آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 

گرامر درس
یک پیش


Part B: Grammar Explanation

کلمات
ربطی در جمله واره های قیدی زمان، دلیل، … .

1- کلمه ی ربطی when

A: اشاره به دو عمل ( کار) همزمان

1. Ali was
eating when the doorbell rang.

2. When
my friend arrived, I was doing my homework.

3. I met him when he was living in
London.

4. When you do aerobic exercise, your
heart becomes a bit bigger.

B: اشاره به دو عمل ( کار) غیر همزمان ( به
ویژه دو عمل پشت سر هم)؛ به عبارت دیگر بین دو عمل فاصله ی زمانی و تقدم و تاخر
مطرح می باشد.

1. When the lift stops, the doors open.

2. They left when
I got home.

3. They had left when I got home.

4.When I arrive
home, I usually take a bath.

2- کلمه ی ربطی because :
برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود.

1. I couldn’t drive home because I felt
very sleepy.

2. He failed
the test because he hadn’t prepared well.

نکته: عبارت because of
نیز برای ارائه دلیل انجام کار استفاده می شود، ولی با این تفاوت که بعد از آن از
اسم ( یا عبارت اسمی) به کار می رود.

We couldn’t attend the meeting on time because
it was snowing heavily.We couldn’t attend the meeting on time because of the
snow.

3- کلمه ی ربطی since

A: در عبارات یا جمله های زمان که نقطه ی شروع
کار را بیان می کند
و معمولا در زمان ماضی نقلی ( حال کامل)

استفاده می شود. ( مبدا زمان since + )

1. He has been
in our employment since 1998.

2. I haven’t
seen my classmates since I left school.

B: در جمله واره های قیدی برای ارائه دلیل
اینکه چرا کاری اتفاق افتاده و یا چرا کسی کاری انجام داده است
.

1. We felt very tired since/ because
we had done a lot of exercise.

2. Since/
Because you don’t know the answer, perhaps we should ask some one else.

3. We sold our car since/ because
we had a lot of problems with it.

نکته: کلمات since
و because در مورد دوم یک
نقش و یک معنی دارند، ولی در موقعیت های رسمی بیشتر از since استفاده می شود.

4-
کلمه
ی ربطی while : برای بیان
مفهوم همزمانی دو عمل

( کاری که در حین انجام آن کار دیگر انجام شود) استفاده می شود.

1. I saw him while/
when he was crossing the street.

2. I learned to
speak English while/ when I was in London.

3. I noticed a police car while/ when
I was walking down the street.

 

5- کلمه ی ربطی as

A -(TIME) : در جمله هایی که اشاره به زمان انجام
کار دارد؛ ولی فقط در مورد دو عمل که به صورت همزمان روی می دهد.

1. I saw an accident
as/ when/ while I was driving home.

2. I ran into
one of my old friends as/ when/ while I was waling in the
park.

3. As/ When/ While he was
getting off the bus, he slipped and injured his leg.

B -(REASON) : در جمله هایی که دلیل انجام کار بیان
می شود.

1. He can get there easily as/ since/
because he has a car.

2. He felt very
tired as/ since/ because he had worked all day long.

3. As/ Since/ Because I was
too hungry, I stopped to buy a sandwich.

4. As/ Since/ Because I was
getting fat, I decided to lose some weight.

C (PROPORTION)-
: در جمله هایی که بیان کننده ی تناسب بین دو عمل که به موازات هم انجام می
شوند
. در این گونه جملات معمولا یک صفت تفضیلی ( -er یا more

) وجود دارد. در معنی از “ به هر اندازه” ، “ هر چه که
و یا “ به هر نسبت” استفاده کنید.

1.


As it grew
darker, it became colder. (هر چه هوا تاریک تر می شد، سردتر می شد.)

2. We got more
tired as we climbed the hill. (هر چه از تپه بالاتر می رفتیم، خسته تر می
شدیم.)

3. As he grew older, he developed
stronger muscles.

4. The noise became more irritating as
the wind rose.

D: در بعضی از جملات as به معنی “همانگونه که” یا “همانطور
که
” استفاده می شود.

1. As you know, exercise keeps us
healthy.

2. He is a good
singer as his father used to be.

E: در بعضی از جملات as برای نشان دادن برابری و همپایگی در مقایسه به کار می رود.

1. The car is as expensive as the
house.

2. Ali can type
as quickly as Mary can.

F: در بعضی از جملات as به عنوان حرف اضافه قبل از اسم و به
معنی “ به عنوان” استفاده می شود.

1. She has been working here as a
secretary since 1998.

2. As a
teacher, you need to express the ideas very clearly.

6-

کلمه
ی ربطی whether …… or……
: این ساختار زمانی استفاده می شود که بیان می کند نه شرط اول و نه شرط دوم
هیچکدام مهم نیستند؛ شرط هرچه باشد نتیجه یکی خواهد
بود. در معنی از “ چه
……
چه
……”

، “خواه ……
خواه
……”

و یا “ یا ……
یا
……”

استفاده کنید.

1. I will go whether you come with me or
stay at home.

2. I will call
the doctor whether you like it or not.

3. You’ll have to pay whether you want or
not.

نکته: می توان از این ساختار به صورت whether or not نیز استفاده کرد.

1. I couldn’t decide whether or not to
accept that job offer.

2.I don’t know whether or not I’ve done it
correctly.

نکات کلی

نکته 1: در جملاتی که تعمیم دادن یک وضعیت
زمانی یعنی کاری که معمولا رخ می دهد و معنای “ هر وقت که ...” یا “ هر بار
که …”
برداشت می شود، از when
استفاده می شود نه از as.

1. I still feel
tired when (whenever) I wake up.

2. When
(Whenever) I see him, he doesn’t say hello.

نکته 2: برای بیان یک دوره ی زمانی در گذشته
از when استفاده می شود.

1. When he was a child, he started
playing the piano.

2. She joined
the basketball team when she was 18.

نکته 3:‌ اگر کلمه ی just ( درست) قبل از ربط دهنده ی زمانی به کار
رفته باشد، از as یا when استفاده می شود؛ هرگز از while استفاده نکنید.

1. The accident happened just as we left
the shopping center.

2. I got there just
as he was dying.

نکته 4: کلمه ی ربطی as‌ می تواند به دوعمل کوتاه مدت که به صورت
همزمان با هم انجام شده اند
، اشاره کند.

1. We looked at shop windows as we walked
in the street.

2. I watched
her as she left.