آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

گرامر درس ششم سال اول نظری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٩
 

 

  Question tag
سؤالی کوتاه با People – crowd – The police / set , used

 

Question tag جملات سؤالی کوتاه


برای یافتن سؤالی کوتاه:
١) اگر جمله مثبت باشد سؤالی کوتاه منفی می شود و بالعکس. یعنی اگر جمله منفی باشد سؤالی کوتاه مثبت می شود.
٢) اگر در جمله فعل کمکی وجود داشت از خود این افعال کمکی استفاده می شود در غیر این صورت از do و does برای زمان حال و از did برای زمان گذشته استفاده می شود.
٣) به جای اسم از ضمیر فاعلی مناسب استفاده می کنیم.

1.Reza spoke to the teacher yesterday morning,...........
a) didn’t he *
b) did he
c) did Reza
d) didn’t Reza

2.I never write my homework with a pencil............?
a) don’t you
b) do you
c) don’t I
d) do I *

3. The teacher speaks English fast..............?
a) didn’t he
b) does he
c) did he
d) doesn’t he *

4. Parvin was running in the yard.............?
a) wasn’t she *
b) was she
c) did she
d) does she

دو نکته در مورد سؤالی کوتاه:
١) در جملات شرطی سؤالی کوتاه را بر مبنای main clause یا جواب شرط می سازیم.
٢) قیود تکرار نیمه منفی مانند rarely, seldom, hardly در جمله باشد را کاملاً منفی فرض می کنیم پس سؤالات کوتاه را مثبت می سازیم.

1. If she comes here, she will see her sister,.......?


2. The man can hardly walk.............?
a) can’t he
b) can he *
c) can’t the man
d) can the man

3. If you came he would study.............?
a) didn’t you
b) wouldn’t you
c) wouldn’t he *
d) didn’t he

دو نکته دیگر در مورد سؤالی کوتاه
سؤالی کوتاه I am می شود: aren’t I
جملاتی که با some one, nobody, everybody و... شروع می شود در سؤالی کوتاه از ضمیر فاعلی they استفاده می کنیم.

1. I am a teacher……….?
a) am not I
b) am i
c) aren’t I *
d) are you

2. Nobody phoned while I was out………?
a) did they *
b) didn’t they
c) didn’t he
d) doesn’t he

در سؤالی کوتاه از ضمیر فاعلی they استفاده می کنیم. Nobody در جمله منفی است و

 

 

3 .Every body attended the meeting………….?
* a) didn’t they
b) doesn’t he
c) did they
d) didn’t he

4. Some body borrowed my coat yesterday…………?
a) don’t they
b) didn’t they *
c) did they
d) do they  

 

سؤالی کوتاه با set , used to

1. She set the table for lunch……….?

a) does she
b) doesn’t she
c) did she
d) didn’t she *

Set در تست شماره 1 زمان گذشته می باشد زیرا اگر زمان حال بود s سوم شخص مفرد می گرفت  

 

2. She used to be a good tennis player.............?

a) did she
b) didn’t she *
c) does she
d) doesn’t she

used to عادتی است در زمان گذشته که اکنون ترک شده است پس در سؤالی کوتاه از فعل کمکی did استفاده می کنیم.

3. John read the story from beginning to the end.............?
a) doesn’t
b) does he
c) didn’t he *
d) did he


4. Mary put on her warm cloths................?

a) doesn’t she
b) didn’t she*
c) does she
d) did she

 

وجود People – crowd – The police در جملات سؤالی کوتاه


People – crowd – The police اسامی جمع هستند و در سؤالی کوتاه باید از ضمیر فاعلی they استفاده کنیم.
تست:

1) The police never found the money stolen in the robbery.........?

a) didn’t he
b) did he
c) didn’t they
d) did they *


2) People usually don’t like being in crowded places,...........?

*a) do they
b) don’t they
c) does he
d) doesn’t he

 

3) The crowd attended the meeting eagerly,...............?

a) don’t they
b) do they
c) didn’t they *
d) did they