آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

رقص آرام
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
 

رقص آرام

This is a poem

این شعر توسط یک نوجوان متبلا به سرطان نوشته شده است.
written by a teenager with cancer.

She wants to see how many people get her poem.

او مایل است بداند چند نفرشعر او را می خوانند.

It is quite the poem. Please pass it on.
این کل شعر اوست. لطفا آنرا برای دیگران هم ارسال کنید.


This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital
این شعر را این دختربسیار جوان در حالی که آخرین روزهای زندگی اش را سپری می کند در بیمارستان نیویورک نگاشته است


It was sent by a medical doctor - Make sure to read what is in the closing statement
AFTER THE POEM.


و آنرا یکی از پزشکان بیمارستان فرستاده است. تقاضا داریم مطلب بعد از شعر را نیز به دقت بخوانید

Have you ever watched kids

آیا تا به حال به کودکان نگریسته اید


On a merry-go-round?

در حالیکه به بازی "چرخ چرخ" مشغولند؟


Or listened to the rain

و یا به صدای باران گوش فرا داده اید،


Slapping on the ground?

آن زمان که قطراتش به زمین برخورد می کند؟


Ever followed a butterfly's erratic flight?

تا بحال بدنبال پروانه ای دویده اید، آن زمان که نامنظم و بی هدف به چپ و راست پرواز می کند؟


Or gazed at the sun into the fading night?

یا به خورشید رنگ پریده خیره گشته اید، آن زمان که در مغرب فرو می رود؟


You better slow down.

کمی آرام تر حرکت کنید

Don't dance so fast.

اینقدر تند و سریع به رقص درنیایید


Time is short.

زمان کوتاه است


The music won't last

موسیقی بزودی پایان خواهد یافت

Do you run through each day 
On the fly?

آیا روزها را شتابان پشت سر می گذارید؟


When you ask How are you?
آنگاه که از کسی می پرسید حالت چطور است،


Do you hear the reply?

آیا پاسخ سوال خود را می شنوید؟


When the day is done
هنگامی که روز به پایان می رسد


Do you lie in your bed

آیا در رختخواب خود دراز می کشید


With the next hundred chores
و اجازه می دهید که صدها کار ناتمام بیهوده و روزمره 


Running through your head?

در کله شما رژه روند؟


You'd better slow down
سرعت خود را کم کنید. کم تر شتاب کنید.


Don't dance so fast.

اینقدر تند و سریع به رقص در نیایید.


Time is short.
زمان کوتاه است.


The music won't last

. موسیقی دیری نخواهد پائید


Ever told your child,
آیا تا بحال به کودک خود گفته اید،


We'll do it tomorrow?
"فردا این کار را خواهیم کرد"


And in your haste,
و آنچنان شتابان بوده اید


Not see his sorrow?

که نتوانید غم او را در چشمانش ببینید؟


Ever lost touch,
تا بحال آیا بدون تاثری


Let a good friendship die

اجازه داده اید دوستی ای به پایان رسد،


Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافی ندارید؟

or call and say,'Hi'
آیا هرگز به کسی تلفن زده اید فقط به این خاطر که به او بگویید: دوست من، سلام؟


You'd better slow down.
حال کمی سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید.


Don't dance so fast.
اینقدر تند وسریع به رقص درنیایید.


Time is short.
زمان کوتاه است.


The music won't
 last

.موسیقی دیری نخواهد پایید.


When you run so fast to get somewhere
آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می دوید،


You miss half the fun of getting there.
نیمی از لذت راه را بر خود حرام می کنید.


When you worry and hurry through your day,
آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله بسر می رسانید،


It is like an unopened gift....
گویی هدیه ای را ناگشوده به کناری می نهید.
Thrown away.

Life is not a race.
زندگی که یک مسابقه دو نیست!


Do take it slower
کمی آرام گیرید


Hear the music
به موسیقی گوش بسپارید،


Before the song is over.
 

  پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد.    

 

FORWARDED E-MAILS ARE TRACKED TO OBTAIN THE TOTAL
COUNT.

ایمیل های فرستاده شده شمارش خواهد شد تا به حد نصاب برسد.


Dear All: PLEASE pass this mail on to everyone you know -
even to those you don't know! It is the request of a special girl who will
soon
leave this world due to cancer.

دوستان عزیز: لطفا این ایمیل را برای همه کسانی که می شناسید و حتی آنها که نمی شناسید بفرستید! این تقاضای دختری است که به خاطر سرطان بزودی جهان را بدرود خواهد گفت.


This young girl has 6 months left
to live, and as her dying wish, she wanted to send a letter telling
everyone to
live their life to the fullest, since she never will.


 تنها 6 ماه دیگر از زندگی این دختر باقی مانده است و آخرین آرزوی او این است که میخواهد به همه بگوید زندگی را تمام و کمال زندگی کنند، کاری که او نمی تواند بکند.


She'll
never make it to prom, graduate from high school, or get married and have a
family of her own.


او هرگز نخواهد توانست در میهمانی پایان دبیرستان با دیگر دوستانش به رقص و پایکوبی بپردازد و یا ازدواج کند و خانواده ای تشکیل دهد.


By you sending this to as many people as
possible, you can give her and her family a little hope, because with every


شما با فرستادن این ایمیل به افراد دیگر می توانید کمی امید به او و خانواده اش هدیه کنید  زیرا

 

name
that this is sent to, The American Cancer Society will donate 3 cents per
name
با ازای تعداد افرادی که این ایمیل به آنها فرستاده شود، انجمن سرطان امریکا 3 سنت

برای معالجه و بهبود او اختصاص خواهد داد.

 to her treatment and

recovery plan. One guy sent this to 500 people! So I
know
that we can at least send it to 5 or 6. It's
not even your money, just
your time!

یک نفر این ایمیل را برای 500 نفر فرستاده است! من اطمینان دارم شما می توانید آن را حداقل برای 5 یا 6 نفر بفرستید. لازم نیست از پول خود مایه بگذارید، تنها وقت خود را اختصاص دهید.


PLEASE PASS ON AS A LAST REQUEST.


آخرین  تقاضای یک انسان را اجابت کنید و این میل را برای دیگران بفرستید