آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

Number Prefixes
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱
 

 

Prefix

Meaning

Examples

mono, uni

one

monopoly, monotype, monologue, mononucleosis, monorail, monotheist, unilateral, universal, unity, unanimous, uniform

bi, di

two

divide, diverge, diglycerides, bifurcate, biweekly, bivalve, biannual, billion

tri

three

triangle, trinity, trilateral, triumvirate, tribune, trilogy, tricycle, trillion

quat, quad

four

quadrangle, quadruplets, quaternary, quarter, quadrillion

quint, penta

five

quintet, quintuplets, pentagon, pentane, pentameter, quintillion

hex, ses, sex

six

hexagon, hexameter, sestet, sextuplets, sextillion

sept

seven

septet, septennial, septillion, September

oct

eight

octopus, octagon, octogenarian, octave, octillion, October

non

nine

nonagon, nonagenarian, nonillion

dec

ten

decimal, decade, decalogue, decimate, decillion, December

cent

hundred

centennial, century, centipede, centillion

mill, kilo

thousand (10^3)

millennium, kilobyte, kiloton

mega

million (10^6)

megabyte, megaton, megaflop, megawatt

giga

billion (10^9)

gigabyte, gigaflop, gigahertz, gigawatt

tera

trillion (10^12)

terabyte, teraflop, terawatt

peta

quadrillion (10^15)

petabyte

exa

quintillion (10^18)

exabyte

zetta

sextillion (10^21)

zettabyte

yotta

septilion (10^24)

yottabyte

milli

thousandth (10^-3)

millisecond, milligram, millivolt, milliwatt, millimeter, millipede

micro

millionth (10^-6)

microgram, microvolt, microwave, microsecond

nano

billionth (10^-9)

nanosecond, nanobucks, nanofarad, nanometer, nanomachine, nanotube, nanotechnology, nanogram, nanoscale

pico

trillionth (10^-12)

picofarad, picocurie, picogram, picomole, picosecond

femto

quadrillionth (10^-15)

femtosecond

atto

quintillionth (10^-18)

attosecond, attometer

zepto

sextillionth (10^-21)

zeptosecond

yocto

septillionth (10^-24)

yoctosecond