آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

افعال ربطی " Linking verbs / جمله اسمیه / Suggest
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
 

 

 

 

افعال ربطی " Linking verbs

افعال ربطی (Linking verb) به شرح زیر می باشند و بعد از آنها صفت قرار می گیرد:

احساس کردن

بودن

مزه دادن

Feel

To be

Taste

به نظر رسیدن

بو دادن

Look, Seem, Sound

Smell

 

بعد از هر فعلی از قید استفاده می کنیم به جز در مورد افعال ربطی. بعد از این افعال ربطی باید صفت به ئکار ببریم.
تست:

1) Yesterday your brother was sad but today he seems …………….
a) happily
b) sad
c) happy*
d) sadly

*seem یک فعل ربطی است و بعد از یک فعل ربطی باید صفت قرار بگیرد چون در جمله but آمده است باید آن تضاد بین دو جمله ایجاد بشود. دیروز برادر شما ناراحت بود اما امروز خوشحال است. بین دو گزینه که صفت است گزینه c را انتخاب می کنیم.

2) He has worked very hard all day long and now he feels very…………..
a) surprised
b) tired*
c) angrily
d) sadly

*feel یک فعل ربطی است و باید از صفت استفاده کنیم و گزینه a و b درست است اما با توجه به معنی جمله (او تمام روز سخت کار کرده است و اکنون احساس می کند خیلی خسته است.) گزینه b درست است.

3) I wouldn’t buy that guitar. It sounds a bit ………
a) cheap
b) cheaply
c) expensively
d) costly*

*از بین 4 گزینه، گزینه d درست است. بعضی از کلمات هستند که علی رغم اینکه ly دارند ولی قید حالت نیستند. گزینه d قید حالت نیست بلکه صفت است.

4) This tastes …………… what in it?
a) quietly
b) sadly
c) friendly
d) delicious*

*چه چیزی توی آن هست. گزینه b و c صفت است ولی با توجه به معنی c را نمی زنیم. این خیلی مزه لذیذی می دهد چی توی آن ریخته اید. گزینه d درست است. Taste یک فعل ربطی است و بعد از آن باید صفت قرار بگیرد.

 

 

جمله اسمیه "Noun clause"

جمله اسمیه: گاه یک جمله می تواند به جای اسم در نقش مفعول قرار گیرد و نقش مفعول را در جمله بازی کند که به آن جمله اسمیه می گوییم. جمله اسمیه را می توان با ضمایر موصولی (When- Where- That) به جمله اصلی مرتبط کرد. جمله ایی که نقش مفعول را در جمله بازی می کند جمله اسمیه نامیده می شود.
توجه: جمله اسمیه را هرگز با افعال کمکی ( did- does- do) سؤالی نمی کنیم.
تست:

1) I don’t know what ……….for lunch yesterday.
a) did you eat
b) do you eat
c) you ate *
d) you eat

*با توجه به وجود قید زمان گذشته yesterday در جمله و انتخاب جمله اسمیه صحیح گزینه c درست است زیرا گزینه های دیگر با افعال کمکی سؤالی شده است و گزینه d مربوط به زمان گذشته نیست.

 

2) A: Do you know what she said?
B: No, I don’t know …………..
a) what did she say
b) what she says
c) what does she say
d) what she said *

*آیا می دانید او چه گفت. نه نمی دانم. گزینه d درست است زیرا جمله اسمیه با افعال کمکی سؤالی نمی شود و در ضمن جمله مربوط به زمان گذشته می باشد پس گزینه d درست است.

 

3) I really don’t know where ………. The book I gave him.
a) was he left
b) he was left
c) has he left
d) he has left *

*گزینه ایی را باید انتخاب کنیم که سؤالی نشده باشد و با افعال کمکی هم سؤالی نشده باشد. پس گزینه d درست است.


4) Where did he go? او کجا رفت
a) he went *
b) he goes
c) did he go
d) does he go

*گزینه a درست است. جمله نباید سؤالی باشد و با افعال کمکی سؤالی نشود. چون زمان جمله ما زمان گذشته است گزینه a درست است.

 

 

Suggest

بعد از suggest فعل ing قرار می گیرد.

1) My uncle suggested …………..a job in a bank
a) get
b) to get
c) gets
d) getting *

*گزینه d درست است.

 

2) It was a lovely day. So I suggested ………….to the park.
a) go
b) going *
c) to go
d) gone

* بعد از suggest فعل ing می آید. روز دوست داشتنی ای است و برای همین ما پیشنهاد کردیم که به پارک برویم.

 

3) He suggested …………….. the children to the zoo.
a) Taking *
b) to take
c) take
d) took

*او پیشنهاد کرد که بچه ها را به باغ وحش ببریم.

 

4) My mother suggested …………….. to the mountains
a) go
b) going *
c) to go
d) goes

*مادر من پیشنهاد رفتن به کوه را داد. بعد از suggest فعل ing قرار می گیرد.

1) My uncle suggested …………..a job in a bank
a) get
b) to get
c) gets
d) getting *

*گزینه d درست است.

 

2) It was a lovely day. So I suggested ………….to the park.
a) go
b) going *
c) to go
d) gone