abbasibe.persianblog.ir Website ValueWebsite Value Calculator
abbasibe.persianblog.ir Website Value
Website Value Calculator زمان آینده - آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

زمان آینده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٢
 


THE FUTURE TENS

 

تعریف و موارد استعمال
برای بیان کاری که در آینده انجام خواهد شد و خمچنین برای قول و تصمیم بکار می رودمانند کتاب را خواهم آورد
فرمول

فاعل + Will - Shall + To مصدر بدون

 

شما بیدار خواهید شد

آسمان خواهد باریذ

من خواهم پرسید

مثال

You will get up

It will rain

I shall ask

مثبت

Will you get up?

Will it rain?

Shall I ask?

روش سؤالی

You won't get up

It won't rain

I shan't ask

روش منفی

Won't you get up?

Won't it rain?

Shan't I ask?

روش منفی سؤالی

 

 

نکته 1 می نویسیم Won't را بصورت  Will not و Shan't را بصورت Shall notنکته2
به معنی قصد داشتن استفاده نمود Be goingمی توان از  Will یا Shall در جملات زمان آیندهبجای 
They will visit us=They are going to visit us

زمان آینده استمراری

The Future Continuous Tense


تعریف و موارد استعمال
برای بیان کاری که در آینده در زمان معینی در حال انجام خواهد بود مانند آنها در حال ورزش خواهند بود
فرمول

فاعل + Sall-Will + Be + To مصدر بدون + ing

 

آنخا در حال ایستادن خواهند بود

او در حال باز کردن خواهد بود

من در حال خواب خواهم بود

مثال

They will be standing

He will be opening

I shall be sleeping

مثبت

Will they be standing?

Will he be opening?

Shall I be sleeeping?

روش سؤالی

They won't be standing

He won't be opening

I shan't be sleeping

روش منفی

Won't they be standing?

Won't he be opening?

Shan't I be sleeping?

روش منفی سؤالی

نکته
به معنی تا و تا وقتی که در جملات آینده استمراری بکار می رود  Until & Tillجمله به صورت حال ساده خواهد بود Till جمله بکار ببریم که همیشه بعد از  Till قید زمان و بعد از  Until بهتر است بعد از من تا ساعت 10 مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود
I shall be watching T.V until 10 O'clockمن تا شما بیایید در خانه در حال استراحت خواهم بود
I shall be resting at home till you come

زمان آینده کامل

The future Perfect Tense


تعریف و موارد استعمال
برای بیان عملی که در آینده قبل از زمان تعین شده به پایان برسد
مانند قبل از ساعت 8 به خانه باز می گردم
فرمول

فاعل + Shall-Will + Have + قسمت سوم فعل

 

ما نگهداری کرده ایم

او فکر کرده است

من سعی کرده ام

مثال

We will have kept

She will have thought

I will have tried

مثبت

Will we have kept?

Will she have thought?

Will you have tried?

روش سؤالی

We won't have kept

She won't have thought

I won't have tried

روش منفی

Won't we have kept?

Won't she have thought?

Won't you have tried?

روش منفی سؤالی

مثال دیگر
من فبل از ساعت 8 به خانه باز حواهم گشت
I shall have returned before 9 O'clockنکته
به معنی تا و تا وقتی که در جملات آینده کامل به کار می روند By the time& Byجمله می آید که حتما آن جمله به صورت حال ساده خواهد بود By the time قید زمان و بعد از  By بعد از مثال
تا ساعت 7 او کارش را تمام می کند
He will have finished his work by 7 O'clockتا وقتی که شما بیایید او کارش را تمام می کند
He will have finished his work by the time you come

زمان آینده کامل استمراری

The Future Prefect Continuous Tense

تعریف و موارد استعمال
برای بیان کاری که در آینده قبل از زمان معینی شروع شده و بعد از آن رمان نیز ادامه خواهد داشت این زمان در زبان فارسی وجود ندارد
مانند
درست اول مهر ماه مدت 17 سال خواهد بود که او تحصیل می کند
فرمول

فاعل + Shall-Will + Have been + To مصدر بدون  + ing

 

آنها در حال ازدواج کردن خواهند بود

او در حال فروختن خواهد بود

من در حال گفتن خواهم بود

مثال

They will have been marrying

He will have been selling

I shall have been telling

مثبت

Will they have been marrying?

Will he have been selling?

