abbasibe.persianblog.ir Website ValueWebsite Value Calculator
abbasibe.persianblog.ir Website Value
Website Value Calculator گرامر زبان انگلیسی سوم راهنمایی - آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

گرامر زبان انگلیسی سوم راهنمایی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٥
 

 

درس چهارم:

 

زمان گذشته ساده
 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است که نکات آن در زیر آورده شده است.
1. زمان گذشته به عملی اشاره می کند که در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن
ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید.1)
I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازی می کنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی کردم

2)
They watch T.V every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلویزیون تماشا می کنند

They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)

 

آنها دیشب تلویزیون تماشا کردند

2 – اگر خود فعل به حرف
e ختم شود در اینصورت برای ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه می شود مثلاًLive --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

3 – بعضی از افعال هنگام افزودن
ed املاء شان عوض می شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هایی که مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قیدهای زمان گذشته همراهند . شما با قیدهای زمان زیر آشنا هستید

Yesterday : ‌دیروز
Last night : دیشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : ‌دو روز قبل یا دو روز پیش
(
last به معنای گذشته و ago به معنای قبل می باشد)

5 - برای منفی کردن زمان گذشته از کلمه
did not استفاده می شود و فعل به صورت اول خودش برمی گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی کردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفی شده)
من دیروز فوتبال بازی نکردم

به جای
did not می توان از مخفف آن didn't هم استفاده کرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – برای سؤالی کردن زمان گذشته از فعل کمکی
did که گذشته do است استفاده می شود. فعل did را در ابتدای جمله استفاده می کنیم و فعل اصلی جمله به صورت اول خودش بر می گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من دیروز فوتبال بازی کردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالی شده)
آیا من دیروز فوتبال بازی کردم؟
 تمرین :
1 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید
 
1.
when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ :
when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالی کردن از فعل کمکی
did استفاده می شود و فعل اصلی جمله (visited) به حالت اول خودش برمی گردد.

2 .
Where………………?
We went to shiraz last summer.
پاسخ:
where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل کمکی
did استفاده کرده ایم و فعل اصلی جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر می گردد.

3. …………..?
Yes , I bought a nes shirt .
پاسخ :
Did you buy a new shirt?

از فعل کمکی
did برای سؤال کردن استفاده می کنیم و فعل اصلی جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر می گردد.

4. ……………..?
No, she didn't give me the dictionary.
پاسخ :
Did she give the dictionary?

برای سؤال ساخن از
did در اول جمله استفاده می شود و فعل به صورت اول خدش استفاده می شود. 
   2 – پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
 
1.
He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ :
got صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) می باشد. got گذشته get‌است.

2.
Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :
last night صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است باید قید زمان گذشته به کار ببریم.

3.
Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ :
did صحیح است چون در جمله قید زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اینجا فعل اصلی جمله و گذشته do می باشد.