آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

Simple future tense : زمان آینده ساده
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
 

Simple future tense : زمان آینده ساده

زمان آینده : کاری است که در زمان آینده انجام خواهد شد.

فاعل + will / shall + طرز ساخت : بقیه جمله + فعل اصلی

هم استفاده کنیم . shall می توانیم از (will) برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع بیشتر به جای

نشانه های زمان آینده ساده:

بین فاعل و فعل اصلی shall و یا will الف) وجود فعل کمکی

( tomorrow) ب) وجود قیود زمان مثل فردا

قیود زمان :

tomorrow فردا

soon به زودی

sooner or later دیر یا زود

three weeks تا سه هفته دیگر

next + در آینده زمان

in+ زمان ( a week/ a year/ a month (تا یک هفته، یک سال ،یک ماه دیگه

منفی می شوند و به شکل not می باشد که با shall یا will تغییرات در زمان آینده : به عمده فعل کمکی

در می آیند. shan’t و یا won’t

به کار نمی رود. shall یا will تذکر بسیار مهم: با کلمات زیر

if 􀃆 اگر unless 􀃆 مگر

43

when􀃆 وقتیکه as long as 􀃆 مادامیکه

while 􀃆 وقتیکه s uppose 􀃆 به فرض اینکه

before 􀃆 قبل از as soon as 􀃆 بمحض اینکه

after 􀃆 بعد از to pass 􀃆 قبول شدن

till 􀃆 تا

until 􀃆 تا

فرمولهای طرز ساخت :

( I ) آینده + before + زمان حال

( II ) before + آینده و حال

You will pass if you study.

If you study you will pass.

I will call you as soon as I get home.

As soon as I get home , I will call you.