آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

تست کنکور زبان 2
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

 

76- I’ll give Jack your message when I ……………… him tomorrow.

1) will see

2) see

3) saw

4) am seeing

77- I ………… you at nine o’clock unless I …………. to say I can’t come.

1) will see – phone

2) will see – don’t phone

3) would see – didn’t phone

4) would see – phoned

78- You will all need photos of ………….. for your membership cards.

1) itself

2) myself

3) yourself

4) yourselves

79- All of the people ………….. we asked them to the party can come.

1) who

2) whom

3) which

4) whose

80- How do you like the city? It is more beautiful ………….. I expected.

1) that

2) like

3) than

4) as

81- It’s hardly rained all summer, …………..?

1) isn’t it

2) hasn’t it

3) is it

4) has it

82- Last night the sky was extremely clear, the moon …………. so brightly that we could see our shadow.

1) shined

2) moved

3) rose

4) set

83- Tom said me, ‘‘please keep my baby quiet while I am washing the dirty dishes.’’ Another word for ((quiet)) is …………… .

1) quite

2) calm

3) clean

4) pretty

84- The person who flies an airplane is called ……………. .

1) driver

2) rider

3) pilot

4) painter

85- We ran ……………… of tea when the party was half over.

1) away

2) on

3) off

4) out

 

76ـ گزینه «2» قبل از when آیندة ساده بکار رفته است بنابراین بعد از آن از حال ساده استفاده می‌کنیم.

77ـ گزینه «1» در جملات شرطی گاهی می‌توانیم از unless به جای if استفاده کنیم اما باید بدانیم unless همیشه به همراه فعل مثبت در جمله بکار می‌رود. در ضمن عبارت I can’t come در آخر جمله بیانگر آینده ساده است بنابراین گزینه «1» که شرطی نوع اول است را به عنوان گزینه صحیح انتخاب می‌کنیم.

78ـ گزینه «4» کلمه all بعد از فعل کمکی will اشاره به جمع بودن ضمیر فاعلی you می‌کند. بنابراین چون فاعل جمله you جمع می‌باشد از yourselves استفاده می‌کنیم.

79ـ گزینه «2» بین اسم دو انسان از ضمیر موصولی whom استفاده می‌کنیم.

فاعل انسانی + whom / that / who /  + انسان

80ـ گزینه «3» صفت تفضیلی به همراه than به کار می‌رود.

81ـ گزینه «4» قید تکرار hardly جمله را منفی کرده است. در ضمن بعد از s ُ قسمت سوم فعل (rained) بکار رفته است که بیانگر ماضی نقلی است.

82ـ گزینه «1»

1- درخشیدن

2- حرکت کردن

3- طلوع کردن

4- غروب کردن

 

83- گزینه «2» 

1- کاملاً  

2- ساکت ـ آرام

3- تمیز

4- زیبا

84- گزینه «3»

1- راننده    

2- سوار ـ سوارکار  

3- خلبان

4ـ نقاش  

85ـ گزینه «4» ran out of گذشته فعل run out of می‌باشد. (تمام کردن)