آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧
 

 

برای ساختن یک جمله انگلیسی به صورت زیر عمل می کنیم:

( قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل + فاعل )

توجه: قید تکرار usually- always و .... بعد از فاعل و فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

1. Ali ate............
a) quickly the sandwich over there
b) quickly over there the sandwich
c) the sandwich quickly over there *
d) the sandwich over there quickly

2. Does .......... his homework carefully?
a) always he do
b) always do he
c) he do always
d) he always do *

3. The teacher..........
a) taught the lesson carefully yesterday *
b) taught the lesson yesterday carefully
c) the lesson taught carefully yesterday
d) yesterday taught carefully the lesson

4. The old man was walking...........
a) slowly in the park this morning *
b) in the park slowly this morning
c) slowly this morning in the park
d) this morning slowly in the park