking dinner at the moment. (action verb)

Stative verbs cannot be used in the continuous forms. Here is a list of common stative verbs:

believe
understand
think (opinion)
want
hope
smell
taste
feel
sound
look
seem
appear
 
 
Past Simple or Present Perfect
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٢
 

 

Sometimes the past simple and the present perfect are confused. It is important to remember that the past simple is used to express a finished past action which occurs at a specific moment in the past. The present perfect is used to express something that happened at an unspecified moment in the past. For example, if I visited Paris in 2004, I could express this in two ways:

Past Simple

I visited Paris in 2004.
I went to Paris a few years ago.

Note that the moment in time is specific - in 2004, a few years ago.

Present Perfect

I've been to Paris.
I've visited Paris.

In this case, the moment of my visit is not specific. I am speaking about an experience that I have had in my life up to this moment in time.

This is the key to understanding the difference between the past simple and the present perfect. The past simple expresses something which happened at a specific time in the past. The present perfect expresses something that I have experienced in my life without giving the exact time.


 
 
ساختار قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
 

 

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قیدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

1- قیدهایی که با اضافه کردن ly به یک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow → slowly
brave → bravely
quick → quickly

2- قیدهایی که همان ساختار صفات را دارا هستند، یعنی هم می‌توانند به صورت قید به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قیودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

چند نکته املایی

گفتیم که بسیاری از قیدها با اضافه شدن lyبه یک صفت ساخته می‌شوند. اما همیشه به این سادگی نیست:

1- y در انتهای کلمه به i تبدیل می‌شود:

gay → gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true → truly
due → duly
whole → wholly

3- در صفاتی که به able یا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گیرد:

probable → probably
possible → possibly

4- صفاتی که به یک حرف با صدا و یک Lختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گیرند:

actual → actually
general → generally


 
 
اسمها(Nouns) :
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
 

 

تعریف یک اسم کار مشکلی نیست،اسم عبارت اند از(اشیا ، اشخاص و حیوانات را با آن مینامند) ویا اسمها اشیاء و اسباب (things) و افعال اعمل و کارها هستند. مثل food (غذا)، غذا چیزی است که ما می خوریم پس اسم است. یا Happiness(خوشحالی) چیزی است که آن را می خواهیم پس Happinessنیز اسم است  و یا human being (انسان بودن) که چیزی است که شما هستید.

 

اسمها چه هستند(What are nouns) :

در تعریف ساده اسمها اشخاص، جای و چیزها یا اشیا ها هستند. به مثالهای زیر دقت کنید:

Person: man, woman, teacher, Ahmad, Khalid…

Place: home, office, town, country, Afghanistan, mosque...

Thing: table, car, banana, money, music, love, dog, monkey…

انتقاد که در تعریف فوق وجود دارد این است کلمه love در آن تعریف نمی گنجد. با وجود اینکه Love هم اسم، و هم فعل است.

 

یک راه (کمی پیچیده تر) دیگر برای تشخیص اسم استفاده از موارد زیر است:

 • با استفاده از پایان آن (it's Ending)
 • محل قرار گیری آن (Position)

·         وظیفه (کارکرد) آن (Functions


 
 
پایان اسمها (Noun Endings):
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
 

 

چند موارد مشخص که در زیر وجود دارد نشان دهنده اسم بودن آن لغت است.

         ity· > nationality

         ment· > management

         ness· > happiness

         ation· > relation

         hood· > childhood

یاداشت: البته این حالت پایانی برای تمامی حروف پایانی صحیح نیست به عنوان مثال: : spoonful با ful تمام می شود در حالی که صفت careful نیز چنین است.

محل قرار گیری اسمها (Position in Sentence):

در اغلب موارد می توان از روی موقعیتی که یک اسم در جمله دارد آن را تشخیص داد.

اسمها معمولا بعد از یک صفت اشاره یا معین کننده(Determiner)  می آیند، صفت اشاره یا معین کننده مثل :a, an, this, that, such, my و غیره...

         a relief·

         an afternoon·

         the doctor·

         this word·

         my house·

         such stupidity·

اسمها معمولا بعد از یک و یا چند صفت می آیند:

         a great relief·

         a peaceful afternoon·

         the tall, Indian doctor·

         this difficult word·

         my brown and white house [my brown white house]·

         such crass stupidity·


 
 
وظیفه اسم (Functions):
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
 

 

اسمها وظیفه مشخصی در جمله دارند:

         Subject of verb:· Doctors work hard.

         Object of verb: He likes· coffee.

         Subject and object of verb:· Teachers teachstudents.

همیشه فاعل ( Subject) و مفعول (Object) در جمله ها اسم نیستند. بلکه می توانند ضمیر(Pronoun) و یا عبارت (Phrase) نیزباشند. Phrase به گروهی از کلمات می گویند که معنای واحدی داشته باشند. مانند : run downکه یک Phrasal verbاست. در جمله :

My doctor works hard. ، اسم : doctor ولی فاعل  My doctor می باشد.
 
 
انواع اسمها (Kinds of Nouns):
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
 

 

در زبان انگلیسی چهار نو عاسم موجود است:

1.              اسم عام Common Noun

2.              اسم خاص  Proper Noun

3.              اسم معنی Abstract Noun

4.              اسم جمع Collective Noun

 

اسم عام (Common Noun): اسمی است که در میان عده ای از اشیاء ، اشخاص و مکان عمومیت داشته باشد . مثل :

         Pencil, Boy, Cinema, Girl, Desk   ·

 

اسم خاص(Proper Noun) : اسمی است که نام مخصوص شخص ، شئ   یا مکان معینی باشد مثل :

         Afghanistan, Ahmad, Tokaly khana·

 

اسم معنی(Abstract Noun): اسم حالت عمل یا وضعیت را اسم معنی گویند و به خودی خود وجود ندارد و آنرا باید در وجود اشیاء یا اشخاص احساس کرد مثل :

         Kindness, Pain, Speed, Health                     ·

 

اسم جمع(Collective Noun): اسمی است که در صورت مفرد  هستند ولی در معنی به گروه و دسته دلالت می کنند مثل :

         Army, Navy, Team, Police, Class       ·

این اسامی را معمولا با فعل مفرد به کار می برند ولی بعضی از آنها  با فعل جمع همراهاند . مثل :

اسم جمع همراه با فعل مفرد:

         The class ·has an English lesson everyday.

         There ·was a large crowd in the street.

اسم جمع همراه با فعل جمع:

         There ·were a lot of people at the street.

         The police ·have captured the thieves. 

