مغایرت های زمان ما

 

We have taller buildings , but shorter tempers , wider free ways , but narrower viewpoints .

 

ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر ؛ بزرگ راههای پهن تر اما دیدگاه های تنکتری داریم .