آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

روش تدریس ذرس دوم زبان پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٢
 

 

Pre-university

 Lesson Plan 3                                                        Lesson 2                         Time: 90min.

 Kimiya Pre-university                                                                                         Number of students: 12

                                                                                                                                        female

Material: Whiteboard, text book, dictionary, notebook,

extra prepared exercises, the prepared table

 

Reading Skill

 

Steps

Activities

Time

Setting

Greeting

Roll-call

5 min.

Review

 

Review of the previous session.

* Check homework and ask the students to pre sent their summaries.

* Ask questions

  1- Is it good to make pauses when you are giving a speech?

  2- Name four of the communication power tools.                                       

  3- How can you involve your audience?

  4- In paragraph 9, find a way how we can reduce our nervousness.

 

Ø                       Any questions from the previous session?

 

15 min.

 

 

- Ask the students to sit in their groups to do exercises one and two of part A on page 15.

- For doing part B the teacher should give the students some explanation.

Ø                       Imperatives are often used for giving advice. For instance, "Involve your audience by asking them some questions" is used to recommend or offer a piece of advice.

-Groups of students have a brief discussion to do the first exercise of part B on page 16 using BUZZ GROUPS.

- Ask the students to do the second exercise of part B on page 17 as their homework.

 

25 min.

 

 

Reading Skills                                  Word formation

Goal: A way of guessing meaning of some unfamiliar words in passage by
adding derivational affix.

 

 

Warm up

 

- Give some relevant examples.

- Speak topically about word formation which is the creation of new words. There are several ways of doing this, e.g. the addition of an affix in DERIVATION.

- Ask the students to give some more examples.

 

5 min.

Instruction

- Ask the students to sit in their own groups and use not only their text books but also their dictionaries to complete the given table.

 
 

Word

Parts of speech

Formed from

Meaning

awareness

noun

…. (adj)

emotionless

emotion (n.)

noun

embarrass (v.)

involvement

noun

…   (v.)

adjective

humor (n.)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

- Go around the class and give help as needed.

- Ask the students to find such examples through the reading.

 

20 min.

Checking Students’ Comprehension

-Give the students some multiple choice tests to do.

e.g.

1. I asked him not to ……. me in his family arguments.

a. add                           b. involve                      c. distract

2. The man could not hide his …….. at his children’s rudeness.

a. expression                 b. projection                  c. embarrassment

3. Mary was not ……… that her son was having difficulties at school.

a. confident                   b. firm                          c. aware

4. We enjoyed every minute of spending our weekend with John, because he has a wonderful sense of ………. .

a. contact                      b. humor                       c. gesture

-Check the answers and explain any probable problems.

15 min.

Assigning homework

- Ask the students to copy the word formation table and fill it with other words from the passage using their dictionaries.

- Ask the students to do the related book exercises on page 18.

- Remember that you should do the second exercise of part B on page 17.

5 min.

 

 

 

Pre-university

 Lesson Plan 4                                                         Lesson 2                    Time:  90min.                         Kimiya Pre-university                                                                     Number of students: 12

                                                                                                                                female

Material: Whiteboard, text book, CD, cards, dictionary, notebook,

extra prepared exercises

 

Focus on Grammar

 

Steps

Activities

Time

Setting

Greeting

Roll-call

5 min.

Review

Review of the previous session.

* Check homework

* Ask questions

A- Sentence Function:

   1- Suppose that your friend keeps her voice with the same speed during her speech.

What will you advice her to do to improve her speech?

 If your friend was too serious while giving a speech, how would you advice her.

B- Word Formation:

  1- Can you tell me which of the followings an adjective is?

a. emotion               b. confident               c. silence                d. variety

  2- Give two examples of adjective ending with ' –less '

 

Ø                       Any questions from the previous session?

 

15 min.

 

Focus on Grammar (1) Expressing manner

Learning Objective: Practice by + gerund to describe how to do things.

 

Pre-view

- Write some incomplete sentences on the board.

            * You can improve your accent by ………… (listening to language CDs.)

            * ……………………

- Focus students’ attention to the conversation.

- Ask students to complete the sentences by listening to the conversation.

6 min.

View

- Complete the sentences and point out the by + gerund structure in each sentence.

- Write some useful phrases on the board.

- Give students time to think about.

- Then students discuss their ideas in small groups.

- Set a time limit of about five minutes. Go around the class and give help as needed. Encourage students to use by + gerund.

- A monitor of each group completes one of the incomplete sentences on the board.

- Ask the students to open their books and look at the focus box.

- Students read or repeat the sentences.

- Point out the by + gerund structure in each sentence.

- Ask a question to elicit students’ suggestions.

Ø                    What kind of verb form do you use after by? What does it mean?

- Give a short explanation about the usage of by + gerund structure.

 

12 min.

Post-view

- Ask the students to sit in their own groups and do the related exercises in the book.

- Use one of the useful techniques e.g. Cross-over Groups or Pyramid Group.

* In this way ideas from the different groups are shared without the need for a FEEDBACK SESSION.

- Go around the class and give help as needed.

- Give the students some extra exercises to do.

 

10 min.

Home Work

- Ask the students to write ten sentences on a piece of paper using their reading or outside readings. 

3 min.

 

Focus on Grammar (2)            Let

                                                Make + object + bare infinitive

                                               Help

Goal: the students get familiar with the words: Let, Make, and Help so that they can use them correctly in sentences.

 

 

Pre-view

* The teacher has chosen some sentences through the reading and has divided them into some parts which are written separately on some cards.

- Give the relevant cards to each group and ask the students to make correct sentences.

- Ask the students to do the job in their own groups.

* It causes a kind of challenge.

- The students think and try to do their best during the given time.

 

6 min.

view

- Ask the students to open their books and look at the focus box.

- Students read or repeat the sentences and get the gist of idea.

* Then they go back to their own sentence(s) and check them again.

- A monitor of each group goes to the board and writes their own sentence(s).

- Give an explanation about the grammatical point in a relative short time.

 

15 min.

Post-view

- Ask the students to do related exercises in their books.

- Use one of the common modes.

- Go around the class and give help as needed.

- Give some other related exercises to do.

 

15 min.

Homework

- Ask the students to write ten sentences according to the given point on a piece of paper.

- Ask the students to get ready for a test from this lesson next session.

3 min.