در زبان انگلیسی اسامی را اغلب در قالب اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش تعریف می کنند.

1.    اسم های قابل شمارش

2.    اسم های غیر قابل شمارش

 


 
 
Exercise on »since« and »for«
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٧
 

since - if the starting point is given (two o'clock, last Friday, 1998)
- for - if the period of time is given (twenty minutes, two days, one year)

Decide whether to use »since« or »for«.

 1. I have been waiting ……….. 4 o'clock.
 2. Sue has only been waiting…………. 20 minutes.
 3. Tim and Tina have been learning English……….. six years.
 4. Fred and Frida have been learning French ………….1998.
 5. Joe and Josephine have been going out together ……….. Valentine's Day.
 6. I haven't been on holiday ………..  last July.
 7. Mary has been saving her money ………..  many years.
 8. I haven't eaten anything …………..  breakfast.
 9. You have been watching TV   …………….  hours.

We have been living here   …………….  2 months


 
 
Some & Any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٧
 

 

Exercises on some and any

The words some and any are used for countable and uncountable nouns. In general, we could say that somemeans a few / a little and any means none in negative clauses or a few / a little in questions.

Positive Clauses

In positive clauses, we usually use some.

Example:

I have bought some bread.

I have bought some apples.

Negative Clauses

In negative clauses, we use any. Note, however, that anyalone is not a negative - it must be not ... any

Example:

I have not bought any bread.

I have not bought any apples.

Questions

In questions, we usually use any.

Example:

Have you bought any bread?

Have you bought any apples?

Compound Words with some & any

Some & any can also be part of compound words such as:

 • something / anything
 • someone / anyone
 • somewhere / anywhere

Note that some & any have to be used with a noun while compound words with some & any can stand on their own.

Example:

I have bought some bread.

I have bought something.

Howeversome and any need not stand directly before the noun. Sometimes, the noun appears somewhere beforesome or any and is not repeated. So if you are not sure whether to use some or something for example, check if there is a noun in the sentence that you can place aftersome.

Example:

I do not have to buy bread. Rachel has already bought some [bread].

Exceptions

Positive Clauses with Any

We usually use some in positive clauses. But after never,withouthardly, we use any.

Example:

We never go anywhere.

She did her homework without any help.

There’s hardly anyone here.

Also in if clauses, we usually use any.

Example:

If there is anything to do, just call me.

Questions with Some

We usually use any in questions. But if we expect or want the other to answer ‚yes‘, we use some.

Example:

Have you got any brothers and sisters?

→ some people have brothers or sisters, others don't - we cannot expect the answer to be ‚yes‘

Would you like some biscuits?

→ we offer something and want to encourage the other to say ‚ja


 
 
A Little / A Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

 

Exercises on A Little and A Few

The expressions a little and a few mean some.

 • If a noun is in singular, we use a little

Example:

a little money

 • If a noun is in plural, we use a few

Example:

a few friends

Countable / Uncountable Nouns

In connection with a little / a few people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take a few.

Example:

4 friends – a few friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take a little.

Example:

3 money – a little money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 3 euro (but not „3 money“).


 
 
A Little / A few or Little / Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

 

It's a difference if you use a little / a few or little / few. Without the article, the words have a limiting or negative meaning.

 • a little = some
  little = hardly any

Example:

I need a little money. - I need some money.

I need little money. - I need hardly any money.

 • a few = some
  few = hardly any

Example:

A few friends visited me. - Some friends visited me.

Few friends visited me. - Hardly any friends visited me.

Without the article, little / few sound rather formal. That's why we don't use them very often in everyday English. A negative sentence with much / many is more common here.

Example:

I need little money. = I do not need much money.

Few friends visited me. = Not many friends visited me 
 
Much / many
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

Exercises on much and many

The words much and many mean a lot of.

 • If a noun is in singular, we use much

Example:

much money

 • If a noun is in plural, we use many

Example:

many friends

Use of much / many

In everyday English, we normally use much / many only in questions and negative clauses.

Example:

How much money have you got?

Carla does not have many friends.

In positive clauses with soas or too, we also use much / many.

Example:

Carla has so many friends.

She has as many friends as Sue.

Kevin has too much money.

In all other positive clauses, however, we prefer expressions like a lot oflots of.

Example:

Carla has a lot of / lots of friends.

Kevin has a lot of / lots of money.

In formal texts, however, much / many are also common in positive clauses. This you will notice for example when you read English news.

Countable / Uncountable Nouns

In connection with much / many people often speak of countable nounsand uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take many.

Example:

100 friends – many friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take much.

Example:

100 money – much money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 5 euro (but not „5 money“). 
 
The words: at, by
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

Correct phrase

Common error

We live in a village near Hamburg.

We live in a village by Hamburg.

Frank stayed at my place last weekend.

Frank stayed by me last weekend.

I stayed at my grandmother's (house) during the Easter holidays.

I stayed by my grandmother during the Easter holidays.

Emily lives with her mother.

Emily lives by her mother.

Here are some correct phrases:

Correct phrase

I took my sister by the hand.

We travelled by night.

I live by the sea.


 
 
The Education System in the USA
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

Introduction

In the USA, children start school when they are five or six years old. Depending on the state, schooling is compulsory until the age of 16 or 18. Children younger than five can go to a nursery school or preschool.

At the age of five or six, the children attend elementary school (also known as grade school or grammar school), which last six years. The fist year at elementary school is called kindergarten.

After elementary school, students attend middle school (also known as junior high school) for three years. Then they continue at high school. In some states, students have to stay in school until they are 18 years old. In other states they may leave school at 16 or 17 with parental permission.

Age

School

< 5

nursery school / preschool

5-11

elementary school

11-14

middle school / junior high school

14-18

high school / senior high school

When students in the USA say what year they are in, they usually use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’. (In the UK students would use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’.)

Classes

At elementary school pupils primarily learn how to read, write and count. There are about 20 to 30 pupils in one class.

At junior and senior high school, mandatory subjects are English, maths, biology, chemistry, physics, physical education and history. Schools also offer optional courses from which the students can choose, e. g. art, modern languages, computers. Physical education is a very important subject in the United States – many students participate in sports programs.

Gifted and talented students can take advanced courses in their schools or attend additional courses at community colleges in the afternoons or during the holidays. Often such courses are later acknowledged by universities, and can facilitate early graduation.

Grading Scale

In the USA (as in other English speaking countries) letter grades are used in reports.

