آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
 

ضمایر مفعولی عبارتند از:

جمع مفرد

me به من  مرا us به ما  ما را

you به تو تو را You به شما  شما را

him به او  او را

her ( به او او را (زن

it به آن  آنرا

them به آنها  آنها را

صفات ملکی عبارتند از:

جمع مفرد

my مال من our مال ما

your مال تو your مال تو

his مال او

her مال او

its مال آن

their مال آنها

نمی آید به جز در to افعال کمکی (معین): افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آید و بعد از آنها

.used to و ought to

can توانستن must باید should باید may مثال: ممکن بودن

 

خاصیت های افعال کمکی:

-1 بین فاعل و فعل اصلی می آیند

-2 با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را

سئوالی می کنند در زبان فارسی برای سئوالی کردن جمله سه علامت (آیا  مگر  لحن ) را به اول جمله

می برند و جلوی جمله علامت سئوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سئوالی کردن افعال کمی را به

استفاده می کنیم. does و do اول جمله می برند اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی

سؤالی در فارسی سؤالی در انگلیسی

Can you go?

Can you?

آیا

مگر میتوانی بروی؟

لحن

You can?

I can go من می تونم برم

I am are you ? : تبدیل می شوند مثال you به we و I تذکر: همیشه

-3 در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی

اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم. (not) ، کردن به افعال کمی

مخفف نمی شوند. may not وam not تذکر مهم: اشکال

Can not Can't

will not won't

must not mustn't

Shall not Shan't

is not isn't

are not aren't

am not am not

may not may not

4 سئوالی منفی کردن افعال کمکی:

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.

ر ا هم سر جایش قرار not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not روش دوم : اگر فعل کمکی

می دهیم.

آیا

مگر نمیتوانی بروی؟

لحن

You can’t go can’t you go?

You can not go can you not go?

جدول افعال کمکی:

معنی مشتقات معنی افعال کمکی

To be(am-is-are) بودن was-were بودن

Have داشتن Has-had -

Do انجام دادن Does-did -

could توانستن can توانستن

Shall علامت آینده Should علامت آینده

Will علامت آینده Would علامت آینده

May ممکن بودن Might ممکن بودن

Must باید Had to باید

ought to باید

Used to سابقًا

need احتیاج داشتن

Dare جرأت داشتن

Would rather ترجیح دادن

Had better بهتره

:The

حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است، ( را  که  کسره)

I eat apple.

I eat the apple.

I eat the apple which is red.

در جمله اول " من سیب می خورم"، سیب نا مشخصی خورده میشود. در جمله دوم " من سیب رامی خورم

سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود. . در جمله سوم " من سیب قرمز رامی خورم یا من سیبی را

کهقرمز است، می خورم"، سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود.

دو مصدر استثنا یی : در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنائی هستند یعنی با فا علهای مختلف به شکلهای گوناگون

در می آیند اگر پس از صرف کردن ، در داخل این جملات افعال کمکی بکار ببریم به مادر خود بر می گرد ند یعنی

است که با فاعلهای مختلف در بعضی جاها به شکلهای to have بر می گردد دومین مصدر be به am-is-are

دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر خود بر می گردند.

18

I have I can have I am I must be

you have you can have You are You can be

They have They can have He is he must be

We have we can have

She has she can have

Have Am

to have Is Be

Has are

تمرین جملات فارسی :

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

1 نمیتوانی به من هر روز اینجا کمک کنی؟

2 آیا نباید به ما ساعت 2 یک روز در میان در اینجا درس بدهی؟

3 آیا من بداخلاق نیستم؟

4 آیا آنها درس نمی خوانند هر روز اینجا؟

5 آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟

6 من میتونم مؤدب باشم توی کلاس؟

7 پدرم باید در خانه مهربان باشد.

8 خواهرهایم ممکن است تنبل باشند.

9 والدینشان میتوانند اینجا باشند.

10  پدرم میتواند نهار بخورد.

11  او ممکن است یک ماشین داشته باشد.

19

پاسخ :

1. Can’t you help me here every day?

2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?

3. Am I not bad tempered?

4. Don’t they study here every day?

5. Don’t you listen to the teacher every day?

6. Can I be polite in class?

7. My father must be kind at home.

8. My sisters may be lazy.

9. Their parents can be here.

10. My father can have lunch.

11. He may have a car

بسیار مهم

"دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن دو فعلیها در جمله":

بکار می بریم و (to) -1 اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید بین دو فعل اصلی علامت

used : و (سابقًا ought to لازم نیست بجز دو فعل to -2 اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید

have و has یعنی To have و یا از مصدر (am-is-are) باشد یعنی To be اگر فعلهای ما از مصدر .(to

به مادر خود ( have-has و am-is-are ) وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریم

تبدیل می شوند. (have , be) یعنی به

افعال قصدی عبارتند از:

want خواستن pretend وانمود کردن

like دوست داشتن refuse امتناع کردن

would like مایل بودن plan قصد داشتن

hope امیدوار بودن decide تصمیم گرفتن

wish آرزو داشتن intend قصد داشتن

20

try سعی کردن be going to قصد داشتن

promise قول دادن hate متنفر بودن

prefer ترجیح دادن dislike متنفر بودن

: have to و must تفاوت

I must go (تاکید زیاد) من حتمًا بایدبروم

I have to go منمجبورمبروم

(باید  مجبور بودن)





has to

have to

must

میباشد. had to ، must تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل

اسم بیاید معنی داشتن و خوردن دارد. has , have تذکر: اگر بعد از

I will have my lunch. . من ناهارم را خواهم خورد

She has a book. . او یک کتاب دارد

have

داشتن و خوردن اسم+

has

بیاید معنی مجبور بودن را دارد. (to) has , have تذکر: اگر بعد از

have

+ to مجبور بودن

has

21

تمرین جملات فارسی:

الف) جمله مثبت، سئوالی، منفی و منفی سئوالی جملات زیر را بنویسید؟

1 آنها می خواهند به معلم گوش بدهند هر روز.

2 من باید انگلیسی صحبت کنم هر روز.

3 شما می خواهید مؤدب باشید اینجا.

4 او دوست دارد یک ماشین داشته باشد.

5 ما تصمیم داریم امسال زرنگ باشیم.

پاسخ :

1. They want to listen to the teacher every day.

  • Do they want to listen to the teacher every day?
  • They don’t want to listen to teacher every day.
  • Don’t they want to listen to teacher every day?

2. I must speak English every day.

3. You want to be polite here.

4. He likes to have a car.

5. We decide to be clever this year.

ب) جملات زیر را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمائید.

1. They Study engineering ( Plan: ( قصد داشتن

2. Most students succeed (want)

3. We understand the lesson. (Pretend: (وانمود کردن

4. I work hard. (Promise )

5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse)

6. You are very successful. (can)

7. They practice sentence patterns (must)

8. Many students ask questions (may)

9. We are polite. (Ought to)

10. I dine with you. (would like)

11. We play football. (prefer)

22

پاسخ :

1. They Plan to Study engineering

2. Most students want to succeed.

3. We pretend to understand the lesson.

4. I promise to work hard.

5. Most of the people refuse to fact/tell the truth.

6. You can be very successful.

7. They must practice sentence patterns.

8. Many students may ask questions.

May they not ask questions?

May not they ask questions?

9. We ought to be polite.

سئوالیOught you to be polite? Are you ought to polite?

منفیYou ought not to be polite. You aren’t ought to polite.

منفی سئوالی Ought you not to be polite? aren't you ought to polite?

10. I would like to dine with you.

11. We prefer to play football.