آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

گرامر زبان انگلیسی سوم راهنمایی:
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠
 

درس اول


'
S مالکیت
 
1- گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از
S مالکیت ، یا آپُستروف S، می باشد و قسمت دیگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شیء به شیء دیگر می باشد.
نکات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.
 
  نکات:
 
هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالکیت دهیم، ابتدا یک آپُستروف
s یا(s') به آخر اسم انسان اضافه می کنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم . مثال :
Sara's book : کتاب سارا
Teacher's pen : خودکار معلم

 – (
s') -2یا آپُستروف s مالکیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به کار نمی رود.

-3 اگر اسمی که می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف
S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد کافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S که در آخر اسم وجود دارد بیاوریم مثل :
Student's books : کتاب های دانش آموزان
Girl's dresses: لباس های دختران

-4 اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه
of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : دربِ کلاس

شی تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پایه های میز

5- حرف اضافه
of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار نمی رود.

6 – نکته دیگر این درس در مورد استفاده از «صفت» می باشد. همانطور که می دانید « صفت» کلمه ای است که مشخص کننده وضعیت یا حالت اسم می باشد. صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند مانند :

Old man :‌مردِ پیر
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کنند مانند :

The old man is in the room. پیر مرد در اتاق است

و یا بعد از فعل
to be مانند am-is- are می‌آید مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . این دختر خیلی چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصیف می کنند مانند :

Blue car اتوبوس آبی
Red shoes کفش های قرمز

9- بعضی از صفاتی که شما با آن ها آشنا هستید عبارتند از :

Tall : بلند , short: کوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : کوچک , large: بزرگ
Old: قدیمی , new: جدید , young: جوان
Hard : مشکل , easy: آسان , blue: آبی
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سیاه 
 

  تمرین :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آن ها '
s‌یا of به کار ببرید.
 
1-
Ali has a car . It is red.
پاسخ:
Ali's car is red .

چون
Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از 's استفاده می کنیم.

2-
This table has four legs. These are short.
پاسخ:
The legs of this table are short.

چون می خواهیم
the legs(بی جان) را به this تعلق دهیم از of استفاده می کنیم. 
 
  2 – گزینه صحیح را انتخاب کنید
 
1-
What colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزینه
c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2-
whose book is ti? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزینه
a صحیح است. چون امیر انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده می شود.

3 –
Those are the ……..books.
a) boys of
b) boy's
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزینه
b صحیح است . boy انسان است و s' می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند. 
 
   3 - در تمرین زیر 
s' یا of  به کار ببرید
 
1.
They are my sister ……pens.

پاسخ :
s' به کار می رود چون sister جاندار است. 
 
 
  4 – در جای خالی کلمه مناسب به کار ببرید.
 
1-
mina isn't fat. She is ……….

پاسخ :
thin

2-
Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ :
short

3 –
The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی
Of و در دومین جای خالی 's قرار می گیرد.

4.
Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ :
she