 • A > 90 % (excellent)
 • B > 80 % (very good)
 • C > 70 % (improvement needed)
 • D > 60 % (close fail)
 • E > 50 % (fail)
 • F < 50 % (fail)

In general, only grades A to C are a 'pass' – a plus (+) or minus (-) might be added (e. g. A-, B+).

Different Kinds of Schools

Most students in the USA are enrolled in public schools. These are financed through taxes, so parents do not have to pay for their children's education. About 10 % of US students attend private schools, where parents have to pay a yearly fee.

Another option is homeschooling: approximately 1-2 % of parents in the USA educate their children at home. Some reasons for homeschooling are religious views, special needs (e. g. handicapped children), or problems in traditional schools (bullying, drugs etc.). However, there is also opposition to homeschooling claiming that the students have difficulties socializing with others, that homeschooling (often carried out by the parents) is of a poor academic quality and that (especially concerning religion) extremist views might be encouraged.

School Uniforms

It is not common for students in the USA to wear school uniforms, but many schools have dress codes telling students what kind of clothing is or is not allowed in school. Some schools (especially private schools) have started to require their students to wear school uniforms in order to improve school discipline and avoid 'fashion cliques'.درباره : دامنه لغات , درک مطلب , مقالات انگلیسی ,
بازدید : 0

[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]
نظرات (0)

 

Introduction

In this text you will find general information on the education system in the UK. As there are separate education systems in England, Scotland, Wales and Northern Ireland, the actual ages etc. might vary a little.

School in the UK is compulsory between the ages of five and sixteen. Children younger than five can go to a toddler group (accompanied by a parent), playgroup or nursery school.

Compulsory schooling begins at the age of five. Pupils first attend primary school, which lasts for six years. Often primary school in the UK is divided into infant school (the first two years) and junior school (the following 4 years).

After primary school, students go to secondary school until they are sixteen (practical emphasis) or 18 (secondary school with 6th form - academic emphasis).

The school year consists of three terms. Students have about 12-13 weeks of holiday per school year.

Age

School

< 5

nursery school

 

5-11

primary school

oder

5-7

infant school

7-11

junior school

 

11-18

secondary school with 6th form

oder

11-16

secondary school

16-18

6th form college

When students in the UK say what year they are in, they usually use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’. (In the USA, students would use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’.)

Classes

At primary school, classes run Monday to Friday from about 9 a.m. to 3 p.m. There are usually between 25 and 35 pupils in one class. They primarily learn how to read, write and count. They also learn something about their country and about religion and they begin to study their first foreign language.

At secondary school, classes also run Monday to Friday, but are usually from about 8.45 to 3.30. Typical mandatory subjects are English, maths, natural sciences (biology, physics, chemistry), modern languages (French, German, Spanish), religion, citizenship, physical education, information and communication technology, geography and history. Apart from these, schools also offer optional courses from which their students can choose. At the age of sixteen, students usually sit several exams and decide whether they want to leave school or continue in a 6th form college.

Gifted and talented students can choose to enter for examinations early (one year or several terms) and then take additional courses in these or other subjects.

Grading Scale

In the UK (as in other English speaking countries) letter grades are used in reports.

 • A > 80% (excellent)
 • B > 70% (very good)
 • C > 60% (improvement needed)
 • D > 50% (close fail)
 • E > 40% (fail)
 • F < 40% (fail)

In general, only grades A to C are a 'pass'. Still, in the UK no student has to repeat a year – weak students can take extra lessons at school.

Different Kinds of Schools

Most students in the UK are enrolled in state funded schools. These are financed through taxes, so parents do not have to pay for their children's education. But there are also numerous private schools, also known as independent schools, where education is not free of charge.

Students can choose to attend a co-educational school or a single sex school.

School Uniforms

It is common for students in the UK to wear school uniforms. They consist of:

 • blazer or sweater with school logo
 • shirt and tie or polo shirt / t-shirt
 • dark trousers or dark skirt
 • black shoes

At some schools, students are required to wear a shirt and a tie, other schools only require a t-shirt or sweater. The colour of the uniform also depends on the school – blazer, sweater, trousers and skirt are usually blue, grey, green or brown.

Changed: 10th Dec 2010 19:39درباره : دامنه لغات , درک مطلب , مقالات انگلیسی ,
بازدید : 0
[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]
نظرات (0)

 

Exercises on much and many

The words much and many mean a lot of.

 • If a noun is in singular, we use much

Example:

much money

 • If a noun is in plural, we use many

Example:

many friends

Use of much / many

In everyday English, we normally use much / many only in questions and negative clauses.

Example:

How much money have you got?

Carla does not have many friends.

In positive clauses with so, as or too, we also use much / many.

Example:

Carla has so many friends.

She has as many friends as Sue.

Kevin has too much money.

In all other positive clauses, however, we prefer expressions like a lot of / lots of.

Example:

Carla has a lot of / lots of friends.

Kevin has a lot of / lots of money.

In formal texts, however, much / many are also common in positive clauses. This you will notice for example when you read English news.

Countable / Uncountable Nouns

In connection with much / many people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take many.

Example:

100 friends – many friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take much.

Example:

100 money – much money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 5 euro (but not „5 money“).درباره : گرامر عمومی زبان ,
بازدید : 0
[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]
نظرات (0)

 

It's a difference if you use a little / a few or little / few. Without the article, the words have a limiting or negative meaning.

 • a little = some
  little = hardly any

Example:

I need a little money. - I need some money.

I need little money. - I need hardly any money.

 • a few = some
  few = hardly any

Example:

A few friends visited me. - Some friends visited me.

Few friends visited me. - Hardly any friends visited me.

Without the article, little / few sound rather formal. That's why we don't use them very often in everyday English. A negative sentence with much / many is more common here.

Example:

I need little money. = I do not need much money.

Few friends visited me. = Not many friends visited me


 
 
Much / many
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

Exercises on much and many

The words much and many mean a lot of.

 • If a noun is in singular, we use much

Example:

much money

 • If a noun is in plural, we use many

Example:

many friends

Use of much / many

In everyday English, we normally use much / many only in questions and negative clauses.

Example:

How much money have you got?

Carla does not have many friends.

In positive clauses with so, as or too, we also use much / many.

Example:

Carla has so many friends.

She has as many friends as Sue.

Kevin has too much money.

In all other positive clauses, however, we prefer expressions like a lot of / lots of.

Example:

Carla has a lot of / lots of friends.

Kevin has a lot of / lots of money.

In formal texts, however, much / many are also common in positive clauses. This you will notice for example when you read English news.

Countable / Uncountable Nouns

In connection with much / many people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take many.

