آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

آیا می دانید که.....
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱
 

 

Did you know that those who appear to be very strong in heart,   are real weak and ؟most susceptible 

 


آیا میدانستید آنهایی که از نظر احساسی بسیار قوی به نظر میرسند در واقع بسیار ضعیف و شکننده هستند 


 

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them  


آیا میدانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران میکنند خود به کسی برای مراقبت نیاز دارندکمک کنید متوجه خواهید شد که آن چیز دوبار به سوی شما باز خواهد گشت  


 

Did you know that the three most difficult things to say are 

I love you, Sorry and help me

 
آیا میدانستید که  سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است  
دوستت دارم  متاسفم و به من کمک کن  
میباشد 
  

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves?

  
آیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارند


 id you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty?

 
آیا میدانستیدکه کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرند


 Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding?

  
و آیا میدانستید که کسانی که لباس مشکی به تن میکنند نمیخواهند مورد توجه قرار گیرند ولی به کمک و درک شما نیاز دارند


 

Did you know that when you help someone, the help is returned in two folds?

 
آیا میدانستید که زمانی که به کسی کمک میکنید اثر آن دوبار به سوی شما بر میگردد

 

Did you know that it's easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face?

  
و آیا میدانستید که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودرو بیان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسی بیشتر است

 

Did you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted?  


آیا میدانستید که اگر چیزی رابا ایمان از خداوند بخواهید به شما عطا خواهد شد


  

Did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you'd be surprised by what you could do.

    
آیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را میدانستید از آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدید  


  

But don't believe everything I tell you, until you try it for yourself, if you know someone that is in need of something that I mentioned, and you know that you can help, you'll see that it will be returned in two-fold.

 
اما به آنچه من به شما میگویم ایمان نیاورید تا زمانیکه خودتان آنها را امتحان کنید اگر شما بدانید که کسی نیاز به چیزی دارد که من گفتم و بدانید که میتوانید به او