Shall I have been telling?

روش سؤالی

Thet won't have been marrying

He won't have been selling

I shan't have been telling

روش منفی 

Won't they have been marrying?

Won't he have been selling?

Shan't I have been telling?

روش منفی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته
Future In The Past Tenseتعریف و موارد استعمال
هر گاه بخواهیم عملی را بیان کنیم که که زمان آن در گذشته به صورت آینده بوده از این زمان استفاده می کنیم باید توجه داشت که زمانهای آینده در گذشته در زبان فارسی وجود ندارد مانند
من و دوستم ماه پیش تصمیم گرفته بودیم که به مسافرت برویم
فرمول

فاعل + Should-Would + To مصدر بدون 

 

ما می فرستادیم

آن گربه می پرید

من مینوشیدم

مثال

We would send

It would jump

I should drink

مثبت

Would we send?

Would it jump?

Should I drink?

روش سؤالی

We wouldn't send

It wouldn't jump

I shouldn't drink

روش منفی

Wouldn't we send?

Wouldn't it jump?

Shouldn't I drink?

روش منقی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته استمراری

Future In The Past Continuous Tense

 

 

 


تعریف و موارد استعمال
کاربرد این زمان همانند زمان آینده در گذشته ساده می باشد و تنها فرقی که دارد آن است که عمل در اینجا بصورت استمرار ادامه داشته است
مانند
او گفت که یک ماه دیگر در تهران خواهد ماند
فرمول

فاعل + Should-Would + Be + To مصدر بدون  + ing 

 

آنها در حال نشستن می بودند

او مشغول جواب دادن می بود

شما در حال آوردن می بودید

مثال

They would be sitting

She would be answering

You would be bringing

مثبت

Would they  be sitting?

Would she be answering?

Would  you be bringing?

روش سؤالی

 They wouldn't be sitting

She wouldn't be answering

You wouldn't be bringing

روش منفی

Wouldn't they be sitting?

Wouldn't she be answering?

Wouldn't you be bringing?

روش منقی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته کامل

Future in the the Past Perfect Tense


تعریف و موارد استعمال
کاربرد این زمان دو گونه است
گذشته کامل باشد عبارت اصلی را به صورت آینده در گذشته کامل بکار می بریم IF در جملاتشرطی اگر عبارت شرطی مانند
اگر کتاب را می آوردید آنرا می خواندم
در جملات نقل قول اگر زمان در جمله نقل قول مستقیم بصورت آینده کامل باشد در نقل قول غیر مستقیم به آینده در گذشته کامل تبدیل می شود
مانند
او گفت من یافته ام
She said I will have foundاو گفت که او یافته بود
She said that she would have foundفرمول

فاعل + Should-Would + Have + قسمت سوم فعل

 

ما انتخاب کرده بودیم

او پیدا کرده بود

من نگاه کرده بودم

مثال

We would have chosen

He would have found

I sould have looked

مثبت

Would we have chosen?

Would he have found?

Sould I have looked?

روش سؤالی

We wouldn't have chosen

He wouldn't have found

I shouldn't have looked

روش منفی

Wouldn't we have chosen?

Wouldn't he have found?

Shouldn't I have looked?

روش منقی سؤالی

 

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense


تعریف و موارد استعمال
کاربرد این زمان همانند آینده در گذشته کامل می باشد با این تفاوت که زمان در اینجا به صورت استمرار خواهد بود همچنین در جملات نقل قول اگر زمان در جمله نقل قول مستقیم آینده کامل استمراری باشد به آینده در گذشته کامل استمراری تبدیل می شود
آنها گفتند ما در حال ازدواج کردن هستیم
Thed said "We will have been marrying"آنها گفتند که آنها در حال ازدواج کردن هستند
They said that would have been marryingفرمول

فاعل + Should-Would + Have Been + To مصدر بدون  + ing

 

آنها در حال کمک کردن بودند

شما در حال یاد گرفتن بودید

آن باد در حال وزیدن بود

مثال

They would have been helping

You would have been learning

It would have been blowing

مثبت

 would they have been helping?

Would you have been learning?

Would it have been blowing?

روش سؤالی

They wouldn't have been helping?

You wouldn't have been learning

It wouldn't have been blowing

روش منفی

Wouldn't they have been helping?

Wouldn't you have been learning?

Wouldn't it  have been blowing?

روش منقی سؤالی