Example:

100 friends – many friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take much.

Example:

100 money – much money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 5 euro (but not „5 money“).


 
 
A Little / A Few
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

Exercises on A Little and A Few

The expressions a little and a few mean some.

 • If a noun is in singular, we use a little

Example:

a little money

 • If a noun is in plural, we use a few

Example:

a few friends

Countable / Uncountable Nouns

In connection with a little / a few people often speak of countable nouns and uncountable nouns.

Countable nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number (that's why they are called 'countable nouns'). Countable nouns take a few.

Example:

4 friends – a few friends

Uncountable nouns can only be used in singular. These nouns cannot be used with a number (that's why they are called 'uncountable nouns'). Uncountable nouns take a little.

Example:

3 money – a little money

Note: Of course you can count money – but then you would name the currency and say that you have got 3 euro (but not „3 money“).


 
 
Some & Any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧
 

The words some and any are used for countable and uncountable nouns. In general, we could say that some means a few / a little and any means none in negative clauses or a few / a little in questions.

Positive Clauses

In positive clauses, we usually use some.

Example:

I have bought some bread.

I have bought some apples.

Negative Clauses

In negative clauses, we use any. Note, however, that any alone is not a negative - it must be not ... any

Example:

I have not bought any bread.

I have not bought any apples.

Questions

In questions, we usually use any.

Example:

Have you bought any bread?

Have you bought any apples?

Compound Words with some & any

Some & any can also be part of compound words such as:

 • something / anything
 • someone / anyone
 • somewhere / anywhere

Note that some & any have to be used with a noun while compound words with some & any can stand on their own.

Example:

I have bought some bread.

I have bought something.

However, some and any need not stand directly before the noun. Sometimes, the noun appears somewhere before some or any and is not repeated. So if you are not sure whether to use some or something for example, check if there is a noun in the sentence that you can place after some.

Example:

I do not have to buy bread. Rachel has already bought some [bread].

Exceptions

Positive Clauses with Any

We usually use some in positive clauses. But after never, without, hardly, we use any.

Example:

We never go anywhere.

She did her homework without any help.

There’s hardly anyone here.

Also in if clauses, we usually use any.

Example:

If there is anything to do, just call me.

Questions with Some

We usually use any in questions. But if we expect or want the other to answer ‚yes‘, we use some.

Example:

Have you got any brothers and sisters?

→ some people have brothers or sisters, others don't - we cannot expect the answer to be ‚yes‘

Would you like some biscuits?

→ we offer something and want to encourage the other to say ‚ja‘


 
 
Such
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

این کلمه به معنی چنین میتواند با اسمهای قابل شمارش جمع و همچنین غیرقابل شمارش مفرد بدین صورت :

توجه کنید که غیر قابل شمارش جمع مفهوم ندارد.

Helen hasn\'t said such words.

Helen doesn\'t like such weather.

اگر اسم قابل شمارش به صورت مفرد باشد از Such a/an استفاده می شود بدین صورت

Such a child can\'t stay quiet.

اگر در جمله هائی که Such بکار می رود صفتی نیز قبل از اسم وجود داشته باشد الگوی جمله به شکل زیر است

اسم + صفت+ Such a/an

I haven’t seen such an interesting film so far.

میتوان به جای Such  از کلمة so برای گرفتن همان معنی استفاده کرد اما الگوی جمله بدین صورت خواهد بود:

اسم+  a/an  + صفت+ So

I haven\'t seen so interesting a film so far.

بدین اگر قبل از اسمی یک صفت داشته باشیم که آن صفت را Very  شدت بخشیده باشد جای حرف تعریف صورت است.

اسم + صفت+  a + Very

گسترش جمله با enoughو too

در جمله هایی که enough یا too بکار می روند اگر جمله گسترش پیدا کند به یکی از صورتهای زیر در می آید.

1: اگر مورد بحث جمله شخص یا چیز واحدی باشد به یکی از صورتهای زیر گسترش می یابد.

مصدر با to  +  صفت/ قید+  too

She is too young to work.

She drives too slowly to arrive on time.

  مصدر با     enough +to  +قید/ صفت

1.She is rich enough to buy the house.

2.They work hard enough to earn a lot of money.

2: اگر مورد بحث جمله دوشخص یا دو چیز مختلف باشد گسترش جمله به یکی از صورتهای زیر خواهد بود.

مصدر با to + شخص  for+ صفت/ قید+ too

1.The car is too expensive for me to buy.

2.You speak too fast for me to under stand.

مصدر باto+  شخص enough+ for+ صفت/ قید

1.The book is easy enough for us to read.

2.You sigh beautifully enough for them to enjoy.

«Other» « دیگر »

کلمة other به معنی دیگر فقط قبل از اسامی جمع نامعین بکار می رود مثلا:

John has polished other shoes too.

اگر اسم به صورت مفرد و نامعین باشد قبل از آن another بکار می رود. مثلا:

This child wants another toy.

اگر اسم به صورت معین(چه مفرد و چه جمع باشد قبل از آن the other بکار می رود که اشاره به اسم دوم یا

گروه دیگر دارد مثلا:

I don\'t like this hat. I like the other hat.

I don\'t like these shoes but I like the other shoes.

کلماتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفت همگی صفت هستند و قبل از اسم بکار می روند.

(اسم مفرد نامعین + another) اسم جمع نامعین +  Other

(اسم مفرد معین + the other) اسم جمع نامعین+Other

(اسم جمع معین + the other) اسم جمع نامعین+Other

حتی میتوان اسمهای بعد از صفات را به ضمیر   ones  یا  one  تبدیل کرد.

another one  - the other one-   the other ones)   other ones

حتی میتوان اسمهای بعد از  the other و  another (مفرد) را حذف کرد و از خود آنها به عنوان ضمیر استفاده کرد.

I don\'t like this hat, I like the other. Hat.

This child wants another hat. 
 
adverb قید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

قید حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه کردن ly به آخر دسته ای از صفات آنها را تبدیل به قید می

کنند. مثلا :

sincere مخلص                                                  sincerely                  مخلصانه

Quick                 سریع                                    quickly                    به سرعت

careful دقیق                                                carefully با دقت                        

اینگونه قیدها را قید حالت می گویند که جایشان در جمله بعد از فعل و در صورتیکه مفعول وجود داشته باشد بعد

از مفعول است. مثلا :

Hellen speak slowly .

Hellen apeaks English slowly .

اگر فعل جمله نشان دهنده حرکت باشد در چنان جمله ای قید حالت بعد از قید مکان به کار برده می شود.

