آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

درس هشتم سال اول نظری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳
 

 

  وجه مجهول "Passive case" / جملات مجهول / معلوم و مجهول

 

وجه مجهول "Passive case"

برای مجهول کردن یک جمله معلوم:
1) مفعول را به اول جمله و به جای فاعل قرار می دهیم.
2) فعل
To be مناسب با زمان جمله را اضافه می کنیم.
3) قسمت سوم فعل (
P.P) را اضافه می کنیم.
توجه: فاعل جمله را می توان با حرف اضافه
by به آخر جمله اضافه کنیم.  

 

1) A: did you clean the room?
B: No, it...............tomorrow.

a) will clean
b) cleans
c) will be cleaned (قسمت سوم فعل) *
d) is cleaning

 

 

2) The film ......... in this building on Mondays.

a) show
b) are shown *
c) were shown
d) are showing

 

 

  3) The English language...........in a lot of countries nowadays. اشاره به زمان حال دارد.

a) is speaking
b) has spoken
c) is spoken *
d) was speaking

 

 

4) When I was very small I ............. in the park one afternoon.

a) had lost
b) have lost
c) lost
d) was lost *

 

 

جملات مجهول

اگر فاعل جمله به صورت شیء باشد در آخر جمله مجهول آن را با یکی از حروف اضافه in، with می نویسیم.  

 

1. The room was filled...........smoke.

a) by
b) with *
c) at
d) on

Smoke فاعل جمله است.

 

 

2. The lock was covered .......... paint.

a) with *
b) by
c) at
d) on

 

 

3. Pepper was contained ............. the food.

a) with
b) in *
c) at
d) by

 

 

4. The sea was polluted............oil.

a) by
b) on
*c) with
d) in

 

 

معلوم و مجهول

Money- homework یک اسم غیر قابل شمارش است و باید با فعل to be مفرد به کار رود. ولی دلار، مارک و ریال قابل شمارش است.  

 

  تست

1. A lot of money ............ to be spent on repairs to the house.

a) needed *
b) need
c) are needed
d) has needed

 

 

2. How much homework............. by the students.

a) are done
b) is done *
c) is doing
d) are doing

 

 

3. How many dollars .................. on educational programs?

a) should spend
b) spend
c) are spending *
d) should be spent

یکی از چهار گزینه از نظر دستوری غلط است.

4. How much homework should do by the student?

                1         2              3           4

تست، یک تست مجهول است و homework یک اسم غیر قابل شمارش است. شماره 3 یک ساختار معلوم است که به یک ساختار مجهول تبدیلش می کنیم. پس باید بشود:

Should be done by student