مثلا :

He left the room quickly .

چند قید زیر ly   نمی پذیرند و بدون ly به کار می روند

Fast                                     Hard                            Short                               Long

Little                                  Much                           Late                                 Early

Near                                    Far                              Still                                    Just

Enough                                Straight                       Soon                                 Low

 

کلمات به شکل بالا با شکل واحدی به عنوان صفت نیز به کار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به

تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

Hellen is a fast typist.

Hellen is fast.

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به کار رود قید هستند مثلا :

Hellen        types     fast.

قید

Hellen      looks       fast.

صفت     فعل ربط

چند کلمه زیر ly دارند اما قید نیستند بلکه صفت هستند

      friendly  صمیمی    lovely                                        دوست داشتنی

       deadly مرگبار         kingly                                                    شاهانه

        likely احتمالی      worldy                                                     جهانی

   motherly مادرانه        fatherly                                                     پدرانه

          sily احمقانه        ugly                                                       زشت

   sisterly خواهران

Hellen is a friendly girl.

تذکر : اگر لازم شود از کلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آنها ly  اضافه کرد و مثلا

گفت friendlyLY ناگزیر برای تهیه کردن آنها از ترکیب زیر استفاده می شود.

راه و روش

            

 

In a/ an+ ..............(Way- Fashion Manner)

هلن صمیمانه صحبت می کند.

Hellen speaks in a friendly manner.

درجات مقایسه قید : قید نیز از نظر مقایسه دارای سه درجه برابر و برتر و برترین است بدین شرح :

-1 قید برابر : دو فعل را مقایسه می کند و آنها را برابر معرفی می کند مث ً لا هلن به کندی سوزان تایپ می

کند .

ساختمان این درجه از قید بدین ترتیب است.

as              قید                     as

not as/not  so                   قید                               as

Hellen types as slowly as Susan.

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.

-2 قید برتر : دو فعل را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر می شناسد مثلا :

هلن کندتر از سوزان تایپ می کند.

بیاد داریم که در صفت برتر بحث یک بخشی و دو بخشی و چند بخشی داشتیم در حالیکه در قید برتر اینطور

نیست. بلکه قاعده بر این است که اگر ly می پذیرد در این درجه more than به آن اضافه می شود و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش er اضافه می شود، بدین صورت:

Hellen drives more slowly than Susan.

Hellen drives faster than Susan.

-3 قید برترین( عالی) : چند فعل را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا بدترین می

شناسد. مثلا هلن به کندترین وجه تایپ می کند.

برای ترجمه "ترین" نیز در این درجه ازقید قاعده اینست که اگر قید ly می پذیرد قبلش the most و اگر ly

نمی پذیرد به آخرش   the est اضافه می کنیم، بدین صورت

Hellen types the most slowly.

Hellen types the fastest.

چون در ترجمه قید عالی به فارسی ذکر کلمه “ترین” کافی نیست ناگزیر برای ترجمه قید عالی انگلیسی به

فارسی از ترکیب زیر استفاده می شود :

به ...... ترین { وجه / صورت / شکل }

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند intensifiers:

کلماتی که دلالت بر کمیت و مقدار زیاد می کنند عبارتند از much, many که هردو به معنی زیاد – خیلی

می باشند.

اسم مفرد غیر قابل شمارش  + much

اسم جمع قابل شمارش     +     many

فرق این دو این است که بعد از much اسم مفرد به صورت غیر قابل شمارش است اما بعد از many اسم

جمع به صورت قابل شمارش به کار می رود.

many و much معمولا در جمله های سؤالی و جمله های منفی به کار می رود

Has Hellen written many letters?

Does Hellen drink much coffee?

Helen has not written many letters.

Hellen doesn’t drink much coffee.

در جمله های مثبت معمو ً لا از a lot of استفاده می شود چه برای قابل شمارش و چه برای غیر قابل

شمارش، بدین صورت :

Hellen has written a lot of letters.

Hellen drinks a lot of coffee.

اگر بخواهیم شدت قید یا صفت را نشان دهیم از very یا  too  استفاده می کنیم .

صفت / قید +  (Very- Too)          زیاد – خیلی

فرق too & very این است که:  very  نشان دهنده حد متعادل قید یا صفت است مثلا

The park is very beautiful.

The teacher speaks very fluently.

اما  too نشان دهنده مقدار نامطلوب قید یا صفت است

It is too cold today.

That driver drives too slowly.

می توانند too, very برای تقویت معنی قبل از many و much  به کار روند مثلا

There were too many cars in the street.

Hellen drinks too much water in a day.

She knows very many words.

Thank you very much.

      کلمه Enough به معنی اندازه کافی ، برعکس very , too بعد از قید و صفت به کار می رود

صفت / قید + enough

You are rich enough .

He speaks fluently enough .

البته  enough  می تواند با اسم نیز به کار رود که البته معمولا قبل از اسم به کار می رود مثلا :

They spend enough money in a month .

کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار کم هستند عبارتند از :

 

 

(مفرد – اسم غیر قابل شمارش )  Little      کم و اندک

(جمع – اسم قابل شمارش )       Few          کم و اندک


 
 
گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٦
 

 

صفت

صفت حالت و چگونگی اسم را توصیف می کند و در فارسی معمو لا بعد از اسم و در انگلیسی معمو ً لا قبل از اسم به کار می رود. مثلا :

 careful student                                             . دانش آموز دقیق

صفت می تواند به صورت یک یا دو یا چند کلمه قبل از اسم قرار گیرد، مثال

my new green book.                                             کتاب سبز جدیدم

نکته : اگر صفت به بعد از اسم انتقال یابد و منتقل شود باید بلافاصله فعلهای ربطی زیر به کار رود.

اسم + to be + صفت

اسم + to get + صفت

اسم + to turn + صفت

اسم + to become + صفت

اسم + to grow + صفت

اسم + to make + صفت

این افعال که به معنی ( بودن – شدن – گشتن – گردیدن ) هستند جنبة فعل ربط دارند که به آنها  link verbمی گویند که ربط یک صفت را به یک اسم می دهد مثل :

My father grew angry .

  In spring the leaves turn green .                در بهار برگها سبز می شوند

Today the weather got cold .                            . امروز هوا سرد شد

تذکر : البته فعلهای ربطی دیگر نیز وجود دارد که به معنی ( به نظر رسیدن هستند. ).

Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel + صفت

تذکر : باید دانست که بعد از فعل های ربطی هیچگاه قید به کار نمی رود مثال:

he looks( angrily ) angry. . او عصبانی به نظر می رسد

the soup tastes ( unusually ) unusual. . سوپ غیر طبیعی به نظر می رسد

صفت به صورت جمع به کار نمی رود تنها دو صفت اشاره this, that با اسم بعد از خود در مفرد و جمع

مطابقت می کند.

مثال:

This book 􀃆 These books .

That book 􀃆 Those books .

درجه صفات : صفات از نظر مقایسه دارای سه درجه مقایسه هستند . به شرح زیر :

-1 درجه مطلق یا برابر : دو اسم را مقایسه می کنند و آنها را برابرمی شناسند مثال :

Helen is as tall as Susan.                                                 . هلن هم قد سوزان است

ساختمان این درجه از مقایسه بدین شرح است :

as صفتas

not so صفتas

Hellen is as tall as Susan.

Hellen is not so tall as Susan.

-2 درجه برتر یا ( تفضیلی ) دو اسم را مقایسه می کند اما یکی را بهتر یا بدتر معرفی می کند.

مثال : علی از مهران بلند قدتر است .

کلمه از ترجمه می شود به( than) و برای ترجمه تر قاعده این است که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان

    er اضافه می شود مثلا:

Hellen is taller than Susan.

. اما کلیه صفتهایی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان( more ) اضافه می شود

My book is more interesting than yours . : مثلا

برای صفتهای دو بخشی بعدًا تبصره خواهیم داشت.

-3 صفات عالی یا درجه برترین : چند اسم را مقایسه می کند و از بین آنها یکی را به عنوان بهترین یا برترین

معرفی می کند مثلا : هلن بلند قدترین دانش آموز کلاس است .

چون در این درجه اسم مشخص و معرفه می شود کاربرد حرف تعریف  the  ضروری است و برای ترجمه

 پسوند)ترین( قاعده اینست که کلیه صفات یک بخشی به آخرشان est اضافه می شود مثلا:

 

Hellen is the tallest student in the class .

وکلیه صفاتی که شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان most به کار می رود مثلا

 

My book is the most interesting book in the library.

بین صفات دو بخشی آنهاییکه به حرفy ختم می شوند در تفضیلی     er و در عالی est می گیرند

happy → happier than → the happiest

busy → busier than → the busiest

 

 

 

 اما صفات دو بخشی که آخرشان به y    ختم نمی شود در تفضیلی more و در عالی most قبلشان اضافه می

شود.

Active / more active than / the most active

Comic / more comic than / the most comic

صفات بی قاعده :چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی که تا کنون ذکر شد پیروی نمی کنند و بلکه

شکل خاص خود را دارند.

عالی                                               تفضیلی                                                مطلق

good – well                                       better than                                         the best

bad – ill                                               worse than                                    the worst

More than                                   the most                                             much  many

Less than                                    the least                                                       Little 

Old                                                  elder- older than               the eldest- the oldest

Far                                   Farther than- Further than          the farthest-  the furthest

The same as

 

the same برای نشان دادن هماهنگی و یکسانی همیشه بعد از حرف تعریف  the به کار می رود و معنی 

همان – یک    می دهد 

 

مثلا :

Hellen and Jane live in the same street.

هلن و جین در یک خیابان زندگی می کنند .

  نکته گرامری : در بعضی از کتابهای گرامری صفاتی را که آخرشان به ( er , re , le , ow ) ختم می شوند را

نیز مثل صفتهای دو بخشی که آخرشان به  y  ختم می شود در تفضیلی و عالی  est و er می دهد . اما همان

کتابهای گرامری بلافاصله ذکر می کنند که چنین صفاتی را می توان با عالی تفضیلی مطلق most , more  هم

 تفضیلی و عالی کرد.

عالی                                                  تفضیلی                                          مطلق

Narrow                             more narrow than                                      the most narrow

Narrow                          narrower than                                                 the narrowest

Simple                            more simple than                                        the most simple

Simple                          simpler than                                                      the simplest

Clever                           more clever than                                           the most clever

Clever                          cleverer than                                                      the cleverest

Obscure                          more obscure than                                     the most obscure

Obscure                                 obscurer than                                          the obscurest

قواعد املایی مربوط به صفت :

در صفتهایی که آخرشان به حرف y  ختم می شوند  مثل happy هنگام اضافه شدن er,est    y حرف

تبدیل به حرف  y می شود  .

happy → happier than → the happiest

-2 در صفتهایی که آخرشان به حرف   e  ختم می شود مثل wide  در تفضیلی و عالی فقط st , r اضافه می شود

Wide 􀃆 wider than 􀃆 the widest

-3 در صفتهاییکه یک بخشی هستند و آخرشان به حرف بی صدا ختم می شود به شرط انکه قبل از آن بی

صدا فقط یک صدادار وجود داشته باشد مثل big هنگام اضافه شدن پسوندهای est و er حرف بی صدای

آخر تکرار می شود.

Big 􀃆 bigger than 􀃆 the biggest

بقیه بخش  the same  

اگر بعد از ترکیب the same کلمه  as  به کار رود ترکیب the same as  به معنی ( مثل – شبیه – مانند

است و مترادف با like است مثلا :

 

Your shoes are the same as mine.

اگر بین ترکیب the same و کلمه as  یک اسم فاصله شود بدین صورت می شود.

the same + اسم + as

از این ترکیب میتوان مثل صفت برابر برای هماهنگی دو اسم استفاده کرد ولی باید دانست که چون بعد از the same همیشه اسم وجود دارد و نمی توان صفت به کار برد ناگزیر صفت را باید تبدیل به اسم کرد مثال :

Hellen is as old as Susan.

Hellen is the same age as Susan.


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله

قید زمان + قید مکان + قید حالت + (مفعول) فعل + فاعل

 

مفعول را در داخل پرانتز قرار دادیم چون بعضی از مواقع مفعول لازم نداریم. زیرا بعضی وقت ها جمله ما لازم است و مفعول ندارد و بعضی اوقات فعل متعدی است که مفعول دارد.
تست:

 

1) Which sentence is grammatically right?
a) I studied my book carefully yesterday.*
b) I studied carefully my book yesterday.
c) I studied my book yesterday carefully
d) I studied yesterday my book carefully.

*سه گزینه دیگر به دلایلی غلط است. جایگاه carefully اشتباه است. گزینه c قید حالت در آخر جمله است و اشتباه است و گزینه d قید حالت در انتهای جمله قرار گرفته است و yesterday بعد از فعل غلط است.

2) A: where did you eat your sandwich?
B: I ate ………..
a) my sandwich quickly here*
b) quickly my sandwich here
c) here my sandwich quickly
d) here quickly my sandwich

*در گزینه b قید حالت قبل از مفعول قرار گرفته و اشتباه است. در گزینه c قید مکان در اول جمله آمده و اشتباه است. در گزینه d مفعول در انتهای جمله قرار گرفته و غلط است. گزینه a صحیح است.

3) Which sentence is grammatically wrong?
a) Students must do their homework carefully.*
b) I usually go to the library on Mondays.
c) John can ride the bicycle now.
d) Mary ate quickly lunch in that restaurant yesterday.

*گزینه a درست است. در گزینه b، usually بین فاعل و فعل قرار گرفته است و درست است. گزینه c جان می تواند دوچرخه را الان براند. فاعل داریم فعل کمکی can بعد فعل ساده فعل است. گزینه d بعد از فعل ate که نوشته eat است باید مفعول قرار بگیرد و جای quicklyاشتباه است و باید قبل از قید مکان قرار بگیرد. گزینه d اشتباه است.


 
 
نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

 

  صفت تفضیلی برتر

اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم:

More + صفت چند بخشی + than

 

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) the most difficult  

 

 

2. This garden is ............ than his garden.

a) beautiful
b) as beautiful
c) more beautifully
*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.  

 

 

3. A chair is ............. than a bench.

a) comfortable
b) as comfortable
c) more comfortable
d) more comfortable *  

 

 

4. A watch is ............... than a pen.

a) expensive
b) as expensive as
c) more expensive *
d) more expensive  

 

 

صفت عالی (ترین)

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

est+صفت یک بخشی + The

 

1. January is ................ month of the year. a) Colder than
b) as cold as
c) the coldest *
d) coldest

2. John is ............. boy in his family
a) shorter
b) the shortest
c) as shorter as
d) shortest

3. This are gallery is ................ one in our city
a) old
b) older than
c) the oldest
d) as old as

4. This chapter is .................. one in this book.
*a) the easiest
b) as easy as
c) easier than
d) easy

صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.

 

صفت چند بخشی+The+most

 

1.This chair is...........chair in the whole house.
a) comfortable
b) more comfortable
*c) the most comfortable
d) as comfortable as

2.This park is .......... park in their city.
*a) the most beautiful
b) more beautiful
c) beautiful
d) as beautiful as

3.This story is ...........story in the book.
a) the most difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) more difficult

4.This lesson is ............... lesson in our book.
a) the most important*
b) important
c) more important
d) as important as


 
 
آموزش گرامر زبان انگلیسی مبحث اسم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

در این بخش از آموزش گرامر زبان انگلیسی به ادامه ی مبحث اسم در زبان انگلیسی می پردازیم:

پیش اسم چیست؟در زبان انگلیسی معمولا اسم به تنهایی بکار نمی رود,بلکه کلمات یا عبارتی همراه اسم در جمله بکار می روند.کلمه ای پیش از اسم واقع می شود را پیش اسم می گویند.

پیش اسم ها دارای انواع مختلفی هستند و ما می توانیم آن ها را به چند گروه تقسیم بندی نماییم.

گروه اول:پیش اسم های گروه اول با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد بکار می روند:

One,either,neither,another,every,a,an,each

گروه دوم:پیش اسم های گروه دوم با اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع بکار می روند :

many,several,both,those,these,few,a few,two,three,those…

گروه سوم:پیش اسم های گروه سوم با اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

much,a little,little,a great deal of

گروه چهارم:پیش اسم های گروه چهارم با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد و با اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

That,This

گروه پنجم:این گروه از پیش اسم ها با اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسم های غیر قابل شمارش با فعل مفرد بکار می روند:

Any,all,more,most,lots of,a lot of,some

گروه ششم:این پیش اسم ها با اسم های قابل شمارش مفرد با فعل مفرد,اسم های قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسم های غیر قابل شمارش با فخعل مفرد بکار می روند:

his,her,its,our,your,my,the,their,no

آموزش گرامر زبان انگلیسی و کاربرد پیش اسم ها در جملات انگلیسی:

در اینجا به تشریح کاربرد پیش اسم ها در جمله انگلیسی می پردازیم.پیش اسم های a و an و the در کجا بکار می روند؟a و an قبل از اسامی قابل شمارش مفرد نکره بکار می روند و the قبل از اسامی  قابل شمارش مفرد معرفه بکار می رود.

اسم معرفه چیست؟اسامی معرفه از به سه روش در جمله مشخص می شوند:

1-جمله ای که بعد از اسم قرار می گیرد آن اسم جمله ی قبل را معرفه نماید.

2-اسمی که قبلا از آن نام برده شده باشد.

3-هویت اسم از روی حالت و یا وضعیتی که در جمله دارد مشخص شود.

کاربرد کلمات any و some و each و ever در جمله انگلیسی:

کلمات any و some هم قبل از اسامی قابل شمارش جمع و هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش قرار می گیرند.با این تفاوت که some در جملات مثبت و any در جنلات منفی قرار می گیرد.این دو کلمه any و some هر دو در جنلات پرسشی قبل از اسم واقع می شوند.معمولا افعال کمکی will,can,may و… همراه Some و افعال کمکی do,does,did یا افعال کمکی بودن to be همراه any می آیند.

any به معنی هر می باشد و در جملا مثبت نیز کاربرد دارد و بعد از آن اسم مفرد قرار می گیرد.همچنین در جملات شرطی قبل از صفت تفضیلی و حتی بعد از without نیز کاربرد دارد.

کلمه ی each به معنی هر و کلمه ی Every به معنی هر یک می باشد,each در مورد فرد فرد یک گروه صحبت می کند و با فعل مفرد بکار می رود اما every بیانگر کلیت اسم است.


 
 
جایگاه صفت در جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

قبل از اسم

 بعد از فعل tobe

بعد از افعال ریطی

بعد از افعال حسی

افعال ربطی عبارتند از:

 

Appear

ظاهر شدن

Grow

شدن

Feel

احساس کردن

become

شدن

Get

شدن

taste

چشیدن

Look

به نظر رسیدن

smell

بوییدن

seem

به نظر رسیدن

 

 

 

This soup tastesgood.

این سوب مزه خوبی می دهد.

Ali became veryangry.

علی بسیار عصبانی شد.


 
 
جمله معلوم و مجهول
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

جمله معلوم جمله ای است که در آن تاکید روی کننده کار ( فاعل ) باشد ، به عبارت دیگر فاعل در آغاز جمله قرار می گیرد :

Ali washed the car .             

  علی ماشین را شست

جمله مجهول جمله ای است که در آن تاکید روی مفعول باشد . به عبارتی دیگر جمله با مفعول آغاز شود The car waswashed     

     ماشین شسته شد

ساختار جملات مجهول :

  مفعول  +  am / is / are + P.P

1) زمان حال ساده :

 

A cake is made every afternoon .

  The letters are posted every Tuesday .

مفعول + was / were + P.P

2) زمان گذشته ساده :

 

A new hospital was built last year .

Two books were bought yesterday .

 

3) زمان آیند ساده :

مفعول + will be + P.P

 

 

This building will be completed next month .

The bicycle can be repaired.

مفعول + فعل کمکی + be  + P.P

4 ) جملات دارای افعال کمکی :

 

The cars must be parked out of the building .

This plane can be repaired by engineers .

5) زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) :

مفعول + have/has  + been + P.P

 

The film has been shown .

The rooms have been cleaned .

6) زمان گذشته کامل ( ماضی بعید ) :

مفعول + had + been + P.P

 

The dishes had been washed before we arrived .

  

نکته 1 ) در جملات مجهول می توان با به کار بردن حرف اضافه byهمراه فاعل (اسم یا ضمیر ) در انتهای جمله به کننده کار ( فاعل ) اشاره کرد .

The room was cleaned by Ali / him .

 


 
 
حروف ربط هدف یا جمله واره های قیدی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

این حروف ربط عبارتند از:

So that        in order that          so as     in order

بعد از این حروف از جمله کامل خبری استفاده می شود.

He worked day and nightso thathe would save some money.

                               جمله خبری

او شب و روز کار می کرد به این منظور که مقداری پول پس انداز کند.

استفاده می کنیم ساختار جمله به صورت so that-in order that هنگامیکه از

زیر در می آید:

جمله پایه(حال یا آینده) +so that /in order that+فاعل+will ,can ,may

 

A

 نیز برای بیان هدف به کار می رود. so as –in order

  و پس از آن ادامه جمله قرار می گیرد. to نکته: بعد از این کلمات مصدر با

Amir went to Canadain orderto continuehis studies.

He went to post officeso asto postthe letter.

 نیز می تواند برای بیان مقصود و هدف به کار رود و پس از آن نیز   for حرف اضافه

می توانیم از از اسم –عبارت اسمی یا اسم مصدر استفاده کنیم.

The knife is usedforcuttingbread.

                                   اسم مصدر

I went to supermarketforsome cake

عبارت اسمی

این کارد برای برش نان استفاده می شود.

من برای مقداری قهوه به سوپر مارکت رفتم.


 
 
موارد کاربرد حرف تعریف
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

a , an .1- حروف تعریف معین

The .2- حروف تعریف نامعین

a - an

برای اسامی قابل شمارش مفرد و نکره به کار می رود

اگر اسم مورد نظر با حرف بی صدا شروع شود از a استفاده می کنیم.

  an  قبل از حروف صدا دار استفاده می شود.

Mina gave me an umberella.

 

The موارد کاربرد حرف تعریف

1-برای اسامی که برای ما شناخته شده باشد 

Mina has bought abook.Thebookis  very interesting.

 2-برای اسامی که در طبیعت یک نمونه از آن وجود دارد.

l     The sun                     the moon

l     The sky                      the earth

 

3-برای اسامی کتابهای آسمانی

l     The koran              the bible             The old testament      

 

4-برای اسامی جهات چهارگانه

l     The south                   the north

l     The west                     the east

 

5-قبل از صفات عالی

l     Rose is the most beautiful flower.

6-قبل از بعضی اوقات شبانه روز

The morning         the evening           the afternoon

7-قبل از اعداد ترتیبی

l     The first                      the second

l     The third

 

8-قبل از اسامی کشورهایی که به صورت جمهوری یا ایالتی اداره می شود.

l     The united states of America

l     The islamic republic of Iran       The united kingdom

 

The موارد عدم کاربرد حرف تعریف

l     1-قبل از اسامی اشخاص

I don’t know the Mr Bahrami.

2-قبل از اسامی کشورها- شهرها – روستاها

3-قبل از روزهای هفته – روزها  - ماهها وسالها

 She went to London in 1999.

4-قبل از اسامی بعضی اوقات شبانه روزی

l     At midnight                 at noon        At  8  a.m


 
 
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس پنجم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٠
 

 

Part B: Grammar Explanation

کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد و تقابل

از کلمات ربطی while
و whereas برای بیان تضاد
و تقابل ( تفاوت) بین دو جمله استفاده می شود. در این حالت رابطه ی تضاد و
تقابل بین دو جمله خیلی عجیب و دور از انتظار نمی باشد و یک تفاوت بدیهی
بین دو جمله بیان می شود.

1. While/
Whereassome people waste food, others don’t have any.

= (Some people
waste foodbutothers don’t have any.)

2. While/ Whereashe gets to work
late every day, she is always early.

= (He gets to work late every daybutshe
is always early.)

نکته 1: برخلاف while
و whereas که بیان کننده
ی یک تفاوت و تقابل بدیهی و معمولی می باشند، کلمه ی ربطی although که بیان کننده ی رابطه ی تضاد و تقابل
مستقیم بین دو جمله می باشد، مفهومی را بیان می کند که باعث می شود جمله ی پایه
عجیب و دور از انتظار به نظر برسد.

Althoughhe studied very hard, he couldn’t pass the
test.

جمله پایه جمله پیرو

در این جمله انتظار داریم کسی که سخت درس خوانده باشد، در امتحان قبول
شده باشد ولی این طور نیست ( بر خلاف انتظار).

☻برای توضیح بیشتر می توانید به درس 7 رجوع
کنید.

نکته 2: کلمات ربطی while
و whereas را معمولا می
توان در ابتدای هر یک از دو جمله بدون هیچ گونه تفاوت معنایی بکار برد.

1. Whereas
she likes coffee, I prefer tea.

She likes coffee, whereasI prefer tea.

2. Whilethey’ve practiced a lot, I’ve
done nothing.

They’ve practiced a lot, whileI’ve done
nothing.

نکته 3: در جملات ترکیبی با while
و whereas بین دو جمله از
کاما (,)
استفاده می شود.

1. Factory owners are usually rich, while
the workers are poor.

2. Some people
like team sports, whereasothers prefer individual sports.

3. Whilewe selected the role play, they
preferred to write a summary for the text